* רדס-יא הניא היכרנא * סואכ אל הז םזיכרנא *
ןוטליש-יא ושורפ םזיכרנא

EMAC - ןוכיתה םיה חרזמ לש יטסיכרנא ביטקלוקל דוסי תונורקע

(םיינושאר המקה יבלשב)

לש ןוטלש דוע היהי אל הב הרבח .שדח יתרבח רדס לע ןויער הז םזיכרנא
ןיא וב יתרבח רדס םתעד לע תולעהל םילוכי םניאש ולא .םדא ידי לע םדא
לאכ וילא םיסחייתמו ןויערה תא םילסופ ,(ול םידגנתמ "קר" וא) םיטילש
םדא ינבש תוחיכומה תואמגוד רופס ןיא ןנשי ,לבא .ותומלגתהב רדסה יא
ולעפ ינרדומה םלועה יבחר לכב .םיטילש אלל םמצע תא להנל םילגוסמ
.ןהינימל תונומוק ףאו ימצע לוהינב םיביטרפואוק ונימיב םג םילעופו ,רבעב

ואצמש תויחצנה תוישונאה תופיאשל תימוהת תוניצרב םיסחייתמ ונחנא
."הווחאו ןויווש ,שפוח" :תיתפרצה הכפהמה תמסיסב ןיוטיב תא
לש םהיתויונגראתהו םהיקבאמ ןיינעב אוה ,רחא רבד לכמ רתוי ,םזיכרנאה
האמב םלועה תא םהישעמב םינשמש םינכפהמ םיטסיכרנא ינוילמ
.תונורחאה םינשה םישימחו

ךתלוכי יפכ סופת לש ןונגסב אל ךא ,לוכל תוריחו שפוח ועמשמ םזיכרנא
ךות - תאז שממל תויונמדזהה לש תקדוצ הקולח תועצמאב אלא
.תלוזה לש תוריחהו שפוחב תובשחתה

תיטרקומדה תטישה תא םיללוש ונחנא תוריח/שפוחל הפיאשה םשב
רוחבל םינש המכ ידמ םיבשותה םיארקנ הבש ,תלבוקמה תינגרובה
לועפל םימויאב וא עורזה חוכב םתוא וחירכיו םהב וטלשיש םישנאב
.תונשל וא לטבל םילוכי םה אלו וקקוח םה אלש םיקוחל םאתהב

אלו ,רשואו תוריח ,שפוחב תויחל תויורשפאב ןויווש ועמשמ םזיכרנא
.רבדה ותוא תויהל םיבייח םלוכ וב ינכמ ןויווש

וא םדקומב יכ - תוריח תויהל הלוכי אל וידעלבש ,ןויוושל הפיאשה םשב
םתוריח לע םירתוומו םיינע םמצע תא םישלחה םיאצומ דימת ,רחואמ
לוטיבל םיארוק ונא - שוכרהו המצועה ילעבל הייפכב הוולמ "ןוצרמ"
לע יטרפה ןיינקהו ןוטלשה לוטיב .םדא ידיב םדא לש לוצינהו הטילשה
לש םתדובע ןובשח לע תויחל םימיוסמ םיטרפל םירשפאמה ,םיעצמאה
תויוכז לע ןגהל ידכ השורדה הייפכב שומישל ךרוצה תא לטבי ,םירחא
יתלבל איהש היפכ לכ לש התכיפה תא רשפאיו הז יטרפ ןיינק איבמש רתיה
.תירשפא

תא בירקהל טרפל תארוקה וזכ אל ךא ,תיתרבח הווחא ועמשמ םזיכרנא
הבש וזכ הווחא אלא תטשפומ "הרבח" תבוטל ויתונוצרו ותוידוחיי ומצע
וזכ הרבח לש התרטמ ."דחא ןעמל םלוכ" םג שי "םלוכ ןעמל דחא" דצב
ברימלו ויתונוצרו טרפה לש ותוידוחיי לש שומימה ברימל איבהל איה
הל תפכאש תדהואו תכמות תיתרבח הביבסב ,םיישגרה ויכרצ לש קופיסה
.תמאב

דימת אל רבכ החפשמה ךותב םגש ,הקומעהו תיתועמשמה הווחאה םשל
יאנת םהש ןויוושהו תוריחה לע תוכמתסהבו ,םייקה רדסב התוא םיאצומ
ייח תא ןמצעב ולהניש תוליהקב השדחה הרבחה ןגראתת - הל םדקומ
רשפאיש ףותיש ךות ,ותלוז לע םדא לש ןוטלש אלל ,תאזו .ןהלש םוימויה
ררחשתש קר אל ףתושמ ןפואב תנגרואמה הרבח .תוליעי םגו אתורבח םג
רורחש רשפאת םג אלא םוי לכ תובר תועש דובעל ךרוצה ןמ םלוכ תא
לועה םייקה יתרבחה רדסב ללכ ךרדב לטומ ןהילע - םישנל אלמ ןויוושו
.םידליה לודיגו תיבה תודובע לש ירקיעה

ךרדבכ תסרוההו ,רתויו רתוי תררופתמה תינרדומה הרבחל הפולח ונל שי
בור הב הרבח .ץראה רודכ תא ,םיריהמ םיחוור ירחא ףרוטמה ץורמב ,בגא
תישונאה םתוידוחייש ,תודוקפ יעצבמ לש דמעמל םיקחדנ םדאה ינב
לוכב ררוש לושמו דרפה הב הרבח .םנוצרב םיבשחתמ ןיאשו תשטשוטמ
רות" לש ימולח רבעל הרזחה תא הפולחכ םיעיצמ ונניא .באז םדאל םדאו
תויאמצע תונטק תודיחיל תינרדומה הרבחה קורפב םילגוד ונניא ."בהזה
ונא .בר הכ למעב ושכרנש יללכהו ינכטה עדיה לכ תחינז ךות תויביטימירפו
תא רתוי םאות םג ,רתוי ינויגה םג אוהש ןוגרא לש שדח גוס םיעיצמ "קר"
.רתוי קדוצ םגו ישונאה עבטה

לש תודגאתה אוהו יטסינומוק-וכרנאה םרזל ךייתשמ ביטקלוקה .1
תמחלמ לש יתרבחה םזיכרנאה תודוסי יפ לע לעופה םיינכפהמ םיטסיכרנא
;ותלוז לע םדא לש הטילשו ,יוכיד ,לוצינ לכ דגנ םילעופ ונא .תודמעמה
תורגסמהו םירטשמה לכ תא לטבתש תימלוע תיתרבח הכפהמ ןעמלו
רשפאת הכפהמה .יוכידו לוצינ ,הילפא לע םיססובמה םייחכונה תויתרבחה
םדא ינב הב תרחא היכרריה וא תודמעמ אלל השדח תיתרבח תונגראתה
- הווחאו ףותיש ,ןויווש ,שפוח ךות תוליהקב םמצע תא ולהני םיישפוח
ץק איבת וז הרבח .תוליהקה לש תיללכה תודגאתהבו הליהק לכ ךותב
.םירחאה םדאה ינב ןיבל וניבו ותדובע ירפל םדאה ןיב רוכינל

וא ,םיגיהנמ ,םילוגד םידיחי לש םלעפמ היהת אל תיתרבחה הכפהמה .2
ינומה לש ךשמתמה םקבאמ תאצותו םלעפמ אלא ,םיריכב לש תכ
תוממוקתהל ואישב עיגיש םוקמו םוקמ לכב םיאכודמהו םילצונמה
ןוזח רושק תירוטסיה הניחבמ .ידמעמה יתרבחה רדסה תא לטבתש תיממע
בור ידכל ינרדומה םילעופה דמעמ תוחתפתה םע ידמעמה רדסה לוטיב
ידי לע וב הטילשהו ויוכיד ,ולוצינ דגנ ויקבאמ םעו ,םדאה ינב לש םוצע
.רתויב ןטק טועימל הגרדהב ךפוהה ,יטסילטיפקה דמעמה

םיתרשמה םידבוע םניאש ולאו םידבועה לכ תא ללוכ םילעופה דמעמ
והז .תיטסילטיפקה תכרעמה תא תרחא המועז הרומת וא םולשת תרומת
תידמעמה הרבחה לוטיב אלל ומצע תא ררחשל לוכי וניאש דיחיה דמעמה
הרבחב םיפתתשמ ול םיכיישה בורש דמעמה הז .ימלוע הדימ הנקב
רוצייב תפתושמ הדובע ,הלועפ ףותיש לע םיססובמה םיכילהתב תינרדומה
םהינפב ףשחנ םכלהמב .םירחא םידבוע םע קודה עגמו ,םינושה םיתורישבו
םע דגאתהל ,םבצמ תנבהל עיגהל םתוא רישכמה םייח ןויסינ שכרנו בר עדי
ןויסנ .ינכפהמ יונישל הריתחלו םהייח יאנת לע ימוימוי קבאמל םירחא
אלל הרבחב הכפהמה רחאל םהייח תא םמצעב להנל םג םרישכמ הז םייח
.אוהש גוס לכמ תינוטלש תוכמס ילעבו ,םיגיהנמ ,םינודא ,תודמעמ

הרבחב םיירקיעה תודמעמה םה יטסילטיפקה דמעמהו םידבועה דמעמ .3
ןיב אוה וז הרבחב ירקיעה טקילפנוקה .ינרדומה יטסילטיפקה ןדיעה לש
(םירחא רובע ותוא םילהנמש וא) םהלשמ ןוה םהל שיש םיטסילטיפקה
דמעמ ישנא ןיבל ,םהלש רתיה תויוכז תא חיצנהל ידכ הרבחב םיטלושו
םירציימ םלמעב רשא ,םידבועה דמעמ ישנא .הדובעה חוכ םהש םידבועה
ךרדב םילבקמ ,םהינימל םיתורשה תא םיקפסמו תונושה תורוחסה תא
ךכל עיגהלו םתדובע יאנת תא רפשל םירתוח קרו תמייקה הטישה תא ללכ
םיסנמ םיטסילטיפקה .םקלחב לופי םתדובע ירפ לש רתויב לודגה קלחהש
ולבקי םהידבועשו תינויווש אלה הטישה םע ומילשי םידבועהש ךכל םורגל
ירפמ םהידיב ראשייש קלחהש ךכ ,םתדובע ירפמ רשפאה לוככ ןטק קלח
.רשפאה לככ לודג היהי םהיריכש תדובע

וא הדובע רכש ורקיעב אוה יללכה רצותה ןמ םידבועה םילבקמש קלחה
"םהידיב לפונ"ש קלחה .ןהינימל תואבציקו םייתרבח םיתורש ,תרוכשמ
וא (תוהובג תורוכשמו סונוב וא) םיחוור ללכ ךרדב ארקנ םיטסילטיפקה לש
ידי לע םירצוימה םיכרעה ללכמ ראשנש המ אוהש רחאמ - "ךרע ףדוע"
.הדובעה רכש םהמ הכונש רחאל ,םידבועה

ינבל םישוע םירטוזה םהיפתושו םיטסילטיפקהש חומה תפיטשמ קלח
אלו הטישה םע ומילשיש ידכ ,םידבועה דמעמל םיכייתשמה םדאה
.םילצונמו םילצנמל תיתימאה הקולחה תא תווסהל דעוימ ,ודרמתי

לע תוילכלכ תוירואת תועצמאב םיחוורה רוקמ תא ריתסהל םיסנמ םה
םישועש לוהינה תדובע תוהמ לעו יטסילטיפקה קושה תוהמ
הקולחה תא שטשטל דעונ םיצמאמה לש רתוי לודג קלח .םיטסילטיפקה
תואיצמה ,הרבחה תוהמ יבגל חומ תופיטש תועצמאב םילצונמו םילצנמל
.ןהינימל תוילשאו טרפל היוצרה

תמר הבוגב תוארל םיטונ םינומהה םגו תרושקתה יעצמא ,ךכמ האצותכ
,זאו ,ןהיניב לידבמש יתימאה רבדכ תונוש תויתרבח תובכש לש םייחה
ןוגר'זב שומיש םישוע חומה יפטוש .רעיה תא םיאור אל םיצע בורמ
ירישע) הובג ןוילע דמעמ שי זאו .הטישה יתרשמ םיגולויצוס לש "יעדמ"
קר שי םהל םינכסמה םירישעה) ךומנ ןוילע דמעמ ,(םיטסילטיפקה
תללוכה הבכשה םהש) הובג ינוניב דמעמ ,(םיפלא תואמ קר וא םינוילמ
תאו הריכב יצחה תודיקפה תא ,רתוי םינטקה םיטסילטיפקה תא הכותב
םה ףא םיכוזה תוחפ וא רתוי םיישפוח - םייאמצעה תועוצקמה ילעב
הבכשה אוהש ךומנה ינוניבה דמעמה ןבומכו .(ךרעה ףדועמ םידבכנ םיחתנל
,רקיעב םיאמדקא - םידבועה דמעמ לש רתוי ההובגה םייחה תמר תלעב
הדובע חוככ םילצונמה ,םהימודו םירטוז םילהנמ ,םייניב תומרב םידיקפ
םידבועה דמעמל םיכייש אל םהש הילשא ךות רקיעב ילאוטקלטניא
.תכרעמה לש הבילה ןמ רכונמו לצונמה

עוצקמה ירסח םידבועה ןיב הדרפה םישוע םה "ךומנה" דמעמה ךותב םג
טעמ םינושארה לע טיבהל םילוכי זאש רתוי םייעוצקמה םידבועה ןיבל
םהיצמאמ .םלצנל םיטסילטיפקל ימצע עונכיש ךותמ עייסלו הובגמ
תיטסילטיפקה הטישה דגנ םימחולה םיליעפ םגש דע ךכ לכ וחילצה
.םילצנמל םילצונמה ןיב - םניבל וניניבש דחה הנחבהה ילכ תא םידבאמ
תיטסילטיפקה תכרעמה ידי לע םיסייוגמה םידבועה דמעמ ישנא םג םנשי
םהל םימלשמ .ספא אוה םתדובע ירפ .םילצונמה ינפמ הילע ןגהל תטלשה
םקלח .תמאב השורדה הדובע םישועה ולאמ חקלנה ,ךרעה ףדועמ קלחב
,םהינימל היפכה ינונגנמב םיתרשמ םקלח ,הינימל תילהנימ הדובע םישוע
םידבועה לע ץחל ליעפהל ודיקפתש "םילטבומה אבצ"ב םיתרשמ םקלח
ףא םתוליעפ רובע לבקמ םהיניבמ עירכמה בורה - ידמ רתוי ושרדי אלש
לש דמעמב םיבצומ םה םא םג .עצוממה דבועה לש ותדובע רכשמ תוחפ
קלח םהש הדבועה תא הנשמ הז ןיא ,םידבועה דמעמ לש ידיימה בייואה
.ונממ

הטישה תחצנה אוה ותרטמ לכש הדובע ירפו הדובע חוכ לש הז םוצע זובזב
עפשב םויק םלוכל רשפאיו יטסילטיפקה רטשמה לוטיב םע קספי ,תמייקה
.הדובע תועש לש ןטק רפסממ

רבדה .חתופמ יטסילטיפק רטשמ ררוש תוירקיעה תויתיישעתה תוצראב .4
תורוחס לש עפש רוצייבו הדובעה ןוירפב םידקת תרסח היילעל איבה
הלועפ ףותיש םיכירצמה ןוגריאו רוציי ,הדובע תוטיש תסנכהו ,םיתורשו
.ימלוע הדימ הנקב קודה

וב וכרד תישארב בצמהמ הכורא ךרד השע חתופמה יטסילטיפקה רטשמה
יעצמא חותיפב יטרפה םנוהמ םהיחוור תא םיבר םיטסילטיפק ועיקשה
לודגה ןוהה ,םויכ .םינושה םיטסילטיפקה ןיב הפירח תורחת ךות רוציה
ולא תורבח .תימואל ןיב הסירפ םע קנע תורבח ידיב רתויו רתוי זכורמ
"םינעוצקמ" ידי לע תולהונמו םיזע םיילכלכ תוברק תולהנמ (TNC)
.הסרובב הינמה ריחמו אבה (יתנש עברה) ןזאמה אוה םהיניעמ רקיעש

םהיחוור לכ תא עיקשהל םוקמבש םיטסילטיפקה וליג ,שדחה בצמב
,קושה ןמ םתקיחדו םירחא םינרצי םע תורחת םשל רוצייה חותיפב
תא תקחודו םיחוורה תא הלעמ םינכרצ יותיפו םוסריפב העקשהה
.רתוי חלצומ ןפואב קושה ןמ םירחתמה

תא תתרשמה ,תפרוטמ הכירצ תוברתל וניכז ,ךכמ האצותכ
לש םחומ תא הפטושב םגו תורחתה יללכ תא התונשב םג ,םיטסילטיפקה
לש המואת השעמל איה וז הכירצ תוברת .הל םירכמתמה םילמעה ינומה
"םירטלורפה" ינומהל תימורה תורסיקה הקפיסש "םיעושעשו םחל"ה
.התוטטומתה םרטב

םלועה לכ לע ותוטשפתהו יטסילטיפקה רוציה לש המוצעה תוחתפתהה
העיגפה .סמועב דוע םידמוע םניא ץראה רודכ יבאשמש ךכל האיבה
התיה שמשה לש הקיזמ הנירקמ ץראה רודכ לע הניגמה ןוזואה תבכישב
ומצמצ הנכסה רואל וגשוהש םיימואל ןיב םימכסה .ןושארה הנכסה תוא
תופסונ תובר תונכס ,לבא .הז ןוויכמ האוש וענמי הארנכו םיקזנה תא
תעבונה ץראה רודכ תוממחתה איה םהבש תטלובה רשאכ ונל תופקשנ
בושחה ביכרמה ןהש) תוינוכמב רבגומו ךלוהה שומישהו םשגה תורעי סרהמ
.(הכירצה תוברתב רתויב

תועיגפה ראשו ברה םוהיזה לע תרוקיבב קפתסהל םילוכי ונא ןיא
.ןורתיפכ הכפהמה תא תוארלו תיטסילטיפקה הטישה לש תויגולוקאה
אוב םרטב ץראה רודכ תא סורהל לוכי ימוטאה קשנהש םשכש ,ןכתי דואמ
קר וא ץקה תא ונילע איבהל לוכי יגולוקאה קזנה םג ךכ ,תומחלמה לכ ץק
םויק םצע לע קבאמ אללש ןכתי .תמייקה הטישה לוטיב ינפל "האוש"
הכיפהמ וב תושעל םלוע דוע היהי אל תויחל רשפא הב הביבסכ םלועה
.תיתרבח

םימדוקה םיידמעמה םירטשמה לכ ומכ ,יטסילטיפקה רטשמה .5
היפכב רזענ ,לוצינ םשל םתלוז לע םדא ינב טועימ לש הטילשב ונייפאתהש
המלשה אלל ןמז ךרואל ךשמיהל הלוכי התיה אל וז הטילש ,לבא .המילא
.םילצונמה לש ןוצרמ אלש

םהיתובשחמב הטילש תועצמאב הבר הדימב הגשוה וז המלשה
הווהמ ונימי דעו הירוטסיהה ךרוא לכל .םילצונמה ינומה לש םהיתונומאו
,וז הנומא .ךכל ירקיעה סיסבה תא תונושה תותדה לש ןוילע חוכב הנומאה
,הנושהו רזה ןמ דחפ ומכ ,םדאה ינב לש םחומב ועטינש תורחא תונומאו
דחפהו םדאה ינב ןיב ןויווש יאב הנומאה ,םישנה לש ןתותיחנב הנומאה
םדאה ינב בור לש םשארב תאצמנה תיתימאה הרטשמה םה - יונישמ
קבאמה ,ןכל .ינויווש אלה יתרבחה רדסה דגנ דרמתהל םהמ תענומו
.וז "הרטשמ" דגנ קבאמה אוה תמייקה תיתרבחה הטישה לוטיבל ירקיעה

ירשק לש תבלושמ תכרעמ םזילטיפקה רצי םלועה לכ לע ותוטשפתהב .6
םוקמ לכב יוכידהו לוצינה תא קימעהל ול תרשפאמה םיקודה ןילמוג
םישוגה ןיב םג - לודג הדימ הנקב םיזע םיקבאמ תרצוי םג ךא םוקמו
ןיב תיווטנה הלועפה ףותיש תשר ןיבל םניב םגו םמצע ןיבל םיטסילטיפקה
.םזילטיפקה דגנ םיקבאנה

תאצמנ ןיידע םימישרמ םיגשיה רפסמ תורמל - םיקבאמ לש וז תשר םלוא
תוצראב ןה - םילמעה ינומה לש לוצינה קימעמ ,םייתניב .הכרד תליחתב
תוחפה תוצראב ולא לש ןהו "םזילרביל-ואינ" לש תרתוכה תחת תוחתופמה
דח םוצמיצב הוולמ הז לוצינ ."היצזילבולג" לש תרתוכה תחת תוחתופמ
.הליהקה תורגסמבו הדובעה םוקמב םידבועל התיה דועש הטילשה טעמב
תיזיפה םתדובע ללוכ - תורוחסכ רכמנו הנקנ לכה הז יתרבח רדסב
,רצק חווטל םיחוורה תא לידגהל ידכ לכהו - םיריכשה לש תיתבשחמהו
וז תכרעמב .ונדיתעלו ץראה רודכל םיכיפה יתלבה םיקזנה םע לזאזעלו
הכירצ תוברת חותיפל האיבה םינושה םיטסילטיפקה ןיב תורחתה
לע רתוול םיררגנו ,הל םידבעתשמו םירכמתמ םילמעה ינומהשכ ,תפרוטמ
.עפש לש הילשא רובעב םהלש שפוחה ןמ רתויו רתוי

ןיבל ןניב תוקבאנה ,ב"הראו ןפי ,יאפוריאה דוחיאה - תוחתופמה תוצראה
תכרעמ תווהמ ןה .תוחתופמ תוחפה תוצראה דגנ די תושוע ,ןמצע
רתויו רתוי תינסרוד םויל םוימ תישענה תיטסילאירפמיא תיטסילטיפק
תוצראב םיבאשמהו םילמעה לש ריפחמ לוצינו תימלועה הביבסה סרה ךות
םלועה ילמע לש הלעמב ןושארה ביואה אוה םזילטיפקה .תוחתופמ תוחפה
.דיחיה אצומה איה ורוגימל תפתושמה הריתחהו

רטשמה תוטטומתהו הנושארה םלועה תמחלמב הסובתה חכונל ,היסורב .7
ומכ ,וז הכפהמב .תיממע הכפהמ 1917 תנשב הצרפ יטסיראצה
ינומה ונגראתה ,הירחא ואבש ולאו הל ומדקש תויממע תויוממוקתהב
.תוצעומ - ימצע לוהינל םידעוב םיריעזה םירכיאהו םילייחה ,םילעופה

לע םנוטלש תאו םתעד תא תופכל וסינו טועימ וויהש ,םיקיבשלובה לבא
לע ורסאו תשורחה יתב לש ימצעה לוהינה תא םידבועה ןמ ולזג ,םינומהה
ומקיש םיקיבשלובה .ימצע לוהינל םיביטרפואוקב ןגראתהל םירכיאה
לש תיממעה תוממוקתהה ךלהמב טטומתהש הנידמה ןוטלש תא שדחמ
תועצמאב ,השק דיב ואכוד ,שדח לצנמ דמעמכ םתטילש תחת .םילמעה
ידיל ריזחהל וצרש ולא לכו םיטסיכרנאה ,גרוהל תואצוהו זוכיר תונחמ
.םהמ הלזגנש םלרוגב הטילשה תא םילמעה

,םלועה לכב םכרדב םיכלוההו םיקיבשלובה ולישכה םינשה ךלהמב
תא םיווהמ םייתגלפמה םיטרקורויבה וב יתכלממ םזילטיפק תועצמאב
תא ,(תוצראה ראשב םהירחא תוהונה תוגלפמ תועצמאבו) טילשה דמעמה
.תידמעמה תיתרבחה הטישה תא לטבל םילמעה ינומה תונויסינ

לכ תורבוע יסאלקה םזילטיפקה תוצרא םע קבאמב ודיספהש רחאל
.הליגרה תיטסילטיפקה הטישל יוניש יקיבשלובה שוגה תוצרא

רשא םיטסיכרנאה וזחש יפכ - הז יתכלממ םזילטיפק שוג לש ותווהתה
לאמשבש תיכרריהה תיטסיטילאה השיגה ירחא םיהונהו סקרמ תא ורקיב
ינומה ןיב הווהתמו תכלוהה תוחכפתהל תובר ומרת ,ותוטטומתהו -
הלא ונימי לש םייתרבחה םיליעפה תא תותפל טעמכ ןתינ אל רבכ .םילמעה
תיתגלפמה תיכרריהה ןוגריאה תטיש תא ץמאלו םיטסילטיפקה ןמ דומלל
.תידמעמ תיטסילטיפק הרבח ךכ לכ תמאותה

ידיסח ,יתרבח קדצל הריתחבו ידמעמה קבאמב םיברועמ םתויה ףא לע
ידמעמה בייואה לש תכרעמה ןמ קלח השעמל םה תיתגלפמה השיגה
לש תרחא וא וז הסריג שדחמ תונבל איה תרתסנ ךכ לכ אלה םתלאשמשכ
רוסא םינושה םיקבאמב הלועפ םתיא םיפתשמשכ םג .יתכלממ םזילטיפק
תיטסילטיפקה חומה תפיטש לש תוריכמ ינכוס םה םגש עגרל ףא חוכשל
.םתוא להני והשימש םיכירצ םילעופהש תרמואה

ותרוצב טלוש יטסילאירפמיאה םזילטיפקה תוחתופמ תוחפה תוצראב .8
םינש ךלהמב .םיימוקמה םיטילשה תודמעמה ךוויתב תילאינולוק ואנה
תוטילאה םע ב"הרא ןשארבו תוחתופמה תוצראה וקלחתה תובר
םזילטיפקה לש שוגה םע תורחתה חכונ - םיחווירבו חכב תוימוקמה
הפוריאו ב"הרא תעכ ןהב תוגוסנ ביריה תוטטומתה רחאל .יתכלממה
.וז תובידנמ תיברעמה

הפוריא םע ללשב תעכ קלחתהל הילעו ,דעומה תא ב"הרא הרחיא םא םג
יאבצהו ילכלכה יוכידהמ תוחתופמ תוחפה תוצרא לש אלמ רורחיש ,ןפיו
יטסילאירפמיאה םזילטיפקה סבוי םרטב ןכתי אל ריפחמה לוצינהו
.ןיטולחל

םע ףותישב םיטסילאירפמיא םיטסילטיפק םיסנמ ולא תוצראב
תואמ לש םויקה תלכלכ ידירש תא ררופל םיימוקמה םיטסילטיפקה
הרהויה ירבידכ אלש .םידבועכ לוצינ ירבל םכפוהל ידכ םירכיאה ינוילימ
טלחהב םילגוסמ ולא םירכיא ,יטסיטילאה לאמשה "יגיהנמ" לש םיטובה
םיטביהה ראשו םזילאירפמיאה דגנ םיקבאמ לש תימלועה תשרל ףרטצהל
.תאז םישוע םגו םזילטיפקה לש

תחא תיגולוקא תכרעמ ויבשות דראילימ 6 לע ינרדומה םלועה תויהב .9
תחא הרובח תונושה תוצראה לש םיטילשה תודמעמה תויהבו ;המלש
לכ לע ;הכפהמ עונמל ידכ תחא די םישוע םהיניבש םידוגינה תורמלש
םילפמ ,םיאכדמ ,םילצנמ הב תיטסילטיפקה הטישה תא לטבל םיצורה
די תושעל ,רחא וא יעזג ,ימואל ,ינימ ,ידמעמ עקר לע םדא ינב םיפדורו
.תחא

תשר תווטל ,1.1.94-ב וקיסקמ םורדבש ספאי'צמ האצייש האירקה
די ונלוכ השענ םא קר .םידיגו רוע תמרוקו התנענ םיקבאמ לש תימלוע
יושכעה יוכידהו לוצינה תא םיפתושמ םיקבאמב םצמצל חילצנ תחא
םילשהל םילמעה בורל ןיידע םימרוגה םיישפנה םיקיזאה ןמ ררחתשהלו
.יטסילטיפקה יתרבחה רדסה םע

קבאמה אוה ידמעמה יתרבחה רדסה לוטיבל קבאמהמ דרפנ יתלב קלח .10
."ליגרה" לוצינה לע ףסונה תידמעמה הרבחב םישנה לש לוצינהו יוכידה דגנ
תוכמס יסחי ,תיניערגה החפשמה תרגסמב םישנה לש ינימו ילכלכ לוצינ
רדסה תחצנהל ילככ הדוקפיתו ,החפשמב יליגו ינימ עקר לע היכרריהו
םוימויה ייחב םהלש יוטיב לכ דגנ קבאמה .הזב הז םיבלושמ ,םייקה
לש החיצנמ תיניערגה החפשמה דוע היהת אל וב יתרבח רדסל הריתחו
.ןוחצינל יאנת םה םיינויווש אל םיסחי

איבי םזינומוק-וכרנאה לגוד וב תויפותיש תוליהק לע יונבה יתרבח רדס קר
החפשמה לש הקינחמה תיתרבחה תרגסמהמ רבגהו השיאה רורחישל
ינב ןיב םייתימא הווחאו ןויווש ,ףותיש רשפאתו תינתוכמס-תילכלכ הדיחיכ
.החפשמה

שומיש ךות ושעי שדחה רודה ךוניחו טרפה יתוריש לכ תיפותישה הליהקב
ןוכסיחלו רתוי ההובג תוכיאל עיגהל ורשפאיו היגולונכטהו עדמה יגשיהב
תרתוימ הדובעמ החפשמה ינב ראשו םישנה תא וררחשי םה .הדובעב םוצע
.הנטקה תיתחפשמה הדיחיה תרגסמב םינושה םיכרצב לופיטמ תעבונה
םיעבונה רוכינהו תודידבה תא לטבי ולא םיתורישב ףתושמה שומישה
םיכרצה תא קפסל תלגוסמ אלש הנטקה תיתחפשמה תרגסמב תורגתסהמ
.םדאה ינב לש םייתרבח-םיישגרה

לע תינכפהמ הרכהל עיגהל םילגוסמ םידבועה ינומהש הדבועה תורמל .11
ולא .דיחא בצקבו יטמוטוא ןפואב ךכל םיעיגמ םניא םה ,םהייח ןויסנ ךמס
,רתויב בוטה ןפואב ראשל עייסל םילוכי םירחאה ינפל וזכ הרכהל ועיגהש
.המישמה תא םמצע לע וחקיש םיליעפ לש םיביטקלוקב תודגאתה ידי לע
הרכהה תא ץיפהל ולכוי ימלוע ףאו ירוזיא ןפואב ודגאתיש ולא םיביטקלוק
םוזיי תועצמאבו םהיקבאמב תובלתשה ידי לע םינומהה ברקב תינכפהמה
,קבאמה תוהמ לע תפתושמ הנבה שבגל לכונ תאז תוליעפ ךלהמב .םיקבאמ
לכב היוצרה הקיטקטה לע דחיב טילחהלו תפתושמ היגטרטסא שבגל
.הרקמו הרקמ

םיקבאמב תובלתשהו םינושה םיקבאמה ןיב םואתל ונתמורת תועצמאב
לש הבחרה היארה תא ץיפהל לכונ תימלועה תינכפהמה העונתה לש
הבוטה הפורתה םג איה וז .תימואל ןיבה הווחאה תא חפטלו םירבדה
םילבוכה םיישפנה םיקיזאב בושח קלח איהש - הרצה תונמואלה דגנ רתויב
.דורשל החילצמ תיטסילטיפקה הטישה םתוכזבו םידבועה ינומה תא

םקבאמב תימצע המזוי לש יוליג לכ דדועל םיינכפהמה םיביטקלוקה לע
םג םיפתתשמה תא רישכי הז רבד .הליהקבו הדובעה תומוקמב םידבוע לש
רדסה תא לטבלו םמוקתהל ,םהידיב המזויה תא ןמזה אובב תחקל
הגלפמ" וא "םיגיהנמ" ידיב םדיתע תא דיקפהלמ ענמהלו םייקה יתרבחה
."תינכפהמ

םתלוכיל םילמעה ינומה לש תועדומה תוחתפתה תא זרזת תאזכ תוליעפ
איה םיקבאמב םילמע לש םתופתתשה .יתרבחה ךילהתה תא םמצעב להנל
ךכמ תעבונה תוררועתה .יתרבחו ישיא ימצע רורחישל רתויב בוטה יעצמאה
רבוגו ךלוה םוסריכל םורתתו םייתרבחה םייחה לש את לכ סיסתת
לכב םיימוימויה םייחבו הרבחב ,הדובעה םוקמב תוכמס יסחיל הקדצהב
.אוהש םוחת

הרבחה לש תינתוכמסה םיכרעה תכרעמ רועריעל תוליעפהמ קלחכ
םינכפהמה םיביטקלוקה דיקפת יכ שיגדהלו רוזחל ונילע תידמעמה
לוטיב רחאל הרבחה תא להנלו ןוטלשה תא סופתל וניא םהיתויודגאתהו
תא ררועל אוה ונדיקפת לכש שיגדהלו רוזחל ונילע .יטסילטיפקה רטשמה
הרבחה תא שדחמ ןגראלו יטסילטיפקה ןוטלשה תא לטבל םילמעה ינומה
.הרישי היטרקומד תרגסמב ודקפתיש םיירוזאו םיימוקמ םידעוו תועצמאב

םהש םידעוו הרישי היטרקומד לע ססובמה יתרבחה ןוגריאה תרגסמב .12
ידיב תראשנ ןיינע לכב טילחהל תוכמסה ,תוליהק יקלח וא תוליהק יחולש
רפסמ לש תימוקמה הליהקה .םהיחולשכ םידעווה ירבח תא םירחובש ולא
רפסמ איהש ןיבו םינטק םיבושי רפסמ לש ףורצ איהש ןיב - םדא ינב תואמ
ךימסת הפסאה .ןיינע לכב תויעובשה היתופסאב ןודת - הלודג ריעב םיקולב
וא לבקת ,םימייוסמ םימוחתב היחולשכ לועפל םידעוו וא םיטרפכ םירבח
ךיא םתוחנהל שדחמ םעפ לכ לכותו אוהש חילש לכמ ןובשחו ןיד שורדת
תא לטבל ףאו ,םתעד לוקישל ןותנה םוחתה תא םצמצל וא לידגהל ,לועפל
.יונימה

קופיסה דבלמ תורחא וא תוירמוח האנה תובוטב הכזי אל דיקפת לעב ףא
רבעמ ךשמתי אל ירוביצ יונימ ףא .הרבחה לש חולש תויהבו רגתאבש
ךופהי אל דחא ףאש ידכ (םייתנש וא הנש המגודל) ריבס דעומל
תא ועצבי םידיקפתה ילעב לש עירכמה בורה ."יעוצקמ יאקיטילופ"ל
.תוליגרה הדובעה תועש רחאל םהידיקפת

- תונוש תומרב םיירוזא םידעו ורחבי ,רתוי לודג הדימ הנקבש םיניינעב
לש םדיקפת .ולוכ םלועה לש המרל דעו ריע לש םירברפו םיעברמ לחה
תוליהקב ולבקתהש תוטלחה לש עוציבה תא ןגראלו םאתל היהי ולא םידעו
םידעוובש ולא ומכ תרוקיבהו תולבגמל םינותנ ויהי םהב םילעופה םיגיצנהו
.םיימוקמה

-תתב םג םיפקת ויהי הרישיה היטרקומדה תונורקע יפ לע תונגראתהה
לחה :תיסיסבה הליהקל רבעמש תויודגאתהבו הליהקה לש םיקלח
הצובק ,יתרבח תוריש וא רוצי ןקתמ םיקזחתמה הנטק םידבוע תצובקמ
םינקתמו םילעפמל דעו ,הליהקב רעונ ינב וא םידלי תצובק ,תידומיל
הלועפה ,הרקמ לכב .תוליהק רפסממ םירבח םיפתתשמ םהב םילודג
האלמ תופיפכב ךא ףטושה דוקפתב תימונוטוא היהת תונושה תורגסמב
.תוברועמה תוליהקה וא הליהקה ירבח לש הנוילעה תורמל

םייקה רטשמה דגנ קבאמה אוה ביטקלוקה לש ירקיעה הלועפה הדש .13
םידבועהש ,םילמעה לש ימלועה קבאמה תא ףקשי הז קבאמ .לארשיב
תימוקמה החולשה םלומשכ ,םהמ קלח םה לארשיב םיטלשנהו םילצונמה
אלל הרבחלו רתוי בוט דיתעל קבאמה ןמ דרפנ יתלב קלח .םזילטיפקה לש
םילעופה לש ימוימויה קבאמה אוה ותלוז לע םדא לש הטילש אללו לוצינ
יוכיד דגנ םירחא הרבח יקלח לש ;יוכידהו לוצינה דגנ םתדובע םוקמב
.לארשיב הטישה לש םינוש םיטביה דגנ תוליעפו ;הילפא וא ידוחיי

םיגשיהה םא םג ,המצע ינפב הרטמ וללה םיקבאמב האור ביטקלוקה
לשו םידוגיאב םידבוע לש תונגראתהב ךומתנ ןכ לע .םילבגומ םיירשפאה
םיטרפכ ףרטצנ .םהל תומיאתמה ןוגריא תורוצב םירחא הרבח יקלח
לש ןוויכל םתוחתפתה תא דדוענו םתרגסמב םג לעפנ ,ולאכ תויודגאתהל
.תיטסילטיפקה הטישה לש יוטיב לכ דגנ קבאמו הרישי היטרקומד

תודע ינב לש םקבאמ םע גזמתמו דחא הנקב הלוע רטשמה דגנ קבאמה
םידבועה דמעמ לש תונוילעה תובכשב בלתשהל וחילצה אלש חרזמה
םע בלתשמ הז קבאמ .תיתוברתו תיתרבח ,תילכלכ הילפאל ןיידע םינותנו
לש לארשי תולובגב וללכנש יניטסלפה םעה ינב לש םינשה ךורא קבאמה
םתיילפא דגנ - רתויב תלצונמה הבכשה תא םבורב םיווהמה - 1948
םייקה רטשמה ידיב רתוי ףירחה ידמעמה םלוצינו ימואלה םייוכיד ,תיעזגה
.ותכרבב וא

לכ םע רשפתמ יתלב דוגינב ונתוא םידימעמ ונלש םייתרבחה תונורקעה .14
םייוטיבה דחא איהש תונויצה םע טרפבו תימואל הפדעה וא תולדבתה
-ירוטאזינולוק לעפמ תונויצב םיאור ונא .תוימואלה לש רתויב םיפירחה
הז לעפמ .םיניטסלפה ןובשח לע הנש האממ רתוי רבכ עצבתמה יתולחנתה
רוזאב םיתורש תרומת ראשה ןיב םזילאירפמיאה דודיעבו תוסחב שחרתמ
ןיבמ םוצע בור לש םיסרטניאל דוגינב תדמוע תונויצה .ולוכ םלועבו
םג אלא ינויצה לעפמה לש רצות קר הניא לארשי תנידמ .לארשיב םילמעה
ינומה לש םיימויקה םיסרטניאה תא דגונ ינויצה לעפמה .ותכשמהל רישכמ
רסוח לשב ןה ,ילכלכה לטנה לשב ןה הנידמה םוחתב םייחה םילמעה
תורמל .בצמב הכורכה תיזיפה העיגפהו םייחה תנכס לשב ןהו ןוחטיבה
לוצינ ךות ינויצה לעפמה יחטש תא ביחרהל תונויסינב תיקלח הגיסנ הלחש
,םישובכה םיחטשב תיאבצה תוחכונב תיקלח הגיסנ הלח ףאו ,1967 ישוביכ
1967 שוביכ יחטשב ןה - שחרתהל תוכישממ לושינהו יוכידה תולועפ ןיידע
.רבגומ ףא ילכלכה לוצינהו 1948 יחטשב ןהו

דגנ קבאהל יניטסלפה יברעה םעה ינב לש םתוכזב דדצמ ביטקלוקה
ןגראתהל םתוכז תעינמו תוישונאה םהיתויוכז תלילש ,םייוכיד ,םלושינ
.לארשי תנידמ דצמ תוברעתה אלל םמצע תא להנלו

ןורתפ ,תחתפתמ איהש יפכ תיניטסלפה הנידמב םיאור ונניא ,תאז םע דחי
.םיניטסלפה םילמעל םלוה

ירשפא וניא ולוכ רוזיאבו לארשיב תוימואלהו תויתרבחה תויעבה ןורתפ .15
הלקה םהב אובל הלוכי םא םג .תיטסילטיפקה תיתרבחה הטישה תרגסמב
לע תופכנה תורשפו םהינימל םולש ימכסה ,םירחאו ולא םיקבאמ תובקעב
תא לטבתש ולוכ םלועבו רוזיאב תפקמ תיתרבח הכפהמ קר ,לארשי תנידמ
ותלוז לע םדא ןוטלשו םזילטיפקה םע דחי תונידמהו םירטשמה לכ
תוימואלה תורגסמה לכו תונידמה לכ לוטיב םע קר .ךכל איבהל תלגוסמ
לש םשפנ תא םמסל ןהינימל תוינמואלה תופקשהה ראשו תונויצה הנלדחת
ןתינ אל תונידמה לכ הנלטובתשמ קר .םירחא םילמעב ועגפיש ידכ םילמע
."תדלומה לע ןגהל" םילמעל אורקל רתוי היהי

הטישה תרגסמב םילעופ ונא ,ללוכה ןורתיפה ןעמל קבאמה ןמ קלחכ
לוטיב ןעמל ןהו ינויצה רטשמה תלפה ןעמל ןה ונחוכ לכב ,לארשיב תמייקה
םהילע םילהונהו תונקתה ,םיקוחה ,תודסומה תמגודכ ולש יושכע יוטיב לכ
.לעופ אוה םתועצמאבו ססבתמ אוה

תלחנל ךופהת תוימואלה היפל השיג חפטל לעפנ ונא קבאמה ןמ קלחכ
.םדאה ינב לש םשפנ לע עיפשמה םרוג תווהל לדחתו הירוטסיהה

םיה חרזמב יטסינומוק-וכרנא ביטקלוק םשב ונרחב וז השיגל יוטיבכ
םג ןה וניתורטמש ולא לכ לועפל ולכוי ותרגסמבו (EMAC) ןוכיתה
.םהיתורטמ

תלבק .ביטקלוקה לש "תוהזה תדועת" תא םיווהמ ולא תונורקע .16
לש םיעובקה םירבחה תפסא תרגסמב השעית ביטקלוקל םיעובק םירבח
םינופה לש המכסהה רואל ,הרישיה היטרקומדה תונורקע יפ לע ביטקלוקה
.םנעמל קבאהל םתונוכנ רואלו וללה תונורקעה םע
israel@tao.ca

חפסנ

םזילרביל-ואנו היצזילבולג

הבחרהב םירבסומ םניאש תימואלניבה קבאמה תריזב םיליבומ םיגשומ ינש
תוטלובל וכז ולא םיכילהת ינש .הרקימב אלו . . .םינשיה םייטילופה םינולימב
םינש הגהנוהש תיסורה הירפמיאה לש ןמזמ אל התוטטומתה תובקעב ההובג
.םזיבשלובהו ןינל לש םישרויה ידי לע תובר

וחתפנ ,יתועמשמ בירי אלל רתונ ב"הרא תגהנהבש יטסילטיפקה שוגה רשאכ
םלועה תוצרא לכב םידבועה םישנאה ינומה לש לוצינה תקמעהל תובר תויורשפא
.םירטוזה םיפתושה לש םקלח תנטקהו

תוברעתהב לוכיבכ התחפה – "םזילרביל-ואינ" ארקינש המ ,דחאה ךילהתה
אל ,רמולכ .הנידמו הנידמ לכב לוצינה תפרחה איה תירקיעה ותועמשמ ,הנידמה
םירצוי םהש יתרבחה רשועב םידבועה םישנאה לש יסחיה םקלח תנטקה קר
דואמ תעפשומ ךילהתה תושחרתה .םילבקמ םהש המב תישממ הדירי ףא אלא
םידבועה םישנאה לש םתונוכנ תא חיטבהל תולשממה לש ךרוצה רדעהמ
ןיב יאבצ תומיע תעב "תדלומה לע ןגהל" ידכ אבצה תורושל ךרוצה תעב סייגתהל
םישנאה לש םנוצר תועיבש-יא תדימב לודיגה .םישוג וא תומצעמ ,תונידמ
ןכל לוכי "הנידמל םתונמאנ" תא ךימנמש רבוגה ידמעמה לוצינה ןמ םידבועה
.ןוהה ילעב לש םיסרטניאל שממ לש הנכס אלל לודגל

המב םיפירחמו םיכלוהה םיצוציקה אוה םהבש טלובה .ךכל םייוטיב המכ
תואבציק :"דעסה תרבח לש הרבעהה ימולשת" וא "יתרבח רכש" ארקינש
רתוי םיצצוקמ םיירוביצה ךוניחהו תואירבה יתורש לש המרהו ימואלה חוטיבה
לדגה קלח םרובע םלשל םישרדנ תואירבהו ךוניחה יתורשל םיקקזנה .רתויו
םיכלוה םיצחלו ההובג הלטבא תמר תקזחה אוה רחא טביה .םרכשמ ךלוהו
הז "אבצ" לש ירקיעה םדיקפת ."םילטבומה אבצ"ב םיתרשמה לע םיפירחמו
ץוחללו םרכש תאלעהל קבאהל םידבועה לש חוקימה רשוכ תא ןיטקהל איה
םדאה חוכ תורבח לש "ןתאצמה" .םידורי היאנת םא םג הדובע לכ לבקל םהילע
םתקסעה יאנתש םידבוע רטפל תורשפאמ םייתלשממ םינקתמ לש "תוטרפהה"ו
ןירוטיפב םויאה .ךמנומ רכשב םישדח םידבוע םמוקמב לבקלו "ידמ םיבידנ"
הדובעה ימכסהב םוסריכל םיכסהלו ("לועי") רתוי ץמאתהל םידבועה תא חירכמ
.הדובעה םוקמב תועיבקה אשונ דחוימבו רבעב וגשוהש רכשהו

לש םינוש םידעצ איה תירקיעה ותועמשמ ."היצזילבולג"ה אוה ינשה ךילהתה
תושלח תובכשו ישילשה םלועה תוצראב תוטילשה תותוליעה םע תורשפ לוטיב
רבעב ןתינש ישילשה םלועה יטילשל "דחוש"ה .יטסילטיפקה דמעמה ךותב רתוי
.דואמ דע םצמוצ ילכלכ ןורמית שפוח ןכו תובידנ תואוולהו םיקנעמ תועצמאב
םירידא םימוכס לש הייבגהו "יארשאה רבשמ" םה ךכל םיטלוב םייוטיב
ןתמב ףירח םוצמיצ ךות ,רבעה תובוח ןובשח לע ישילשה םלועה תוצראמ
ןרק ימולשתל םיצחלה .ןהלש תותחשומה תותיליעל םיקנעמהו בידנה יארשאה
תומצעתה אוה רחא יוטיב .םיקחש עיקרמ שממ תומדוק תואולה לש תיבירו
לוטיבל םילדגו םיכלוהה םיצחלו (TNC) "תוימואלניבה לעה תורבח" לש הריהמ
םיצחלה םג .וללה לעה תורבח ינפמ תימוקמה היסולכואהו הישעתה לע תונגה
יוטיב םה אוביה לע םיסכמבו םיימוקמ םינרציל תוידיסבוסב הפירח התחפהל
.ךכל

תוחתופמה תוצראב םינטק םיימוקמ םינרצי לע הנגהה תתחפהו םיסכמ תדרוה
תוחפ תוצראל תמהזמ וא "הדובע חוכ תריתע הישעתה לש התריגה" לע לקה
.וללה םיכילהתה ינש ןיב בולישל רתויב טלובה יוטיבה אוה הז ךילהת .תוחתופמ
דעצ היה 1998/9 םינשב ישילשה םלועה תוצרא לש םוזיה "יסנניפה רבשמה"
ןהיבשות לש תילכלכה החוורב ןה דח םוצמיצל איבהש ןוויכה ותואב ףסונ ןווכמ
.תולשממה לש תואמצעב ןהו

.הקיתשב תרבוע אל םזילרביל-ואנהו היצזילבולגה לש תיתיזחה הפקתהה
תרבחמש השדח תימואלניב תשר םגו תוצראה ןמ תחא לכב םישחרתמ םיקבאמ
םכסה דגנ םיימלועה םיקבאמה .תיווטינו תכלוה םינושה םיקבאמה ןיב
ןיבה "תוביסמה" .תיפוס ולישכהל הארנכ וחילצה MAI – ימואל ןיבה תועקשהה
רבמבונב 30 לש וזו 1999 ינויב 18 לש וז תמגודכ היצזילבולגה יכילהת דגנ תוימואל
יוטיב םה ,WTO ימלועה רחסה ןוגרא סנכ "דובכל - לטאיסב היה הזכרמש 1999
.וללה םיכילהת תא םדקל ןויסינה תא לישכהל תדעוימה הפנע תוליעפל