?םזיכרנא ללכב הז המ - 'א קרפ

המדקה
?םזיכרנא והמ 1 'א
? דמוע םזיכרנאה המ לע 2 'א
? םיטסיכרנא לש םיירקיעה םיגוסה םה המ 3 'א
? םיירקיעה םיטסיכרנאה םיגוהה םה ימ 4 'א
."הלועפב םזיכרנא"ל תואמגוד 5 'א


המדקה

היצזיליביצה לש המויק םצע לע םימייאמ םיכילהת השולש
:תינרדומה
הדח הילע הרקיעש העפותל תרצוקמ תרתוכ - תיתרבח תוטטומתה (1)
,העישפה ,("בוחרה ירייד") תיבה ירסח ,תולדה לש תוחיכשב
תושידא ,יתרבח דודיב ,לוהוכלאו םימסל תורכמתה ,רוכינה ,תומילאה
תודדומתהל יתליהקה ךרעמה תונוונתהו שונא םלצ ןדבוא ,תיטילופ
;תידדה הרזעו
ילעב לכ םייולת וב ץראה רודכ לש תויגולוקאה תוכרעמה סרה (2)
;םייחה
.יניערגה קשנה דחוימבו תינומה הדמשהל קשנ לש תבחרנ הצופת (3)

תרושקתה יעצמא ,דסממה "יחמומ" לש ולא ללוכ ,תולבוקמה תועדה
.הזמ הז םילדבנכ ולא םירבשמל ללכ ךרדב תוסחייתמ ,םיאקיטילופהו
ןתינ ךכיפלו ,ולשמ תלדבנ תויתביס םוחת לכל ןהב םיקיזחמה תסרגל
"תלבוקמ" השיג .םירחאה ינשמ דרפנב הגרדהבו ינטרפ ןפואב וב לפטל
השיג טקנית אל םא .תופירחמ תוכלוה קר תויעבהו ,החילצמ אל וז
וא ,המחלממ עבנתש תיללכ האושל ךרדב ונא ,הרהמב רתוי תמלוה
.דחאכ םתשולשמ וא . . .יארפ ינוריע לגנו'גמ וא ,יגולוקא ןוסאמ

וללה םירבשמה תשולשל ללוכו רורב ינויגה רבסה עיצמ םזיכרנאה
תויוכמס לש יכרריהה הנבמה :םהלש ףתושמה רוקמה לע ועיבצהב
ןהש ןיב - תוינרדומה תורבחה לש םיירקיעה תודסומה סיסבבש
."תויטסינומוק" יוניכב תורדגתמ ןהש ןיבו תויטסילטיפק תוארקנ
הנבמה תקידבב איה יטסיכרנאה חותינה לש אצומה תדוקנ ,ןכל
,תולשממ ,םידיגאתב לשמל ומכ - םינושה םידסמימה לש יכרריה
,םייתד םינוגרא ,תויטילופ תוגלפמ ,תואבצ ,תויטרקורויב
שארב תורמהו חוכה רקיע זוכירל םרוגה ,םהימודו תואטיסרבינוא
םייתוכמסה םיסחיה וב ןפואה ראותמ ךשמהב .תינוגראה הדימריפה
הרבחה ,טרפה לע הערל םיעיפשמ ולאכ תויכרריהב םינבומה
הבחרהב גצומ ('ה - 'א םיקרפ) FAQ-ה לש ןושארה קלחב .תוברתהו
.תילילשה היתואצותו תיכרריהה תוכמסל יטסיכרנאה חותינה

קר ,תינרדומה היצזיליביצה לע תרוקיב קר םזיכרנאב תוארל ןיא
,תאזו .ךכמ רתוי הברה אוהש רחאמ "תינסרה תרוקיב"ו "הלילש"
המא .הביטנרטלאכ תישפוח הרבח תמקה עיצמ םזיכרנאהו רחאמ
ןפואב "תיטסיכרנאה הלאשה" תונכל ןתינש המ תא הגיצה ןמדלוג
ךמצע תויהל דציכ איה . . .םויכ םידדומתמ ונא המע היעבה" :אבה
ינב לכ םע תוהדזהל ,םירחאה םע תודחאב םג תויהל ןמז ותואבו
Red Emma Speaks, ] םיידוחייה ךינייפאמ תא דבאל ילבמ םדאה
.[134 - 133

דעוימ רבעה ןמ םיינכפהמ לש םמשב םיאבומה םיברה םיטוטיצה]
םע תוחיכש תולאשל תובושת – FAQ-ה לעפמ תאו ארוקה תא רשקל
[.וז הכורא תרוסמ

לאיצנטופה שממתי הב הרבח תונבל םילוכי ונא ךיא ,תורחא םילימב
,תאז םישגהל ידכ ?םירחא ןובשח לע היהי הזש ילבמ טרפו טרפ לכ לש
"הטמל הלעמלמ" הטילשה םוקמב רשא הרבח םיטסיכרנאה םיזוח
תושונאה ינינע לכ ולהוני ,חוכ יזכרמ לש םייכרריה םינבמ תועצמאב
Ben Tucker: Anarchist Reader, ] ןוצרמ תויודגאתהו םיטרפ ידי לע
תועצה תואבומ ('י ,'ט םיקרפ) FAQ-ה לש רחא קלחב .[149
ןמ קלח ."הלעמל הטמלמ" הז ןפואב הרבחה ןוגראל םזיכרנאה
.םינושארה םיקרפב רבכ תואבומ םזיכרנאה לש תויפולחה תועצהה

םזיכרנאה ,םילודגה תונויערה לכ ומכ :ךכ תאז הגיצה רפרה דרופילק
,תוכמסמ םיררחושמ םהשכ םבטימב םה םדאה ינב - טושפ שממ אוה
Anarchy: ] "םירחא תדוקפל םינותנ תויהל םוקמב םהיניב םיטילחמ
שפוחל םיטסיכרנאה לש םתפיאש ללגב .[A Graphic Guide, p. vii
לכ תא קרפל םיצור םה ,טרפה שפוח ברימל עיגהל ידכ יתרבח
לכמ הרבחה תא ררחשל הפיאשה" :םדא ינב םיאכדמש תודסומה
לש תוחתפתהל לושכמ םיווהמה תיטילופהו תיתרבחה הייפכה תודסומ
Rudolf Rocker: ] "םיטסיכרנאה לכל ףתושמ תישפוח תושונא
יוכידה תודסומ לכ ,םיאור ונלוכש יפכ .[Syndicalism, 16-Anarcho
הנבמה םצעמ רבכ תורישי עבונ ינאכדה םייפואו ,םייכרריה םה
.םהלש יכרריהה

אל ךא ,תיטילופו תילכלכ-תיתרבח הירואית אוה םזיכרנאה
שיש ועמשמ הירואיתב קיזחהל .דואמ דע בושח הז לדבה .היגולואידיא
.הל ךייש התאש ועמשמ היגולואידיאב ךומתל תאז תמועל ,תונויער ךל
לש דימתמ ךילהתב םיאצמנה תונויער לש ימניד ךרעמ אוה םזיכרנאה
הרבחהשכ .תושדח תודבוע רואל יונישל םיחותפ םה .תוחתפתה
.םזיכרנאה םג חתפתמו הנתשמ ,תחתפתמו הנתשמ

םיעובק תונורקעו תונויער לש תכרעמ איה היגולואידיא ,ךכל דוגינב
ללכ ךרדב םימלעתמו יתמגוד ןפואב םהב םינימאמ םישנאש
היגולואידיאל םיאתתש ידכ התוא םיתוועמש וא . . .תואיצמהמ
םהינימל םיעובקה תונויערה לכ .הנוכנ (וזככ התרדגה םצעמ) איהש
תונויסינל םיליבומו תוימינפ תוריתס םיאלמ ,הררשל רוקמ םה
לש העבטל רשק ילב ןוכנ רבדה ."םודס תטימ"ל רבד לכ םיאתהל
וא ,'םזינאיראטרביל' ,םזיביטקייבוא ,םזינינל - תמיוסמ היגולואידיא
טרפה לש סרה :המוד העפשה שי ןלוכל - איהש היגולואידיא לכ
לש םיסרטניאה תא תתרשמ ללכ ךרדב רשא הנירטקוד םשב ישממה
.יהשלכ תטלש תיליע

תישונאה הירוטסיהה לכ ,ולא ונימיל דע" :ךכ תאז חסינ ןינוקב לאכימ
שונא ינב ינוילימ לש םדמ הבוקעהו תדמתמה םתברקה קר התיה
התמצוע ,תדלומ ,םיהולא :ומכ םימחר רסחו טשפומ חבזמ לע םיינע
שפוח ,תויטפשמ תויוכז ,תוירוטסיה תויוכז ,ימואל דובכ ,הנידמה לש
."רוביצה תבוט ,יטילופ

אל ,ןעבטמ תושקונ ןהש תומגוד לע תוססובמ ןהינימל תויגולואידיאה
רשאכ ,ומלועל ךלהש ינוליח וא יתד "איבנ" לש ודוסימ בורלו תונתשמ
.עלס ומכ םיביציה לילא לש םילספכ ויתונויער תא םיממורמ וידיסח
ךישמהל ולכוי םייחהש ךכ םיתמה תא ורבקי םייחהש הצור םזיכרנאה
ןה תויגולואידיא .ךפהל אלו םיתמב "טולשל" םייחה לע .םה םכרדב
תוקפסמ ןה .שפוחל םג ךכמ האצותכו תיתרוקיב הבישחל "שנוע"
.תימצע הבישח לש "לוע"המ ונתוא תוררחשמה "תונוכנ תובושת"

תובושת" ךל תתל םינווכתמ ונניא םזיכרנא לע FAQ-ה לש ורוביחב
םזיכרנאה היהש המ לע םג וב רפסנ .שדח םיקוח רפס וא "תונוכנ
ונחנא עודמו תוינרדומה ויתוסרג היהי שגדה רקיע ךא ,רבעב
תא םא .חותינו הבשחמ ררועל ןויסינ אוה FAQ-ה .םויכ םיטסיכרנא
וניא םזיכרנאה ונרעצל זא השדח היגולואידיא םישפחמ התא וא
.םכליבשב

ונניא ,םיישעמו םייתואיצמ תויהל םיסנמ ,םיטסיכרנאה ,ונאש דועב
םילבקמ "םיריבס םיינויגה" םדא ינב ."םיריבס םיינויגה" םדא ינב
םיגיצמ "תוכמס ילעב"ו "םיחמומ"ש המ תא יתרוקיב אל ןפואב
בתכ םג הילע העדב םיקיזחמ םיטסיכרנא !דעל םידבע םיראשנו תמאכ
וירבד רשאכ ,ולש תמאה לע דמוע אוה רשאכ קר קזח םדא" :ןינוקב
אצומ אוה וב בצמ לכב ,ךכו .תויסיסבה ויתופקשמ םיעבונ ויתויוליעפו
ךא ,לשכיהל לולע אוה .דיגהל וא תושעל וילע המ עדוי אוה ,ומצע תא
י"ע טטוצ - "םזיכרנאו תויתנידמ"] ."ןיינעל וא ומצעל תושוב השעי אל
.[2 'ע ,"םיבוהז םיכאלמ רייצל לוכי ינניא"-ב רצלמ טרבלא

וחוכ איהש היולת יתלב הבישח לש החוכ אוה ןינוקב ידי לע ראותש המ
אל ,"םיריבס" תויהל אל םיארוקה תא םידדועמ ונא .שפוחה לש
הבישח רחאל לועפל אלא םירמוא םירחאהש המ וילאמ ןבומכ לבקל
.תימצע

םניא ןאכ םיאבומה םירבדה - וילאמ ןבומל השגדהכ :םוכיסלו
קלח לע וקלחי םיבר םיטסיכרנא ."םזיכרנאה לע הנורחאה הלימה"
םדא ינבב רבודמ רשאכ יופצש המ הז יכ – ןאכ בותכה ןמ רכינ
לש םייסיסבה תונויערה לע ןאכ עיבצהל םיצור קר ונא .םיבשוח
ונתנבה לע ךמתסהב םיאשונ רפסמב ונחותינ תא איבהלו םזיכרנאה
םיטסיכרנאה לכש םיחוטב ונא .םמושיי ןפוא תאו וללה תונויערה תא
םע םשו הפ ומיכסי אל םא םג ,גיצנש םייזכרמה תונויערה םע ומיכסי
.םתוא םיגיצמ ונא וב ןפואה

? םזיכרנא והמ 1'א

? "היכרנא" גשומה תועמשמ המ 1.1 'א
? "םזיכרנא" גשומה תועמשמ המ 2.1 'א
? יראטרביל םזילאיצוס םשב םג ארקנ םזיכרנאה עודמ 3.1 'א
? םיטסילאיצוס םיטסיכרנאה םאה 4.1 'א
? םזיכרנאה ללכב ץצ הפיאמ 5.1 'א
לכ רדעה" - היכרנא תריצי התרטמש תיטילופ הירואית אוה םזיכרנא
.[264 'ע ,"שוכר הז המ"-ב ןודורפ תאז רידגהש יפכ] "טילש וא ןודא
םיקיזחמה תרטמש תיטילופ הירואית אוה םזיכרנא ,תורחא םילימב
ישפוח ןפואב הלועפ םיפתשמ םיטרפה הב רשא הרבח רוציל איה הב
לש איהש הרוצ לכל דגנתמ םזיכרנאה ,ותוהמב .הזל הז םיוושכ
טסילטיפק ידי לע וא הנידמה ידי לע הטילש וז אהת - תיכרריה הטילש
וזכ הטילשש סרוג םזיכרנאה .ותלוז לע והשלכ טרפ לש הטילש ףא וא
.ןיטולחל תרתוימו [הליהקלו] ותוימצעל ,טרפל הקיזמ

לש תלבוקמה הסיפתהש דועב" :ןוארב ןזוס תיטסיכרנאה ירבדכ
ירה ,הנידמה ןוטלישל תדגנתמה המילא העונתכ איה םזיכרנאה
תודגנתה רשאמ רתוי הברה תינוגו ברו הרישע תרוסמ םזיכרנאלש
חוכש ןויערל לכו לכמ םידגנתמ םיטסיכרנאה .הנידמה ןוטלישל
תורוצב הז םוקמב םילגודו תישונאה הרבחל םיצוחנ רחאב הטילשו
,יתרבחה ןוגראה םוחתב היכרריה תודגונה תויפותיש תויתרבח ןוגריא
.[106 'ע ,םזילאודיבידניאה לש הקיטילופה] "יטילופהו ילכלכה

תיטילופה הירואיתה תונויער הארנכ םה "היכרנא"ו "םזיכרנא"
תואבומ ולא םילימ ללכ ךרדב .רתויב ףלוסמה ןפואב םיגצומה
ךכמ עמתשמו ינוציק רדס יא וא (והובו-והות) "סואכ" לש תועמשמב
."לגנו'גה יקוח"ל הרזחו יתרבח רדס-יא םיצור םיטסיכרנאש

,המגודל .הירוטסיהב םימידקת םירסח אל וזכ תפלוסמ הגצהל
,יחרכהכ (הכולמ) דיחי םדא ידי לע ןוטלישה בשחנ ןהבש תוצראב
לובליבו רדס יא רואיתל "היטרקומד"ו "הקילבופר" םילימב ושמתשה
סרטניאה ילעבש וילאמ ןבומ ."היכרנא"ב ונימיב שומישה ומכ קוידב
רדסל תגצומה הפולחהש ךכב "זומרל" םיצפח םייקה רדסה תא רמשל
.סואכל םורגל הלוכי קר םייקה רדסה תשיטנשו תישעמ הניא םייקה
:ךכ תאז אטיב הזטלמ וקירא
יא קר תויהל לוכי ןוטליש רדעהב יכו יחרכה ןוטלישהש ובשחש רחאמ"
רדעה העמשמש ,היכרנאש ינויגהו יעבט הארנ הז היה ,לובליבו רדס
.[12 'ע ,היכרנא] "אוהש רדס לכ רדעה השורפ ,לשממ

גשומה תועמשמ לש הז "לבוקמ ןויגיה" תונשל םיצור םיטסיכרנאה
םג וספתי םירחא םייכרריה הרבח ירדסו הלשממש ךכ ,"היכרנא"
:םיקיזמכ םגו םירתוימכ
קיזמ םג אלא רתוימ קר אל לשממהש רוביצה תא וענכש ,תודמע ונש"
רדעה התועמשמש םושמ קר - היכרנא הלימה ,זאו .ינוציק ןפואב
ןיב תודחא ,יעבט רדס לש תלבוקמה תועמשמה תא לבקת ,לשממ
תוירדילוס לש תרגסמב אלמ שפוח ,יללכה סרטניאהו טרפה יכרוצ
.[12-13 'ע] "האלמ

תועדב יונישל איבהל דעונש םוזי ךילהתמ קלח אוה הזה FAQ-ה לעפמ
."היכרנא" גשומה תועמשמ לעו םזיכרנאה תוהמ לע תולבוקמה

? "היכרנא" גשומה תועמשמ המ 1.1 'א

העמשמ "א" וא "נא" תמודיקה .תינויב אוה "היכרנא" הלימה רוקמ
,"להנמ" ,"טילש" העמשמ "סוכרא"ו "תורדעיה" וא "ךרוצה רדעה"
תאז חסינש יפכ ,וא) ."תוכמסה לעב" וא "יארחאה םדאה" ,"גיהנמ"
דועב .("הטירוטוא לש דוגינה איה היכרנאה" :ןיקטופורק רטפ
וא "סוכרנא" תוינויה םילימה לש םויכ תלבוקמה תועמשמהש
טילש רדעה העמשמ היה רוקמבש ירה "ןוטליש רדעה" איה "היכרנא"
גשומה לש תועמשמה איהש - הטירוטוא רדעה רתוי בחרה ןבומב וא
תא קר אל ףיקתמ םזיכרנאהש ןעט ןיקטופורק ,המגודל .םיטסיכרנאל
:םיירקיעה וחוכ תורוקמ דגנ םחלנ םג אלא (לטיפק) ןוהה םויק םצע
היכרנא ,םיטסיכרנאל .הנידמה ןוטלישו תוכמסה ,םיקוחה תכרעמ
רדעה אלא (בחרה רוביצב בושחל םיברמש יפכ) רדס רדעה אל העמשמ
.ןוטליש

ןויערכ םזיכרנאה תא ןיבהל רשפא" :ךכ תאז תצמית קיוו דיוד
ןוטליש ,חוכ לכ לש הלילשה תא אטבמה יללכה יטילופהו יתרבחה
רתוי ןכל אוה םזיכרנא .םקרפל ןוצרה תאו יכרריה ןוגראו ינוביר
לש יזכרמה אשומה איה םא םג הנידמה ןוטלישל תודגנתה רשאמ
."םייקה רדסה לע תרוקיבה

אלא הנידמה ןוטליש תלילשב הצמתמ וניא םזיכרנאה ,תאז הביסמ
איה היכרריהש ינפמ ?המל ךכ לכו .אוהש גוס לכמ היכרריה דגנ אוהש
רחאמ .שומימ ידיל האב תוכמסה/הטירוטואה וב ינוגראה הנבמה
םויכ הסנמ התוא] היכרריה לש "הנוילעה" הרוצה [ןיידע] איה הנידמהו
הל םידגנתמ םיטסיכרנאה [WTO ימלועה רחסה ןוגרא ךכמ לשנל
.םזיכרנאה לש הצממ הרדגה וז ןיא ,לבא .הלאככ םתרדגה םצעמ
קר אלו תיכרריה ןוגריא תרוצ לכל םידגנתמ םייתימא םיטסיכרנא
.הנידמל

הייפכ לע תססובמ הטירוטוא. . ." :וטרפב תאז ריהבה סירומ ןאירב
ןכל .הייסנכהו ןוהה ,הנידמה ןוטליש :שולישב תאטבתמו
לכל םגו הנידמה ןוטלישל םג ,םזילטיפקל םג םידגנתמ םיטסיכרנאה
,איבהל םיפאוש םג םיטסיכרנאה ,לבא .תיתד תוכמס לש תורוצה
אלל תרזובמ הרבח התועמשמש היכרנא' לש בצמל ,םינוש םיעצמאב
םינוגריא לש היצרדפ תועצמאב תנגרואמה הרבח ,היפכ תודסומ
."[ןוצרמ] תישפוח תודגאתה לע םיססובמה

תיסחי רחואמ חותיפ איה הז רשקהב "היכרריה"ל תוסחייתהה
ןינוקב ,ןודורפ ומכ םיטסיכרנאה "םינקיסלקה" לש םהיתודמעל
ללכ ךרדב) תוקוחר םיתיעל קר הז גשומב ושמתשה רשא ,ןיקטופורקו
לש תועמשמב "תוכמס/תורמ" גשומב שומישה תא וילע ופידעה
היפוסוליפהש םהיבתכ ךותמ רורבב הלוע ,תאז םע דחי .("תונדור"
חוכב הרבחב םיטרפה ןיב ןויווש-יא לכ דגנ ,היכרריה דגנ התיה םהלש
.תויוכזב וא

תא הקיטילופה לש היפוסוליפה לע ורפסב ףקתשכ ךכב ןד ןינוקב
םאה" :ןעטו "תיעבטה העפשהה" לע ןגה ךא "תימשרה" תוכמסה
ךכ םא ?ותלוז תא םדא לש יוכידה תא ירשפא יתלבל ךופהל םכנוצרב
.[טולשל] "חוכ היהי אל דחא ףאלש ךכל וגאד

עמתשמה רבד 'היכרריה-דגנ' גשומה היה דימתש דועב" :ןייצ ןוארד ף'ג
הניחבל הז בחר גשומ הלע הנורחאל קר ,'ינכפהמה לעפמהמ'
תינוויה הלימה ישרושב רבכ רורבב ותוא םיאור ,הרקמ לכב .תקדקודמ
."'היכרנא'

תלבגומ הניא ,היכרריהל םיטסיכרנאה תודגנתהש שיגדהל וננוצרב
,םיילכלכה תוכמסה יסחי ללכ תא הפיקמ איה .הלשממל וא הנידמל
יטרפה ןיינקב םיכורכה הלא תא דחוימב ,םייטילופהו םייתרבחה
ןודורפ לש ונועיטב תאז אוצמל ןתינ .הריכשה הדובעבו יטסילטיפקה
ןויערה . . .הלשממה לש הליבקמ אוה יטילופה םוחתב . . .לטיפקה"ש
תוכמסה לש וא הנידמה לש תוינידמהו . . . םזילטיפקה לש ילכלכה
ןוההש ךכמ תאז תוארל רשפא .םינוש םינפואב םהיניב םירושקו םיהז
."תורחל השוע הנידמהש המ. . .הדובעל השוע

ןמדלוג המא לש התודגנתה תא "המודאה המא"ב םיאצומ ונא ךכו
םתדובע תא םירכומ םישנאש הזב ךורכ אוהש ןוויכמ םזילטיפקל
לש ונוצרל םיפופכ דבועה לש טופישהו תויטנה" ךכמ האצותכו
ןעטשכ ,ןכל םדוק הנש םיעברא הדוקנ התוא שיגדה ןינוקב ."דיבעמה
ולש תורחה תאו ומצע תא רכומ דבועה" תמייקה הטישה תרגסמבש
."הדובע רכשל הרומתב ,בוצק ןמז קרפל ,טסילטיפקל

התועמשמ ,ןוטליש רדעה םתס רשאמ רתוי התועמשמ היכרנא ,ךכ
םילימבו .היכרריהו תוכמס לע תוססובמה ןוגראה תורוצ לכל תודגנתה
הרבחה לש תיטסיכרנאה הסיפתל ינושארה רוקמה" :ןיקטופורק לש
לש תוירטירוטואה תוסיפתהו םייכרריהה םינוגראה תרוקיבב אוה
ינב לש תומדקתמה תועונתב תועיפומש תויטנה חותינב ןכו ;הרבחה
."םדאה

וניא הנידמה ןוטליש דגנ קר איה היכרנאש ןועטל ןויסינ לכ ,ךכיפל
שומיש הב השענש ןפואה תאו הלימה תועמשמ תא הנמאנ גציימ
לש םהיבתכ תא םינחובשכ" :ןעט סירומ ןאירב .תיטסיכרנאה העונתב
,תיטסיכרנאה העונתה לש הייפוא תאו םייטסיכרנא םינקיסאלק
תודגנתה לש] וז תלבגומ הפקשה םהל התיה אל םלועמש רורבב הארינ
לוצינהו תויתוכמסה יגוס לכ לע רגת וארק דימת .[הנידמה ןוטלישל קר
תא ורקיב הבש הדימ התואב תדה תא םגו םזילטיפקה תא םג ורקיבו
.הנידמה

סואכ התועמשמ ןיא היכרנא ,וילאמ ןבומה תא שיגדהל ידכו
ונא ,הז םוקמב .רדס-יא וא סואכ רוציל םישקבמ םניא םיטסיכרנאהו
.ןוצרמ הלועפ ףותישו ישיא שפוח לע תססובמה הרבח תונבל םיפאוש
רדס-יא וא רדס אלו הלעמל הטמלמ יונבה רדס ,תורחא םילימב ,וא
.תוכמסה תולעב תויושרה ידי לע הטמל הלעמלמ הפכנה

? "םזיכרנא" גשומה תועמשמ המ 2.1 'א

םזילאיצוס לש תכרעמ ועמשמ םזיכרנא" :ךכ רידגה ןיקטופורק רטפ
לוטיב" :תורחא םילימב תאז חסינ הזטלמ וקירא ."(ה)לשממ אלל
לוטיב רמולכ] יטרפה ןיינקה לוטיבמ עבונכ ותלוז ידיב םדא לש לוצינה
.הנידמהו [םזילטיפקה

הב ןיאש הרבח תיינב התרטמש תיטילופ הירואית ןכל אוה םזיכרנאה
העדב םיקיזחמ םיטסיכרנא .תויתרבחו תוילכלכ ,תויטילופ תויכרריה
תלעופה םויק-תב תיתרבח הטיש איה - םיטילש רדעה - היכרנאש
םיאור םיטסיכרנאה .יתרבח ןויוושו תיברימ תישיא תוריח תגשהל
תורשפא אלל הזב הז םירושקה םיפסכינ םיכרע ינש ןויוושבו תוריחב
אלל שפוחש םיענכושמ ונא":ןינוקב תאז חסינש יפכ ,וא .הדרפה
אוה שפוח אלל םזילאיצוסו ,קדצ יאו רתי תוכז קר אוה םזילאיצוס
."תוירזכאו תודבע

שפוח .קדצ אוהש המכ דע החיכוה תישונאה הרבחה לש הירוטסיהה
ירשפא יתלב אוה שפוח אלל ןויוושו םיקזחל שפוח קר אוה ןויווש אלל
.דובעישל הקדצה שמשמ קרו

םזיכרנאב לחה) םזיכרנא לש םינוש םיגוס שיש דועב
,(
3 'א ףיעסב טרופמכ - יטסינומוק םזיכרנא דעו יטסילאודיבידניא
תודגנתהו ןוטלישל תודגנתה - םלוכל תופתושמ תויסיסב תודמע יתש
,רקוט ןימינב יטסילאודיבידניאה טסיכרנאה ירבדל .םזילטיפקל
לע ;תיבירה לוטיב לעו הנידמה לוטיב" לע ףקותב דמוע םזיכרנאה
ידיב םדאה לוצינל ץק תמישו ותלוז לע םדא לש הטילשה לוטיב
לאכ תוריכש ימדלו םיחוורל םיסחייתמ םיטסיכרנאה לכ ."תלוזה
םתוא םירשפאמש םיאנתלו םהל םידגנתמ ךכיפלו תינלצנ תיביר
.הנידמלו ןוטלישל םידגנתמ םה הב הדימה התואב קוידב

םזיכרנאב דחאמה וקה" :רתוי יללכ ןפואב תאז תחסנמ ןוארב ןזוס
לש שפוחה ןעמל םחליהל ןוצרהו ,הטילשהו היכרריהה לש יוניגה אוה
תויהל לוכי וניא םדאה ,םיטסיכרנאה תסריג יפל ."ישונאה טרפה
.טסילטיפקה וא הנידמה תורמל ןותנ אוה םא ישפוח

הרבח - היכרנא תריציב תלגודה תיטילופ הירואית אוה םזיכרנאה
,רבדה תגשה םשל ."םיטילש אלל" הרימאה לע תססובמה
לש הנמז ףלחש ,םיטסילאיצוסה לכ ומכ ,םינעוט םיטסיכרנאה"
ךירצ רוצייל שורדה לכשו ,תונוכמו ןוה ,המדא לע תיטרפה תולעבה
לש םירצויה ידי לע ףתושמב להוניש - הרבחה לש ףתושמ ןיינקל ךופהל
אוה הרבחה לש יוצרה יטילופה ןוגראהש ןויערב םילגוד םה . . .רשועה
הרטמהשכ ...יחרכהה םומינימל ומצמוצי ןוטלישה ידוקפית וב בצמ
.ןוטליש אלל הרבח רמולכ - ספאל םמוצמיצ אוה הרבחה לש תיפוסה

חתנמ םג אוה ."ילילש" םגו "יבויח" םג אוה םזיכרנאה וז הניחבמ
- השדח הרבח לש ןוזח גיצמ םג תעב הבו תמייקה הרבחה תא רקבמו
הרבחהש םיינויח םיישונא םיכרצ לש יברימ קופיסל האיבמש הרבח
.2 'א ףיעסב בחרוי םהילע ,הווחאו ןויווש ,תוריח :תללוש תמייקה

ךכ לע עיבצה רבכש יפכ וא הווקת םע יתרוקיב חותינ דחאמ םזיכרנא
הרבח תונבל רשפא יא ."הריציל הפיאש איה סורהל הפיאשה" :ןינוקב
.תיחכונה הרבחב לוספ המ םיניבמש ילב רתוי הבוט

? יראטרביל םזילאיצוס םשב םג ארקנ םזיכרנאה עודמ 3.1 'א

ושמתשה [ןוטליש-יא] "םזיכרנא" תרדגהבש ללושה טביהה רואל
םייבויחה םיטביהה תשגדה םשל םירחא םיחנומב םיבר םיטסיכרנא
םיחיכשה םיחנומה .וז םתפקשה לש הדוסיבש םייביטקורטסנוקהו
םזינומוק" ,"ישפוח םזילאיצוס" :םה שומיש השענ םהב רתויב
."יראטרביל םזינומוק"ו "יראטרביל םזילאיצוס" ,"ישפוח
"יראטרביל םזינומוק" ,"יראטרביל םזילאיצוס" ,םיטסיכרנאל
.רבדה ותואל םייפולח תומש םה ,םזיכרנאו

:םיאצומ ונא תיאקירמאה תשרומה ןולימב
.הבשחמהו הלועפה שפוחב לגוד/ןימאמה םדא - ןאיראטרביל
םהלו יטילופ שפוח שי םינרציל הב תיתרבח הטיש - םזילאיצוס
.םירצומה הקולחל םיעצמאה םגו רוציה יעצמא םג םיכייש
- יראטרביל םזילאיצוס :לבקנ דחי תורדגהה יתש תא םיבלשמשכ
הב ,ישפוח ןוצרבו הבשחמהו הלועפה שפוחב תלגודה תיתרבח הטיש
יעצמא םגו רוציה יעצמא םג ,יטילופה חוכה םג םיכייש םינרציל
.םירצומה לש הקולחה

ונאבה ,בר יטילופ םוכחת םהב ןיאש םינולימהמ ונתוגייתסה תורמל
גשומהמ עמתשמ אל ללכ ןהיפ לע םגש תוארהל ידכ ולא תורדגה
תיתנידמ תולעב וא םזילטיפק ,"ישפוח קוש" :"יראטרביל"
- תורחא תורדגה ועיפוי יאדו םירחא םינולימב ."תיטסילאיצוס"
.םזילאיצוסל דחוימב

לש גוסב תלגודה) ,ב"הראב תיראטרבילה הגלפמה לש התמקה זאמ
םיבר ("םיליפנה דרמ" תרבחמ דנאר ןייא לש הזל המודה םזילטיפק
הריתס ליכמ "יראטרביל םזילאיצוס" גשומהש בושחל םש םיטונ
תא לוזגל םיאב םיטסיכרנאהש םיבשוח םג םה םתורוב בורב .תימינפ
תונויערל ותוא םדימצהבו ,םהל ךיישה 'יראטרביל' גשומה
םיסנמ םהלש "תויראטרביל"ה תא םידגונה םזילאיצוסה
.רתוי לבוקמ היהיש ידכ םזילאיצוסה תא תופיל םיטסיכרנאה

ילוש אוהו רחאמ הז אשונ לע ביחרנ אל תאז תירבע הרודהמב)
םזיכרנאה לע תוחיכשה תולאשל תובושתה תא איבהל ונתרטמל
(.וניתומוקמב

ראתל ידכ "םיראטרביל" יוניכב ושמתשה םיטסיכרנאש קר ןאכ ריכזנ
תעפוה זאמ הרשע עשתה האמה לש םישימחה תונשב רבכ םמצע תא
.(1858) קרוי וינב Libertaire יטסיכרנאה ןוחריה
"יראטרביל םזינומוק" גשומב שומישה ולטנ סקמ ןוירוטסיהה יפ לע
וב שומישה .תפרצב תיטסיכרנא הדיעו ידי לע ץמואשכ 1880 -ב לחה
הרשע עשתה האמה לש םיעשתה תונש זאמ דחוימב ץופנ השענ תפרצב
השענש רושיקהמ לדביהל ידכו םזיכרנאה דגנ םיקוח ףוקעל ידכ
רורטה לש תוצצפה יקרוז ןיבל "היכרנא" הלימה ןיב הפוקת התואב
.זא לש ישיאה

לש תיראטרביל תיטסילאיצוס הטיש קרש ךכ לע ביחרנ 'ט קרפב
ןאכ ריכזהל רתוימ טעמכ .יברימ ישיא שפוחל איבהל הלוכי "תולעב"
רשא - רוצייה יעצמא לעו שוכרה לע הנידמה לש האלמ תולעבש
אוהש יפכ םזילאיצוסה םע רבד הל ןיא ,"םזילאיצוס" ליגרכ תארקנ
,'ח קרפב בחרויש יפכ ,השעמל .םיטסיכרנאה ידי לע ספתנ
- םזילטיפק לש תדחוימ הרוצ קר אוה "הנידמה לש םזילאיצוס"ה
.אוהש יטסילאיצוס ןכות לכ ול ןיאש ,יתכלממ םזילטיפק

? םיטסילאיצוס םיטסיכרנאה םאה 4.1 'א

תאזו .םזילטיפקל םידגנתמ םזיכרנאה לש םיגלפה לכ .ןכ טלחהב
ירבדכ .('ג-ו 'ב םיקרפ ואר) לוצינו יוכיד לע ססובמ םזילטיפקהש ללגב
םניא םדא ינבש הנעטה תא םיחוד םיטסיכרנא" :רילק הד ןירטלוו
ומצעל חקולה שגונ-ןודא םהל שי ןכ םא אלא וידחי תויחל םילוכי
םידבועה תיטסיכרנאה הרבחבש םיבשוחו םתדובע ירפמ םיזוחא
.רבד לכ השעי ךיאו ןכיה ,יתמ וטילחיו םהילהונ תא ועבקי םמצע
לש םיקיעמה םילבכהמ םמצע תא וררחשי םה ךכ םתושעב
.םזילטיפקה

תוטישה לכל םידגנתמ םיטסיכרנאהש תפסונ םעפ ןאכ שיגדנ)
"ינשדחה" םזילדואיפה ללוכ ,לוצינו הטילש לע תוססובמה תוילכלכה
ןאכ םיזכרתמ ונא .וימודו "יטייבוסה םזילאיצוס" ארקינש
(.ונימי לש םלועב תטלשה הטישה אוהש םושמ םזילטיפקב

םיטסיכרנא םע דחי רקוט ןימינב תמגודכ םיטסילאודיבידניא
."םיטסילאיצוס" םהש םמצע לע וזירכה ןינוקבו ןודורפ ומכ םייתרבח
תא ליכמכ רוקמב רדגוה "םיטסילאיצוס" גשומהש ינפמ תאז ושע םה
ידכ ."רצוי אוהש המ לכב קיזחהל טרפה תוכזב םינימאמה ולא לכ"
םה םינרציה הב הרבחב דימת וצר םיטסילאיצוס ,תאז םישגהל
.רוציה יעצמא לע םיטלושהו םתדובע ירפ לש םילעבה

ןטק םינושה םיתורישל סחיב רוציה לקשמ הב תינרדומ הרבחב]
םיעצמאהו תוחפ אל ישממ הדובע ירפ םה םיתורישה ,הגרדהב
(1-ב שומישה ,ךשמהב .רבד לכל רוצי יעצמאכ םהומכ םתקפסהל
(2 ,הדובע לכ (1-ל ןווכמ ,"רוצי יעצמא" (3-ו "םירצומ" (2 ,"רוצי"
.[העוציבל םישורדה םיעצמאה (3-ו היתואצות

ךילהת ךשמב םמצעל םינודא םניא םידבועה ,יטסילטיפקה רטשמב
אל הזכ םיניינע רדס .םתדובע ירפ לע הטילש םהל ןיא םגו רוציה
םיטסיכרנאה ןכלו לוצינ רדעה לע וא לוכל הווש שפוח לע ססובמ
,המגודל .םזילטיפקה דגנ םה םיטסיכרנאה לכ ,ןכל .ול םידגנתמ
תונויער ידי לע םלוכמ רתוי עפשוהש טסיכרנאה ,רקוט ןימינב
םשב ויתונויער תא רידגהש (רתוי רחואמ ביחרנש יפכ) "םזילרבילה"
הולמ) ךשנ-ךשונכ םזילטיפקה תא עיקוה ,"םזילאיצוס-וכרנא"
העדב רקוט .םיחווירו תוריכש ימד ,תיביר לבקמה (הצוצק תיבירב
,ישפוח קוש לע תססובמה ,תיטסילטיפק אל ,תיטסיכרנא הרבחבש
ומצעל חיטבי . . . למעה"ש רחאמ .םירתוימל וכפהי םיטסילטיפקה
."ותרצות ללכ - יעבטה ורכש תא

לש ישפוח ןיפילח לעו תידדה תואקנב לע ססבתת הזחש יפכ הלכלכ
םיטסיכרנאו ,רקוט .םירכיאו הכאלמ ילעב ,םיביטרפואוק ןיב םירצומ
ישפוח קוש ןיא םזילטיפקבש םיסרוג ,םירחא םיטסילאודיבידניא
םיחיטבמה םילופונומ ידי לעו םינוש םיקוחב רדסומ אוהו יתימא
םלוצינ תא רשפאיש- םילמעה לע ןורתי היהי םיטסילטיפקלש
יבא" ,רנריטס סקמ וליפא .תוריכש ימדו תיביר ,םיחוור תועצמאב
היכרעלו תיטסילטיפקה הרבחה יפלכ שפנ טאש עיבה "םיטסיאוגאה
.םהימודו הדובע תקולח ,תורחת ,יטרפ ןיינק ומכ םישדוקמה

םתס אל לבא ,םיטסילאיצוסל םמצע תא םיבשוח םיטסיכרנאה
.םיראטרביל םיטסילאיצוס - דחוימ גוסל אלא םיטסילאיצוס
םירמואה שי" :ןייצ ידאבל ףסוי טסילאודיבידניאה טסיכרנאה
אוה םזיכרנא .תועט וז .םזילאיצוס לש גוס וניא םזיכרנאש
'יטסיכרא' ,םזילאיצוס לש םיגוס ינש שי .ישפוח ןוצרמ םזילאיצוס
ישפוחו יראטרביל ,יטסיכרנא ותמועלו יתנידמו ירטירוטוא ,[ינוטלש]
לש התחפה וא הרבגה דעב איה יתרבח רופישל העצה לכ .[הנידממ]
'תיטסיכרא' איה םתרבגה .טרפה לע םיינוציח תוחוכו תונוצר תלעפה
."תיטסיכרנא איה םתתחפה

ךא םיטסילאיצוס םה םיטסיכרנאה לכ"ש תובר םימעפ ריהצה ידאבל
לאינד לש ותזרכה ןכל ."םיטסיכרנא םה םיטסילאיצוסה לכ אל
טסיכרנאה .םזילאיצוסל תפדרנ הלימ השעמל אוה םזיכרנא"ש ןיראוג
"םדא ידיב םדא לש לוצינה לוטיב ותרטמש טסילאיצוס לכ םדוק אוה
םרזב ןה -תיטסיכרנאה העונתה לש הירוטסיהה ךרוא לכל תדהדהמ
וייחב םלישש רשיפ ףלודא .יטסילאודיבידניאה םרזב ןהו יתרבחה
,יאמב 1-ה חתפתה םהמ - 1887 תנשב וגקישב Haymarket יעוריאב
אוה טסיכרנא לכ" :ידבאל ומכ םילימה םתואב טעמכ שמתשה
."טסיכרנא חרכהב אוה טסילאיצוס לכ אל ךא טסילאיצוס

םיטסילאודיבידניא םיטסיכרנאו םייתרבח םיטסיכרנא דועבש ךכ
,יתימא ישפוח קוש םאה ,לשמל ,ומכ םיבר םיניינעב םהיניב םיקולח
,תוריחה ברימל עיגהל ידכ רתויב בוטה יעצמאה אוה ,יטסילטיפק אל
אכדמו ינלצנ אוה רשאב םזילטיפקל דגנתהל שיש םהיניב המכסה שי
אל הדובע לע התרדגה םצעמ תססובמ היהת תיטסיכרנאה הרבחהשו
םתעפשה תמצוע תא םצמצת" תיפותיש הדובע קר .תיפותיש הריכש
ימצע לוהינו הדובעה תועשב "טרפה לע םיינוציח תוחוכו תונוצר לש
.יתימא םזילאיצוס לש יזכרמה ןויערה אוה היעצבמ ידיב הדובעה לש
לע רמאש ידאבל ףסוי ירבדב היוטיב תא תאצומ תאז טבמ תדוקנ
תועצמאב שפוחה תרבגהל המגדה הווהמ אוה"ש יעוצקמה דוגיאה
לש דבע רתוי הברה אוה דבועה ,ולש יעוצקמה דוגיאה ילב יכ ,ףותיש
."הזכ דוגיא ול שישכ רשאמ דיבעמה

גשומה ,םויכ .םינשה ךשמב הנתשמ םילימ לש תועמשמה ,לבא
הטיש ,הנידמה לש םזילאיצוסל דימת טעמכ סחייתמ "םזילאיצוס"
תאו שפוחה תא תללוש איהו רחאמ הל םידגנתמ םיטסיכרנאה לכש
םע ומיכסי םיטסיכרנאה לכ .םייתימאה םיטסילאיצוסה תונויערה
םג ללוכ לאמשהש לבוקמ םא" :הז אשונב יקסמוח םעונ לש ותרהצה
לאמש ללכמ ימצע תא איצומ יעמשמ דח ןפואב ינא זא 'םזיבשלוב'
."םזילאיצוסה לש רתויב םילודגה םיביואה דחא היה ןינל ."הז

,םזיסקרמה תונויערל תדמתמ היציזופוא ךות חתפתה םזיכרנאה
ןינל לש היילעה ינפל תובר םינש ."םזינינלהו היטרקומד-לאיצוסה
ינפמ סקרמ לש וידיסח תא ןינוקב לאכימ ריהזה ןוטלישל
ינדורה ןוטלישה" תא םיקת יכ הזח רשא "המודאה היטרקורויבה"
יא ומשויי הנידמה לש םזילאיצוס לע סקרמ תונויער םא "רתויב עורגה
קוידב ופצ ,ןינוקב לש ולא דחוימבו ןודורפ ,רנריטס לש םהיבתכ .םעפ
ןיב ויה םג םיטסיכרנאה .יתנידמה םזילאיצוסה תוארונ תא בר
רטשמה לש םירקבמהו םידגנתמה ןיב םיינלוקהו םינושארה
.היסורב יקיבשלובה

המכל םיפתוש םיטסיכרנאה ,םיטסילאיצוס םתויהב ,תאז םע דחי
המואמ ךא) םינוש [םיטסינינל אל] םימרזמ םיטסיסקרמ םע תונויער
לש תרוקיבהו חותינה תא ולביק רקוטו ןינוקב .(םיטסינינלה םע אל
.('ג קרפ ואר) הדובעה לש ךרעה-תירואית תאו םזילטיפקה לע סקרמ
וגאה" רנריטס סקמ לש ורפס ידי לע דואמ עפשוה ומצע סקרמ
המ לע הקירבמ תרוקיב ללוכה The Ego and Its Own "ומצעו
םג ויה .הנידמה לש םזילאיצוס לעו "ירגלוו" םזינומוק הניכ סקרמש
לש ולאל דואמ תומוד תועדב וקיזחהש תיטסיסקרמה העונתב םימרז
.(יטסילקידניס-וכרנאה םרזה לש ולאל דוחייב) יתרבחה םזיכרנאה
םיקוחרה םירחאו קיטאמ לואפ ,גרובמסקול הזור ,קוקנפ ןוטנא ומכ
לע דהוא ןפואב ובתכש םירחאו שרוק לרק ומכ ,וא .ןינלמ דואמ
ןיב םיבר תויכשמה יווק שי .[1936/9] דרפסב תיטסיכרנאה הכפהמה
ןיבל סקרמ ןיב םירשקמה םיווק םג שי ךא ,םזינינלל סקרמ
ןינל לע הפירח תרוקיב םהל התיהש םיראטרביל םיטסיסקרמ
תופיאשל דואמ םיבורק םהיתופיאש-םהיתונויערו םזיבשלובהו
.םיווש לש תישפוח תודגאתהל םזיכרנאה

תבצינה וזכ ,םזילאיצוס לש הרוצ ודוסיב אוה םזיכרנא ,ךכיפל
תטילש רמולכ) "םזילאיצוס" תונכל גוהנש המל הרישי היציזופואב
הלימה םע םירשקמ םיברש "יזכרמ ןונכית" םוקמב .(הנידמה
ףותישבו תודגאתהה שפוחב םילגוד םיטסיכרנאה ,"םזילאיצוס"
הטמלמ" תוליהקהו הדובעה תומוקמ ןיבו ,םינושה םיטרפה ןיב ןוצרמ
הנידמה לש םזילאיצוסל טלחומ ןפואב םידגנתמ םה ךכב ."הלעמל
הרוצ השעמל אוהש "הטמל הלעמלמ" ןגרואמה "state socialism"
ןונכת" יוהיזל תיטסיכרנאה תודגנתהה) יתכלממ םזילטיפק לש
.('ח קרפב ןודית םזילאיצוס םע "יזכרמ

ןיבל יטסיכרנאה םזילאיצוסה ןיב ולא םייתוהמ םילדבה ללגב
םיטסיכרנאה בור ,לובלבה תא ןיטקהל ידכו ,"יתנידמה םזילאיצוסה"
"םיטסילאיצוס" תמודיקה ילב "םיטסיכרנא" םמצעל םיארוק
תובקעב ,לבא .םיטסילאיצוס םה םיטסיכרנאהש וילאמ רורבנשכ
-ורפ המכ ,ב"הראב ,"יראטרביל" הנכתמה ןימיה לש היילעה
ונחרט ןכלו ,"םיטסיכרנא" םמצעל אורקל ולחה ףא םיטסילטיפק
ןמ עמתשמ ןויגיההו הירוטסיהה תניחבמ .ןינעה תא ןאכ ריהבהל
יכ ונשגדהש רבד ,םזילאיצוס רמולכ םזילטיפק יטנא םזיכרנא הלימה
-"וכרנא" עודמ ךכל בחרומ רבסה] .וילע םימיכסמ םיטסיכרנאה לכ
FAQ-ה לש F קרפב אצמנ םזיכרנא ללכו ללכ ונניא םזילטיפק
.[ירוקמה

? םזיכרנאה ללכב ץצ הפיאמ 5.1 'א

חקלנ רשא ,ךשמהב ,טוטיצה רשאמ רתוי בוט תאז ריבסהל רשפא יא
ידי לע רבוחש "םיראטרבילה םיטסינומוקה לש ינוגראה עצמה" ךותמ
תא ןכו
4.5 'א ףיעס ואר) תיסורה הכפהמב תיטסיבונכמה העונתה יפתתשמ
.(www.shalif.com/anarchy/platform.html הז רתאב עצמה לש ירבעה םוגרתה

:ךכ םש ובתכ םה
ררחתשהל םהיתופיאשמו םידבועה דובעישמ עבנש ,ידמעמה קבאמה"
לש תטלחומ הלילש :םזיכרנאה ןויער תא יוכידה תחת דילוה ,ונממ
,הנידמה ןוטלישו תודמעמל הקולחה ןורקע לע תססובמה תיתרבח הטיש
.ימצע לוהינב םידבוע לש תיתנידמ-אל תישפוח הרבחב התפלחהו
,ףוסוליפ וא לאוטקלטניא לש םיטשפומ םיגיגהמ עבונ וניא םזיכרנאה
םיכרצה ןמ ,םזילטיפקה דגנ םידבוע לש רישיה קבאמה ןמ אלא וא
תופיאש - ןויוושלו שפוחל םהיתופיאשמ ,םידבועה לש םינושה
םהייח לש רתויב תובוטה תויאורהה תופוקתב דחוימב םייח ואלמתהש
.םידבועה ינומה לש םקבאמו

אל - םירחאו ןיקטופורק ,ןינוקב - םיטלובה םייטסיכרנאה םיגוהה
,םינומהה לצא ותוא וליג קר םה .יטסיכרנאה ןויערה תא ואיצמה
ץיפהלו רידגהל ידכ ושכרש עדיבו םתבשחמב ורזענ טושפ ךכ רחאו
."ותוא

ויה םי'ציוונכמה ,[םיבוטה הימיב] התוללכב תיטסיכרנאה העונתה ומכ
ודגנתהש הניארקואב םידבועה דמעממ םישנא לש תינומה העונת
ןהו ("םיקיבשלובה") םימודאה ןה ,תוכמסה ילעבלו תושרה תוחוכל
רטפ ןייצש יפכו .1921-ל 1917 ןיב (םיטסילטיפק-םיטסיראצ) םינבלה
םיירקיעה ויכמות תא יתרוסמ ןפואב אצמ . . . . םזיכרנאה" :לשרמ
."םירכיאהו םילעופה ןיב

הריתחהמ עבנ אוה .שפוחל םיאכודמה קבאמ ךלהמב רצונ םזיכרנאה
ןמז יד ונל היהי םהב םיאלמ םיישונא םייחל ונתפיאשמו תורחל
םידדוב םישנא ידי לע רצונ אל אוה .קחשלו רוציל ,בוהאל ,תויחל
םיננובתמו ןש ילדגמב םיבשויה םיישממה םייחה ןמ םיקתונמה
תומודקה םהיתועד ךמס לע תוטלחהל םיעיגמו הרבחה לע םימורממ
.ןוכנ אל המו ןוכנ המ לע

לילכמה לוצינו יוכיד דגנ קבאמל יוטיב אוה םזיכרנאה ,תורחא םילימב
ךרואל םהיקבאמב רבצנש] םידבועה ינומה לש םנויסינ תא
תא אטבמו תמייקה הטישה יילוח לש חותינה לע ןעשנ ,[הירוטסיהה
.רתוי בוט דיתעל וניתומולחו וניתווקת