Article in web Hebrew - in ISO format (netscape compatible)

לש המרופטלפל עקרו תיללכ המדקה
םירטרבילה םיטסינומוקה

תיטסיכרנאה העונתב םימרז
םג םה אליממו ,םדאב םדא לש הטילשה תא לטבל םיצור םיטסיכרנאה לכ
םיטסיכרנאה .וב םיגוהנה תוכמסה יסחילו םייקה יתרבחה רדסל םידגנתמ
,הילפאה יגוס לכ לוטיבל םימחלנו ,תיטסילטיפקה הטישה יביוא םה
וכרד יפ לע תחאו דחא לכ םילעופ םה .הב םיבלושמה לוצינהו יוכידה
,םייחה ילעבלו םדאה ינבל םרגנה ףיקעהו רישיה לבסה תעינמל ויתופדעהו
יכילהתמו םייחה חרואמ םיעבונ םה םא ןיב - הביבסל םיקזנה תתחפהלו
.ירמוח חוורל הריתחמ םא ןיבו ,רוצייה
תועצה לש בחר ןווגימ שי :תויעבל תחא הבושת ןיא םיטסיכרנאל
יכרד ןווגימ ןבומכו ,ןמדקל הלועפ יכרד ןווגימ ,ןורתפל תויטסיכרנא
ןיב יתרבחה ידמעמה קבאמה תא שיגדמ בחר יטסיכרנא םרז .תונגראתה
הזה םרזה םג .ויתודסומו ןוהה ילעב דמעמ ןיבל םיריכשה םידבועה ינומה
.דחוימב םיטלוב םהמ םיינשש ,םידחא הנשמ ימרז וב שיו ,דיחא וניא
םירשעה תונשב הנמ ,םיטסילקידניס-וכרנאה לש ,רתוי קיתווה םרזה
יעוצקמ דוגיאב ואר וירבח .תובר תוצראב םיליעפ יפלא תואמ םישולשהו
דחא יעוצקמ דוגיא" תונבל ורתחו ,תפדעומה ןוגראה תרוצ תא ינכפהמ
ילב להנתי אוהו ,תיתוכמס אלו תינויווש םיסחי תכרעמ רורשת ובש "לודג
.רכשב םינקסע לש היטרקורויב
דגנ יסיסבה קבאמה ילכ תא הז דוגיאב םיאור םיטסילקידניס-וכרנאה
אל דוגיאה להניש םיימוימויה םיקבאמה .םזילטיפקהו םיטסילטיפקה
רישכהל רקיעב םירומא אלא ,וירבחל םיירמוח םיגשיה גישהל קר ודעונ
הטישה תא טטומתש תיללכה התיבשל ךרדה תא רישכהלו ,םתוא
.תיטסילטיפקה
ןגראמה ןיערגה תויהל םג רומא יטסילקידניס-וכרנאה יעוצקמה דוגיאה
ופרטציש םידבועה .םזילטיפקה תסבה רחאל ,השדחה תישונאה הרבחה לש
םימיכסמ םה דוע לכ ,תיטסיכרנא הפקשהב קיזחהל םישרדנ םניא דוגיאל
תונגראתהל םידגנתמ ףא םיטסילקידניס-וכרנאה .ותלועפ תונורקעל
הנעטב ,ול הצוחמ וא יעוצקמה דוגיאה ךותב םיטסיכרנאה לש תלדבנ
תיטסיטילא הצובק תוחתפתהל הממח היהת תאזכ תונגראתהש
םתסיפתל דגונמש המ - השדח תילע תושבגתהל איבתש ,תיטסידרגנווא
.תינויוושה
לש תרוקיבה תא תיתועמשמ הדימב ץמיא רשא ,ינשה םרזה
םיטסיכרנאה לש תיתטיש תונגראתהב לגוד ,"םיטסימרופטלפה"
םיגוסמ םייעוצקמ םידוגיאב םיליעפ םהש ןיב - םמצע לשמ םינוגראב
םע םהיחוכיווב .תורחא תויתרבח תורגסמב םילעופ םהש ןיבו םינוש
תונגראתהש הנעטה תא הזה םרזה יליעפ םיללוש ,םיטסילקידניס-וכרנאה
,תיטסיטילא תונוונתהל חרכהב ליבות םיטסיכרנא לש תיאמצע
.דרגנווא תצובקכ םתושבגתהלו
הדמעה תא םיללוש םג ,"יטסימרופטלפ" ןאכ ול ארקנש ,הזה םרזה יליעפ
םהיתוחוכ לכ תא זכרל םיטסיכרנאה לע היפל ,תיטסילקידניס-וכרנאה
םייטסיכרנאה םינוגראה לעש םינעוטו ,"לודג דחא יעוצקמ דוגיא" תיינבב
,םידבועה ינומה ןיב תויטסיכרנאה תופקשהה תצפהל לועפל םהירבח לעו
םיפוצ םג םה .םינושה םייתרבחה םיקבאמב םידיחיכו םינוגראכ בלתשהלו
סיסב לע הירחאלו הכפהמה ךשמב שבגתת תיתרבחה תונגראתההש
ולוכ רוביצה תופתתשה םע ,הרישי היטרקומדב ולהנתיש תוליהק
.יוויטרדפ רשקב וז םע וז ורשקתי ולא תוליהקו ,ול תועגונה תוטלחהב
התוהמ תנבהל הבר הבשחמ םיעיקשמה םיטסיכרנא םה םיטסימרופטלפה
.הינפל תוחותפה תויורשפאה רותיאלו תישונאה הרבחה לש
תישפוח הרבח לש לאידיאה תמשגהל םיפאוש םיטסימרופטלפה
לשממה תטיש תא קרפל ךרוצ שי ,תאז םישגהל ידכש םיעדויו ,תיטרקומדו
.תיחכונה תיתוכמסה
.םיבר םיחוכיוו תוקולחמ םיטסיכרנאה לצא ררועמ שפוחל קבאמה
תא םיאיבמ ךיא :דיתעב םג היהתו רבעב התיה תירקיעה תקולחמה
היה הז חוכיוול הבושח המורת ?יונישה תא םינגראמ ךיא ?הכפהמה
תא ."םיראטרבילה םיטסינומוקה לש ינוגראה עצמה" :המרופטלפה
רשא ,היסורו הניארקואמ םיטסיכרנא םילוג 1926 תנשב ורביח ךמסמה
תא םרשב לע ווחו הירחאלש םיחרזאה תמחלמבו 1917 תכפהמב ופתתשה
ךיא ואר םירבחמה .תיטסיכרנאה העונתל םיקיבשלובה וליחנהש הסובתה
הרוטטקיד רשאכ םיצפנתמ םהיתומולחו םהיתווקת ,םתדובע לכ
תיטרקומד ,תיאמצע םילעופ תונגראתה הסרה תיטסילרטנצ תיקיבשלוב
.תיביטרדפו
תיטסיכרנאה העונתה הלשכנ עודמ ןוחבל התיה ךמסמה רוביחב םתרטמ
לוהינ תארקל ונגראתהש ,םידבועה ידעו לש םתחלצה תא םדקל הנויסינב
.ןויוושו שפוח לע תססובמה הרבח תונבל וליחתהו םילעפמה לש ימצע
םג םייתועמשמ ,ודדומתה ןתאש תולאשהו ,םירבחמה וקיפהש םיחקלה
.םיטסיכרנאל היוצרה תונגראתהה תרוצ לע ונימיב םילהנתמה םיחוכיוול
תונויערהש תורמלש ,רבדה דואמ יתועמשמ" :ונעט הנושארה הקספב
תורמל ;הכרפהל ןתינ וניא יבויחה םייפואו םיפקת םייטסיכרנאה
הרישי הרוצב תיתרבחה הכפהמה יכרוצ לע תונוע תויטסיכרנאה תודמעהש
ןעמל קבאמב םיטסיכרנא לש םיברה תונברוקהו הרובגה תורמלו ;תיבקעו
תובורק םיתעל .השלח תיטסיכרנאה העונתה הראשנ - יראטרביל םזינומוק
,ילוש עוריאכ םילעופה דמעמ לש ויקבאמ תודלותב הספתנ ףא איה
."בושח םרוגכ אלו ,הדוזיפא
האירק וז .תיטסיכרנאה העונתה לש התורענתהל האירקו ,הקזח הנעט וז
ראש לכ לש ,השעמל ,םתוטטומתה תורמל .םויה םג הל בישקהל ץוחנש
םינוגראה .שלח ןיידע םזיכרנאה - לאמשב םיינכפהמה םימרזה
-לאיצוס לש לולסמה לע ולע וא דואמ וקמטצה ,וררופתה םייטסיקצורטה
םה ,הכפהמ רחמ ץורפת םאש תולגל דואמ ביצעמ תאז לכבו ,היטרקומד
תוכזלו םהיתונויער תא עימשהל ונתאמ רתוי הבוט הדמעב ויהי ןיידע
.הבשקהב
םוקמ ןיא ."םיבשוח עגר" תושעל ונל םורגל הכירצ המצעלשכ וז הדבוע
ונא ובש םלועה .וניתונויער לש םתקדצבו םקזוחב ידש הווקתלו תוננאשל
ובש ןפואה לע םינוש תונויער ןיב קבאמ לש רצות הבר הדימב אוה םייח
,ענטצמו שלח יטסיכרנאה לוקה דוע לכ .תנגרואמ תויהל הכירצ הרבחה
לע וטלתשי םירחא לש םהיתויזחתו םהינועיט ;םיברב עמשיי אל אוה
.ןופורקימה
."המרופטלפה" לש הלמו טפשמ לכ תלדגמ תיכוכזב ןאכ ןוחבל הנווכה ןיא
וירבחמו ,תולאשה לכל תובושת קפסל רמייתה אל םעפ ףא הז ךמסמ
תוצרפ יחכונה עצמב שיש קפס ונל ןיא" :ובתכש המדקהב תאז וריהבה
תויהל לוכי .יהשלכ תובישח לעב שדח ישעמ דעצ לכב שיש יפכ ,םיללחו
רשפא .קיפסמ לופיט ולביק אל תורחאשו ונממ תורדענ תובושח תודוקנש
,םוקמ לכמ ,התיה ונתווקת .רתי טוריפו תורזח וב שי תורחא תודוקנבש םג
ץלחיהל םיטסיכרנאה ולכוי הבש ךרדה לע חוכיווה תא ררועי הז ךמסמש
."םוקמב הכירדהו ןואפיקה ןמ
תא דחוימבו ,המרופטלפה סיסבבש תונורקעה תא ןוחבל ןיינעמ רתוי
ןתוא וראית ךכו .םייטסיכרנאה םינוגראב הירבחמ ורתיאש תויעבה
:ךמסמב
תורתוס תוירואיתב םילגוד םינוש םייטסיכרנא םינוגרא תוצראה לכב"
שוביג םיענומ םה ,ךכב .דחא הנקב תולוע ןניאש תויוליעפ םיטקונו
רחאל ,ללכ ךרדב .תיטנטילימ תוליעפ לש תויכשמה וא ,דיתעל הביטקפסרפ
."רכז םוש טעמכ םהירחא ריאשהל ילב םימלענ םה תוליעפ לש המ-ןמז
םינוגרא לש םתמקה היה וז היעבל םיטסימרופטלפה ועיצהש ןורתפה
הירואיתב וקיזחי ולא םינוגראב םירבחה :שדח גוסמ םייטסיכרנא
,תמיוסמ תוליעפל תופידע תתל טלחוי רשאכ יכ שארמ ומיכסיו ,תמכסומ
.קלח הב וחקיי םלוכ
ןודל בושח ,ןכל .תאז הייגוסב תקולחמ תיטסיכרנאה העונתב שי םויכ םג
תודיכלו תויבקע ןיב רשק שיש םינעוט המרופטלפה ירבחמ .הבחרהב הב
םה ,תאז תמועל .הזכ רשק ןיאש םינעוט םידגנתמה .הלועפה תוליעי ןיבל
לש םתריתח .ותוליעי ןיבל ןוגראה לדוג ןיב רישי רשק שי ,םינעוט
,םידגנתמה םירמוא ,ןוגרא לכ ךותב תיטרואית המכסהל םיטסימרופטלפה
ךכו - תרחא וא וז הדוקנ לע םיקלוחש םיטסיכרנא ןוגראל ץוחמ הריאשמ
.עיפשהל וחוכ תא םג אליממו ,ןוגראה לש ולודיג רשוכ תא ליבגת
דציכ :תיטסיכרנאה העונתב רתויב הבושחה תקולחמל ךילומ הז חוכיו
םדקל ידכ תושעל םיטסיכרנא םילוכי המו ?הרבח לש ינכפהמ יוניש שחרתמ
?הזכ יונישל איבמה ךילהתה תא
תוגלפמ םהבו ,םיבר תולוק .תנגרואמ תילכלכ תכרעמ הווהמ םזילטיפקה
תא םיססבמו םיקזחמ ,ךוניחה תכרעמו תרושקת יעצמא ,תוירטנמלרפ
םומיסקמ חיטבהל תלגוסמה הדיחיה הטישכ םזילטיפקה לש ודמעמ
בורש ךכב היולת תיתרבח הכפהמ לש התחלצה .טרפה תוריחו היטרקומד
,ךכ םשל .ותוא וחדיו הזה רסמה לש תוירקשה תא וניבי הרבחב םדאה ינב
לש ןוזח עיצהל םג אלא ,םזילטיפקה תונורסח לע עיבצהל קר אל ונילע
,רשפא םזילטיפקה תאש קר אל ןיבהל םיכירצ םישנא .תיביטנרטלא הרבח
ידכ .רתוי בוט ףילחת ול אוצמל רשפאש םג אלא ,סיבהל ךירצו יוצר
תלוכיהו חוכה םהל שיש ךכב ריכהל םהילע ,שחרתת תיטסיכרנא הכפהמש
.הזה שדחה םלועה תא רוציל
טילבהל קר אל ונילע .ולא תונויער ץיפהל אוה יטסיכרנא ןוגרא לש ודיקפת
םיריהנ אליממש) םזילטיפקה לש םיעגופהו םיילילשה םיטביהה תא
ונחנאשכ .תלעופ הטישה ובש ןפואל םירבסה אוצמל םג אלא ,(םיברל
הנעמ איה ,הטושפכ ,הירואית .הזל םינווכתמ ונחנא ,הירואית לע םירבדמ
"?הזכ אוה םיניינעה בצמ עודמ" :הלאשה לע
תא םשייל םילגוסמ תויהל םג םיכירצ ונחנא .ףסונ רבד תושעל ונילעו
הכירצ םיניינעה םילהנתמ ךיא ונתנבה .השעמל הכלה ונלש הירואיתה
.ונלש קבאמה תא להנל דציכ םג ונתוא ךירדהל
התיה רבעב םייטסיכרנא םינוגרא לש חתפמה תייעב - המרופטלפל הרזחבו
וניחבה אל םגש אלא ,תאזכ השיג חתפל םילגוסמ ויה אלש קר אל
אל םה ,םייטרואית םיניינעב המכסה םהב התיה אלש ללגב .התוציחנב
םהיניב םיכסהל ולכי םהירבח .םיתואנ םירבסהו תובושת קפסל ולכי
הדבועל ענכשמ רבסה גיצהל ולכי אל ךא ,לוספ רבד אוה םישנה יוכידש
םיכסהל ולכי םה .יטרקומדה ינגרובה רטשמב םג תואכודמ וראשנ םישנש
ללכב עודמ אל ךא ,סרהלו גרהל ליבות הנושארה םלועה תמחלמש ךכ לע
ףותישל עיגהל יוכיס ןיא הרדעהבש רחאמ ,תינויח תאזכ המכסה .השחרתה
תא םיטסימרופטלפה וראית ךכו .תושעל ץוחנש המ לע םיכסהל וא הלועפ
:וללה םייטסיכרנאה םינוגראה
,םיישעמו םייטרואית םיביכרמ לש ךכ לכ בחר ןווגימ ליכמה ,הזכש ןוגרא"
לכ לש הנוש הסיפת םהמ דחא לכלש ,םיטרפ לש יתוכאלמ ףסוא קר היהי
קרפתי הז ףסוא .ןהינפל תבצינ תיטסיכרנאה העונתהש תויעבה ןמ תחא
."תישממה תואיצמב לקתיי רשאכ חרכהב
םישגפנה םישנא לש הצובקל ונווכתה םה "םיטרפ לש יתוכאלמ ףסוא"ב
תוליעפ וא ףתושמ ןויער ידי לע םידחואמ םניא ךא ,העובק הרוצב
'ןוגרא' ירהש - ונכותמ 'ןוגרא' גשומה תא ןקורמ הז םיניינע בצמ .תפתושמ
ףותיש תועצמאב םידיחי לש םחוכ תא רשפאה תדימב לידגהל ותועמשמ
ףותיש דואמ טעמ קר תויהל לוכי ,המכסה ןיאש םוקמב .םירחא םע הלועפ
סחיב וא ,אוהש ןיינע לכב הדמע טוקנל הכירצ הצובקה רשאכ .הלועפ
.ותופירח אולמב אטבתמ הז ןורסיח ,ישממה םלועב םיוסמ ערואמל
תעד לע םילעופ הצובקב םירבחש וא :םירבדה ינשמ דחא הרוק הזכ עגרב
תא הלעמה רבד - עוריאה לש יטרפ שוריפ יפ לע תחאו דחא לכ - םמצע
הלוכי הצובקהש וא ;הזכ ןוגראב םירבח תויהל ללכב המ םשל הלאשה
הרומחה האצותה .תקולחמ עונמל ידכ ,עוריאה ןמ םלעתהל טילחהל
.עמשית אל תיטסיכרנאה הדמעהש ,איה הז בצמ לש רתויב
רשאמ רתוי וניא יטסיכרנאה ןוגראה ,תושעל ךירצש המ לע המכסה ילב
אוה ולאכ תוצובק לש םייחה ךרוא ,ידמ תובורק םיתעל .םיטרפ לש ףסוא
הדבועה תא ןובשחב םיאיבמשכ .םייזכרמה םיליעפה לש המישנה ךרואכ
תאזכש חווט תרצקו תעטוקמ תוליעפ ,ךורא ןמזל טקיורפ איה הכפהמהש
.שונא יבאשמו םיצמאמ לש יגרט זובזב אוה
םישקתמ ךא ,דואמ םירוסמו םיצרמנ םיליעפ ללכ ךרדב םה םיטסיכרנא
איה ךכל המגוד .םישוע םהש המ ןיבל םהיתונויער ןיב רשקה תא ריבסהל
לש הנמזב הינטירבב (Poll-Tax) תלוגלוגה-סמ דגנ עסמה לש ותחלצה
דואמ םיליעפ ויה םיבר םיטסיכרנאש הדבועה תורמל .ר'צאת טרגרמ
קזחתה אל ,לטוב סמהו ןוחצינה ףוסבל גשוה רשאכ ,הז סמ דגנ םיקבאמב
ונמצע תא לואשל ונילעו .תופצל היה רשפאש יפכ םיטסיכרנאה לש םדמעמ
.הרק אל הז עודמ
תעמשהב םחוכ רקיע תא וזכיר םיטסיכרנאהש ךכמ עבונ רבדה יכ הארנ
.ידדצ ןיינעכ קר ולעוה םזיכרנאה ןעמל םינועיט וליאו ,סמה דגנ םינועיט
רסמה תא וריבעה אלו םידיחיכ קבאמב ובלתשה םהמ םיבר ,ךכל ףסונ
אלו ,"בוט שאר" ילעבכ רוביצב וספתנ םה .רתוי הבחר העונתמ קלח םהש
יטסיכרנאה ןוגראהש הדבועה תורמל ,ךכל דוגינב .םיטסיכרנאכ חרכהב
רשאכ ,ריעז שממ אוה Workers Solidarity Movement - WSM יריאה
המייתסה םימה סמ דגנ הכרעמהו ,המוד קבאמ דנלריאב שחרתה
קבאמה ךרוא לכל .םיאלפ התלע דנלריאב םזיכרנאה לש הרקויה ,החלצהב
דרפנ יתלב קלח איה הז קדוצ אל סמל םתודגנתהש WSM-ה ירבח ושיגדה
הבוט הרבח תירשפאש םתנומאמו קדוצ אלה יתרבחה רדסל םתודגנתהמ
.רתוי
םיניבמ יטסימרופטלפה םרזהמ םינוגרא :לדוגהו תוליעיה תלאשל הרזחבו
יתועמשמ היהי הרבחב םלקשמש ידכ לודגל םיפאוש םלוכו ,בושח לדוגהש
- לודג ןוגראל תוכייתשהבש תונורתיה לכש ,םישיגדמ םג םה לבא .רתוי
רתוי לודגה םישנאה רפסמו ןתא דדומתהל רשפאש רתוי תוברה תומישמה
.רורב ןוויכ רסח ןוגראה םא םידמגתמ - תוליעפל סייגתהל םינכומה
.םהינש תא גישהל רותחל ונילע - תודיכלל לדוג ןיב הניא הרירבה
היעבה תא רורב ןפואב הטילבמ איהש ךכב המרופטלפה לש התובישח
םתודיכל תדימש םייטסיכרנא םינוגרא לש ןגלובמה יפואה םרוגש הרומחה
ןורסיח םרוגש קזנה לדוג לע העיבצמ איהו ,היעבה תא תפשוח איה .הכומנ
ונילע הפוכו וז היעבב לפטל ףוחד המכ דע השיגדמ איה .םזיכרנאל הז
.תומלוה תובושת עיצהל

ןואטיב , "Red & Black Revolution"ב רוקמב עיפוהש רמאמ לע ססובמ *
ךיישמו ,םינומשה תונש תישארב םקוהש יריא יטסיכרנא ןוגרא :WSM-ה
http://flag.blackened.net/revolt/rbr.html :רתאב .הז םרזל ומצע תא
.(תילגנאב) םיפסונ םירמאמו הז ןוגריא לע ףסונ עדימ אוצמל רשפא

ןהידגנתמו ,םלועב םויה תולעופה תויטסימרופטלפ תוצובק
ןיאש ךכל םיעדומ המרופטלפה ידי לע ועפשוהש םייטסיכרנא םינוגרא
וליפא ןיא .תוטלחומ תותימא ליכמה שדוק בתכ - ך"נת תניחבב הז ךמסמ
.תאזכ הרוצב ךמסמל סחייתהל תשפוטמ הכ היהתש תחא הצובק
תחא קר איה המרופטלפה .ךמסמ לש הזכ גוסב ךרוצ ןיא םיטסיכרנאל
הביטנרטלאה תויהל וכרדבו םזיכרנאה תודלותב ןויצה תודוקנמ
תוירטירוטואה תופולחל םגו יחכונה בצמל םג רתויב תיטסילאירה
.לאמשה ינוגרא בור םיעיצמש
רואל םידחא םייוניש םהב וסנכוה ףאו וחתופ המרופטלפבש תונויערה
םיכמסמ ינש .המסרופ זאמ ופלחש םינשה תורשעב רבצנש ןויסינה
:םה תרוסמ התוא לש םירחא םימסרופמ
ןולשיכמ חקלכ "יטורוד לש םירבחה" ורביחש ,"היירט הכפהמ תארקל" .1
. (1939-1936) דרפסב םיחרזאה תמחלמב הכפהמה
ינטנופ 'זרו'ז ידי לע רבוח רשא ,"ירטרבילה םזינומוקה לש טספינמה" .2
םלועה תמחלמ רחאלש םינשב תפרצב תוסנתההמ חקלכ Fontenis
.היינשה
יוצמה ,הז םרז לש תרוסמל םמצע םיכיישמ יריאה -WSMה ןוגרא ירבח
רתויב בוטה אוה םתעדל יכ ,םידימתמ החימצו חותיפ ,יוניש יכילהתב
,"עלסב הקוקח תמא" לאכ וניא המרופטלפה לא םסחי ךא .אצמנבש
.תאזכל םיקוקז םניאש רחאמ
ןהבש תוצראב םימייק וז תרוסממ תרחא וא וז הדימב םיעפשומה םינוגרא
,Libertarian Alternative :תפרצ ומכ ,םישרוש הכיה יטסיכרנאה ןויערה
Federation of :הילטיאו Libertarian Socialist Organisation :ץיווש
ומכ ,תיסחי שדח חוכ אוה םזיכרנאה ןהבש תוצראב םג ךא ;Anarchist
Workers Solidarity :הקירפא-םורדו Al-Badil al-Taharouri :ןונבל
תינלופל המרופטלפה לש םימוגרת ומסרפתה ,הנורחאל .Federation
.תיכרותלו
ןכות תא םיריכמ םניא םיבר םיטסיכרנא ,תילגנא ירבוד לש תוצראב
הנחבהה ללגב ,תאז .הב תאטובמה השיגה תא םיניוע ףא וא המרופטלפה
המכסה) יתימא םזילרדפ םתעדל אוהש המ ןיב םירבחמה ושיגדהש
,(ישפוח חוכיו לש הריוואב תומכסומ תורטמ ןעמל דחיב דובעל תישפוח
תוביוחמ לכ ילב ,לכל לעמ 'וגא'ה תא אטבל תוכזה" םינכמ םהש המ ןיבל
םירבחה םא תוטלחה לבקל םעט ןיא :ושיגדהש יפכ) "ןוגראה תומישמל
לע ורבידו ףסונ דעצ וכלה םיטסימרופטלפה רשאכ .(ןתוא ומשיי אל
םיטלוב םיטסיכרנא ידי לע ופקתוה םה ,"םיטסיכרנא לש יללכה דוגיאה"
ירנרב ולימקו Malatesta הטסטלמ ,Fabbri ירבפ ,Voline ןילוו ומכ
לש היצזיבשלובל םורגל ןויסינב םתוא ומישאה רשא ,Camilo Berneri
.םזיכרנאה
לוספ לכ ואצמ אל םהש ךכמ העבנ וירחא םיהונהו ןילוו לש םתרוקיב
םיטסינומוק-וכרנא ,םיטסילקידניס-וכרנא לש םיברועמ םינוגראב
רסוחו תודיכלה רסוח לכ םע - םזילאודיבידניאב םילגודה םיטסיכרנאו
תמקהל העצההש ובשח םיבר םיטסיכרנא ,םתמועל .ךכמ םיעבונה תוליעיה
םיבייח םהינימל םיטסיכרנאה לכש העמשמ םיטסיכרנא לש יללכ דוגיא
.םזיכרנאה לע "לופונומ" לעב דחא ןוגריאל ךייתשהל
לש יללכה דוגיאה יכ ושיגדה אלש התיה םיטסימרופטלפה לש םתועט
םתעדש םיטסיכרנא םע הלועפ ףתשי ,ועיצה ותמקה תאש ,םיטסיכרנא
ךמסמה לש ףסונ ןורסיח .ידמעמה קבאמה תא תרשי רבדה רשאכ הנוש
הלועפה יווקו תודמעה ,תוטלחהה לכ ולבקתי דציכ וטריפ אלש ךכב אוה
ישפוח יללכ ןויד רחאל ,םירבחה לכ תופתתשהב ,רמולכ - ןוגריאה לש
ןבומכ הז להונ םילבקמ םניא ,םהינימל םיטסיכרנא ללוכ ,םיבר .ץחלמ
ואר ,םיטסימרופטלפל וסחייש תירטירוטוא הייטנל ףסונ ןמיס .וילאמ
executive - עצבמ דעו ןוגראה הנבמב לולכל העצהב םידגנתמה
והשמ וא "הדובע ביטקלוק" לשמל ,רתוי םלוה םש ורחב וליא .committee
.הזכ םויאכ ספתנ היה אל ילוא רבדה ,המוד
תוטלחה לש לעופל האצוה" :ךכ ךמסמב וראות עצבמה דעווה לש וידיקפת
םתוליעפ לש תינוגראו תיטרואית הנווכה ;(דעווה לע) וילע ולטוהש ,דוגיאה
יללכה יטקטה וקלו תויטרואיתה תודמעל המאתהב ,םידדובמ םיפינס לש
הדובע ירשק לע הרימש ;דוגיאה לש יללכה בצמה ירחא בקעמ ;דוגיאה לש
דוגיאה ןיבו ,דוגיאל םיפנוסמה םינוגראה לכ ןיב םיינוגרא םירשקו
.םירחא םינוגראל
לע) וילע ולטוהשו דוגיאה ידי לע ולבקתהש תוטלחה לש לעופל האצוה
המאתהב ,םידדובמ םיפינס לש תיטרואיתו תינוגרא היחנה ;(דעווה
בצמה רחא בקעמ ;דוגיאה לש יללכה יטקטה וקלו תויטרואיתה תודמעל
דוגיאה תוצובק לכ ןיב ןוגראו הדובע ירשק לע הרימש ;העונתה לש יללכה
םילטומה םיישעמה םידיקפתהו תובוחה ,תויוכזה .םירחא םינוגריא םעו
."דוגיאה לש סרגנוקה ידי לע ועבקיי עצבמה דעווה לע
ץולחה" תויהל דוגיאה תנווכב ןד המרופטלפה לש ןורחאה טפשמה
לש םתכימתב תוכזל איה הנווכהש הארנ ."רורחשה ךילהת לש ןגרואמה
לבא .תידמעמה הרכהה ילעב םינכפהמה םילעופהו םיטנטילימה בטימ
ררועל לוכי םהלש חוסינה .תוריהבב תאז וריבסה אל המרופטלפה ירבחמ
םיארוק רשאכ .יטסינינלה גוסהמ (דרגנווא) ץולחל ונווכתה אמש ,קפס
םא םג לבא ,ריבס הארנ הז ןיא ,המרופטלפה לש יללכה רשקהב הז עטק
תליספל םורגל ךירצ הז ןיא ,וכרצ יד רורב וניאש דחא טפשמב ןאכ ולשכנ
.ולוכ ךמסמה
דגנ תעמשומה תרוקיבב םעפ רחא םעפ םירזוח םיירקיע םינועיט ינש
ףונישרא רביחש ךמסמ לכה ךסב הזש םינעוט הליחתב .המרופטלפה
רתוי חונ .וירחא וררגנ קר םירבחמה תעברא ראשש וליאכ ,Arshinov
היסורל רוזחל ףונישרא טילחה םינש הנומש רובעכש רחאמ ,ךכ תאז גיצהל
תומשאה חיטהל רתוי השק .(ןילטס ידי לע םינש שולש רחאל לסוח םש)
יטסיכרנאה קבאמב תטלובה תומדה היהש ,ונכמ רוטסנ ,רחא רבחמב
תנשב םיקיבשלובה ידי לע סבוהש דע ,1917 תכפהמ ןמזב הניארקואב
.1921
לש תופקתב םגופ וניא םינש הנומש רובעכ ףונישרא בשח וא השעש המ
ןיקטופורק לש ותכימתש ומכ שממ ,1926-ב הבתכנש המרופטלפה
הנושארה םלועה תמחלמב הינמרג דגנ תויטסילאירפמיאה תירבה תולעבב
.םייטסיכרנאה ויבתכ לש םתופקתב תמגופ הניא
,הינטירבב תיטסיכרנאה העונתב ץופנה ,המרופטלפה דגנ רחא ןועיט
םידבועה ןוגרא םג .90-הו 70-ה תונשב וז ץראב ערה ןויסינה לע ךמתסמ
םידבועה תצובק םגו Anarchist Workers Association יטסיכרנאה
םיעפשומ םהש וזירכה Workers Group the Anarchist תיטסיכרנאה
,דואמ החיטבמ הלחתה רחאל ,תוצובקה יתש ךא .המרופטלפה ןמ דואמ
םידגנתמה .תיטסינינלה הביבסב ועלבנ ןהידירשו ,וקרפתהו ונוונתה ,ועקש
לש םייסיסבה תונויערהש ךכל החכוה ןיעמכ ךכב םיפנפנמ המרופטלפל
.םזיכרנאה תשיטנל םיליבומ המרופטלפה
רוריבב הארמ הינטירב יפוחל רבעמ שחרתמה לש הזופח הריקס וליפא
לש ופוסב ?ל"נה תויטסיכרנאה תוצובקה יתשב לשכנ המ ךא .ךכ הז ןיאש
.תולקב ןמצע לע רוזחל תולולע ורהבוה אלש תואיגש ,רבד
ויהש םירבח ידי לע ומקוה םהינש :םינוגריאה ינשל ףתושמ היה דחא רבד
הנבמל הביטנרטלא לש התוציחנב וריכה םה .ןכל םדוק רבכ םיטסיכרנא
העונתב ךכ לכ םיחיכשה תיטרואית תוריהב רדעהלו ףפורה ינוגראה
םע ךא ,םיבגשנ תונויער תלעב העונתב וסנתה םה .תיטירבה תיטסיכרנאה
תויעבב תוקמעתה ךות םכרד תא וליחתה םה .םתוא םדקל המועז תלוכי
הב ויה ןכש הארשהה רוקמו הנובתה תא ךכ ידכ ךות וספספו ,העונתה לש
.היתונויערבו
וטנ ולא ,ימינפ יטילופ ךוניחו םינויד ולא םינוגרא ינשב ויהש לככ
ךמס לע ופרוצ םישדח םירבח .תוקיטקטבו תויגטרטסאב ןוידל םצמטצהל
םתנבה תובורק םיתעל םא םג - תונושה תולועפבו תותיבשב םתופתתשה
.המועז התיה םייסיסבה םייטסיכרנאה תונורקעה תא
רבחכ םיטסיכרנאה לע ולכתסה הבש הביבסמ ואב םישדחה םיפרטצמה
םילגוסמ םניאש הרבחה ןמ םירשונכ וא ,שממ לש תונויער ירסח םינציל
אל .עבטב םייחה לא רוזחל םשקובמ לכו םיינרדומה םייחה םע דדומתהל
ךא ,תיטסיכרנאה תרוסמב םיילמרופ הכרדהו לופיט ולא תוצובקב ויה
.םירחא םיטסיכרנא ףוקתל וברה תאז תמועל
,ןוגראב רבחש תולגל םיחרואה דחא עתפוה ,-AWAה לש ןורחאה סוניכב
תוסנתהה לע םולכ שממ - ותאדוה יפ לע - עדי אל ,הנשמ רתוי לש קתו םע
.הלשכש תידרפסה הכפהמב ,רתויב תיתועמשמה תישממה תיטסיכרנאה
הנוש והשמ -AWAב ואר ןוגראל םיפרטצמה ןיבמ םיברש עיתפמ אל ללכ
תא םלצא קזיח הז רבד .ןכ ינפל ולקתנ ובשו םהל רפוס וילעש םזיכרנאה ןמ
.תיטסיכרנאה תרוסמה ןמ דומלל המ טעמכ ןיאש העדה
,ןוגראה ןמ ורשנו ורבשנ םיקיתווה םירבחה תיברמ רשאכ ,ךכמ האצותכ
,תוצובקה יתשב ."םזיכרנאל רבעמ" לא עונל םהילעש ושיגרה םירתונה
.םיירטירוטוא םינוגראב ףוסבל םמצע תא ואצמ םיליעפ וראשנש םירבחה
תונויער לע דבלב שולק גשומ שי םהירבח בורלש םינוגראש עיתפמ הז ןיא
.םייטסיכרנא םינוגרא תויהל ולדחי ,םייטסיכרנא
רתוי הרוצב ןגראתהל םיטסיכרנאל רוזעל םילוכי המרופטלפבש תונויערה
םיטקננ אל םא תועמשמ ןיא רתוי הליעי תונגראתהל ,לבא .תיביטקפא
תונויערה לש תקפסמ העידי היהת ןוגראב םירבחלש חיטבהל םיעצמא
(םיקיתו) םירבח לע קולחל ימצע ןוחטיב יד ושיגריש ךכ - םייטסיכרנאה
םזיכרנאה תמשגה - הרטמה תודחא לש השוחת ךות ,םתיא חכוותהלו
.השעמל הכלה
Red & Black Revolution, No. 4 -ב הנושארל םסרופ ילגנאה רוקמה
:ואצמל ןתינ .WSM יריאה יטסיכרנאה ןוגריאה ןואטיב
.http://flag.blackened.net/revolt/rbr.html

םייראטרבילה םיטסינומוקה לש עצמה - "המרופטלפה"
םיארוקל ךירדמ :(1926)
העונתה לש םוגעה בצמה הב ראותמ :הרצק ירוקמה ךמסמה לש המדקהה
םירבחמה .השדח תינוגרא השיג חתפל ךרוצה רבסומו תיטסיכרנאה
העונתה לש םיליעפה לכ דוכילל יחרכה םומינימ"כ םיביכרמ ינש םיגיצמ
עיגהל םתעדל ינויח םהילעש םיניינעה ינש םה הלא ;"תיטסיכרנאה
.ישעמ ןפואב הלועפ ףתשל ולכוי ןוגראה ירבחש ידכ ,המכסהל

יללכ קרפ
,םייטסיכרנאה דוסיה תונורקע תא המרופטלפה ירבחמ םיטרפמ הז קרפב
םזינומוק"ו "ידמעמ קבאמ" םיגשומה לש תועמשמה תא םינחובו
,תיזכרמ תוכמסלו הנידמל םתודגנתה תא םיריבסמ םה ."יראטרביל
קבאמב םיטסיכרנאהו םינומהה םיאלממש דיקפתה תא םג םיראתמו
היגטרטסאהש ,םיקיבשלובה לע תרוקיב םיחתומ םה .הכפהמבו יתרבחה
ןיבש םיסחיה תא םינחוב םה םויסלו ,הנידמב הטילשה תסיפת איה םהלש
.םייעוצקמה םידוגיאה ןיבל םזיכרנאה

"יביטקורטסנוקה" קרפה
יתב ודקפתי דציכ ,דיתעה תרבח לש הנוגראל םיווקה תא הוותמ הז קרפ
לע ןגהל ךרוצ היהיש םיריהזמ םירבחמה .ןוזמה רצויי דציכו תשורחה
.תאז תושעל היהי רשפא דציכ ריבסהל םיללכ םיווקב םיסנמו הכפהמה

ינוגראה קרפה
ןאכ .םלוכמ תקולחמב יונשהו רתויב רצקה אוה המרופטלפה לש הז קרפ
םתעדלש ,יטסיכרנא ןוגרא לש הנבמה לע םתעד תא םירבחמה םיווחמ
ירבחמ) םידיחיו תוצובק וכותב דחאמה יביטרדפ גג ןוגרא תויהל ךירצ
םינוגראו םדיחי לש תישפוח המכסה"כ "םזילרדפ" םירידגמ המרופטלפה
םינכמ םה הזה ןוגראה תא .("תופתושמ תורטמ תגשהל ףתושמב לועפל
."םיטסיכרנא לש יללכ דוגיא"
.תפתושמ הירואיתל רותחל תוביוחמכ םיראתמ םה תינויערה תודחאה תא
תועמשמ לע םיטשפומ םיגיגהל םינווכתמ םניא םה הירואית גשומב
םלועה ובש ןפואה לע ונל שיש עדיל םינווכתמ םה הז גשומב .םייחה
עודמ ?ינוע שי עודמ :"עודמ" הלאשה לע הבישמ הירואית .להנתמ
?רתוי תקדוצ הרבחל ואיבה אל "םילעופ תוגלפמ"
םיכסהל םיכירצ ןוגראה ירבחש ךכל ונווכתה םירבחמה תינויער תודחאב
םא תושעל לוכי ןוגראש םירבד הברה ןיא .םייסיסב םיניינע המכ לע םהיניב
היינפב הנימאמ היינשה תיצחמהו ידמעמ קבאמב תלגוד וירבחמ תיצחמ
דוגיא יקבאמב םילגוד םירבחהמ המכש וא ;םיאקיטילופל תסמונמ
לכ ובש בצמ ןכתיי אלש ןבומכ .ןמז זובזב הזש םיבשוח םירחאהו ,יעוצקמ
.תודוקנה ןמ תחא לכ לע םירחאה םירבחה ןמ דחא לכ םע םיכסי רבח
תדימב הבר המכסהל רותחל דואמ בושחש תפתושמ הרכהל איה הנווכה
בלתשמש המ - תפתושמ הדובעלו תוליעפל וז המכסה םגרתלו ,רשפאה
."תיטקטה תודחאה" ןורקעב
,ןוגראכ דחיב לועפל םימיכסמ ןוגראה ירבחש איה וז תודחא לש התועמשמ
ההיז WSM ןוגרא ,דנלריאב ,המגודלו) הז לע הז םיקלוחה םידיחיכ אלו
הז קבאמל הנתינ רשאכ .דואמ בושח ןיינעכ םימה-סמ דגנ קבאמה תא
.ולכיש לככ קבאמל ורסמתה םירבחה לכ ,הלעמב הנושאר תופידע
תושיגפב םיכשוממ םינויד לש םזכרמב ויה קבאמה תויורשפאו הקיטקטה
.(ןוגראה תוליעפל ירקיעה דקומה היהנ קבאמהו ,ןוגראה
חקי רבח לכש ךכל םיטסימרופטלפה ונווכתה "תפתושמ תוירחא" גשומב
תוטלחהב ךומתי רבח לכו ,ביטקלוקה לש תוטלחהה תלבק ךילהתב קלח
לע קר ראשית לבקתתש הטלחה לכ ,הלא םיביכרמ ינש ילב .ולבקתיש
םשוימו הצובקב םירבחה םיטרפה לכ לש םחוכ רבגומ - םתיא ;ריינה
.ביטקלוקכ
םשוית הבש הרוצה לש םיטרפה יטרפב וקסע אל המרופטלפה ירבחמ
םהבש םירקמב םילפטמ םניא םה .השעמל הכלה תפתושמה תוירחאה
וילאמ ןבומ יכ ,םינעוט ונא .והשלכ ןיינעב בורה תעדל םידגנתמ םירבח
ךא ,םהלש םהיתודמע תא עיבהל םיאכז בורה תדמעל םידגנתמה םירבחש
םא .ןוגראה תדמע תא ךכב םיגציימ םה ןיאש ריהבהל םהילע תאז םתושעב
ןגראתהל התוכז ,בורה תטלחהל תדגנתמ ןוגראה ךותב םירבח לש הצובק
ונלש םזיכרנאה ןמ קלח .עמשיהל ולכוי היקומינש ךכ התעד תא ץיפהלו
תא םג תעב הב םיקזחמ תוחיתפו שפוח ,תוקולחמ ,חוכיווש ונתנומא אוה
.הצובקה תא םגו ה/רבחה
:רתאב יוצמ ."Red & Black Revolution" :ב םסרופ רוקמה
http://flag.blackened.net/revolt/rbr.html

*************

םיטסינומוקה לש ינוגראה עצמה - "המרופטלפה"
1926 םיראטרבילה
ולאיד - תפרצב םבשומש תוצעומה תירבמ םילוג םיטסיכרנא לש הצובק
ימדקא רקחממ חמצ אל ךמסמה .1926 תנשב וז תרבוח המסרפ - ודורט
,תיסורה תורסיקב 1917 תכפהמב םירבחמה לש ישיאה םנויסינמ אלא
דמעמה לש ותלפהב קלח וחקל םה .תוצעומה תירב תמקהל האיבהש
םיפתוש ויה םה .םירכיאהו םידבועה לש ימצע לוהינה תחירפבו טילשה
,שפוחו םזילאיצוס לש שדח םלוע ןנוכל יוכיסה רבדב תיללכה תוימיטפואל
לש הרוטטקידבו יתכלממ םזילטיפקב םדמ הבוקעה ותפלחהל םידע ויהו
.תיקיבשלובה הגלפמה

עצמה ירבחמ תמדקה
םייפואו םיפקת םייטסיכרנאה תונויערהש תורמלש ,רבדה דואמ יתועמשמ
יכרוצ לע תונוע תויטסיכרנאה תודמעהש תורמל ;הכרפהל ןתינ וניא יבויחה
תונברוקהו הרובגה תורמלו ;תיבקעו הרישי הרוצב תיתרבחה הכפהמה
הראשנ - יראטרביל םזינומוק ןעמל קבאמב םיטסיכרנא לש םיברה
תודלותב הספתנ ףא איה תובורק םיתעל .השלח תיטסיכרנאה העונתה
.בושח םרוגכ אלו ,הדוזיפא ,ילוש עוריאכ םילעופה דמעמ לש ויקבאמ
םייראטרבילה תונויערה לש הרורבה תיבויחה תוהמה ןיבש ,הזה דוגינה תא
המכל סחייל רשפא ,תיטסיכרנאה העונתה היורש ובש םוגעה בצמה ןיבל
םילהנו תונורקע לש םרדעה איה ןהבש תירקיעהו הבושחה .תוביס
תיטסיכרנאה העונתה ,תונוש תוצראב .תיטסיכרנאה העונתב םיינוגרא
תויוליעפבו תוירואיתב םילגודה ,םיימוקמ םינוגרא המכ ידי לע תגצוימ
,תמחול תוליעפ לש תויכשמה ילב ,דיתעל הביטקפסרפ ילב ;תורתוס
לש תובקע םהירחא ריאשהל ילבמ הז רחא בזב םיקרפתמ וללה םינוגראה
.שממ
ינורכ ןוגרא רסוח"כ אלא ינכפהמה םזיכרנאה לש הז בצמ ראתל רשפא יא
העונתה לש הפוגל הרדח ןוגרא רסוח לש וז הפגמ ,הבוהצ תחדק ומכ ."יללכ
קפס לכ ןיא .םינש תורשע רבכ םינפבמ התוא תלטלטמו תיטסיכרנאה
העטומ שוריפמ דחוימבו - הירואיתב םייוקיל המכמ עבונ הז ןוגרא רסוחש
ןורקיע םילבלבמ תובורק םיתעל .םזיכרנאב טרפה שפוח ןורקע לש
.תוירחא לכמ תורענתה םע הז יטרואית
,תיטרפה םתאנה תא קר םהיניע דגנל םיאורה ,'ימצע'ה לש שומימה ידיסח
םתדמע תנגהל .תיטסיכרנאה העונתה לש יטואכה בצמב תונשקעב םיקבד
תונורקע לבא .ויגוהו םזיכרנאה לש "םישדוקמ" תונורקע לע םיעיבצמ םה
,םיינסרה םה דוריפו רוזיפ :רבד לש וכופיה לע םיעיבצמ ךרדה ירומו דוסיה
לש הז ןורסיח .תוחתפתהלו םייחל תוא איה תדכולמ תודגאתה - םתמועלו
.םינוגראב עגופ אוהש יפכ תודמעמב עגופ יתרבחה קבאמה
העונת אלא ,טשפומ יפוסוליפ ןויער אל םגו הפי היפוטוא וניא םזיכרנא
ןוגראב תוחוכה תא דחאל וילע ,תאז הביסמ .םידבועה ינומה לש תיתרבח
תואיצמה תוביתכמש יפכ ,הקספה ילב תוליעפב דימתיש ,דחא
.ידמעמה קבאמה לש היגטרטסאהו
יטסיכרנא ןוגרא לש ותושבגתהש ,ןיקטופורק רמא ,"םיענכושמ ונא"
,ןוכנה אוה ךפיהה .תפתושמה תינכפהמה המישמל קיזהלמ הקוחר היסורב
הנומוקה"ל המדקהב) "רתויב הלודגה הדימב ליעומו יוצר רבדה
לש ןויערל םלועמ דגנתה אל ןינוקב םג . (1892 ,ןינוקב תאמ "תיאזירפה
ומכ ,ינוגראה םוחתב ויתופיאש ,רבד לש וכופיה .יללכ יטסיכרנא ןוגרא
לנויצנרטניאה) םילעופה תעונת לש תימלועה תודגאתהה תרגסמב ותוליעפ
- ןושארה
ונל תונתונ ,( Workers Movement Association International - IWMA
.הזכ ןוגרא לש ליעפ ךמות וב תוארל האלמ הקדצה
תרזופמ תוליעפ דגנ וקבאנ םיטסיכרנאה םיליעפה לכ טעמכ ,ללכ ךרדב
תורטמ לש תודחאב תדכולמ היהת תיטסיכרנאה העונתהש ךכל ופאשו
.םיעצמאו
.1917 לש תיסורה הכפהמב דחוימב שגרוה יללכ ןוגראב ינויחה ךרוצה
רתויב הלודגה הדימה תא תיראטרבילה העונתה התארה וז הכפהמ ךלהמב
םיטסיכרנאה ןמ םיבר ,יללכ ןוגרא היה אלש רחאמ .לובלבו תויתתיכ לש
םג אוה הזכ ןוגרא לש ורדעה .םיקיבשלובה תורושל ופרטצה םיליעפה
םיתעלש - םחוכו ,םייביספ םיראשנ םויה םיבר םינכפהמש ךכל הביסה
.קבאמב יוטיבל אב וניא - יתועמשמ אוה תובורק
םיליעפה בור תא וילא ףוסאיש רחאל ,רשא ןוגראב לודג ךרוצ ונל שי
העונתל ןוויכה תא האריש יטקטו יללכ יטילופ וק הוותי ,םייטסיכרנאה
ץק םישי ,ןוגראה רסוח תצב תא שוטני םזיכרנאהש ןמזה עיגה .הלוכ
,רתויב תובושחה תוינויערהו תויטקטה תולאשב תויפוסניאה תויוטבלתהל
להנמ אוהשכ רוריבב התוהזל רשפאש הרטמ תארקל תויטלחהב עוניו
.תנגרואמ תיביטקלוק תוליעפ
תוותהל םג ךירצ - הזכ ןוגראב ינויחה ךרוצה תא עובקל קיפסמ הז ןיא ךא
.ותמקהל הטישה תא
ןוגרא תונבל ,תישעמו תיטרואת הניחבמ יוקלה ,ןויערה תא םיחוד ונחנא
םימרזה לש םיגיצנה תא שדחמ דחאל רמולכ - "הזתניס"ה תנוכתמ יפל
הניחבמ םינווגמ םיביכרמ לולכיש ,הזכ ןוגרא .םינושה םייטסיכרנאה
הנוש הסיפת דחא לכלש ,םיטרפ לש ינכמ ףסוא קר היהי ,תישעמו תינויער
ררופתי הזכ ףסוא .תיטסיכרנאה העונתה ינפב תובצינה תולאשה לכב
.תואיצמב לקתייש עגרב חרכהב
,יטסיכרנאה ןוגראה תייעב לע הנוע הניא םזילקידניס-וכרנאה לש ךרדה
הרידחב קר ןיינעתמ םזילקידניס-וכרנאה - תופידע הל הנקמ הניאש רחאמ
הברה גישהל רשפא יא לבא .יתיישעתה ןוירטלורפה ךותב וחוכ תלדגהבו
יטסיכרנא ןוגרא שי ןכ םא אלא ,לגר תסירדל וב םיכוזשכ וליפא ,הז חטשב
.יללכ
איה ,יללכ ןוגרא תמקהלו היעבה ןורתפל ליבותש הדיחיה הטישה ,ונתעדל
:תורורב תודמע לש סיסב לע םיליעפ םייטסיכרנא םיטנטילימ דכלל
לש םלשומ רתוי וא תוחפ סיסב לע ,רמולכ .תוינוגראו תויטקט ,תוינויער
תומישמה תחא אוה תאזכ תינכות לש דוביעה .תינגומוה הלועפ תינכות
.תונורחאה םינשב םיטסיכרנאה לע יתרבחה קבאמה הפכש תויזכרמה
בושח קלח םילוגה םייסורה םיטסיכרנאה תצובק העיקשה וז המישמל
.היצמאממ
וילע .תאזכ תינכות לש דלשה תא גציימ ךשמהב םסרפתמה ינוגראה עצמה
ביטקלוקל םייראטרביל תוחוכ לש םסוניכ תארקל ןושאר דעצ תווהל
.םיטסיכרנאה לש יללכה דוגיאה :קבאמ להנל לגוסמה ,דחא ליעפ ינכפהמ
לכב שיש יפכ ,םירוח הב שי .תיחכונה המרופטלפב םירוח שיש קפס ונל ןיא
תודמע המכ וב תורסחש ןכתיי .יהשלכ תובישח לעב שדח ישעמ דעצ
ןהו רתי לופיטל וכז ןהמ המכש וא ,יוארכ ולפוט אל תורחאש ,תובושח
.תינויח תובישח לעב וניא לבא ,ירשפא הז לכ .תורתוימ תורזחמ תולבוס
הגשוה וז הרטמו ,יללכ ןוגראל תודוסיה תא חינהל אוה תעכ בושחש המ
לש יללכה דוגיאה - ולוכ ביטקלוקה .תיחכונה המרופטלפב השורדה הדימב
התוא קימעהל ,המרופטלפה תא ביחרהל ךכ רחא ךרטצי - םיטסיכרנא
.תיטסיכרנאה העונתה לכ לש תלבוקמה המרופטלפל התוא ךופהלו
יגיצנמ המכש םיפוצ ונחנא .תוקפס שי ונל םג ,תרחא המרב
ונתוא ופקתי יטואכה םזיכרנאה לשו ימצעה שומימה לש םזילאודיבידניאה
.םייטסיכרנא תונורקע לש הריבשב ונתוא ומישאיו ,םייתפשה לע ףצק םע
הז "םייטסיכרנא תונורקע" גשומב םיניבמ םהש המש םיעדוי ונחנא לבא
םיגוליפל ונתעונתב ומרג רבכש ,תוירחא לכמ תומלעתהו תיטילופ תושידא
ץרמה לכ םע םיקבאנ ונחנא ןדגנשו ,שדחמ םתוחאל תורשפא טעמכ ןיאש
שפנ תוולשב םלעתהל םילוכי ונחנאש ךכל הביסה וז .ונל שיש טהלהו
.הז הנחממ ואוביש תופקתהמ
םינמאנ וראשנש הלא לע ,םירחא םיטנטילימ לע ונתווקת תא םיססבמ ונא
העונתה לע הרבעש הידגרטב ולבסו וסנתהש ירחא ,םזיכרנאל
תווקת םילות ונא ,ךכל ףסונב ןורתפ שפחל באכב םיכישממו ,תיטסיכרנאה
ובצינו תיסורה הכפהמה תרעסב ודלונ רשא ,םיריעצה םיטסיכרנאב תובר
יאדווב ושרדיו ,(השדח הרבח לש) היינב תויעב לש ןזכרמב הליחתכלמ
.םזיכרנאב םייבויח םיינוגרא תונורקע םשייל
םירזופמה ,םייסורה םייטסיכרנאה םינוגראה לכ תא םינימזמ ונחנא
סיסב לע דחאתהל ,םידדובמ םיליעפ ןכו ,תונושה םלועה תוצראב
.תפתושמ תינוגרא המרופטלפ
םיטנטילימה לכל סוניכ תדוקנ ,ינכפהמ הרדש דומע וז המרופטלפ שמשת
יטסיכרנאה דוגיאה לש הניפה ןבא ,תיסורה תיטסיכרנאה העונתה לש
!יללכה
!םלועה ילעופ לש תיתרבחה הכפהמה יחת
20.6.1926 ,זיראפ - ודורט ולאיד תצובק


יללכ קרפ
ותועמשמו ודיקפת ,ידמעמה קבאמה .1

תחא תדחואמ תושונא ןיא
תודמעמ לש תושונא שי
םינודאו םידבע

הנניא וננמז לש תינגרובה תיטסילטיפקה הרבחה ,היתומדוק לכ ומכ
,דואמ םירדגומ תונחמ ינשל תקלוחמ איה ."תחא תושונא" הווהמ
ןבומב) ןוירטלורפה :םדוקפתו יתרבחה םבצמ ידי לע הזמ הז םילדבנה
.תונגרובהו (הלמה לש בחרה
הדובעה לועב תאשל ,םינשב תואמ התיהש יפכ ,ןוירטלורפה לש וקלח תנמ
תויוכז לעב ,רחא דמעמל אלא ,ול אל ודעונ היתוריפש תעגיימה תיזיפה
.תונגרובה - (תונמאו ךוניח ,עדמ) תוברתה ירצומו תורמ ,שוכר ,רתי
וילעש סיסבה תא םיווהמ םידבועה ינומה לש לוצינהו יתרבחה דובעישה
.םויק הל ןיא וידעלבו ,תינרדומה הרבחה תדמוע
,םילא ,יולג יפוא לבקמ םימעפל רשא - ידמעמה קבאמה תא דילוה הז בצמ
- תשגרומ אל טעמכו תיטיא תומדקתה לש הרוצ שבול תורחא םימעפו
.םהלש קדצה תסיפת תאו םידבועה לש םיינויח םיכרצ ףקשמה
לש תכשמתמ תלשלש תגציימ תישונאה הירוטסיהה לכ ,יתרבחה םוחתב
םיבוט םייחו שפוח ןעמלו םהיתויוכז לע םידבועה ינומה ולהינש םיקבאמ
םרוגה דימת היה הז ידמעמ קבאמ ,תישונאה הרבחה תודלותב .רתוי
יתרבחה רטשמה .תורבחה ןתוא לש הנבמהו הרוצה תא עבקש ירקיעה
הנבמה .ידמעמה קבאמה לש רצות לכל לעמ אוה תונידמה לכ לש יטילופהו
ידמעמה קבאמה עיגה הילאש הגרדה תא ונל הארמ הרבח לכ לש יסיסבה
םוקימב ,תודמעמה תמחלמב רתויב לקה יונישה .יחכונה ומוקמ תאו
הנבמבו גראמב םיכשמתמ םייונישל איבמ ,םיקבאנה תוחוכה לש יסחיה
.יתרבחה
ןהייחב ידמעמה קבאמה לש םיילסרבינואה תועמשמהו ףקיהה םה הלאכ
.תוידמעמ תורבח לש

המילא תיתרבח הכפהמ לש תוציחנה .2
הרבחה לש סיסבה תא הווהמ םינומהה לש הייפכב לוצינהו דובעישה ןורקע
םיסחיהו הקיטילופה ,הלכלכה - המויק לש םייוטיבה לכ .תינרדומה
םה ךכל םישמשמה תודסומה .תידמעמ תומילא לע םינעשנ - םייתרבחה
המזוי לכ - רבד לכ ,וז הרבחב .טפשמה תכרעמו אבצ ,הרטשמ ,תורמ יסחי
אלא םניא - התוללכב הנידמה לש תכרעמה םג ומכ ,המצעשכל תילכלכ
םנשי םהבש ,םידבועה לע ןמזה לכ םיפוצ םהמש ,םזילטיפקה לש םירצבמ
לע תמייאמה םידבועה לש העונת לכ אכדל םתרטמש תוחוכ דימת
.הרבחה לש התוולש לע וליפא וא ,היתודוסי
בצמב םידבועה ינומה תא הנווכב הריאשמ תאז תיתרבח תכרעמ ,ןמזב וב
םתמר תאלעה תא חוכב תענומ איה ;יתבשחמ ןואפיקו תורוב לש
.תולק רתיב םהב טולשל היהי רשפאש ידכ ,תירסומהו תילאוטקלטניאה
לולכשו ןוהה לש תינכטה תוחתפתהה - תינרדומה הרבחה לש התומדקתה
תודמעמה לש םחוכ תא תרצבמ - ותוא תתרשמה תיטילופה הטישה
חוכ רורחש לש עירכמה עגרה החדנ ךכ .םדגנ קבאמה לע השקמו ,םיטילשה
.הדובעה
תא ךופהל הדיחיה ךרדהש ,הנקסמל ונתוא ליבומ תינרדומה הרבחה חותינ
הכפהמ לש ךרדה איה םיישפוח םידבוע לש הרבחל תיטסילטיפקה הרבחה
.המילא תיתרבח

םיראטרביל םיטסינומוקו םיטסיכרנא .3
,ררחתשהל םהיתופיאשו םידבועה דובעיש ידי לע רצונש ,ידמעמה קבאמה
הטיש לש תטלחומ הלילש :םזיכרנאה ןויער תא יוכידה תחת דילוה
,הנידמה ןוטלשו תודמעמל הקולחה ןורקע לע תססובמה תיתרבח
.ימצע לוהינב םידבוע לש תיתנידמ-אל תישפוח הרבחב התפלחהו
,ףוסוליפ וא לאוטקלטניא לש םיטשפומ םיגיגהמ עבונ וניא םזיכרנאהש ךכ
לש םינושה םיכרצה ןמ ,םזילטיפקה דגנ םידבוע לש רישיה קבאמה ןמ אלא
דחוימב םייח ואלמתהש תופיאש - ןויוושלו שפוחל םהיתופיאשמ ,םידבועה
ינומה לש םקבאמו םהייח לש רתויב תובוטה תויאורהה תופוקתב
.םידבועה
אל - םירחאו ןיקטופורק ,ןינוקב - םיטלובה םייטסיכרנאה םיגוהה
ךכ רחאו ,םינומהה לצא ותוא וליג קר םה .יטסיכרנאה ןויערה תא ואיצמה
.ותוא ץיפהלו רידגהל ידכ ושכרש עדיבו םתבשחמב ורזענ טושפ
.םידיחי םירקוח לש רצות אלו ישיא ץמאמ לש הדלות וניא םזיכרנאה
תושונא .תויללכ תוישונא תופיאש לש רצות וניא םזיכרנאה ,המוד ןפואב
תושונאה ללכ תא אטבמכ םזיכרנאה תא גיצהל ןויסינ לכ .תמייק אל תחא
,יתרבחו ירוטסיה רקש היהי ,יללכ ישונא יפוא ול סחייל וא ,ונימי לש
.ףסונ לוצינו ווק סוטטסה תקדצהל חרכהב ליבויש
םיטונ םינומהה לש תונויערהש הז ןבומב קר יללכ ישונא אוה םזיכרנאה
לשו םויה לש תושונאה לרוגשו ,םדאה ינב לכ לש םייחה תוכיא תא רפשל
ינומה םא .לצונמה הדובעה חוכ לש ולרוגמ הדרפהל ןתינ יתלב רחמ
,לוצינ ,תומילא ,אל םא ;שדחמ דלווית הלוכ תושונאה ,וחצני םידבועה
.רבעבכ םלועב וררשי יוכידו דובעיש
שי - השעמל הכלה םתמשגהו םתחירפ ,םתדיל - םייטסיכרנאה תונויערל
לרוגב דחי םירושק םהו ,םידבועה ינומה לש םקבאמבו םהייחב םישרוש
.ףתושמ
ןמ תיחכונה תינגרובה תיטסילטיפקה הרבחה תא תונשל ףאוש םזיכרנאה
תואמצעהו שפוחה תא ,םלמע ירפ תא םידבועל חיטבתש הרבחל ,דוסיה
ובש ,יראטרביל םזינומוק היהת וז הרבח .יטילופו יתרבח ןויוושו ,םהלש
וחתפתי ובו אלמה םייוטיב תא ואצמי טרפה שפוחו תיתרבח תוירדילוס
איה דבלב הדובעהש סרוג ירטרבילה םזינומוקה .תמלשומ הינומרהב
- ילאוטקלטניא ץמאמ וא תינפוג הדובע איהש ןיב - יתרבח ךרע תרצויה
םושמ .םיילכלכהו םייתרבחה םייחה תא להנל תוכזה שי םידבועל קר ןכלו
.םידבוע םניאש תודמעמ לש םמויק לע םיניגמ םניאו ,םיריתמ םה ןיא ,ךכ
אוה ,יראטרבילה םזינומוקה דצל םייקתהל וכישמי הלא תודמעמ דוע לכ
-אלה תודמעמהשכ קספיי הזה סחיה .םהיפלכ ולש הבוח םושב ריכי אל
םיאנתב ,תיטסינומוק הרבחב תויחל וצריו םיינרצי תויהל וטילחי םידבוע
תויוכז ןתואמ םינהנה הרבחב םיישפוח םירבחכ ,רמולכ - םירחאל םיווש
.רחא ינרצי רבח לככ תובוחו
ןיב ,תומילאו לוצינ לש הרוצ לכל ץק םישל הצור יראטרבילה םזינומוקה
חיני ,תאז הרטמל .םישנא ינומה דגנ וא םידיחי דגנ תינפומ איה םא
,הרבחה ירזגמ לכ תא דחאיש ילכלכו יתרבח סיסב יראטרבילה םזינומוקה
תא תחאו דחא לכל קפסיו םירחאה לכל הווש דמעמ טרפ לכל חיטבי
יעצמא לכ לע תפתושמה תולעבה אוה הזה סיסבה .תיברמה החוורה
םיילכלכ םינוגרא תיינבו ('וכו םלג ירמוח ,המדא ,הרובחת ,הישעת) רוצייה
.םידבועה תודמעמ לש ימצע לוהינו ןויווש לש תונורקעה לע
םזינומוקה ,ימצע לוהינב םידבוע תרבח לש תאזה תרגסמה ךותב
אל) טרפ לכ לש תויוכזהו ךרעה ןויווש לש ןורקיעה תא ביצמ יראטרבילה
טרפ לכ אלא ,גשומכ טרפה אל ,יטסימ טרפ הזיא אל ,"יללכ ןפואב" טרפה
.(יח ,ישממ

הרבחה תשבולש תורוצה תחאכ :(תינגרובה) היטרקומדה תלילש .4
.תינגרובה תיטסילטיפקה
ילעב תודמעמה ינש תא רמשל הדעונש הטיש הדוסיב איה היטרקומדה
דמעמהו םידבועה דמעמ - תינרדומה הרבחה לש םידגונמה םיסרטניאה
.יטסילטיפקה יטרפה ןיינקה סיסב לע הלועפ ףותישב - יטסילטיפקה
תימואלה הלשממהו טנמלרפה אוה הזה הלועפה ףותיש לש יוטיבה
.תיגוצייה
שפוח ,תונותיע שפוח ,רוביד שפוח החיטבמ היטרקומדה ,תילמרופ
יפוא ילעב ןה וללה תויוריחה לכ ,תואיצמב .קוחה ינפל ןויוושו תודגאתה
לש םיסרטניאה לע רגת תוארוק ןניא דוע לכ קר תולבסנ ןה :דואמ יסחי
ןיינקה ןורקע לע תרמוש היטרקומדה .תונגרובה רמולכ ,טילשה דמעמה
תוכזה תא תונגרובל תנתונ איה ךכ .העיגפ לכ ינפמ יטסילטיפקה יטרפה
השועש המ - תונמאב ,עדמב ,ךוניחב ,תונותיעב ,הנידמה קשמ לכב טולשל
לע לופונומה הידיבשכ .ץראה לכ לש יטולוסבאה טילשל תונגרובה תא
הריזב לבגומ יתלב ןוטלש ססבל תונגרובה הלוכי ,םיילכלכה םייחה
םה תויטרקומדה תונידמב תיגוצייה הלשממהו םירחבנה תיב .תיטילופה
.תונגרובה לש םילהנמה תוצעומ השעמל
,תינגרובה הרוטטקידה יביכרממ דחא קר איה היטרקומדהש ןאכמ
תויטרקומד תובורעו תויטילופ תויוריח לש תואחסונ ירוחאמ תרתתסמה
.תויביטקיפ

(תינוטלשה) תורמהו הנידמה תלילש .5
הרבחב רידסמה דסומכ הנידמה תא תורידגמ תונגרובה לש תויגולואידיאה
ינב ןיבש םייתרבחהו םייחרזאה ,םייטילופה םיסחיה לולכמ תא תינרדומה
הרדגה םע טלחהב םימיכסמ םיטסיכרנא .הב רדסהו קוחה לע ןגמו ,םדאה
רדסהו קוחה םיתתשומ וילעש סיסבהש השגדהב התוא םימילשמ ךא ,וז
קוידב וזו .לטובמ טועימ ידי לע עירכמה בורה לש דובעישה אוה וללה
.הנידמה תתרשמ התואש הרטמה
,םידבועה דגנ תונגרובה לש תנגרואמה תומילאה ןמזב-וב איה הנידמה
.הלש םילהנמה תוצעומ לש תכרעמהו
םה ףא םיסחייתמ ,םיקיבשלובה דחוימבו ,םיילאמשה םיטסילאיצוסה
העדב םיקיזחמ םה לבא .ןוהה יתרשמכ הנוטלשלו תינגרובה הנידמל
תוגלפמ ידיב םיקזחומ םהשכ ,תויהל םילוכי ןוטלשהו הנידמהש
הביסמ .ןוירטלורפה לש ורורחשל קבאמב המצוע בר קשנ ,תויטסילאיצוס
המכ .תירטלורפ הנידמבו יטסילאיצוס ןוטלשב תוכמות ולא תוגלפמ וז
םולש יכרדב ןוטלשה תא שובכל םיצור (םיטרקומד-לאיצוסה) םהמ
םירנויצולובר-לאיצוסהו םיקיבשלובה) םירחאו ,םיירטנמלרפ םיעצמאבו
.םיינכפהמ םיעצמאב (םיילאמשה
תולעבו ,יסיסב ןפואב תועטומ וללה תושיגה יתשש העדב קיזחמ םזיכרנאה
.םידבועה רורחשל קבאמה לע תינסרה העפשה
לוצינמ הנבנ אוה .םישנא ינומה לש דובעישו לוצינ לע דימת ססובמ ןוטלש
ילב ןוטלש .הזכ לוצינ לש םיסרטניאה תא תרשל ידכ רצונ אוהש וא ,הזכ
.ומויקבש ןויגיהה תא דבאמ לוצינ ילבו תומילא
חור תא םיגרוה ,המזוי לכ םינומהה ןמ םיללוש ןוטלשה תודסומו הנידמה
,הענכה לש היגולוכיספ םלצא םיחפטמו ,תישפוחה תוליעפהו הריציה
םהיגיהנמב תרוויע הנומא ,יתרבחה םלוסב ספטל הווקת ,אווש תויפיצ
.ןוטלשב תופתתשה לש הילשאו
ינומה לש רישי ינכפהמ קבאמב קר ירשפא םידבועה לש רורחשה ,ךכל יא
.תיטסילטיפקה הטישה דגנ םיידמעמה םהינוגראו םידבועה
יאנתב ,םולש יכרדב תויטרקומד-לאיצוסה תוגלפמה ידי לע ןוטלשה שוביכ
הביסה ןמ ,םידבועה רורחש תא דחא דעצב וליפא םדקי אל ,םייקה רדסה
ידיב ראשיי ,יתימאה ןוטלשה םג ןאכמו ,ישממה חוכהש הטושפה
לש ודיקפת .הנידמה לש תיטילופה תכרעמבו קשמב תטלושה תונגרובה
:תומרופר תיישעל ולאכ םירקמב םצמטצמ יטסילאיצוסה ןוטלשה
תוגלפמה ,דלנודקמ יזמר :המגודל) .ומצע רטשמ ותוא לש ורופישל
ןוטלשל ועיגה רשא ,היגלבו הידווש ,הינמרג לש תויטרקומד-לאיצוסה
.(תיטסילטיפק הרבחב
ארקנש המ דוסייו תיתרבח תוממוקתה תועצמאב ןוטלשה תסיפת ,ןכ ומכ
.םידבועה לש יתימאה רורחשה תא תרשל םילוכי םניא "תירטלורפ הנידמ"
תנגהל התנבנ הרואכלש ,הנידמ לש םידחוימה םינייפאמהו םיכרצה
ינפב הרטמל יעצמאמ תייהנ איהש ךכ ידכ דע התוא םיתוועמ ,הכפהמה
תא שדחמ דילומש המ ,רתי תויוכז ילעב לש תורוגס תוצובק תרצויו ,המצע
ןוטלשל סיסבה - םימילא םיעצמאב םינומהה לש לוצינהו רכומה דובעישה
םירכיאהו םילעופה תנידמ - ךכל המגוד .תיטסילטיפק הנידמלו
.תיקיבשלובה

הכפהמבו יתרבחה קבאמב םיטסיכרנאה דיקפתו םינומהה דיקפת .6
תיתרבחה
,ינוריעה םילעופה דמעמ םה תיתרבחה הכפהמה לש םיירקיעה תוחוכה
.תדבועה היצנגילטניאה ןמ קלחו םירכיאה ינומה
----------------
ןוירטלורפה ומכ ןפוא ותואב אכודמו לצונמ דמעמ התויה תורמל :הרעה
האוושהב ,ימינפ דוכיל הרסח תדבועה היצנגילטניאה ,ירפכהו ינוריעה
המיכסמ תונגרובהש תוילכלכ רתי תויוכזל תודוה ,תאז .םירכיאלו םילעופל
הכפהמה לש םינושארה םימיבש ךכל הביסה וז .הנממ םיקלחל תתל
רתיה תויוכזמ םינהנ םניאש היצנגילטניאה לש םידבר םתוא קר ,תיתרבחה
.ליעפ קלח הב םילטונ וללה
----------------
תיינבבו תיתרבחה הכפהמב םינומהה דיקפת תא םיספות םיטסיכרנאה
תולגודה תוגלפמה ותוא תוספותש יפכמ דואמ הנוש הרוצב םזילאיצוסה
שי םינומהלש םיסרוג ול םיבורקה םימרזהו םיקיבשלובה .הנידמה ןוטלשב
תוליעפ לש תלוכי םהל ןיאו ,םיינסרה םיינכפהמ םיטקניטסניא קר
תזכורמ תויהל הכירצ וז תוליעפש ךכל תירקיעה הביסה - הנובו תיתריצי
לש יזכרמה דעווה לש הנידמה תלשממ תא םיביכרמה םישנאה לש םהידיב
םמצעשכל םידבועה ינומהלש םיבשוח ,םהל דוגינב ,םיטסיכרנאה .הגלפמה
תא ריסהל םיפאוש םיטסיכרנאהו ,היינבלו הריציל המוצע תלוכי שי
.יוטיב ידיל אובל וז תלוכימ םיענומה םילושכמה
תללוש איהש םושמ ,ישארה לושכמה תא הנידמב םיאור םיטסיכרנא
.הרבחהו הלכלכה ייח לוהינ תא םהידימ תלטונו םהיתויוכז תא םינומההמ
.דיימ אלא ,דיתעה לש הרבחב "דחא םוי" אל - עווגל תבייח הנידמה
ןפוא םושבו ,םנוחצינ לש ןושארה םויב רבכ התוא סורהל םיכירצ םידבועה
תכרעמ ידי לע ףלחות הנידמה .והשלכ הווסמ תחת שדחמ התונבל ןיא
ןפואב םידגואמה םידבוע לש הכירצ ינוגראו רוציי ינוגרא לש תילרדפ
םינוגרא הביט םצעמ תענומ וז תכרעמ .ימצע לוהינבו יביטרדפ
.יהשלכ הגלפמ לש הרוטטקיד םג ומכ םיירטירוטוא
ךילהת לש הזה ןוויכה לע קיודמב העיבצה 1917 לש תיסורה הכפהמה
םילעופ לש (םיטייבוס) תוצעומ תכרעמ הב הרצונ רשאכ ,יתרבחה רורחשה
תאזה תכרעמהש ךכב התיה תרעצמה תועטה .םילעפמ ידעו ןכו םירכיאו
תא הליחתב :הנידמה ןוטלש לש ןונגנמה תא ,םיאתמה עגרב ,הלסיח אל
םיקיבשלובה .יקיבשלובה ןוטלשה תא ןכמ רחאלו תינמזה הלשממה לש הז
הנידמה תא שדחמ ונגרא ,םירכיאהו םילעופה לש םנומא תא ולצינ
לש תיתריציה תוליעפה תא ותימה ךכ ךותבו תוביסנל םאתהב תינגרובה
תא וקינחה םה וילע הרימש ךותו הנידמה ןונגנמב םתכימתב .םינומהה
ןושאר דעצ הוויהש ,םיטייבוסהו םילעפמה ידעו לש ישפוחה רטשמה
.יתנידמ ןוטלש אלל תיטסילאיצוס הרבח תיינב תארקל
ינפלש וז :תופוקת יתשל קלחל רשפא םיטסיכרנאה לש םתוליעפ תא
תא אלמל םילוכי םיטסיכרנא ,ןהיתשב .הכפהמה ךלהמבש וזו הכפהמה
קבאמה תורטמ לש הריהב הסיפת םהל שי םא קר ןגרואמ חוככ םדיקפת
.ןתמשגהל תוליבומה םיכרדהו
ינפלש הפוקתב םיטסיכרנאה לש יללכה דוגיאה לש יסיסבה ודיקפת
.תיתרבחה הכפהמל םירכיאהו םידבועה תא רישכהל אוה הכפהמה
תאו ןוטלשה תא ,תילמרופה (תינגרובה) היטרקומדה תא ללוש אוהש ךכב
םאולמב שיגדמ םזיכרנאה ,םידבועה לש אלמ רורחשב ותכימתבו ,הנידמה
תא ררועמ אוה .ידמעמה קבאמה לש םייעמשמ-דחה תונורקעה תא
רטשמל תינכפהמ תודגנתהו תידמעמ הרכה םלצא חתפמו םינומהה
.םייקה
תודגנתה :הזל קוידב ןווכמ תויהל בייח םינומהה לש ירטרבילה ךוניחה
-וכרנאה ןויערה לש ודוסיב איהש ,יתנידמ ןוטלשלו םזיטרקומדל תידמעמ
.ינומה יטסיכרנא ןוגרא םג ץוחנ .קיפסמ וניא דבלב ךוניח לבא .יטסינומוק
דגאלו רורבל ,דחא דצמ :םינוויכ ינשב לועפל ץוחנ ,תאז הרטמ םישגהל ידכ
תיטסינומוק הירואית לש סיסב לע םירכיאו םילעופ לש םיינכפהמ תוחוכ
ןעמל לועפל ,ינש דצמו ;(רדגומ ירטרביל יטסינומוק ןוגרא) תירטרביל
הכירצו רוציי לש ילכלכ סיסב לע םיינכפהמ םירכיאו םילעופ לש תודגאתה
ידבוע לש םיביטרפואוק ביבס םינגרואמה םיינכפהמ םירכיאו םילעופ)
סיסב לע ןגרואמה ,םירכיאהו םילעופה דמעמ .(םיישפוח םירכיאו רוציי
רשגה שאר תא הווהי ,תינכפהמ תיטסיכרנא הפקשהב רודחו הכירצו רוציי
.תיתרבחה הכפהמה לש קזחה
רבכ תיטסיכרנאה ךרדב םינגרואמו הרכה ילעב ויהי וללה םינוגראהש לככ
.רתוי הלודג תויתריציו רתוי קזח ןוצר חוכ הכפהמה אובב ולגי םה ,וישכעמ
הרוטטקיד לש םינש הנומש רחאל :היסורב םילעופה דמעמל רשאב
,תישפוח תוליעפל םינומהה לש םייעבטה םיכרצה תא הלבכש ,תיקיבשלוב
רצוא הזה דמעמה .דימתמ רתוי בוט הלגתמ ןוטלשה לש יתימאה ויפוא
םיטנטילימ .תינומה תיטסיכרנא העונת תריציל םוצע לאיצנטופ וכותב
לע תונעל םחוכ לכ תא דיימ תונפהל םיכירצ םינגרואמ םיטסיכרנא
.(םזיבשנמ) םזימרופרל ונוונתי אלש ידכ ,וללה תויורשפאהו םיכרצה
ןוגראל םיצמאמ תונפהל םיכירצ םיטסיכרנא ,תופיחד לש הדימ התואב
םושמ ,אצומ םישפחמו הנידמה ןוטלש תחת םיקחשנה ,םיינעה םירכיאה
.לודג ינכפהמ לאיצנטופ םהב ןומטש
קרו ךא תינכפהמה הפוקתב םיטסיכרנאה דיקפת תא ליבגהל רשפא יא
תצפהל הריז קר םניא םייחה .םיירקיעה םייראטרבילה תונויערה תצפהל
תא שממל קבאמ לש הריז ,הדימ התואב ,םג אלא ,תרחא וא וז הפקשה
.םייתרבחהו םילכלכה םייחה לוהינב תופיאשה
םושמ ,ליבומה ינכפהמה ןויערל ךופהל בייח םזיכרנא ,רחא ןויער לכמ רתוי
איבהל תיתרבחה הכפהמה הלוכי םזיכרנאה לש יטרואיתה סיסבה לע קרש
.םידבועה לש אלמ רורחשל
רשפא ,הכפהמב וז הליבומ הדמע ומישגי םייטסיכרנאה תונויערה םא
ןיב לבלבל ןיא לבא .תיטסיכרנאה הירואיתה יפ לע םדקתת איהש חינהל
תונימאמה תוגלפמה לש תיטילופה הגהנהה ןיבל הז יטרואית עינמ-חוכ
.הנידמה ןוטלשל רבד לש ופוסב הליבומה - הנידמב
ותפיאש .הרוטטקידל אלו יטילופ ןוטלשל אל ףאוש וניא םזיכרנא
תיתרבח הכפהמל הנימאה ךרדב רוחבל םינומהל רוזעל איה תירקיעה
הכפהמה ךרד לע ולעי םינומההש קיפסמ הז ןיא לבא .םזילאיצוסה תיינבלו
םישתש ךכ - היתורטמו הכפהמה לש ןוויכה לע רומשל םג ץוחנ .תיתרבחה
יפכ .םיישפוח םידבוע לש הרבח םשב יטסילטיפקה יתרבחה רדסל ץק
תאזה המישמה ,1917 לש תיסורה הכפהמה לש ןויסינה ונל הארהש
תא תוטהל תוסנמה תוברה תוגלפמה ללגב דחוימב ,הלק תויהלמ הקוחר
.תיתרבחה הכפהמל דגונמה ןוויכל העונתה
תויטנ רוריבב םיאטבמ םינומהה תיתרבחה העונתה ךותבש תורמל
,תומאותמ אלו תושבוגמ אל תוראשנ ולא תויטנ ,תויטסיכרנא תופקשהו
- עינמ חוככ םיירטרבילה תונויערה לש שוביגל תוליבומ ןניא ךכמ האצותכו
.תיתרבחה הכפהמה לש םייטסיכרנאה תורטמהו ןוויכה תרימשל ינויחה
ידי לע רצונש ביטקלוק תועצמאב קר אטבתהל לוכי הז יטרואית עינמ חוכ
םיווהמ םינגרואמה םייטסיכרנאה םימרוגה .וז הרטמל דחוימב םינומהה
.הזכ ביטקלוק קוידב
ןמזב םייתועמשמ םיישעמו םייטרואית םידיקפת שי הז ביטקלוקל
הכפהמה ימוחת לכב האלמ תוברועמ ןיגפהלו המזוי תולגל וילע .הכפהמה
תומישמב ;יללכה היפוא תייוותהו הכפהמה לש ןוויכה תריחבב :תיתרבחה
,הכירצה ירצומ תקולחב ,םישדחה רוצייה יכילהתב ,הכפהמה לש היינבה
.'וכו תיררגאה הלאשב
םישרוד םינומהה ,תופסונ תולאש המכ לעו ,וללה תולאשה לכ לע
םיגיצמ םיטסיכרנא ובש עגרהמ .תקיודמו הרורב הבושת םיטסיכרנאהמ
תתל הבוחה םהילע תלטומ ,הרבחה לש שדח הנבמו הכפהמ לש ןויערה תא
םיעיצמ םהש תונורתפה תא רושקל ,וללה תולאשה לכ לע רורב הנעמ
םהיצמאמ לכ תא עיקשהלו ,יראטרבילה םזינומוקה לש תיללכה הסיפתל
העונתהו םיטסיכרנאה לש יללכה דוגיאה ולכוי וז ךרדב קר .םתמשגהל
הכפהמב ינויער עינמ חוככ םדיקפת תא החלצהב אלמל תיטסיכרנאה
.תיתרבחה

רבעמה תפוקת .7
תוגלפמה תונווכתמ ,'רבעמה תפוקת' יוטיבב תוטקונ ןהשכ
ןמ תוקתניהב ןייפאתמה ,םע לש וייחב רדגומ בלשל תויטסילאיצוסה
אל דוע רשא הטיש - שדח ילכלכו יתרבח רדס דוסייבו ןשיה יתרבחה רדסה
לש םומינימ תינכות לכ ,וז הניחבמ .םידבועה לש אלמ רורחש תאטבמ
לש האלמ הפלחה ןניא היתורטמש תינכות) תיטסילאיצוס הגלפמ
תחת םידבועה דמעמ לש תורעוב תויעב המכ ןורתפ קר אלא ,םזילטיפקה
לש תיטרקומדה המרגורפה ,לשמל - (יטסילטיפקה רטשמה
ןעמל תיטסינומוקה המרגורפה וא םייטסילאיצוסה םיטסינוטרופואה
.רבעמה תפוקת לש תוינכות ןה "ןוירטלורפה לש הרוטטקידה"
רשפא יא ןהירבחמ תעדלש אוה וללה תוינכותה לכ לש ידוסיה ןייפאמה
,םתואמצע תא :םידבועה לש םילאידיאה תא םאולמב םישגהל התע תעל
הרוש םנכ לע תוריאשמ ןה ךכמ האצותכ .םהלש ןויוושה תאו שפוחה תא
,תינוטלש הייפכ לש ןויערה :תיטסילטיפקה תכרעמה ןמ תודסומ לש
המכו ,היטרקורויבה ,רוצייה ירישכמ לעו רוציי יעצמא לע תיטרפ תולעב
.הגלפמ התוא לש עצמב תוטרופמה תורטמה יפל ,םיפסונ תודסומ
תיינבש החנהב ,ולאכ תומרגורפל דימת ודגנתה םיטסיכרנא ,תינורקע
לש לוצינהו הייפכה תונורקע תא תורמשמה ,רבעמ תפוקתל תוכרעמ
.דובעישה לש שדחמ ותחימצל חרכהב הליבומ ,םינומהה
לע דימת ונגה םיטסיכרנא ,תויטילופ םומינימ תוינכות רבחל םוקמב
יטסילטיפקה דמעמה ןמ תללוש רשא ,תידיימ תיתרבח הכפהמ לש ןויערה
תאו רוצייה יעצמא תא הדיקפמו תויתרבחהו תוילכלכה רתיה תויוכז תא
הלא ויה ,התע דע .םידבועה ידיב םייתרבחהו םיילכלכה םייחה לוהינ לכ
.וז הדמע ורמישש םיטסיכרנאה
אל ליבוהל הכירצ תיתרבחה הכפהמה ויפלש ,רבעמ תפוקת לש ןויערה
הטישה לש םיביכרמ תרמשמה יהשלכ הטישל אלא תיטסינומוק הרבחל
םיביכרמש הנכסה תא ובוחב ןמוט אוה .ותוהמב יתרבח יטנא אוה ,הנשיה
.רוחאל לגלגה תא וריזחיו ,םימדוקה םהידממל וחתפתיו וקזחתי הלא
ומיקהש "ןוירטלורפה לש הרוטטקידה" איה ךכל תיתיירורעש המגוד
םייניב דעצ קר תויהל ךירצ הזה רטשמה ,םהירבדל .היסורב םיקיבשלובה
הרבח לש המוקישל ליבוה הזה דעצה ,תואיצמב .ללוכ םזינומוק תארקל
.םירכיאהו םילעופה ,ןכל םדוק ומכ ,םיאצמנ ןותחתה הקלחבש ,תידמעמ
חיטבהל תורשפאב אצמנ וניא תיטסינומוק הרבח תיינב לש הכישמה חוכ
לש ןושארה המוימ לחה ויכרצ תא קפסל לבגומ יתלב שפוח טרפ לכל
תונורקעה םושייבו ,וז הרבח לש יתרבחה סיסבה שוביכב אלא ;הכפהמה
וז - רתוי וא תוחפ ,עפשה תלאשל רשאב .םדאה ינב ןיב ןויווש יסחי לש
הנבית וילעש יסיסבה ןורקיעה .תינכט היעב אלא תינורקע הלאש הניא
תואמצעה ,שפוחה אוה ,הרוצ םושב וגייסל ןיא רשאו ,השדחה הרבחה
תיסיסבה השירדה תא גציימ הז ןורקיע .םידבועה לש םהיסחיב ןויוושהו
.תיתרבח הכפהמב םיממוקתמ םה ונעמלו ,םינומהה לש
ונילע זאו ,םידבועה לש םתסובתב םייתסת תיתרבחה הכפהמהש וא
תכרעמה דגנ השדח תורעתסהל ,קבאמה תא ןיכהל שדחמ ליחתהל
וטלתשיש רחאל - זאו ,םידבועה ןוחצינל ליבות איהש וא ;תיטסילטיפקה
תויצקנופהו רוצייה ,המדאה ,ימצע לוהינ םירשפאמה םיעצמאה לע
.תישפוח הרבח תיינבב םידבועה וליחתי - תויתרבחה
עגרמ רשא ,תיטסינומוק הרבח לש התיינב תליחת תא ןייפאמש המ הז
תקזחמ ,הערפה ילב התוחתפתהב הכישממ איה תונביהל הליחתמ איהש
לש תוטלתשהה ,וז ךרדב .הדמתהב המצע תא תללכשמו המצע תא
ןיב קיודמ לידבמ וק הוותת םייתרבחה םייחהו רוצייה יכילה לע םידבועה
.הנידמה לוטיב לש ןדיעה ןיבל הנידמה ןוטלש לש ןדיעה
לש םלש ןדיע לש ולגדו ,םיקבאנה םינומהה לש םרבוד תויהל ונוצרב םא
,ןשיה רדסה לש תובקע ועצמב עימטהל םזיכרנאל רוסא ,תיתרבח הכפהמ
;"רבעמ תופוקת" וא "רבעמ תוכרעמ" לש תויטסינוטרופוא תויטנ וא
םמשיילו םחתפל - ךפיהל אלא ,ולש דוסיה תונורקע תא ריתסהל ול רוסאו
.יברמה ןפואב

םזילקידניסו םזיכרנא .8
םזילקידניסה תאו (םזיכרנא) ירטרבילה םזינומוקה תא גיצהל הייטנ שי
,תיתוכאלמ איה וז הייטנ ,ונתעדל .םידוגינ ינשכ (ינכפהמ יעוצקמ דוגיא)
םזילקידניסהו םזיכרנאה לש תונויערה .דוסי לכ תללושמו תועמשמ תרסח
םידבוע לש הרבח רמולכ ,םזינומוקה .םינוש םירושימ ינשל םיכייש
רמולכ ,םזילקידניסה וליאו ,יטסיכרנאה קבאמה תרטמ אוה ,םיישפוח
לש תורוצה תחא קר אוה ,םתדובע תומוקמב םיינכפהמ םידבוע לש העונת
,רוצייה ךילהתב םמוקמ סיסב לע םידבוע ודחאב .ינכפהמ ידמעמ קבאמ
ןיא - יעוצקמ סיסב לע תונגראתה לכ ומכל - ינכפהמה םזילקידניסל
תולאשה לכל הבושת תנתונש םלוע תסיפת ןיא ,תעבוק הירואית
דימת אוה .תיוושכעה תואיצמה לש תובכרומה תויטילופהו תויתרבחה
הלא לש דחוימב ,תונוש תויטילופ תוצובק לש תויגולואידיאה תא ףקשמ
.רתויב תצרמנה הרוצב ויתורושב םיליעפה
תוסנל ילב .ךשמהב רמאייש הממ עבונ ינכפהמה םזילקידניסל ונסחי
םייעוצקמה םידוגיאה לש םדיקפת תלאשב ןוידה תא ןאכ םדקל וא רותפל
רוצייה ךילהת לכ לש םינגראמה ויהי םאה - הכפהמה ירחא םיינכפהמה
ידעוול וא (םיטייבוס) םידבועה תוצעומל הז דיקפת וריאשיש וא ,שדחה
םזילקידניסב ףתתשהל םיכירצ םיטסיכרנאש םיעבוק ונחנא - םילעפמה
.תינכפהמה םילעופה תעונת תשבולש תורוצה תחאכ ינכפהמה
םיכירצ םיטסיכרנאה םא הניא םויה ונינפל תדמועש הלאשה ,תאז םע
הרטמ וזיאלו דציכ אלא ,ינכפהמ םזילקידניסב ףתתשהל אל וא ףתתשהל
.תאז תושעל םהילע
ידכו םידיחיכ םייעוצקמה םידוגיאה תעונתל וסנכנ םיטסיכרנא ,םויה דע
םיסחי םידדצה ןיב וז הפוקתב המייקתה ונתעדל .םהיתודמע תא ץיפהל
.םייעוצקמ םידבוע תעונת לא הכאלמ לעב לש
ףגאה ךותל םיירטרביל תונויער חוכב רידחהל ונויסנב - םזילקידניס-וכרנא
ילעב םידבוע ידוגיא תריציל יעצמאכ ,ינכפהמה םזילקידניסה לש ילאמשה
הטישמ רתוי הווהמ וניא ןיידע ךא ,המידק דעצ הווהמ - יטסיכרנא יפוא
תא חרכהב ךרוכ וניא םזילקידניס-וכרנאהש םושמ תאז .תינויסנ
םיטסיכרנא לש תוליעפה םע יעוצקמה דוגיאה לש "היצזיכרנא"ה
רשפא הזכ רשק דוסי לע קר .תיטסילקידניסה העונתל ץוחמ םינגרואמה
ענמיהלו ,יטסיכרנא דוגיאל ינכפהמ יעוצקמ דוגיא לש ויפוא תא תונשל
.םזימרופרלו םזינוטרופואל תורדרדתהמ
הפקשה אלל ,םידבוע לש יעוצקמ דוגיא אוה ומצעלשכ םזילקידניס
תא ומצעב רותפל ותלוכיב ןיא ךכמ האצותכ ;תיבקע תיתרבחו תיטילופ
העונת תורושב םיטסיכרנאה דיקפתש םיבשוח ונא .תיתרבחה הלאשה
,ירטרביל ןוויכב העונתה תא ןווכלו ,תירטרביל הירואית םדקל אוה תאזכ
רוסא םעפ ףא .תיתרבחה הכפהמה לש הליעפ עורזל התוא ךופהל ידכ
הזיחא דעומ דועב אצמת אל יעוצקמ דוגיאה תעונת םאש ,חוכשל
לש היגולואידיאל - ונתמח לעו ונפא לע - הנפת איה ,תיטסיכרנא הירואיתב
.הנידמה ןוטלשב תכמותה תיטילופ הגלפמ
תינכפהמה םילעופה תעונת תורושב םיטסיכרנאה לש םהיתומישמ תא
הרושקו קודה ןפואב תבלושמ היהת םתוליעפ םא קר םישגהל רשפא
ונילע ,תורחא םילמב .יעוצקמה דוגיאל ץוחמ יטסיכרנא ןוגרא לש תוליעפל
ךותב לעופה ,ןגרואמ חוככ םיינכפהמה םייעוצקמה םידוגיאל סנכיהל
.וינפל יארחאו יללכה יטסיכרנאה ןוגראה תייחנהב יעוצקמה דוגיאה
ונילע ,םייטסיכרנא םייעוצקמ םידוגיא תריציל ונמצע תא ליבגנש ילב
לכ לע ,םייעוצקמה םידוגיאה לכ לע תינויערה ונתעפשה תא ליעפהל רותחל
םייעוצקמה םידוגיאהו ,תירבה תוצראב -IWWה ומכ) םהיתורוצ
םייטסיכרנא םיביטקלוקכ דובענ םא קר תאז הרטמ גישהל לכונ .(היסורב
םואית אל ןהיניב ןיאש תונטק תוינויסנ תוצובקכ אלו ,הכלהכ םינגרואמ
.תינויער המכסה אלו ינוגרא
,הכאלמ יתבו תשורח יתב ,תורבחב םיקסעומה םיטסיכרנא לש תוצובק
,םייטסיכרנא םייעוצקמ םידוגיא תיינבב ןהיצמאמ תא תודקממה
תעונתב םיירטרבילה תונויערה לש הינומגהה ןעמל קבאמה תא תוליבומ
ןוגרא ידי לע תנגרואמ ןתוליעפש ,תינכפהמה םייעוצקמה םידוגיאה
עובקל םאובב םיטסיכרנא לש םיעצמאהו םיכרדה ולא - יללכ יטסיכרנא
.םייעוצקמה םידוגיאל סחיב הדמע

"יביטקורטסנוקה" קרפה
הרבח הכפהמב דסייל איה וקבאמב הדובעה םלוע לש תיסיסבה הרטמה
דחא לכמ" ןורקיעה לע תססובמ היהתש ,תינויוושו תישפוח תיטסינומוק
אלא ,המצעמ םוקת אל וז הרבח ,םלוא ."ויכרצ יפל דחא לכל ,ותלוכי יפל
הכפהמ לש ךילהתב אובת התמשגה .תיתרבח הלטלט לש החוכמ קר
םידבועה לש םינגרואמה תוחוכה רדגומ ןוויכב וחניו וותי התואש ,תיתרבח
תויעב חסנלו ,ךליאו התעמ הזה ןוויכה לע עיבצהל ונדיקפת .םיחצנמה
,תיתרבחה הכפהמה לש ןושארה םויה ןמ םידבועה ולקתיי ןהבש תויתימא
.ןוכנה ןנורתפב תויולת היתואצותש
ןוחצינ רחאל קר תירשפא היהת השדחה הרבחה לש התיינבש וילאמ ןבומ
ליחתהל רשפא יא .היגיצנ לעו תיטסילטיפק-תינגרובה הטישה לע םידבועה
ץפונ םרטב םישדח םייתרבח םיסחי לשו שדח ילכלכ קשמ לש םתיינב תא
םידבועה ולטנ םרטבו ,דובעישה רטשמ לע הניגמה הנידמה לש החוכ
.הכפהמה תרטמכ ,יאלקחהו יתיישעתה קשמה תא םהידיל םירכיאהו
הנבמה תא ץפנל אוה תיתרבחה הכפהמה לש ינושארה דיקפתה ,ךכיפל
ילעב רתימו תונגרובהמ לולשל ,תיטסילטיפקה תכרעמה לש יתנידמה
ןוצר תא לכה לע טילשהלו ,םהידיבש הטילשה יעצמא תא רתיה תויוכז
לש םייסיסבה תונורקעה ידי לע אטובמ אוהש יפכ ,םידרומה םידבועה
דיקפת קר שי הכפהמה לש הז ינסרהו ינפקות טביהל .תיתרבחה הכפהמה
,תויבויחה תומישמב ליחתהל היהי רשפאש ידכ ךרדה תא תונפל :דחא
.תיתרבחה הכפהמה לש תוהמהו תועמשמה תא תווהמה
:תומישמה ןה ולא
.יתיישעתה רוצייה תייעב לש יראטרביל יטסינומוק ןורתפ .1
.תירארגאה היעבה לש המוד ןורתפ .2
.הכירצה תייעב ןורתפ .3

רוציי
לש תורוד יצמאמ לש האצות איה יהשלכ ץראב היישעתהש ךכב בשחתהב
ונא ,קודה ןפואב הזב הז םיבלושמ היישעתה לש םינושה היפנעשו ,םידבוע
תכיישה ,םינרצי לש הדיחי הנדס לאכ רוצייה ךילהת לכ לא םיסחייתמ
.דרפנב דחא ףאל אלו - םידבועה ללכל התומלשב
החנה .ולוכ םילעופה דמעמל תכיישו תללוכ איה ץרא לכ לש רוצייה תכרעמ
יללכ היהי אוה םג .שדחה רוצייה ןפוא לש תורוצהו יפואה תא תעבוק תאז
.םלוכל םיכייש ויהי םידבועה ורצייש םירצומה לכש הז ןבומב ,ףתושמו
הקפסה ןרק ןיעמ םידבועה ליבשב ווהי ,אוהש גוס לכמ ,הלא םירצומ
ןויווש לש סיסב לע ,ויכרצ תא רוצייב ףתתשמש ימ לכ לבקי הנממש ,תיללכ
.לכל
לכב לוצינהו היטרקורויבה תא ירמגל ףילחת השדחה רוצייה תכרעמ
ירבח הלועפ-ףותיש לש ןורקיעה תא םמוקמב ססבתו ,םהיתורוצ
.תילעופ תוירדילוסו
ידיקפת תינרדומה תיטסילטיפקה הרבחב אלממ רשא ,ינוניבה דמעמה
רוצייה ןפואב ףתתשהל םיבייח ,תונגרובה והומכו ,(המודכו רחסמ) םייניב
תודמעמ ,ךכ ושעי אל םא .םידבועה רתי לכ ומכ םיאנתה םתואב ,שדחה
.הדובעה תרבחל ץוחמ םמצע תא וביצי ולא
םילעב אלו םילעב אל ,םייאמצע םימזי אל ,םיסוב ויהי אל השדחה הרבחב
תכרעמב .(תיקיבשלובה הנידמב וישכע הרוקש ומכ) הנידמה םעטמ םינוממ
לש םיטייבוס :םידבועה ומיקיש הלהנימ ידיב דקפוי לוהינה השדחה רוצייה
םיפוג .תשורח יתבו םיטקיורפ לש ימצע לוהינ וא ,םילעפמ ידעו ,םילעופ
ילרדפ לוהינ - ףוסבלו ,זוחמ ,הנומוק לש המרב הזל הז םירושק ויהי ולא
םחוקיפב דימת וראשייו םינומהה ידי לע ונביי םהש רחאמ .רוצייה לש יללכ
ושממיו תושדחתה לש דימתמ ךילהתב הלא םיפוג ויהי ,םתעפשה תחתו
.רוביצה ידי לע ,יתימא ימצע לוהינ ,ימצעה לוהינה ןויער תא
ובש ,םלוכל םיכייש םירצומהו רוצייה יעצמא לכ ובש ,ףתושמ רוציי
חטבוהש ירחאו ירבח הלועפ-ףותיש לש ןורקיעב היטרקורויבה הפלחוה
,ילעופ חוקיפ לש םיפוג ידי לע להונמש רוציי ;דבועש ימ לכל תויוכז ןויווש
תמשגהל ךרדב ןושארה ישעמה דעצה והז - םינומהה ידי לע ורחבנש
.ירטרבילה םזינומוקה
הכירצ
:תורוצ יתשב הכפהמה ןמזב עיפות וז הייגוס
.הכירצלו םירצומל שוקיבה לש ןורקיעה .1
.םהלש הקולחה ןורקע .2
הנושארבו שארב יולת ןורתפה ,הכירצה ירצומ לש םתקולחל עגונה לכב
.תורטמה לע המכסה לש ןורקיעבו םירצומ לש הנימזה תומכב
רדסה לכ לש שדחמ היינבב המצע תא הקיסעמה ,תיתרבחה הכפהמה
לש םויקה יכרוצ תא קפסל הבוחה תא ןמזב-וב המצע לע תלבקמ ,יתרבחה
םיברסמה הלא - תדבוע הניאש הצובקה אוה דיחיה ללכה ןמ אצויה .םלוכ
לבא .הכפהמל םידגנתמ םהש םושמ השדחה רוצייה תכרעמב ףתתשהל
חטבוי הכפהמה ןדיעב ,םישנא לש וז הנורחא הצובק איצוהל ,ללכ ךרדב
הרקמב .הכירצה ירצומ לש יללכה יאלמה ךותמ םלוכ לש םיכרצה קופיס
הלודגה תופיחדה לש ןורקיעה יפ לע וקלוחי םה ,םירצומב רוסחמ לש
.םידבוע לש תוחפשמו םיכנ ,םידלי לכ םדוק ,רמולכ - רתויב
.הכירצה ירצומ תקפסה לש סיסבה ןוגרא לש וז איה רתוי הברה השק היעב
םויקל םיינויחה םירצומה לכ תא וקפסי אל םיאלקחה ,קפס ילב
עפש שי םירכיאל ,ןמזב-וב .הכפהמה לש ןושארה המוימ רבכ היסולכואה
.ריעב םירסחש םירצומ לש
ןיב םימייקה תוידדהה יסחי רבדב קפס לכ ןיא םירטרבילה םיטסינומוקל
קר תיתרבח הכפהמ םישגהל היהי רשפאש םיעבוק םה .רפכהו ריעה ידבוע
ןמזב הכירצה תייעב - הנקסמהו .םירכיאו םילעופ לש םיצמאמה דוחיאב
יתש ןיב קודה ינכפהמ הלועפ ףותיש תועצמאב קר רתפיהל הלוכי הכפהמה
.םידבוע לש ולא םירזגמ
ךילהת לע טלתשהש ינוריעה םילעופה דמעמ ,הזכ הלועפ ףותיש ססבל ידכ
הקפסהל רותחלו ץראה לש היחמה יכרוצ תא דיימ קפסל בייח רוצייה
.תיפותיש תואלקחל םישורדה םילכהו םירצומה ,םיכרצמה לש תפטוש
ררועת ,םירכיאה יכרוצל סחיב ריעה ידבוע וניגפיש תוירדילוסה תדימ
.םירעל תפתושמה םתדובע ירצומ תקפסה - המוד הווחמל הרומתב םתוא
תא וחיטביש תוירקיעה תורגסמה ויהי םירכיאו םילעופ לש םיביטרפואוק
םיארחא ויהי םה ,ךשמהב .ריעלו רפכל םיצוחנה םירצומהו ןוזמה תקפסה
ץוחנש המ לכ תקפסהל דחוימבו ,רתוי םיבושחו םיכשמתמ םידוקפת אלמל
.םירכיאהו םילעופה לש הרבחהו קשמה ייח לש םחותיפלו םתחטבהל
הקפסהה תרדסהל תועובק תורגסמל הגרדהב ושעיי הלא םיביטרפואוק
.םירפכלו םירעל
רבד - עובק יאלמ רוציל ןוירטלורפל רשפאמ הקפסהה תייעבל הז ןורתפ
.שדחה רוצייה לש ודיתע לע תערכמ תיבויח העפשה לעב

המדאה
םיריכשה םייאלקחה םילעופה תא םיאור ונא תיררגאה הלאשה ןורתפב
םיינכפהמה תוחוככ ,םירחא תדובע םילצנמ םניאש םירכיאה תאו
לש שדחמ הקולח םישגהל היהת םתמישמ .םיירקיעה םייתריציהו
.םייטסינומוקה תונורקעה יפל ןלוצינו ןדוביע תא חיטבהל ידכ תועקרקה
ישנא לש תורוד ולצינו ודביע התואש - תיאלקחה עקרקה םג ,היישעתב ומכ
םידבועה לכל תכייש םג איה .םיפתושמה םהיצמאמ לש רצות איה ,למע
,םידבועה לש ףתושמה ןיינקה התויהב .יטרפ ןפואב דחא ףאל אלו ללככ
אל ךכיפלו ,הריכחב רסמיהל וא תונקיהל ,רכמיהל רתוי לכות אל המדאה
.םירחא לש םתדובע לוצינל יעצמא דוע שמשת
תא םירציימ םישנאה ובש ,יפותיש הדובע םוקמ לש גוס םג איה המדאה
(רכיא) דבוע לכ ובש הדובע םוקמ לש גוס איה לבא .םהלש םויקה יעצמא
יולת יתלב ןפואב ,ודבל ותדובע תא עצבל תוירוטסיה תוביסמ לגרתה
תינויח תפתושמה הדובעה תטיש הבש ,היישעתה תמועל .םירחא םינרציב
לכ המדאה תא םידבעמ םירכיאה בור ,תירשפאה הדיחיה ףא - וננמזבו
.ומצעל דחא
ילב רוצייה יעצמא לעו תומדאה לע וטלתשי םירכיאה רשאכ ,ךכמ האצותכ
- םהב ושעי שומיש הזיא הלאשה ,םריכחהל וא םתוא רוכמל תורשפא
רזגמב הרקיש יפכ דיחאו אלמ ןפואב ערכות אל - יתחפשמ וא ףתושמ
.הז דצל הז הליחתב ומייקתי רוצייה ינפוא ינש ,הארנה לככ .יתיישעתה
דוביעה תרוצ תא םמצעב ועבקי רשא םינכפהמה םירכיאה הלא ויהי
.וז הלאשב ירשפא וניא ינוציח ץחל םוש .עקרקב שומישהו
רבד לש ופוסב המשבש - תיטסינומוק הרבח קר ונתעדלש רחאמ ,ןפוא לכב
לוצינו דובעיש לש בצממ םידבועה תא לאגת - תיתרבחה הכפהמה השעית
בור תא םיווהמ םירכיאהש רחאמו ;םיאלמ ןויוושו שפוח םהל קינעתו
יררגאה רטשמהש ירה ;(הנודנה הפוקתה לש היסורב 85%-כ) הייסולכואה
תיטרפ הלכלכש רחאמו .הכפהמה לרוג תא עירכיש םרוגה היהי ודסייש
יטרפ ןיינק ,ןוה רבצה ,רחסמל ,תיטרפ היישעתב ומכ ,הליבומ תואלקחב
שורדה לכ תא וישכעמ רבכ תושעל ונילע לטומ - ןוהה ןוטלש לש ותרזחהו
.יפותיש ןפואב תיררגאה הלאשה ןורתפ תא םדקל
תיתרבסה תוליעפב קוסעל ,וישכעמ רבכ ,ונילע הבוח וז הרטמ תגשהל
דוגיא דוסיי .תיפותיש תיאלקח הלכלכ ןעמל ,םירכיאה ןיב תצמואמ
.תאז המישמ תמשגה לע תיתועמשמ הרוצב לקי דרפנ ירטרביל םירכיא
עויסב ,המוצע תובישח תלעב היהת תיגולונכטה המדיקה ,הז ןבומב
.היישעתב דחוימבו ,םירעב םזינומוקה תמשגהל םגו תיאלקחה תוחתפתהל
תוצובקכ וא םיטרפכ אל היישעתה ידבוע ולעפי םירכיאה םע םהיסחיב םא
;היישעתה יפנע לכ תא קבוחה יקנע יטסינומוק ביטקלוקכ אלא ,תולדבנ
םירוזאה לש םיינויחה םיכרצה תא ןמזה לכ ורכזי ךכל ףסונב םאו
,םיפטושה םוי-םויה יכרוצ תא רפכ לכל וקפסי ןמזב-וב םאו ;םייאלקחה
לע עיפשי רבדה - תודשה לש יפותיש דוביעל םישורדה תונוכמו הדובע ילכב
.תואלקחב םג םזינומוק ןוויכל םירכיאה

הכפהמה תנגה
לש ודוסיב ."ןושארה םויה" תייעבל הרושק הכפהמה לע הנגהה תלאש םג
לש חלצומה ןורתפה אוה הכפהמה לע הנגהל רתויב קזחה יעצמאה ,רבד
הרוצב תורתפנ ולא תולאשש עגרב .המדאהו הכירצה ,רוצייה :היתומישמ
הרבחה תא רערעל וא תונשל חילצי אל הכפהמה לש דגנתמ םוש ,הנוכנ
ףירח קבאמב דומעל וכרטצי םידבועה ,ןכ יפ לע ףא .םידבועה לש תישפוחה
.המויק לע רומשל ידכ ,הכפהמה יביוא דגנ
לש םמויק םצע לע ףאו רתיה תויוכז לע תמייאמ רשא ,תיתרבחה הכפהמה
םדצמ תשאונ תודגנתה חרכהב ררועת ,םידבוע םניאש םייתרבח תודמעמ
ןויסינה הארהש יפכ .םיחרזא תמחלמ לש הרוצ שבלתש ,הלא תודמעמ לש
אלא ,םישדוח המכ לש ןיינע קר היהת אל תאזכ םיחרזא תמחלמ ,יסורה
.תודחא םינש לש
תליחתב םידבועה לש םינושארה םהידעצ ויהיש לככ החמש יאלמ
ךרואל דגנתהל המוצע תלוכי םהידיב ורמשי םיטילשה תודמעמה ,הכפהמה
שובכל ןויסינב ,הכפהמה דגנ תופקתמ ולהני םה תודחא םינש ךשמב .ןמז
.םהמ וללשנש רתיה תויוכז תא םמצעל ריזחהלו ןוטלשה תא שדחמ
תוקינכט ,לודג אבצ וליטי םה םיחצנמה םידבועה דגנ הכרעמל
.םיילכלכ םיבאשמו תויאבצ תויגטרטסאו
תנגהל םילכ רוציל םידבועה וכרטצי הכפהמה ישוביכ לע רומשל ידכ
לדוגל םלוה םחול חוכ היצקאירה תפקתמ לומ דימעהל ידכ ,הכפהמה
לכמ הז םחול חוכ בכרוי ,הכפהמה לש םינושארה הימיב .המישמה
ךרע לעב היהי הז ינטנופס יאבצ חוכ לבא .םישומחה םירכיאהו םילעופה
וסייגי םרטבו האישל עיגת םיחרזאה תמחלמש ינפל ,םינושארה םימיב קר
.םירידס תואבצ םידדצה ינש
אלא ,ןוטלשה תלפה ךשמב וניא תיתרבחה הכפהמב רתויב ילרוגה עגרה
דגנ תיללכ הפקתמב םיחתופ סבוהש רטשמה לש ויתוחוכ רשאכ ,ןכמ רחאל
לש יפואה .הפקתהה חכונל םיגשיהה לע ןגהל איה המישמה זא .םידבועה
תא וצלאי ,םיחרזאה תמחלמ לש תוחתפתההו הקינכטה ומכ ,וז הפקתמ
תודיחי לש ןביט לע .תושוחנ תוינכפהמ תויאבצ תודיחי םיקהל םידבועה
ןמ ונתורענתהב .שארמ טילחהל שי םייסיסבה ןהיתונורקע לעו ולא
םידגנתמ םג ונחנא ,לשממה לש תויתוכמסה תוטישהמו יתנידמה ןוטלשה
לש םייאבצה תוחוכה ןוגראב יתנידמה ןוטלשה לש ויתוטיש םושייל
סויג לע ססובמה אבצ לש ןורקיעל םידגנתמ ונא ,תורחא םילמב .םידבועה
תוריש ,ירטרבילה םזינומוקה לש תויסיסבה תודמעל םאתהב .הבוח
.םידבועה לש תויאבצה תורגסמה לש דוסיה ןורקע תויהל בייח יתובדנתה
המיחלה תא וליבוהש ,םידרומ םירכיאו םילעופ ,םינזיטרפ לש תודיחיה
.ולאכ תורגסמל המגוד שמשל תולוכי ,תיסורה הכפהמה ןמזב
רצה ןבומב תינזיטרפ המחולו "יתובדנתה תוריש" ןיבהל ןיא ,תאז םע דחי
,ימוקמה ביואה דגנ תומחולה םירכיאו םילעופ תודיחי רמולכ ,םילמה לש
לע תלעופ תחא לכו ,תיללכ הלועפ תינכות לש תרגסמב םואית ילב
בלשב םינזיטרפה תודיחי לש הקיטקטהו תוליעפה .דבלב הלש התוירחא
היגטרטסא ידי לע תוכרדומ תויהל תוכירצ ,האלמה ןתוחתפתהל ועיגי ובש
.תפתושמ תינכפהמ
םידבועה םא החלצהב להנל רשפא יא םיחרזא תמחלמ םג ,המחלמ לכ ומכ
ןונכתב תודחא :תיאבצ תוליעפ לכ לש דוסי תונורקע ינש ומשיי אל
אובי הכפהמה לש רתויב ילרוגה עגרה .ףתושמה דוקיפה תודחאו םיעצבמה
החלצהב דומעל ידכ .ןגרואמ חוכב הכפהמה דגנ ברקל אצת תונגרובה רשאכ
היגטרטסא לש ולא תונורקע ץמאל םיבייח םידבועה ,הז ילרוג ןחבמב
.תיאבצ
לש היגטרטסאהו תיאבצה היגטרטסאה תוביתכמש םיכרצב בשחתהב ,ךכ
לע ססבתהל חרכהב וכרטצי הכפהמה לש םיניוזמה תוחוכה ,דגנה תכפהמ
תונורקעה .תללוכ הלועפ תינכותו ףתושמ דוקיפ לעב יללכ ינכפהמ אבצ
:הזכ אבצל סיסבה תא םיווהמ םיאבה
;אבצה לש ידמעמה יפואה .א
יעצמא לכ ילב עצבתת הכפהמה לע הנגהל תוליעפה) יתובדנתה תוריש .ב
;(הייפכ לש
תעמשמו יתובדנתה תוריש) תימצע תעמשמ - תישפוח תינכפהמ תעמשמ .ג
הובג לרומ ינכפהמה אבצל םיקינעמו דחא הנקב םילוע תינכפהמ תימצע
;(הנידמה לש אבצ לכ לש הזמ רתוי
םיגצוימה םירכיאהו םידבועה ינומהל ינכפהמה אבצה לש האלמ תופיפכ .ד
ירזגמב םינומהה ידי לע ומקוהש םירכיאהו םילעופה ינוגרא ידי לע
.הרבחהו הלכלכה ייח לש הטילשה
תכפהמב המחלמל תיארחאה ,הכפהמה תנגהל תרגסמה ,תורחא םילמב
,תינגרוב תונרתח) תימינפה תיזחב םגו תוירקיעה תויאבצה תותיזחב דגנה
לש םתורמ תחת טלחומ ןפואב לעפת ,(תוינכפהמ יטנא תולועפל תונכה
םהמו םהל הפופכ היהת איה - םירכיאהו םילעופה לש םיינרציה םינוגראה
.תיטילופה היחנהה תא לבקת
תונורקעל םאתהב תויהל ךירצ תיאבצה תרגסמה לש הלוהינש דועב :הרעה
.ינורקע ןיינע ומצע אבצב תוארל ןיא ,ירטרבילה םזינומוקה לש םירורבה
יעצמא ,הכפהמה ןמזב תיאבצ היגטרטסא לש האצות קר אוה ומויק
.םיחרזאה תמחלמ לש ךילהתה םצע ידי לע םידבועה לע הפכנש יגטרטסא
ותוא ןוחבל שי .וישכע רבכ הז יעצמאל בל תמושת תוצקהל שי לבא
לע הנגהה תמישמב םיכיפה יתלב תונולשיכמ ענמיהל ידכ תוריהזב
םיינסרה תויהל םילוכי םיחרזאה תמחלמב תונולשיכ יכ ;הכפהמה
.הלוכ תיתרבחה הכפהמה לש האצותל

ינוגראה קרפה
עצמה תא תווהמ ליעל ואבוהש תויללכה תויביטקורטסנוקה תודמעה
.םזיכרנאה לש םיינכפהמה תוחוכה לש ינוגראה
םומינימה אוה ,רדגומ יטרואיתו יטקט ןוויכ ליכמה ,הז עצמ יכ הארנ
תיטסיכרנאה העונתה לש םיליעפה לכ תא סנכל ,ףוחדו ,ךירצ וילעש
העונתה לש םיאירבה תודוסיה לכ תא וביבס ץבקל איה ותרטמ .תנגרואמה
דוגיאה" :עובק סיסב לע סיסתמו ליעפ ,דחא יללכ ןוגראל תיטסיכרנאה
םיכירצ םייטסיכרנאה םיליעפה לכ לש תוחוכה ."םיטסיכרנא לש יללכה
.הז ןוגרא תמקהל םינפומ תויהל
םיכירצ "םיטסיכרנא לש יללכה דוגיאה" לש םיינוגראה דוסיה תונורקע
:ןמקלדכ תויהל

:תיטרואית תודחא .1
ךרואל םינוגרא לשו םישנא לש תוליעפה תא ןווכמה חוכה איה הירואית
תויהל הכירצ איהש ןבומכ .שארמ העובק הרטמ ת TREל תרדגומ ךרד
תוליעפ לכ .יללכה דוגיאל םיכייתשמה םינוגראהו םישנאה לכל תפתושמ
האלמ המאתהב תויהל תבייח - היטרפלו התוללכב - יללכה דוגיאה לש
.דוגיאה לש םירהצומה םייטרואיתה תונורקעל

"תוליעפ לש תיביטקלוקה הטישה" וא ,"תיטקט תודחא" .2
תוצובקו םידיחי םירבח םישמתשמ ןהבש תויטקטה תוטישה ,המוד ןפואב
וז םע וז קודה םואיתב רמולכ ,תודיחא תויהל תוכירצ ןוגראל םיכייתשמה
.דוגיאה לש תויללכה הירואיתהו הקיטקטה םעו
ןוגראה לש םמויקל תערכמ תובישח לעב אוה העונתב ףתושמ הלועפ וק
לש תינסרהה העפשהה תא ךרדה ןמ קלסמ ומויק :הלוכ העונתה לשו
ןתונו העונתה תוחוכ לכ תא זכרמ ,וזל וז תודגונמ תוקיטקט המכב שומיש
.שארמ העבקנש הרטמל ליבומה ,ףתושמ ןוויכ םהל

תפתושמ תוירחא .3
לש גהונה תא תויטלחהב תוחדלו תונגל שי תיטסיכרנאה העונתה תורושב
,םיינכפהמה םייחה ימוחת .םתוירחא לעו םמצע תעד לע לועפל םירבח
רשפא יא .םעבטמ דואמ םייביטקלוק לכל לעמ םה ,םייטילופהו םייתרבחה
לש תישיאה םתוירחא לע הלא םימוחתב תינכפהמ תיתרבח תוליעפ ססבל
דוגיאה - תיללכה תיטסיכרנאה העונתה לש עצבמה ףוגה .םידיחי םיליעפ
רסח םזילאודיבידניא לש הקיטקטה דגנ הפיקת הדמע טקונ - יטסיכרנאה
ולוכ דוגיאה :תפתושמ תוירחא לש ןורקיעה תא ויתורושב ליחנמו ,תוירחא
התואב ;ה/רבח לכ לש תינכפהמהו תיטילופה תוליעפל תוירחאב אשי
דוגיאה לש תינכפהמהו תיטילופה תוליעפל תוירחאב אשי רבח לכ ,הרוצ
.ללככ

םזילרדפ .4
ןהו ,םינומהה לש םייתרבחה םייחב ןה - יזוכיר ןוגרא דימת ללש םזיכרנאה
חורה לש המוצמצ לע תכמתסמ תיזוכיר תכרעמ .םהלש תיטילופה תוליעפב
לש רוויעה תויצה לעו ,טרפ לכ לש תואמצעהו המזויה ,תיתרוקיבה
ינוגראו יתרבח םילקא חרכהב הדילומ תאזכ תכרעמ ."זכרמ"ל םינומהה
.םירישכמ םישענ םדאה ינב ובש ,דובעיש לש
בשיימה ,םזילרדפה ןורקע לע ןגהו דימת דדיצ םזיכרנאה ,תויזוכירה דגנכ
הרטמה תורישב ,טרפה לש ויתומזויו ותואמצע ןיבל ןוגראה ןיב חתמה תא
טרפ לכ לש תויברמה תויוכזהו תואמצעה ןויער ןיב ומילשהב .תפתושמה
אירב יוטיב לכל תלדה תא חתופ םזילרדפה ,היכרצלו הרבחל תורישה ןיבל
תווע םזילרדפה ןורקע ידמל תובורק םיתעל לבא .םדא לכ לש וירושיכ לש
לש ותוכזכ לכל לעמ ןבוה אוה ידמ תובורק םיתעל :םיטסיכרנאה תורושב
.ןוגראל יהשלכ תוביוחמ ילב ,ולש "וגא"ה תא אטבל םדא
םישל ןמזה עיגה .ונתעונת לש ןוגראב העיגפל רבעב איבה הז ףלוסמ שוריפ
ןוצרמ המכסהה תא ןייצמ םזילרדפ .הכיפה יתלבו הפיקת הרוצב ץק ךכל
.תפתושמ הרטמ ןעמל יביטקלוק ןפואב דובעל םינוגראו םידיחי לש
ולכוי - הילע ססובמה ילרדפה דוגיאהו - תאזכ המכסה ,םינפ לכ לע
לכ םא קר ,הילשא וא היצקיפ ראשיהל םוקמב ,תואיצמב םשגתהל
לע וחקלש תויובייחתהה תא ןאולמב ומייקי דוגיאלו וז המכסהל םיפתושה
אלו ,תיתרבח המישמב .תופתושמה תוטלחהל םאתהב ולעפיו ,םמצע
תוטלחה ונכתיי אל ,תינבנ איה וילעש ילרדפה סיסבה לודג המכ דע הנשמ
,יטסיכרנא ןוגראב ךכ םע םילשהל רשפא הזמ תוחפ וליפא .ועצובי אלש
תיתרבחה הכפהמהו םידבועה תורישב תויובייחתה ומצע לע חקול קר רשא
ותוכזב ריכמ ודועב ,יטסילרדפה גוסה ןמ יטסיכרנא ןוגרא ,ךכל יא .םהלש
רבח לכמ שקבמ ,המזויו תישיא תורח ,תועד שפוחל ,תואמצעל רבח לכ לש
תוטלחה לש ןעוציב תא שרודו ,תורדגומ תוינוגרא תומישמ ומצע לע לבקל
.תופתושמ
יטסיכרנאה ןוגראהו ,התמ תוא היהי אל ילרדפה ןורקיעה הז בצמב קר
.תרדגומה הרטמה רבעל ומצע תא טוונמ אוהשכ ,יוארכ דקפתי
םואית לש היעב ביצמ "םיטסיכרנא לש יללכה דוגיאה" רבדב ןויערה
.תיטסיכרנאה העונתה לש היתוחוכ לכ לש תויוליעפה לש המאתהו
קוקז את לכ .ףתושמה ףוגה לש ינויח את הווהמ דוגיאל ךייתשמה ןוגרא לכ
תינכטהו תיטילופה הדובעה תא עצבתו יטרואית ןפואב ךירדתש תוריכזמל
,דוגיאל םיפנוסמה םינוגראה לכ לש תוליעפה תא םאתל ידכ .ןוגראה לש
לע יארחא היהי הז דעו .דוגיאה לש עצבמה דעווה :דחוימ ףוג םקוי
;וילע ולטוהש דוגיאה תוטלחה לש לעופל האצוה :םיאבה םידיקפתה
המאתהב םידדובמ םינוגרא לש םתוליעפ לש תינוגראו תיטרואית הנווכה
בצמה ירחא בקעמ ;דוגיאה לש יללכה יטקטה וקלו תויטרואיתה תודמעל
לכ ןיב - םיינוגרא םירשקו הדובע ירשק לע הרימש ;דוגיאה לש יללכה
,תויוכזה ;םירחא םינוגראל דוגיאה ןיבו ,דוגיאל םיפנוסמה םינוגראה
ידי לע ועבקיי עצבמה דעווה לע םילטומה םיישעמה םידיקפתהו תובוחה
.דוגיאה לש סרגנוקה
החלצהה ןעמל .תרדגומו הרורב הרטמ שי םיטסיכרנא לש יללכה דוגיאל
םינכפהמה תא טולקלו ךושמל ,לכל לעמ ,בייח אוה תיתרבחה הכפהמה לש
הכפהמב תבהלנה ותכימתב .םירכיאהו םילעופה ןיבמ רתויב םייתרוקיבהו
תא לטבל ףאושה ירטירוטוא יטנא ןוגרא ותויהב - הזמ רתויו ,תיתרבחה
לע הווש ןפואב ךמתסמ םיטסיכרנא לש יללכה דוגיאה ,תידמעמה הרבחה
שיגדמ אוה .םירכיאהו םילעופה :הרבחה לש םייסיסבה תודמעמה ינש
.ולא תודמעמ ינש רורחשל הדובעה תא הווש הדימב
,םירעב םיינכפהמ םינוגראלו םילעופה לש םייעוצקמה םידוגיאל רשא
תויהל ידכ ויצמאמ לכ תא עיקשהל ךרטצי םיטסיכרנא לש יללכה דוגיאה
ינומהל סחיב הלא םידיקפת ץמאמ םג דוגיאה .יטרואית ךירדמו ץולח םהל
םידוגיאה לש הזל המוד דיקפת ילעב םיסיסבכ .םילצונמה םירכיאה
לש תשר םיקהל רתוח דוגיאה ,םילעופה לש םיינכפהה םייעוצקמה
,דרפנ םירכיא דוגיא - ךכמ רתויו ,םינכפהמ םירכיא לש םיילכלכ םינוגרא
.םיירטירוטוא-יטנא תונורקע לע ססובמה
קלח תחקל ךירצ יללכה דוגיאה ,למע ישנא לש רוביצה ךותמ דלונש ןוגראכ
,ןוגראה חור תא תונמדזה לכב םהילא ואיבהב ,םהייח ימוחת לכב
ותמישמ תא ,ודיקפת תא אלמל לכוי אוה וז ךרדב קר .הפקתמהו הדמתהה
ץולחל תויהלו ,םידבועה לש תיתרבחה הכפהמב תירוטסיההו תיטרואיתה
.םרורחש ךילהת לש ןגרואמה
– ןיל ,יקסבלאו ,ףונישרא רטויפ ,טמ הדיא ,ונכמ רוטסנ
Nestor Makhno, Ida, Mett, Pioter Arshinov, Valevsky, Lin