���� �����

������� �� ������ �����������

������ ��������� ������� ��������� ��
����������
��������-����� ���������� �� ��������
��� �� ��� ������ ������ ����� ����� ����
������ ��� ��� - ������ �� ��� ��
*
������ ����� ������� �������
��� ������ �� ������ ������ �����
������� ���� �����

����� ����� ��������� ����
���� ������ �������� ������

- ����� ��� ��� ����� ������� ������
����� ����� ���� ��� ������ ��� �� �������
,������ ������� ��� ,����� .������ ���� ����
.������ ����� ���� ����� �� ����� ��� ���

�� ������ ������ ��� ���
������ ������ ������� ������
���� ���� ��� ���

��� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ����� �������

(.�.�.�) ����� �� ������� ������
Peoples Global Action (PGA) -
���� '��������� ����� �����' ? WTO ��� ������ ��� ������
."�����" ���
����� 71-� ������ ������ �� ������ 300-� ��� ,1998 ������ �����
����' ��� ������ ��� ���� ����� ������ (��������) ���'�� �����
�������' ��� ������ .����� ����� ���� �� ���� ���� ? '�������
'��������� ���� �����' ���� "�����" ��� ��� ������ �� ��������
��� ��� ����� ������� �������� ��� ���� �� ���� ��� .(PGA)
������ ������ ���� ��� �� ���� ����� ������� ��� ��� �������
���� ���� ����) ���� ��� ��� .�.�.�� .���� ���� ������� ����������
:�� �� ���� �� ��������� .'������' ��� (���������
������/����������� ���������� ������� �� ����� �����/����� .�
'��������� ���� �����' ��� ? ��� ��������� ����������� �����������
,NAFTA ,EU ,APEC - ������ ���� ����� ��� "������" ���� WTW
.(�����-�������) ���� �� ������ ���� ��� - �������
�� ��������� ������ ������ ���� ,�������� ������ ������ .�
���� ����� ��� ,��� �������� ��� ���������� ������� �� ��� �����
.�������� �������� ����� �� ���������
��� �� ������� ���������� ������� ���� �� ����� ����-��� ����� .�
.���������� ������ ������� ������ �������� �������
.���������� ����������� �� ������� ������� ��������� .�
��� ������� ������� ������ ������� .�.�.�-� �� ������� ������ .�
.����� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ �� ���� ?
-���� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ���� .�.�.�-� .�
.����� ���� �� �� ���� ��� �����
�� ����� �� ���� .�.�.�-�� .�.�.�-� �� ����� �� ��� �� ����� �� .�
.����� ��� �� �����
������ ������� ��� ������� ��� ���� ������� ����� ����� �� .�.�.�-�
.����� ������ ����
������ ? ������� ��� ���� ������� .�.�.�-� �� ������ ������
.�.�.�-� �� ������ .WTO �� ���������� ����� ���� ���� ������
�������� ������ ��� ������� ������� ��� �� ����� ��� ��� �� ������
�� �������� �������� ������ �����) ����� �� ����� �������
.(������
:� ����� ������ ����
(��������) ������� ������� �����
����� ����� ����� �����
�������-�� �� ������ ���
�������� �� ����� ����� �� ���������
������� ����� �� ���������
����-��� �� (Aoteoroa) ������� ������� ������
(����) ������ ������ �� ������� �����
������� ,������ ,'������� �� ����� ����'
(�������) ����� ����� ����� ������
,����� ������ ������ 200-� ���� �� ������) ������� ������ ������
.(������ ����� ����� �����
��� ������� ����� ,1998) ��� ����� .�.�.�-� �� ������� ������ ���
:������ ���� .���� ����� ���� �������� ���� (���'�� WTO-� �� ������
��� ����� ���� ���'�� ������� ����� ����� �� ������ ��������
����� ���� ���� ����� ��� 50 ����� WTO-� �� ���� ����������
.GATT
,������ ������� ������� ��� ������ �� ����� ������� ,������
����� ���� ������ ������� ;(����� ����) ������� ������� ��� 50 ;����
.G8 ? ������� ����� �� ���� ���� ��� ����� ������� �����
:� ���� ������ ��������� PGA.- �.�.�-� �� ���� ����
http://www.agp.org

'������ ���� �����' ���� "�����" ��� ��� ����� �� ������� ������
.(PGA - �.�.�)
����� - '������-���� ������' 1999 ����-��� - ������� ��������
:����� �����
��� 1999 ����-���� ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���
���) ����� �� ����� ������� ���� ����� ��� ������� ������
,����� ,TNCs) ���������� �������� �� ������� �������/�����
������ ������ �� ������ ������� ,(����� ,�������� ,����� ������
.����� ������
:������ ������ �������� ��������� ��� ����� ������ �� ������
���� �� ����� �������� ������ �� ������ ���� �� ���� ����
,���� ������� ������ ,��� ,�"���) G8-� - '������� �����' �� ������
��� ����� ������� G8-� �� ����� ���� (������ ������ ,����
����� ������� ������ ������� ,������� �� ���� ����� ��� ,������
���� ��� �������� ������� ������ ������� ,��� �� ������� ������ ��
-� ���� "�����" ����� 18-� ������ ���� ������� �� ������ .�����
.�������� ���� �� ���� ������ ���� �������G8
(18discussion@gn.apc.org)
����� ������� ����� ,KRAS ��� ��) ����� ����� ����� ������� ����
��� ,������ ������ ���� ������ ������� ���� ���� ��� ,(�� ���� �����
.����� ������� ������� ����� ��� ������ �������� ����� �������
.����� ������ ����� ����� ������ ���� ���� ������ �����
.'������' �� ������ ������ ���� ������� ������ ������� �����
����� ����� ����� ����� ������� �� �������� ��� ������ �� �����
����� ���� ����� ����� ���� .����� ���� �������� ��� ����� ����
.������ �� ������ ����� ����
�� ������� ����� ������� ������� ���� ��� ������� ����� �����
������� ����� �� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ������ �� ��
������� ������� ������ ������ ���� .������ �� ������ ������
.�� ����� ����� ����� �����
:������� �� ����� ����� �����
:(������� ��� ���) ������� �� ������� ����� (�
1) ��� �� ������ ����� �� ������ ����� ���) ������� ������� �������)
,G8-� ����� ����� �� ��������� ,(������ �� ������������ "�����"
������ ����� ,WTO �� ����� ���� ,EU ������� ������ ����
.('��� �������� ���� ,�������
�� ������ ���� ��� :�� ��������� ,���������� ���� ����� ? TNCs (2)
,��������� �� '����� ������') ����� �� �������� ������ TNCs ����
�������� ,(������ ������ ������ ,��������� ����� ���� ,Europabio
,������� ����� ���� ,������ ����� ,������ ����� ������) ���������
.('���
,3) ��� �� ������ ,������������ ,'������ ������' ,������� ��������)
����� ������ ������� ,������� ���� ������ ��� �� ���������
.'��� ,����� ,�������� ,������� ,����� ��������� ,���������
,G8-4) � �� ����� ����� �� ��������� ,������ ����� ����� ���)
���) ����� ������� (�������� �� ������ ���� ���) ,������ �����
.(������� ��������
5) ����� ������� ���� ��� �� ��������� ,����� ������ ���������)
.������ ������� ������� ������� NATO ��
? �������� �� �������� ������� ����� ������� ���� ������� ���
:���� PGA manifesto :���).�,�.�-� �� ,���� �����
��� ����� ���� ������� �������� ������� ��� �� (http://www.agp.org
����� ������ ��� �� ����� ��� ? ������ ������� ������ ��� ������
���� ������� �� ����� ������ .������� ������ ��� �� ����� ����
.����� ���� �������

:�� ������� �� ������ ������� �������� ������ (�
1) ������ ����������� ��� �� ������ ������� ����� ����)
.���������
2) ���������� ������ ���� ����� ������� ����� ����� ��� ���� �����)
����� �� �������� �� ��������� ��� ���� ������� ,������� ��
��� ������/������ ��� .������� �� ����� ���� ������� �����
�������� ������� ? ������� ���������� �� ����� ���� �� �����
,�������� ,������) ��� ������ ������� ������� ����� �������
�� ����� ��� �� ������� ������� �� ������ .(������ ,������
.������ ����� ����� �� ����� ���� ��� ������ ��� ������ '������'
3) �������) �������� �� ��� ���� ������ ����� ������ ����� �����)
.������� �������� (������ �����
4) ������������ �������� ������� ����� �� ��� ����� �� �����)
.���������� ������ ����� �� ������ ����� .������� �� ������� �����
��� ������� �� ������� ��������-������ ���� ����� ���� �����
������ ������� ����� ������� ������� ����� ����� ���� .���������
.'������' �� ������� ��� ������ ���� ���� ������� ���� ��� ������
.������� ������ �������� �� �����
����� (WTO) '5) ������ ���� �����' ��� ������� ���� ���� ����)
.1999 ���� �� ������� ���������� �����
6) ������ ����� ����� ����-��� ����� �� ����� ����� ������ �����)
�� ��� ������� ����� ����� ��� ������ �� ����� ������� �� �� .�����
����� ����� ��� �� ��������� �� ����� �� .�����/������ �����
.(��� ����� �� �� ���) ������� �� ������

:������ ��������� (�
1) ��� �� ������ ������� ���������� ���� ������ ���� �������)
? ������� ������� ������� �� .'������' ����� �� ������� ������
.������� ��� ����� ���� �������� �� �� .�������� �� ,������ ����
�� .������ �� ������ ���� �� ������� �� ��������� ���� ������
������ ��� �� ����� ������ �� ����� �������� ���� �� ���� �����
.������ ����� �������� �������� ��
,������ ���� ,(squatted houses) 2) ��������� ������ �����)
������� ����� .����� ������� ������� ����� ,������ ,����� ������
.������ ���� ����� ����
3) �� ����� ����� ��� �������� ������� ��� �� ����� �����)
����� �� .������� �� ����� �������� ��� .���� ���� �� �������
����� ��� ������ ���� ����� ����� �� ���� ������ �������� �� ���
.������� ����� ��� (������ ����� ,����) ������� ���� ����� ����
4) ��) �� ������ �������� �������� ����� ������� ������ �������)
.(������ ������
5) �� �� ������� ��� ,���� ������ ����� ,���� �������� ������)
.������ ����� ���� ������ ��� ,������ �������� ������� ����
������ ����� ������ ������ ������ ���� ,������ ����� �������
������ ������� ,����� ������� ����� ����� ������ �� ,������
.��������� ��� �����
6) ��� �� ������ ���� ������ ����� ������ ������ ������ ����)
��� �� ����� ����� ��� ������� ������ ������� �������� ����� �����
�������� ������� �� .������ �������� �������� ������� ������
������� ������ ������� ������ �� ����� ������ �������
����� ��� ����� ,�� ��� (������ ����� ,���� ,����) ����������
���� ����� ,���������� ��� ������� ������� ������ ������
.�������� �������� �����

:�������� ����� (�
-1) � �� ������ ����� ����� �� ,����� ����� ������ ������� �����)
�������� �����) .�.�.�-� �� ������� ����� ��� �� (PGA) .�.�.�
.(.�.�.�-� �� ������
2) ������ :������� ����� ������� ���� ����� ����� ����� ������)
������ ������ ���� ,�������� ���� 30/10-1/11 -� ������ ����
-20/2 -� ���������� ���� ������ ������� 19/12-20/12 -� �������
21/2. ������ ������� �� ����� ���� ����� ���� �� �������
'�������� �������' �� ��� �� ��� ������� ����� .������� ��������
������� ,.�.�.�� �� ���� �������� ���� ����� ����� (�������)
�����) ������ ������� ������� ���� �� ������ �� ,(������) �������
���� ���� �� �� ������ .(������� ��� �������� ���� ����� ���
���� ������ ���� �� ������� ����� ���� ������ �������� ��� ����
.������� ������� �� ����
3) ������� ,������� �� ��� ��� ����� ����� �������� ������� ����)
:����� ��� ������� ������� ����� ��
.(1. ����� ���) ����� ������
.2. �������� ���� ����� ,������� ������
3. ������� �� ����� ������� ����� �� ������ �������� �� �����
.(����� ���)
.4. ������ ����
���� �����' ,���� ����� ������ ��� ��� ��� �� ���� ������ ��� ����
,����� ������� �������� ������ ���� ��� ������ '������� ����
.������ ���������
4) �� �� ������ ����� ������ ����� ������� ������� ������)
,����� ������ �� ������� ���� �� �� ��� ? ������� ������
:�������� ��� ����� ������ ������ .����� ���� ���������
.������� ����� �� ���� ���� .I
���� �� ���� �� ������� ������ ������� ����� ����� ����� .II
���� ���� ����� ������� ����� ������� ������ �������� �������)
.(��� �� ����� ������ ������
�� �� ������� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ��� ����� .III
.������� ����� ����� ������ ��� ����� �� ���
�� ������ ('��� �����) ������� ����� ������ ������� ����� .IV
.������� ������
18-20 �����) G8-� �� ����� ���� ����� (�������) �������� ����� .V
1999), �� ����� ������ ������ ���) ������� �� ���� ����� �� ���
:� ��� (J18discussion@gn.apcd.org) G8 -� ���� ����� �������
subscribe J18discussion ������.(listproc@gn.apc.org)

:������� ������ (�
�� ������ ������ ,������� ������ ������ ������ ���������� ��������
��� ���� �������� ��� ���� ������ ������ ,��������� ��������
����� �� ���� ������ ������� ���� ���� �� ���� ������� �������
���� ,������ ����� .��������� ���� ����� ����� ����� ���� �������
.������ ���� ������ ������ �������� ��������
:1) ��������)
.22.5 �������� ������
.(23.5 �������� ��) ������ ��������� ����� 27.5 ��
27.5 ���� ��� ����� ;������ ��������� ����� ����� ��� ����� 29.5 ��
.�������
27.5 ���' �� ����� ����� ����� ����-���� ���� ��� ������� 8.6 ��
���� �� ������ ����� ,���'� ,������� ����� ,������ �� ��� ;'����
.���'��
.30.5 ����� ������ ������� �������� ��� ������
.31.5 ����� ��������� ����� 1.6 ��
2.6 ����� ���-������� ��� ����� ;������-������� ���� ��� �����
.(3-4.6) �������� ������ �� �����
.3.6 ������ ����� ������ ������
5.6 ����� 9.6 �� ? ������ ������ ;����� �������� ���� ������
.���� ����� ���������
.6.6 ������� ����������� ��� ���� ���� ������
.7.6 ������ ��������
.8.6 ���'�� ������ �������� ��
.9.8 ���'�� ������ ��������
.10.6 ���� ����� ����� ����� ;��������� ��������� ����� 13.6 ��
.14.6 ��������� ������ ���� ������ �������� ��
.15.6 ?16.6 ��������� ����� �� ������ ���� ��� ���
.17.6 ������ ���
�� ��������� ���� ,����� 18) ���� G8-18.6 ? 19.6 � ���� ���� ��������
.(��� ����� ��� ������
.20.6 �������� �����

.2) ��������� ������� �� ������ - ��������� ����� �� �����)
.(�����) �� ���� ������ ��� 1)
.(�����) (ERT) ''���������� ��������� �� ����� ������ 2)
.(�����) ������� ������ ������ 3)
(�����) ������-��� 4)
(�����) ������� �� ����� ���� 5)
(�����) �"��� ��� 6)
.(�����) ������� ������� �������� 7)
(������) �������� ����� ����� 8)
.(������) ����� �� ������ ����� 9)
.(��������) (WTO) ��������� ����� ����� 10)
.(��������) ������� ������ ����� �� ����� ���� 11)
.(��������) ����� �� ����� ���� 12)
.(��������) ����� �� ����� ���� 13)
.(��������) ������� �� ����� ���� 14)
.�������� �� ������ ���� 15)
.(����) ������� ����� ����� ������ ������ 16)
.(����) ���������� ����� ���� 17)
.(������) �������� ������ ���� 18)
.(������) G8-� ���� 19)
.(������) ������ �� ������ ���� 20)

������ ������ .���� ������ ����� �� ����� ��� �������� �� �� �����
����� ������� �������� ����� ���� ����� �� ���-�� ����� �����
������ ��������� �� .����� ������� ����� �� ������ ��������� ��
.������� �� ������� ������� ����� ,������ ������ �����
(en@ainfos.ca):�� ������ ���� '������' �� ����� �����������
: