!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION
To Reload Of Line Turn The AUTO-LOAD IMAGES Off Or Your Browser May Stall.

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional. Deactivate the auto load images to prevent stalling


ףילש ןליאל רותפכ תציחלב ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב

וישכע ךמצעב תאז השע ---- >
(=====חתופה דומעל

וישכע ךמצעב תאז השע .ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ.IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה .II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ


(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא .רד תאמ
The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c


רבחמל תורומש תויוכזה לכ
***


הזמ תאצל ךיא ?תישגיר תעקתנ
לקשמב תדרל ךיא = ןושיעמ למגיהל ךיא
ידמ רתוי ץמאתהל ילב תונתשהל דציכ
תיתשוחתה תודקמתהה תרזעב

(The General Sensate Focusing Technique) יללכה יתשוחתה דוקימה תטישב ןד הז רפס

יהלשב הנושארל הספדוה רפסה לש תמצמוצמ הסריג .םיתימעו ףילש ןליא ידי לע ךרענו בתכוש ,רבוח
.בחרומ רוקיב סיטרככ ןכו ,םידקמתמל ךירדמכ ,רוביצל תורשכ הקלוחו 1989 ףילש .א .רד ידי לע ךנויעל תשגומ וז הסריג
.E-mail - ilan@shalif.com

. דבלב ל"נל םירצוי תובוחו תויוכז *

אלל הז היהיש יאנתב ...ולוכ תא ףא וא רפסהמ םיקלח קיתעהל רתומ
וא הקתעה תעב .חוור תורטמל אלשו ביתכ תואיגש אלל ,םיפוליס

.קיידל םיחרכומ אל ךא - רוקמה תא ןייצל יוצר ,טוטיצ
1993 א"ת רבחמה תאצוה - ן"למ סופדב הנושארל ספדוה


ןכותה

ןושאר קלח

המדקה .א

הניא המו תיתשוחת תודקמתה יהמ :וא ,רבד חתפ "הרצה המ" וא "שארב לכה"

אל ימלו) םיאבה םיקרפה םידעוימ המלו ימל)
תובוטה תושדחה
תוערה תושדחה
לבסה דובכ
רופיש קר תאז לכבו

הז רפס אורקל דציכ תורזומ םילימו םירוציק ,םיגשומל ,חתפמ .ב

וישכע ךמצעב תאז השע.ג

תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II

ךפוג תא רכה "תובותכ רויס"

תוימיטניאה תרבגה
םוזי יתשוחת דוקימב הנושאר תוסנתה
הזע תודקמתהב הנושאר תוסנתה
תודקמתהה תדובע

ןושארה בלשה םוכיסל תופטוש תויודקמתה.III

תושוחת ןומיזל ףונמכ ףרועה
לוקה ירתימו םינפה ירירש
הפה
ףוגה ירירש ללכ
םיפטושה םיצוצקיעהו םייוריגה
תיללכה הקירסה "תולופכ" תויודקמתה

תויפיס-תת תויודקמתה

תלוזה לש תוישגירה ויתועבה לע תודקמתה םייטתניס תושגר .V

ןמאמלו החנמל ךירדמ .ד

ינש קלח

תושגרה .ה

? תושגרה םה המ.I

םוסריפב תמא
תישגירה תרושקיתה לש הרשוע
םיישפנה םיכילהתהו חומה
דוקפתו הנבמ - םייסיסבה תושגרה
םייסיסבה תושגרה יביכרמ
םיביכרה לש יתכרעמה בולישה

םירכומה םייסיסבה תושגרה תמישר ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III

תושגרה ןווגימ
תעדומה השוחתהו תועדוהה ,תוכרעהה
תיללכ תנגראמכ היווחה תודדומתהו לשכ

תופטושה הלעפהה תוינכות .ו

תופטושה תוינכותה לש ןתיינב תרגיש
הלועפב תופטוש תוינכות

תועדומהו תופטושה תוינכותה לע-תוינכות .ז

לע-תוינכות לש ןתיינב .I

תוישגירה לעה תוינכות .II

םוימויה ייחב תוישגירה לעה תוינכות .III
םיפטוש םינוכדיע

יוסיכה תוינכות .IV
הנואת טעמכ יבצמ
הלוענה הריגמל ץוחמ תאז לכב חתפמה

ביוא ןניא יוסיכה תוינכות תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V

תוילביזה תוינכותה .ח

"תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I

תוירקיעה תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II

םייסיסב תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III

האנהה שגר
ןוחטיבה שגר
תוננוכה שגר
תורידסה שגר
תוברועמה שגר
קשחה שגר
תוררועה שגר
היצרה שגר
היצרה שגר
תוכיישה שגר
לוכסיתה שגר
תויתפכיאה שגר
השוב-הוואג ;לוזליז-הצרעה ;תותיחנ-תונוילע :דמעמה תושגר קחשמה שגר

היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט

העבהה תותואנ
תלוזה לע העפשה
תישיאה היווחב תוברעתה תישגירה העדוהל בל תמושת ןתמ

ךלוה אל םגו םיענ אל םגשכו ךלוה אלשכ ,םיענ אלשכ .י

תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי
(biofeedback קבדיפ-ויב) יגולויב רזוח ןוזיה

דובאה סקודרפה

םיחפסינ

, םילגרה ראשו ןושיע ןומיסל הלבט ,תורוקמ


הזילעל


א קלח'

המדקה .'א
אל ונתיאמ ימל ?הניא המו תיתשוחת תודקמתה יהמ :וא ,רבד חתפ
םעפ ויה ;quot&ןטבב םירפרפ;quot& ונתיאמ ימ ?הבושח השיגפ וא הניחב ינפל
בוחרב תרבוע ,תבזכנה ותבהא אשומ הארמל ובילב הטיבצ שח אל
אלימל ?רחא םע הקובח ;quot&תובצעה העקתנ;quot& עדונשכ ,קנוח שוגכ ןורגב
אל ונתיאמ ימל ?בורק םדא לש תוומ וא השק העיצפ לע ול ;quot&הלע
שארל סעכה;quot&? חור בצמ םתס וא ןואכיד ,הקעומ םעפ ידמ הווח אל ימ
למגיהל ףאש ונממ לגרהב לקתנ אל ימ ?הפריה אלו ךשמנש ינולדיח
וא ויפואב םירבד תונשל הצר אל ימ ?אוושל ויה ויצמאמ לכ ךא

החלצה אלל ךא וייח תוחרואב?
תקינכט ;quot&יללכה יתשוחתה דוקימה;quot& םושיילו דומילל הלק הטיש הניה.
השוחת לכ לע םגו תיללכה השגרהה לע םג התועצמאב עיפשהל ןתינ
תזכורמ בל תמושת שידקהל לגרהו תונמוימ תשיכר הרקיע .המצע ינפב
ןהב תינוצר תודקמתה ,רמולכ - םוימויה ייח לש תונושה תושוחתל.
וא המיענ אל השוחת לכו באכ ,ץחל ,הקעומ התרזעב גיפהל רשפא
תויוטבלתה םייסל וא עירכהל ןתינ העויסב .תיטמוסוכיספ הערפה
יווק וליפאו םילגרה התועצמאב תונשל םג רשפא .תוינדרוט תובשחמו

תוישיא.
ונתיאמ דחא לכ םתוא םייומסה םילבכה תרסהל קבאמ איה ,תודקמתהה
ידמ שמתשמ *התא הב תיעביט תלוכי לע תססובמ איה .וכותב אשונ
תמכחותמ ךכ לכ אל הרוצבו עדומ ךכ לכ אל ןפואב ךא ,אליממ םעפ.
ךייח תרגישב וז תלוכי בלשל לכות ,ךבוסמ אל לוגרת רחאל.
__________________________

*ואבוי ,תויחונ ימעטמ ,ךא ,םינימה ינשל ןווכמ ךשמהב רומאה לכ
רבחמה לש תומודק תועד לשב אל ,תאזו .רכז ןושלב םירבדה.
------------------------------------------


םוימויה ייחב תיתשוחתה תודקמתהה תא ליעפהל תלוכיה חותיפ
ישגיר ןוזיאל םיאיבמ ,תונמדזה לכב תאז תושעל לגרהה תשיכרו -
םירמוש ,םעצבל לגרהה תשיכרו םינותמ תולמעתה יליגרת דומילש םשכ

בג יבאכמ םיררחשמו ףוגה לש הנוכנ הביצי לע.
וא היצטידמב קוסיעל תפסונ ךרד הניא תיתשוחת תודקמתה
הכורכ הניא איה .תוגאדה לכמ החירבל יעצמא אלו היפרתוכיספב
םג איה ךא .לבס חכ וא םייזיפ םיצמאמ הכירצמ אלו תוחור תרעסב
ןמ אבוהש יטסימ ןויער דוע הנניא תודקמתהה .יוליב וא החונמ אל
םושייו רקחמ תונש םירשעו האמ םוכיסו בוליש לש רצות אלא חרזמה
לש תובר םינשו) .ונימי דעו ןיוורד סלרצמ לחה - תושגרה םוחתב

םייגולוכיספ םיתורש ןתמבו םירקחמב רבחמה תוברועמ.)

הרצה המ וא שארב לכה


וכפה ילופיטה םוחתב םמושי יחקלו םירקחמה יאצממ רקיעש רחאל
ב הרוקש המב תוארל לבוקמ ,ללכה תלחנל;quot&ונשאר;quot& תיברמל הביסה תא
יבצמלו תושוחתל ,תושגרל ,תובשחמל רשאב ךכ רבדה דוחיב .תורצה
ךכל ירקיעה םרוגכ םג םיבשחנ חומב םישחרתמה םיכילהתה .חורה
םישחרתמ םיבר םיינפוג םיכילהתש ,םינוש םירבדב םיקשוח ונאש
תונוכמה תולחממ םילבוס ונאש ,הלקת אלל טעמכו תעה התואב ונלצא
ונל הרוקש וא םישוע ונא ותוא רחא רבד לכל ןכו ,תויטמוסוכיספ
ה .םישעממ תוענמיה ללגב;quot&שאר;quot& ןהינימל תונומאלו תובשחמל יארחא
אלו םיריהמ םיכילהתל יארחא בשחנ םג אוה ךא .םיעדומ ונא ןהל
ונתא הרוקש המל ירקיעה םרוגה השעמל םהש - םיעדומ.

דחאה :רתויב טלוב ןפואב חומה לש וז העפשה םימיגדמ םירבד ינש,
ףא תויסופיטה תויטמוסוכיספה תולחמל ףסונב יכ םיארמה םיאצממ
וא רישיה לופיטה תחלצהו ,ישפנה בצמב תוקודה הרושק ןטרסה תלחמ
ןטרסהמ המלחהה תדימ תא תובורק םיתיעל תעבוק תושגרב ףיקעה.
תועצמאב םייוניש סינכהל תלוכיהו (5)*רזוחה ןוזיהה תעפות ינשה
ךכל םידעוימה םירישכמב ןומיאה (biofeedbak training) םיכילהתב
םהב םייגולויזיפ ;quot&םישח ונניא;quot& (םיינוצר אל).
____________________

* יגשומו םיחנומ חתפמל ךתוא םינפמ 1-18 םירפסמה ,ךשמהבו ןאכ
ב קרפבש דוסי'.
-------------------


םישיגרמ ונאש המ לכ ,םייתועמשמה םייחומה םידוקפתה לכ ,השעמל
תויוצמה תוינכות לע ססבתמ ונל הרוקש המ לכ טעמכו םישוע וא
ש ומכ .וב םירוקה םיכילהתה תא תולהנמו חומב;quot&ןוזיהב ןומיא
רזוח;quot& תוברועמה תוינכותה תא ןווכמ ןפואב תונשל שמתשמל רשפאמ
נר..כ יבגל תושעל םג רשפא ךכ ,ול יוצרה ןוויכל ,דדמנה דוקפתב
תועדומל רזוח ןוזיה עיגמ הנממ תינכות.

ךרוצל רתויב ליעיהו חונה וניהש רזוחה ןוזיהה גוס ,ללכ ךרדב
ונתועדומל תועיגמה תונושה ףוגה תושוחת ןה ,םייונישה תסנכה:
ץוצקיע ,הקעומ ,באכ ,ץחל (;quot&דוריג;quot&), לכ וא םינוש םייוריג
םש הל תתל השק םא םג) בל הילא םישל רשפאש תרחא השוחת).

תמ) יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט;quot&הז רפסב בותכ הילע (כ,
םוחת לכב םייוניש סינכהל ךל רשפאת איה .הלא םיכילהת לע תססובמ
תמושתו ךחומ ,ךישוח תועצמאב ,תאזו .השוחתו השוחת לכבו ךייח לש
םהשלכ םירישכמל קקדזהל ילבמ - תיתטישה ךביל.


ונ?


רתוי םינכומ םניאשו ,יונישב םיצורש םישנא רובע בתכנ הז רפס
ךא ,םירבדמ ללכ ךרדב וילע - ריוואה גזמ לאכ םהיתושגרל סחייתהל
םיכרדה ןמ הצורמ יתייה אלש רחאמ .ורופישל רבד םישוע ןיא
החוטב :השדח ךרד יתשפיח ,ישגירה םילקאה תרדסהל תולבוקמה,
ןוצר תעיבשמ םייח תוכיאל ליבותש ,הלקו המיענ.

ןפואב ןגראל רשפאתש ,יהשלכ תלוגרת וא ,הרגיש ,הקינכט יתשפיח
תע לכב עוציבל תנתינ היהתש ;תושוחתה ןווגימ תא חונו יתטיש
ונפוג לש םייעביט םיכילהתב שמתשתשו ;םוקמ לכבו.

לכל םיאתמש והשמ - יתאצמ םגו - יתשפיח ;quot&םיאירבה;quot& ו;quot&םיאירבל
תוחפ;quot& ש ולאל קיזמ וניא םגו;quot&םיאירב ךכ לכ םניא;quot&. רשפאש והשמ
וא הרומ ,ךירדמ ,ןמאמ ילב ותושעל ;quot&לפטמ;quot& ותושעל רשפאשו ,דומצ
הזכ דחא םיגישמ רשאכ רתוי בוט.

םע התוא תבלשמה הירואתהו ('ג קרפ) ךירדמב תגצומה הקינכטה
הרקיעב החתופ ,םיברועמה םייגולוכיספה םיכילהתה לע ונל עודיה
ישילש ראות תארקל ידומילל ליבקמב ,1985-1989 םינשב
םייסיסבה תושגרה םוחתב ירקחמלו היגולוכיספב.

תרגסמב השענ החותיפ רקיע .םויה דע םיכשמנ הב תובחרהו םירופיש
רפסמ םע - תוחפ םיילמרופו רתוי םיילמרופ - םיישיא-ןיב םישגפמ
םירחא םינופו םידידי ,םירכמ לש בר.

דע םירשע ינב םיפתתשמ האמכ וז תרגסמב וללכנ ןושארה בלשב
םידימלת" ושמישש ךכל המצמטצה אל םהמ םיבר לש המורתה .םיעברא

ו;quot&ןויסינ ינפש;quot& דוקימה תקינכט ,השעמל .םישודיח תקידב תעב
תמ) יללכה יתשוחתה;quot&םשומישל רקיעב החתופ (כ.

הסריגה 1989 תנשב המסרופ ,הנשכ לש הכירעו בותכיש תדובע רחאל
דומילל ךירדמ םג הכותב הללכש תרבוחב ,הקינכטה לש הנושארה
ינפתשלו הקינכטב תוסנתהל םיארוקה ונמזוה תרבוחב .ימצע
יחכונה םוסריפב םג .הנממ וקיפיש תואנהבו םילוכסיתב ,םיגיגהב
ךשמהל םורתלו הקינכטב םישמתשמל ףרטצהל םיארוקה םינמזומ
החותיפ.

הילע חוודש זאמו הנושארה הסריגה הספדוה זאמ ופלחש םינשב
ןותיעב ;quot&תושדח;quot&, ליגו עקר לש בחר ןווגיממ ,םיבר הב ושמתשה.
ךירדמבש תויחנהב ורזענ םקלח ,ןותיעב םוסריפה ךמס לע ,םקלח,
ולאכמ וא ינממ תינופלט וא תישיא הכרדהבו תוצעב ורזענ םידחא
ךלהמב - רידס ןפואב ידי לע ןמוא ףא םקלח .ןכל םדוק ךכב וסנתהש
הלש םדקתמ חותיפ תרגסמב וא הקינכטה לש ףטושה םושייה.

ומרת רשא םיברה םיפתושה לש םהיתומש ואבוי אל וז הסריגב םג
סופדל רפסה תנכהלו בתכה לע םירבדה תאלעהל ,הקינכטה חותיפל.
הלמה הז רפס לש ותרתוכב הבלוש הברה םתמורתל יוטיבכ לבא ."םיתימע"


דסיימ ןילדנג 'י רוספורפ לש ףלאמה רפסב יתלקתנ 1990 תנש ךלהמב
Focusing, Eugene T. Gendlin, Bantam ) הצופנ תודקמתה תטיש
תונושה תוטישהמ תלעות םיקיפמה םילפוטמה לכל ףתושמה תא ורתיאש
ולא קר יכ וליג םישישה תונשב וכרעש םירקחמב .היפרתוכיספ לש
תוילופיטה תושיגפב םהיתושוחתל הבר בל תמושת שידקהל וגהנ רשא
תאז תובקעב .היפרתה ןמ תישממ תלעות וקיפה ,םהלש םוימויה ייחבו
תאז תושעל גהונ אלש ימל םג הז לגרה תונקהל תרשפאמה הטיש וחתיפ
לופיטב וניאש ימל םגו ,יעביט ןפואב.

המושיב םיקסועש תודקמתהל םיחמומ לש תימלוע תשר תלעופ םויכ,
הציפמ ,וגקישב הזכרמש ,וז תשר .וז ותשיג לש התצפהו החותיפ
םודיקל םישדקומה תויומלתשה תכרעמ תמייקמו םינוש םימוסריפ
םיקלח ובלוש וז הרודהמ לש םינושה םיקרפה ךלהמב .הטישב שומישה
םמשייל יתונויסינמו םהיאצממ ,םתשיגמ.

תקינכטב יתטיש ןומיא ורבעש הלאכ םע םינש רפסמ ךרואל ירשקמ
םגש ררבתמ .תפלוח הדוזיפא וניא הטישב ןומיאהש אצמנ ,תודקמתהה
בורה לצא תמייק ,תורידס ןומיא תושיגפ לש הפוקתה םות רחאל
םינוש םיביכרמ םשיילו ךישמהל תיללכ היטנ םיפתתשמה לש עירכמה
בל תמושת ןתמב תוברהלו םהלש םוימויה ייחב הקינכטה לש
םות זאמ םינש ףולחב םג התוא םשייל םיכישממ םבור .םהיתושוחתל
םירחאל התוא םיליחנמ ףא םידחא .ןומיאה.

םרוג לאכ תושגרל םיסחייתמה ולאל דואמ רזוע הקינכטב שומישה
רוזעי אוה .םהלש םוימויה ייח לש תימויקה היווחה תא רישעמה
אלא - םהילאמ םהל םירוק םניא תושגרהש ךכל םיעדומה ולאל דחוימב
תאירק רשא ולא לכל םג רוזעי אוה .םבוציעב םיפתתשמ םג םהש
םתוא התפת ךירדמב םיעצומה םילוגריתהו םייטרואיתה םיקרפה
לש םושייהו האירקה םא .תעצומה הקינכטב יתטיש ןפואב תוסנתהל
ךיתורצ לכמ ררחתשהל ךל ורזעי אל לוגריתל םיעצומה םידעצה
ןהילא ךסחי םהיתובקעב הנתשי תוחפל ,ךיתויעב לכ תא רותפלו.

אל ימלו) םיאבה םיקרפה םידעוימ המלו ימל)


םיישיא-ןיבה םיסחיה רופישל תוישומיש םיכרד לע ןויד תשפיח םא
םירבח תשיכרל םימשרימ הפ ןיא .ןוכנ אלה טסקטב ארוק התא - ךלש
ואבוי אל ךמצע םע םינוידל תוצע םגו ,תומכחתמ תוחישל םיאשונ וא
אל ךיתויעב ישרוש תאו ךמצע תא ןיבהל איה ךתרטמ רקיע םא םג .וב
האירקמ ךל היופצה הדיחיה תישממה תלעותה .ךשקובמ תא ןאכ אצמת
םא ,תאז תמועל .הבשחמל רמוחו תעדה תבחרה איה רפסה לש הליגר
קרפבש לוגריתבו עדיב שמתשת ;quot&ךמצעב תאז השע;quot&, תוסנתהל לכות
ךיתושוחתו ךיתושגר ןיבמ ולא לע תיתטיש בל תמושת לש התעפשהב
רחבתש.

לש םינושה םישומישב ךורא אל ןומיא רחאל :תובוטה תושדחה
לכבו ,יוצר אל שגרו הקעומ לכב הלקהל איבהל לכות ,הקינכטה
שידקהל היהי ךכ םשל ךממ שרדיש המ .המיענ אל השוחת וא חור-בצמ
תוינפוגה תושוחתה תא רתאת הליחתב .תזכורמ בל תמושת םהל
אובת ,בורל .ןהב ךבל תמושת תא דקמת ךשמהבו ,רבדב תוברועמה
הקינכטל ארקנ ךשמהב .תוינש רפסמ רחאל רבכ הלקהה ;quot&יתשוחת דוקימ
."תודקמתה" וא כ"תמ רוציקבו "יללכ

דוקימה ןמ הבורמ תלעות קיפת ,תיסחי הרצק ןומיא תפוקת רחאל רבכ
תודקמתהה ,תנווכמ תוליעפמ האצותכ וא יאוול רצותכ .ךלש יתשוחתה
תינמז הלקה רשאמ םייתועמשמ רתוי הברה םייוניש ךלצא ללוחת
םג שכרנש שדחה עדיב שמתשהל לכות ךורא אל ןומיא רחאל .תושוחתב
וא ,םיישיא-ןיב םיסחי רופיש ,םייח ןונגס יוניש :ומכ תורטמל
ךתוישיאב םיווק יונישו םילגרהמ הלימג וליפא.

תוטלחהל רתוי לק ןפואב עיגהל םג ךל רשפאי הקינכטב תואנ שומיש.
וא בשייל החילצמ אל תינויגה הבישחש םוקמב רוזעי רבדה דחוימב
תובקעב .תוינדרוט תובשחממ רטפהל וא ,תכשמתמ תוטבלתה עירכהל
ןיחבת ןהב תונושה תושוחתב תודקמתה לש תינשינו תרזוח תוסנתה
ךלש תימינפה תיתשוחת-תישגרה תרושקיתב רופיש הלגת ,ךפוגב,
תלוזה לש תוישגירה תועבהל רתוי הבר תושיגר חתפתו.

םה .ץמאמ אלל םיגשומ םניא םיחטבומה םייונישה :תוערה תושדחה
תושוחתל בל תמושתמ תוקמחתה לש םישרשומ םילגרה ייוניש םיכירצמ
בלה תמושת זוכירב תונמוימ לש השיכר םג םיכירצמ םה .תושגרלו
תכרעמה לש התוליעפמ תועבונה ,תונידעה תוינפוגה תושוחתב
ה הלאל ךייש התא ערה ךלזמל םא .תישגירה;quot&םיעוקת;quot& תושוחת םע,
תושגרה ;quot&תוער;quot&, םיכורא ןמז יקרפל םימיענ אל חור יבצמו תוקעומ
- דואמ ץמאתהל וליפא ךרטצת.

דחאה :שממ לש םיצמאמ םיכירצמ תויעב לש םיירקיע םיגוס ינש,
ויתואצותש ישממ עוריא תובקיעב תושחרתמה תוזע תוילילש תושוחת
ןיב רשק לש וציק ,בורק לש ותומ לשמל ומכ) ףולחל תורהממ ןניא
הלשכהל םימרוגה םייח יסופד ,ינשה .(םהימודו ברוצ ןולשיכ ,ישיא
םעפ רחא םעפ םמצע לע םירזוחה ,םיינויח םימוחתב תימצע.

םג ,יתשוחתה דוקימה תויונמוימ תשיכר לש םינושארה םיבלשב
בצמב הלקה רשאמ רתוי בר לומגתב הכזי אל רתויב ץורחה דקמתמה
יונישו ךורא חווטל תואצות .ישגירה םילקאב יתועמשמ רופישו
יווק ,םיכשמתמ חור יבצמ ,גזמ ,םילגרה - םייחה תרגישב ידוסי
תונמוימל ףסונב .הגשהל רתוי םישק - 'וכו תויוערפומ ,תוישיא
הדמתהו חור ךרוא ,תונדקש םיצוחנ ,המושייב תוצירחלו הקינכטב.
דואמ השק הרטמהשכ וא ,תובר תוכלשה תלעבו תידוסי היעבהשכ
הצממ ןורתיפ תגשה םשל םישדוח ףאו תועובש םישרדנ ,הגשהל.

תויעב םע דקמתמל םג האלמ הבושת ךירדמב ןיא ,תובורק םיתיעל
רפסל דוגינב .ןפוד תאצוי ותמישמש הזל ךכמ רתוי דועו תוליגר
ירה ,שארמ עובק רדס יפל תוארוה עוציב אלא ךירצמ וניאש ,לושיב
רשוכ תא ןכו ותונרקח ,ונוימיד תא ליעפהל דקמתמה ןמ שרדנ ,ןאכש
ולש האצמההו רותליאה.

המישמ ןיידע התלגתנ אל הטישה תולבגימ ירחא םישופיחה ךלהמב
הניהש יהשלכ ;quot&תירשפא יתלב;quot& יד ויהש תובר תולאשימ ואצמנ ,לבא
השק היהת ךיתורטממ המכ תגשה םא אלפתת לא .הגשהל תושק.

בר שומיש :רהזומ ךניה הז רפס אורקל ךישמת םרטב :לבסה דובכ
יושע (ףוגב השוחתל תזכורמו הבר בל תמושת ןתמ) יתשוחתה דוקימב
םייונישל איבמ וז הקינכטב ןותמ שומיש םג .תורכמתהל םורגל
םידעצה לש ימעפ דח עוציב וליפא .םיכיפה יתלב םיישגיר
קרפב םיגצומה םיליגרתהו ;quot&וישכע ךמצעב תאז השע;quot&, תקידב ךרוצל
םיכילהת לש םתלחתהל םורגל יושע ,תונרקסה תעבשה וא הקינכטה
תוישיאב ףא וא םייחה תוכיאב םיגילפמ םייונישל הגרדהב ומרגיש.

ררועמ ישונא לבסש ימו ,ול םירקי ויתונורסחו ולבסש ימ ,ןכ לע
אל ללכ םא השעי בוט - םימחר וא הלמח רשאמ רתוי - דובכ ולצא
םא המכחב השעי ,תונתשיהל אל דואמ ול בושחש ימ .הז רפס ארקי
יאדכ .יתשוחתה דוקימה יבלש לש םינושה םידעצה תא לגרתלמ ענמיי
יתלחתהה בלשה עוציבמ ענמיהל וליפא ול.

אל תוארהל היושע לבסהו תושגרה םוחת ןאכ לפוטמ הבש תויניינעה
םירחאה לכלו ,הרישבו תורפסב רתי תוניצרב םיקסועה יניעב תדבוכמ
תיטסילטפהו תיטסימה תוסחייתהה ,לבא .לרוג תריזג לבסב םיאורה
לבסל תיניינע השיג ,ךכל ףסונב .יתלחנ הניא תוישגירה תושוחתל
יורשה ליחתמה שמתשמל דואמ השורד ,תוישגירה תושוחתה ראשלו
ןומיאה לש םינושארה םיבלשב.

רחאלו תישגירה תכרעמה םע תיתיזח דדומתהלמ העיתרה תריבש רחאל
ץפחש ימ לוכי ,תודקמתהה ילגרהו םינושארה םירופישה לש םתוססבתה
ךשמהב עגפי רבדהש ילבמ - תיטסימ-תיטנמורה השיגל רוזחל ךכב
הקינכטה לש םושייה.

רשפאשו ,שממ לש לבס ףאו תומיענ אל תושוחת לסחל ןתינש הנעטה
יד םהמ רטפיהל תוחפל וא תרזוחה םתעפוה תא תיסחי תולקב עונמל
םיטסימיספה תא דוחיב - םיבר םמוקת יאדו ,םהב םילקתנ רשאכ רהמ.
תאו תוככזמ תולוגס ןיא לבסלו תויה ;quot&יפואה לושיח;quot& גישהל רשפא
קר וא לבסה תא םישדקמש ולא תא דבכמ יניא ,רתוי תומיענ םיכרדב
תא ינומכ םיאורה ולא תא םמוקל אלש ידכ :רופיש קר תאז לכבו
יתלב יתרבח רדסבו תורובב ישונאה לבסה תיברמ לש ירקיעה שרושה
םוקמב םיאב םניא םיגצומה תועצההו תונויערהש ןאכ שגדוי - םלוה
ולאל .דבלב תפסותכ אלא תמייקה תיתרבחה הטישה יונישל םיצמאמ
יתרבחה ןוגריאב הכפהמל איבהל תדעוימה תיתרבח תוליעפב םיברועמה
ירדיסב תוועמה תא ודוסימ ןקתל תלגוסמ איה קרש - הביבסה יאנתבו
רתוי םיבר תוחוכ סויג תיתטישה תודקמתהה רשפאת - ישונאה םויקה
ןווכתו ,תימויקה היווחה םעט תא םהל רפשת ,םהיתורטמ תמשגהל
רתוי םיישונא תונורתפ שופיחל םתוא.

היגולוכיספב קוסיעה ,םינורחאה םירושעב :היגולוכיספה תמקנ
םג .רתוי ירלופופ םויל םוימ ךפוה - םייגולוכיספ םירבסה ןתמבו
תוהמ לש רתוי הבוט הנבה .ךלוהו הברתמ לכל ןימזה יללכה עדיה
יישפנה םיכילהתל תועדומ רתיל תמרוג םייגולוכיספה םיכילהתה
םיארחאה ולא דחוימבו טרפה לש וחומ ךותב םישחרתמה - םינושה
ותוא םיבבוסה םע ויסחיל.

םתלחנ רבעב היה רשא תלוזה לש תוישגירה ויתויעבב לופיטה
עוצקמ ילעבל חתפנ ,תדה ישנאו םיטסיפרתוכיספ לש טעמכ תידעלבה
לו ,םהינימל םיצעויו םילאיצוס םידבוע :ןוגכ םיבר;quot&םתס;quot& םישנא
טרפה לש ותביבסב םייוצמה םיבוט.

תישממה תישיאה תוליעפהו הז םוחת לש ותסיפתב םילחה םייונישה
םש .יאופרה םוחתב םישחרתמה ולאל רתויו רתוי םימוד ,ךכמ תרזגנה
תוליעפב קוסעל תטשפתמה הייטנב ,ראשה ןיב ,אטבתמ ךילהתה
תוילמרופה תורגסמל ץוחמ םג ןהינימל תויולמעתהו תיביטרופס.
לש הקזחה םתעפשהמ ררחתשהל הפיאשה תא ,ראשה ןיב ,אטבמ הז ךילהת
תחקל ןוצרה תאו םינושה םייחה ימוחתב תוכמסה ילעבו םיחמומה
ףוגה לע תישיא תוירחא.

תינרדומה הרבחב יתוכמסה ךרעמה תורערעתה לש בחרה ךילהתהמ קלחכ
תוכרעמ - (תויביטנרטלא) תויפולח תוכרעמ לש המלש העונת החמצ
דוקימה תשיגב תוארל ןתינ .'וכו תיפולח האופר ,תויפולח ךוניח
ל חתפ קר אל יתשוחתה;quot&תיפולח היפרתוכיספ;quot& ךרדל תורשפא םג אלא
תיפולח םייח.

תוברועמ תונש םיעבראב יתפסא ותוא עדי לע תססובמ וז השיג
םידומיל תרגסמב ,תימושי היגולוכיספב תילמרופ אלו תילמרופ
לש ינשדח םושיי ךלהמבו ,םינורחאה םירושעה ינשב םייתטיש רקחמו
רפסב תאבומ םירבדה לש םתיצמת .תונורחאה םינשה עבשב הז עדי
ותרתוכש 'ג קרפבש ךירדמב דחוימבו ותוללכב: ;quot&ךמצעב תאז השע
וישכע;quot&. זוריזלו ,יללכה עדיה רצואל יתמורת תא הווהמ הז רפס ."תוכמסה ילעב"ב תולתמ טרפה לש ורורחש


ךירדמכ שמשל אוה רפסה לש ירקיעה ודועי :? הז רפס אורקל דציכ
םיכילהתה לש בכרומה םלועה ךותמ םירחבינה םיקרפה םג .ישעמ
םיללכנה םיאשונה ןמ המכ .הז ךרוצל ואבוה ,וב וללכנש םיישגירה
םג ךכ .דבלב םצמוצמ רבסה ןתינ םבורל ,תיסחי בחר רבסהל וכז וב
תוינכטה םילמה וליפאו ,תונויערה ,םיגשומה יבגל רבדה.

אלא רבסומה לש ותובישח יפ לע העבקנ אל םוצמיצה וא הבחרהה תדימ
איה רפסה תאירקב ותרטמ רקיעש ימ לש םירעושמה ויכרצ יפל קר
הקינכטה תשיכר.

ב קרפב רפסבש םיגשומה ןמ קלחל אבומ יתיצמתו זכורמ רבסה',
,"תורזומ םילמלו םירוציקל ,דוסי יגשומל חתפמ" תינמז וב הווהמה

ךלהמב שוחתשכ .תושגרה םוחת לע דואמ תיתיצמת הריקס ןיעמו
םיחנומה לש םתוריהב יא ללגב תוחונ יאב לוגריתה וא/ו האירקה,
םג יאדכ .הנושארה םעפב םבורב לקתנ התאש ןובשחב איבתש יאדכ
ירפ - תורעשהו תורבס קר םה םייטרואתה םירבסההש ןובשחב איבתש
ןמ באשנש ינשדח עדי םע ,תיטרפ תיביטיאוטניא הנבה בלשל ןויסינה
תיעוצקמה תורפסה.

ךכב איה ישעמה ךירדמה םע םייטרואתה םירבסהה בולישל הביסה:
ףסונב רשאכ ,רתוי הבוט תוישעמה תויחנההו םיטרפה לש םתטילקש
הירואתב םג םיכמתנ םה ,תוישיאה תויוסנתהב םהל שיש יוסיכל.
יתוהמ קלח לאכ אלו הזירא לאכ םייטרואתה םירבסהל סחייתהל ץלמומ
לש תיסחי רקעה ןוויכב םיצמאמ תוחפ עיקשת ךכ - הקינכטה לש
ןויסינה לש תמאב ליעומהו הרופה ןוויכב רתויו ,ןיבהל ןויסינה
תונשלו שמתשהל ,לגרתל.

ךיא רתוי בוט ןיבהל ץפח רשא ,ותוללכב םוחתב ןינועמה ארוקל
םידעצב טוקני םרטב - תשמשמ איה המלו תישגירה תכרעמה תלעופ
לש ינשה וקלחבש םינושה םיקרפב הליחת ןייעל ץלמומ ,היונישל
ךליאו 'ה םיקרפ - רפסה*.
________________________
* םיצור וא רפסב םירכזומה םיאשונב דואמ םיניינועמ רשא םיארוק
רשקתהל םינמזומ ,םינושה םידעצל אבוהש הזמ רתוי קימעמ רבסהב
ב ילא: E-MAIL דומעב - רעשב תספדומש ראודה תביתל בותכל וא
ןושארה.
---------------------------------------

הליחת אורקל ץלמומ ,רפסה לש ישעמה דצב רתוי ןינעתמה ארוקל
רובעל ךכ רחאו 'ב קרפבש םירוציקו םיגשומל חתפמה תא ףורפירב
"תמאב דבוע הז ךיא וא רזוח ןוזיה" ותרתוכש ןורחאה קרפל

יעביט יגולויב בושמ וניינעשו ;quot&הדובעב;quot&. לע טעמ ריבסמ הז קרפ
דקפתל תכרעמל םירשפאמה םיירקיעה םייחומה םינונגנמה תדובע,
ונאש תעב םתוא םירפשמו ,היכילהתב תינוצר תוברעתה לע םילקמ
ןכמ רחאל .ונלש תוינפוגה תושוחתה לע ונביל תמושת תא םידקממ,
ותרתוכש 'ג קרפ תא אורקל אוה רתויב ישעמה רבדה ;quot&ךמצעב תאז השע
וישכע;quot& םושייל וב עצומה תא לגרתלו.

לש השיגב לגודש ימל וא ,דחוימב ןקפסה ארוקל ;quot&םדוק) השענ)
ךכ-רחא) עמשנו);quot&, נה 'ג קרפב רשי ליחתהל ץלמומ;quot&םשו .ל,
ףיעסב םיעצומ רשא םיליחתמל םידעוימה םיליגרתב הליחת תוסנתהל
תאירקב וא תעצומה תוסנתהה ךשמהב הכורכה החריטה ללכב הווש םא
םיפסונ םיקרפ.

תכרעממ תיללכ תומשרתהב םיניינועמ רשא הרבחה יעדמ םוחתמ םיארוק
יתשיגמו תסחייתמ איה וילא םוחתה ןמ ,הקינכטה לש םיגשומה
ב קרפבש םיגשומה תיצמתב הליחת ןייעל םילוכי - םוחתל תיללכה',
רפסה לש ריצקת ןיעמ םג אוהש.

תורזומ םילימו םירוציק ,םיגשומל חתפמ .ב

דוסיה יגשומלו םיחנומל ירפסמ-יתבפלא חתפמ


הרקב (7)
רזוח ןוזיהו ןוזיה (5)
היצזילאיצוס) תורביח) (11)
םייסיסב םיישגר םינבמ (1)
תודקמתה - יתשוחת דוקימ (15) (13) biofeedback יגולויב בושמ

יעביט יגולויב בושמ (14)
תוסחייתה תצובק (12)
יסיסב שגר (3)
הלעפה תינכות (2)
תפטוש הלעפה תינכות (4)
לע-תינכות (8)
תילביז לע-תינכות (10)
תישגיר לע-תינכות (9)
תישגיר לע-תינכות (9)
תינפוג השוחת (6)
תעדומ השוחת (16)
תיפיס-תת השוחת (17)
יוסיכ תינכות (18)

דוסיה יגשומ לש ןכותה תיצמת


םייבצע םיזכרמ 15-כ םימייק חומב :םייסיסב םיישגר םינבמ (1
חומה לש קיתעה קלחב םיאצמנ םה .םייסיסבה תושגרה לע םינוממה
ארקנה ;quot&תיבמילה תכרעמה;quot&. ובצמ תא ךירעהל םהמ דחא לכ דיקפת
וייח לש רחא יזכרמ םוחתל סחיב םלועב םדאה לש ימויקה.
הנכסה תדימ תא ךירעמה זכרמה לש רצות איה דחפה תשוחת ,המגודל
תא ךירעמה זכרמה לש רצות איה סעכה תשוחת ,ותמועל .תימויקה
לכב .טרפל יוצרה םייחה ךלהמל םיעירפמ הביבסב םימרוג הב הדימה
ביכרמ ,יתעבה ביכרמ ,יתסיפת ביכרמ ,ראשה ןיב ,םיללכנ הזכ זכרמ
םיכילהת לע עיפשמה ביכרמו יתוגהנתה ביכרמ ,יתייווח
ףוגה ךותב םינוש םייגולויזיפ.

טעמכ :('וכו הרגיש ,תינבת ,סופד ,המיכס וא) הלעפה תינכות (2
יוטיב ,רוביד ,הכילה ומכ תישונא הלועפ לכ ,ללכה ןמ אצוי אלל
תאז תוליעפ .תיחומ תוליעפמ האצותכ תישענ ,'וכו הבישח ,שגר
םינגרואמה םיטרופמ הלועפ יווק לש רודס ףסוא תועצמאב תישענ
ףוגה תלעפה לש המישמה תלטומ וזכ תינכות לכ לע .תינכותכ
הרטמ תגשה םשלו םייוסמ ןפואב ,תומייוסמ תוביסנב חומהו
תמייוסמ.

םע (1)יסיסב ישגיר הנבמ לש ףורצל לבוקמה םשה :יסיסב שגר (3
ולש (2)הלעפהה תוינכות.

תדובע תמדוק ונלש תוליעפ לכל טעמכ :תפטוש הלעפה תינכות (4
ךמס לע המישמה לש ישממה עוציבל תינכות הנוב וז .תיחומ הנכה
םאתהבו רבעה ןמ םימשר יפ לע ,ןורכיזב תונסחואמה הלעפה תוינכות
רחאל ליגרה ןמ רתוי הפוקז הכילה :המגודל .םוקמהו ןמזה יאנתל
וכו ביצעמ הרקמ וא ןולשיכ רחאל רתוי הפופש הכילה ,חבש תלבק'.
עוציבה ךלהמב ,הנוממה (7)הרקב ביכרמ םג שי בצמל תמאתומה הסריגב,
םישרדנה םייונישה תסנכה לעו תונוש תופולח ןיב הריחבה לע.

א) תחא הדוקנמ רבעומה רמוח וא עדימ :רזוח ןוזיהו ןוזיה (5)
יבציעה ףחדה ,המגודל .ןוזיה םשב תובורק םיתיעל ארקנ (ב) הינשל
רחא רבד לכ וא עדימ .םמורתתש תנמ לע דיל חומה ןמ םרזומה
בל 'אמ ןוזיההמ האצותכ 'א הדוקנל 'ב הדוקנמ (רזחומ) םרזומה'
חתמה יטלוקמ םרזומה עדימה ,המגודל .רזוח ןוזיה ארקנ
םירירשב םילחה םייונישה לע חוודמש ,חומה לא דיה ירירשבש
התוממורתהל םורגל היה רומאש יבצעה ףחדה תובקעב ,םילעפומה.

לש ןתלעפהמ תועבונה תושוחתל יתיצמת םש :תינפוג השוחת (6
ףסוא ,המגודל .םייזיפ םיכילהתמ וא ןהינימל תופטוש תוינכות
עוריא בקע הזחב םישחש הקעומ ,דחפ תעב םיווח ןתוא תושוחתה
הכממ עבונה באכ ,רירש לש הקזח תוצווכתהמ תעבונה השוחת ,ץיחלמ,
וכו'.

הלעפה תוינכות ידי לע חומב השענה הקידב ךילהת :הרקב (7(2)
תפטוש הלעפה תינכות לכב םיללכנה םיביכרמ ידי לע וא תוידועי4
תויושחרתהה ךלהמ רחא בוקעל - םתרטמ .העוציב ןפוא לע םיחקפמו
תא ,יתימא ןמזב ,סינכהלו תופטוש הלעפה תוינכות לש עוציבה וא
תחלקמה ימ לש םמוח ירחא בקעמ ומכ םישרדנה תומאתההו םייונישה
תחלשנה דיה תעונת ירחא בקעמ וא םיזרבה לש קייודמ ןוויכ םשל
בגב רחא יוריג וא ץוצקיע בקע דרגל.

הלעפה תוינכותמ ונבנש תובכרומ הלעפה תוינכות :לע תוינכות (8
היפצמו תופטוש הלעפה תוינכות לש ןורכיזב םידועתמ ,תודלומ
תוינכותה לש ולאמ רתוי תובכרומ תויוליעפ ןגראל תולגוסמ .תלוזב
תינכות ,המגודל .ןהל דוגינב םיבר םירקמב לועפל ףאו תודלומה
וא תופיט הכותל םיפילזמ רשאכ ןיעה ץומצמ תא עונמל הלוכי וזכ
עגמ תשדע הל םידימצמשכ.

לש תפטוש הסריג תלעפה .לע תינכות לש גוס :תישגיר לע-תינכות (9
םייתייווחה םיביכרמה תא יתועמשמ ןפואב תברעמ הז גוסמ תינכות
וא הקזח השוחתל תמרוג התוליעפ םיתיעל .םייסיסב תושגר לש
התלעפה תאצות ,רתוי תובורק םיתיעל .םיישגיר םינכת לע הבישחל
אוה ירקיעה יונישהו ,תדקוממ ךכ לכ אלו הזע תוחפ וזכ תינכות לש
חורה בצמב וא תיללכה השוחתב.

יאנג יוניכ .תילביז תינכות רוציקב וא :תילביז לע-תינכות (10
לשב וא יביטימירפ הנבמ ללגב יוקל הדוקפתש תישגיר לע-תינכותל
םייחה תוכיאל ירקיעה םרוגה ןה ולאכ תוינכות .ןוכדיע רסוח
בצמ .ונתוא םיבבוסה לשו ונלש םיענ אלה ישגירה םילקאלו הדוריה
בוחרה תפשב הנוכמ הז ;quot&לבזב םייחה;quot& - יוניכה חקלנ ןאכמו.

תיינקה ,ךוניחה יכילהתל יעדמה םשה :היצזילאיצוס-תורביח (11
תישענ .שדחה רודה ינב לש לעה תוינכות תכרעמ בוציעו םילגרהה
םהינימל םילפטמ ,החפשמה יבורק ידי לע בגא ךרדכ וא ןווכמב,
דע םיבר ,וזכ םיסחי תכרעמב .םישגפנ םמע םדאה ינב ללכו םירבח
ויתועבהבו ותוגהנתהב ,תלוזב היפצה םצע םהב םירקמה דואמ
תובכרומ לע-תוינכות הפוצה לצא בצעל ידכ הקיפסמ ,תוישגירה
ונלש לבזה תוינכות בורל תודוסיה וחנוה תורביחה ךלהמב .רתויב.

ומצע תא ךיישמ טרפה רשא םדאה ינב רבח :תוסחייתה תצובק (12
ותוא ינבמ תבכרומ תוסחייתהה תצובק התיה םימודק םינמזב .םהילא
תויונגראתה הז דיקפת תואלממ םויכ .וכותב הצובק-תת וא טבש
החפשמה ינב תצובקמ לחה - ליבקמב תובר תוילמרופ אלו תוילמרופ,
תומוקמב םישגפנ םמע םירכמ תוצובק דעו ,הפקשה וא עוצקמל םיפתוש
םינוש.

יגולויב בושמ (biofeedback) 13): תירבעב ינקיתה םשה אוה בושמ
ל;quot&קב-דיפ;quot& יוניכה .(5)רזוח ןוזיה ;quot&יגולויב בושמ;quot& ו;quot&ןומיא
יגולויב בושמב;quot& העפותה תא וליג םהב םירקחמ תרגסמב הליחת ןתינ
םינוש םיינפוג םידוקפת לש תוקידב ךלהמב הרק רבדה .הדבעמב,
התיה השיערמה תילגתה .םהב שח וניא קדבנה ליגרה םייחה ךלהמבש
םה ןתוא תואצותה לע עיפשהל לוכי הדידמה ירישכמב הפוצה םדאש
ולש חומה ילג תא קדובה רישכמ גצ לע הפוצה םדא ,רמולכ .םיארמ,
רישכמה ידי לע םיקפוסמה םינותנה לעו םילגה לע עיפשהל לוכי
כ זא דע בשחנש ןפואב;quot&המולע ךרד;quot& - םהב שח וניא ללכש רחאמ. ."ירישכמ בושמ" איה וז העפות ,השעמל


םישחרתמ יגולויבה בושמה יכילהת :יעביט יגולויב בושמ (14
לש ןתדובע ךלהמב תועבונה (6)תוינפוגה תושוחתה .ףרה אלל ונפוגב
םירזוחה םינוזיההמ קלח ןה ,תונושה הלעפהה תוינכות(5)
תנתינה בלה תמושת ,ךכו .ולא תוינכות לש םייעביטה םייגולויבה
םיכילהתה לע (העיפשמ םגו) עיפשהל הלוכי וללה תושוחתל
בושמב ןומיא תעב שחרתמל המוד ןפואב ,תוברועמה תוינכותהו
ירישכמה(13).

תמ) יללכ יתשוחת דוקימ (quot;15&תודקמתה - (כ (focusing): יללכ םש
רבד לש ורקיע .הלש תיזכרמה תוליעפלו הז רפסב תגצומה הקינכטל,
וז תוליעפ .תפטוש (6)תינפוג השוחתב בלה תמושת לש ןווכמ זוכיר
תא תרפשמו ,יעביטה יגולויבה בושמב ןווכמו רבגומ שומיש השוע
םיגולוסקסה דמצ ,ןוסנו'גו סרטסמ .תוברועמה הלעפהה תוינכות
גשומה תא ועבט ,עדונה ;quot&יתשוחת דוקימ;quot& ושעש םינושארה ויהו
וחתיפ רתוי תמדקתמו הנוש הסריג .וזכ תוליעפב בחרנ שומיש
ויתימעו ןילדנג 'ט ןי'גוי רוספורפ.

השוחת ןיבש רשקל תועדומ :(תיתשוחת תועדומ וא) תעדומ השוחת (16
המגודל .הב םיברועמה םיישפנה םיכילהתה ןיבל תמייוסמ תינפוג,
בורה .תמייוסמ תוזגרתהב רושק םייוסמ שאר באכש ךכל םיעדומ רשאכ
םיענכושמ םהינימל םיטסיפרתוכיספהו םיגולוכיספה לש לודגה
תא רפשל םיסנמשכ דואמ הבושח תוחפל וא תינויח וזכ תועדומש
רשק תסחיימ - תורחא תובר ומכ - וז הלפת הנומא) .םייחה תוכיא
ןיאשכ םג ,הז רחאל הז וא ליבקמב םישחרתמה םירבד ינש ןיב יתביס
בורל (.ישילש ףתושמ רבדמ םיעבונ םהינששכ וא רשק לכ םהיניב,
תוכיא רופישלו םיישפנה םיכילהתב לופיטל וזכ תועדומ תמורת
תילוש יד םייחה.

םיחילצמ םניא םייחומה דוביעה יכילהת רשאכ :תיפיס-תת השוחת (17
ותמצוע ללגב - הילושל אל םגו תועדומל יתשוחת ןוזיה רידחהל
יוסיכ תוינכות ללגב וא תקפסמ יתלב בל תמושת ללגב ,השלחה(18)
אצמנכ הז ןוזיה רדגומ - תאז תוענומה ;quot&תועדומה ףסל תחתמ;quot&. לבא,
םיכילהתה לע דוחיב - תכרעמה לע ותעפשה הבר הז בצמב םג
ריבגהלו הזכ ןוזיה םע רשק רוציל ןתינ .תועדומל ץוחמ םישחרתמש
ונממ םוקמל בל תמושת םישידקמ םא (תועדומה לע םג) ותעפשה תא
ןוזיההש ךכל םג םרוג רבדה םיתיעל .(וילע םידקמתמ) םרזומ אוה
וב םישח שממו ותוא רבוע ,תועדומה ףס לע רבגתמ יתשוחתה.

לע תינכות הז דיקפת תאלממ םיבר םירקמב :יוסיכ תינכות (18(8)
רבעמה תוסיווב תופתתשמ יוסיכה תוינכות .(10)תילביז (9)תישגיר
תונושה תויחומה תוכרעמה-תת ןיב םירזוח םינוזיהו םינוזיה לש.
םינוש תושוחתו םינכת תסינכ תוסיו אוה רתויב טלובה ןדיקפת
םוצמיצ תועצמאב תאז תושוע ןה ,בורל .הלש םיילושלו תועדומל
םינוזיהלו םינכתל תשדקומה בלה תמושת תומכ לש יביטקלס.
םשב ןהבש תובושחל םיארוק םינעוצקימה ;quot&תונגה;quot&. יוסיכה תוינכות
םיכילהתב שומישל תומרוגה ולא ןה רתויב תוילביזהו תוקיזמה
בל תמושת וא/ו תועדומל הרידח עונמל ידכ ,םימיענ אלו םיינזבזב
תוישגיר תויועמשמ ילעב םינכתמו םייעביט םייגולויב םינוזיהמ
תא רותפל היה רשפא התואנ בל תמושת טעמב רשאכ ,תאזו .תומייוסמ
ןדוסימ תויעבה.


ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב

---- >
וישכע ךמצעב תאז השע (=====חתופה דומעל

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ.IV תופטוש תויודקמתה.III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד