To be read with Web Hebrew Fonts
אם הטקסט למטה הפוך לחץ כאן
ב קלחל
הניארקואב םירוחש םילגד
תיטייבוסה הכפהמב םיטסיכראנא
1917 - 1921


לגנא דוהא :םגריתו ךרע
eingil@gmail.com
1976 ךרועה תאצוהב
ופי-ביבא-לת ,28061 ד"ת ילארשיה יטסילאיצוסה ןוגריאה

גרבנזור לייא :תנווקמ הסריג

:םיניינעה ןכות
7................................................................................. המדקה

9........................................לגנא .א - םייטסיכראנא תונויער הלא םג

21..................................................תיניארקואה הירוטסיהה תיצמת

28.................................................................הניארקואב םידוהיה

30.........................................................תיטסינילאטס "הירוטסיה"

31.יקסבוטסואפ .ק :היא נשומופ תנחתב תורבוע תויטסיבונכאמה תובכרה

35.....................................................................ןמטופ .ד - ונכאמ

101............................................................לגנא .א - םירבדה ילושב

המדקה
הישרפ" ארוקה ינפב גיצהל ,הנושארבו שארב ,איה הז רפס לש ותרטמ
תיטסיכראנאה העונתה לש היתודלות :תיסורה הכפהמה תורוקמ "המלענ
לעמ הדריו הסבוהש העונתכ .תינכפהמה "הני'צשבונכאמ"ה ,תיניארקואה
הל העיגהש בלה-תמושתל "הני'צשבונכאמ"ה התכז אל הירוטסיהה תמב
םירקחמ רפסמ 20-ה תונשב ובתכנ תוצעומה-תירבב .םיבר םינוירוטסיה דצמ
הכפהמל םיקיבשלובה סחי תא קידצהל התיה םתרטמש ,םייטגולופא
-תירב לש תיטסינומוקה הגלפמב םזינילאטסה תוססבתה םע .תיניארקואה
הירוטסיהה לש הז קרפב יטילופהו ירוטסיהה ןוידה םג קספנ תוצעומה
.תיטייבוסה

ןמטופ דיוייד לש ורפס ךותמ ,"ונכאמ" קרפה םוגרת אוה רפסה לש ורקיע
תא םסריפש ,יאקירמא ןוירוטסיה אוה ןמטופ ."היסורב םיחרזאה תמחלמ"
רתיש םושמ ינגרוב ןוירוטסיה לש רואית איבהל יתפדעה .1962 תנשב ורפס
ויהי הלאכש רותבו ,תיטסיכראנאה תורפסב םרקיעב םיאצמנ תורוקמה
הניא ןמטופ לש ותשיג ."תויביטקייבוא" רסוחב םיארוקה לע יאדווב םידושח
ךותב תויתרוקיבה ויתורעהמ תולקב ןיחבהל ןתינ תאזו - תיביטקייבוא
הייפוא לע ונממ םג הברה דומלל ןתינ ןכ יפ לע ףאו .ירוטסיהה רואיתה
.הניארקואב תינכפהמה העונתה לש יתימאה

ונכאמ רכזנ וב דיחיה םוקמה - דחאה .םירצק םיעטק ינש הז קרפל יתמדקה
לש תיטסינומוקה הגלפמה לש תימשרה (תיטסינילאטסה) הירוטסיהה רפסב
יטייבוסה רפוסה לש היפרגויבוטואה ךותמ עטק - ינשה ;תוצעומה-תירב
ינש .תוצעומה-תירבב הבר תוירלופופל וכז וירפסש ,יקסבוטסואפ ןיטנטסנוק
."הני'צשבונכאמ"ל תיטייבוסה השיגה תא ריהבהל ודעונ הלא םיעטק

לש יתיצמת םוכיס יתאבה תיניארקואה הכפהמה לש עקרה תנבהל
,"תידוהיה הלאש"ל שיגרה ,ילארשיה ארוקה רובע .תיניארקואה הירוטסיהה
עקרה ןמ טעמ ןתונה ,תירבעה הידפולקיצנאה ךותמ עטק איבהל ןוכנל יתאצמ
.הניארקואב תיממעה תוימשיטנאה לש יתרבחהו ימואלה

םיעוט ךכיפל .העונתכ ונימיב תמייק הנניאו טעמכ תיטסיכראנאה העונתה
תא גיצהל ידכ .םנקתיש ימ ןיא בורלו ,םזיכראנאה תונויער תא םתנבהב םיבר
רמאמהו רפסה תא חתופה רמאמה - םירמאמ ינש יתפסוה םמוקמב םירבדה
,םזיכראנאה לש תיטרואיתה תרוסמל עקר תתל יושע ןושארה .ותוא לעונה
העונת ןוחבל הסנמ ינשה .תיניארקואה תינכפהמה העונתה ישאר וקני הנממש
ינכפהמה לאמשה לש טבמ תדוקנמ ,םייטסיכראנאה תונויערהמ קלח םגו ,וז
.20-ה האמה לש הינשה תיצחמב

.םזיכראנאה לע שרופמ הירוגינס בתככ שרפתהל םילוכי הלא םירמאמ
תוידוסיב וקסע ינממ םילודגו םיברש איה תמאה .םה הלאכ תמייוסמ הדימבו
הרוצב ויתונויער תגצהבו םזיכראנאה תרוקיבב (תמזגומ תוידוסיב םיתיעלו)
עמתשמו תרוקיבה תעמתשמ ,ןמטופ לש ורוביחב ,הז רפסב םגו .תילילש
תא אקווד ריאהל ךרוצ יתיאר ןכל .םייטסיכראנאה תונויערה יפלכ לוזלזה
תינכפהמה-תיטסילאיצוסה העונתל ומרת רשא ,םזיכראנאב םימרז םתוא
דרפנ יתלב קלח תווהמו ,םינש האממ רתוי רבכ התוא תוולמה ,תואידיא
תונויערבש בויחה תשגדהב יתאטח םאו .הלש ינויערה "קשנה ןסחמ"מ
,םירחא תונויערבש הלילשה תשגדה ןובשח לע םימייוסמ םייטסיכראנא
.ךפהה תא ושעיש םישנא םירסח אלש העידי ךותמ תאז יתישע

לגנא דוהא 1976 יאמב 1

םייטסיכראנא תונויער הלא םג
םינומההש םעפ לכב ,ינכפהמ ךילהתב חתופ םייוסמ רוביצש םעפ לכב
-תוקעז תא עומשל רשפא ,ליעפ יטילופ חוככ הירוטסיהה תמב לע םיעיפומ
!היכראנא :םייקה-רדסה ירמוש לכ לש רבשה

בוש ,הנוכנ תינכפהמ הקיטקאט יפ לע תולעופ תוינכפהמ תוצובקש םעפ לכבו
!םיטסיכראנא :המדיקה יביוא םיקעזנ

.תינגרובה להקה-תעד יפב קר אל ךא ,יאנג םשל ךפה םזיכראנאה
,ןכוסמ ביוא םזיכראנאב ואר ,םינוש םייטילופ םינווגמ ,םיבר םיטסילאיצוס
לא וסחייתה םירחא .ידמעמה ביואה ןמ רתוי ףא ןכוסמ םיתיעל
ינכפהמה םחור-רצוקב םינכסמה ,םיעוט-םינכפהמ לאכ םיטסיכראנאה
.םייטסילאיצוסה םינכפהמה לש "תיארחא"ה תוליעפה תא םהיתויועטבו

הרדגהב .םתדובע תא וירקבמ לע לקה תינווג-בר היגולואידיאכ םזיכראנאה
ילעב םיתיעל ,הבחר תופקשה תשק ילעב םישנא לולכל ןתינ "טסיכראנא"
תינורקעה תודגנתהה קר םתוא תדחאמ רשא ,תודגונמ תויתרבח תופקשה
.הנידמה ןוטלשל

םדא ןוטלש לש הרוצ לכ םילבקמ אלש םייתד םישנא .םייתד םיטסיכראנא -
תא לולכל ןתינ וז הירוגיטקב .לאה לש הנוילעה תורמב קר םיריכמו ,םדאב
תא ,םיאמורה דגנ לודגה ידוהיה דרמה תעב ארויג-רב ןועמש לש וימחול
תא ,הילגנאב תינאטירופה הכפהמה תפוקתב םיטסיטפאבאנאה
,'ץיבובייל והיעשי 'פורפ .ודוהב וידימלתו ידנאג תא וא היסורב םינאיוטסלוטה
םושמ לארשי תנידמב ךמות אוה ךא ,"ער רבד" הנידמב םנמא האור ,לשמל
."הנידמה תא לטבל םינושארה תויהל םיכירצ אל ונחנא"ש

,הנידמה תורמ תא לבקל םינכומ םניא הלא ."םייטסיאוגא" םיטסיכראנא -
םילארביל תויהל םילוכי הלא .תישיאה םתורחב תעגופ איהש םהל הארנ יכ
ר"דה ומכ ,ינושארה םזילאטיפאקה לש תונורקעה תא םיצירעמה ,םיינוציק
,טרפה שפוחב תעגופה הטיש םזילאטיפאקב םג םיאורה הלאכ וא ,יורק השמ
.רנריטש סכאמ ,19-ה האמה ןב ינמרגה טסיכראנאה ומכ

התיה וזש םושמ ,הנידמל ודגנתה הלא ."םיינגרוב-ריעז" םיטסיכראנא -
תוליהקהו "תואדליג"ה תרוסמ תא הרבש רשא ,םזילאטיפאקה לש הריצי
ךא ,תויטסילאיצוס תואמסיס ולעה םה .םייניבה-ימי לש תוירפכהו תוינוריעה
לע ססבתהל הטנו ,תיתיישעתה תוחתפתהה ןמ םלעתה םהלש "םזילאיצוס"ה
תא דחוימבו ,ןודורפ תא לולכל רשפא וז הירוגיטקב .םיישפוח הכאלמ-ילעב
תא ףא תמייוסמ הדימבו ,("םיידדה"ה) "םיטסיאלוטוימ"ה וידימלת
לש הירוטסיהל םיכייש רבכ הלא .ןיקטופורק תושארב םיטסינומוק-וכראנאה
.םילעופה-תעונת

וויה ,ןינוקאב היה םהיניב טלובהש ,הלא .םייטסיביטקלוק םיטסיכראנא -
תימואלניבה תינכפהמה םילעופה תעונתב םיירקיעה םיביכרמה דחא תא
ירוטסיהה םזילאירטאמה תא ולביק םה .1-ה לנויצנרטניאה תפוקתב
תיטסילאיצוסה הכפהמה לש הדיקפת תא ואר םה ,ותומכ אלש ךא ,סכראממ
םינומהב ואר םה .הנידמה תודסומ לוטיב םע דבב דב ,יטרפה ןיינקה לוטיבב
ידיב םתגהנהל ודגנתהו ,תיתרבחה הכפהמה יאשונ תא םיאכודמהו םילצונמה
.הגלפמה - ינכפהמ טועימ

ךות הכפהמה םודיקב םדיקפת תא ואר הלא .םייטסירוריט םיטסיכראנא -
ושמשיו ,םינומהל ךרדה תא וארי רשא ,םידיחי לש "םישעמב הלומעת" עוציב
יכ קפס ןיא ךא ,טסירוריטל ךפה הז ןויער לביקש ימ לכ אל .אמגוד םהל
.רוריט תולועפל היצמיטיגל הקפיס "םישעמב הלומעת"ה

,םיטסירוריטה לש םתחלצה רסוחב וריכה הלא .םייטסילאקידניס-וכראנא -
תא ווהי רשא ,םיינומה םיינכפהמ םייעוצקמ-םידוגיא לש םתמקהב ולגדו
םיבייח םייטסילאקידניסה םידוגיאה .תיטסילאיצוסה הרבחה לש ןיערגה
תיללכה התיבשל דע ,תוינכפהמ תותיבש לש ךרדב םילעופה דמעמ תא ןגראל
תרכינ העפשה םהל התיה .תיתרבחה הכפהמל תואה תא ןמסתש ,תינכפהמה
-ב ,תידרפסה הקילבופרה םע דחי ,םתסובת דע ירביאה יאה-יצחב דחוימב
.1939

ןווגימה .םיבר םימרז-תת אוצמל ןתינ הלאה םימרזהמ דחא לכ ךותב םג
ויתויועט ללגב דחא םרז לולשל םזיכראנאה ירקבמל רשפיא הזה בחרה
לע דומעל הצור ינא .המוד חפל לופיל הצור ינניא .רחא םרז לש ויתונולשכו
רקחמ ןאכ שיגהל רמייתמ ינניא .םיטסיכראנא ידי-לע וחתופש ,תונויער רפסמ
תומלעתהב תיטסיכראנאה העונתל לווע השענ יכ שח ינא ךא ,םלשומו קימעמ
.תיטסילאיצוסה הבשחממל המרתש הלודגה תיבויחה המורתה ןמ

-לע הבתכנ איה .םיחצנמה לש הירוטסיהה הרקיעב איה הבותכה הירוטסיהה
יפ לע קר םירכזומ תויהל וכז םיחצונמה .םהיכרוצל המאתוהו ,םיחצנמה ידי
םיחצנמה וגאד ,םהשלכ םיבתכ םהירחא וריאשהו הדימב .םיחצנמה ןוצר
הרשפיא סופדה תוחתפתה .תונורחאה תואמב ךכ אל .םפלסל וא םדימשהל
עוגפל היה רשפא דימת אלש ,םיינויציזופוא םיבתכ לש םג תינומה הספדה
וליאו ,םיחצנמל ללכ-ךרדב הנותנ תוניינעתהה ברימ ,תאז לכבו .םלוכב
.תיסחי םיטעמ םישנא םיניינעתמ םיחצונמה תודלותב

רפסמב וז התכז םא םג .תיטסיכראנאה העונתה לש הלרוג םג היה הזכ
ףוסב רבכש - "תחצונמ" העונת רותב יכ קפס ןיא ירה ,םיקימעמ םירקחמ
הכ תוקסעתהל התכז אל - םילעופה-תעונת ילוש לא הקחדנ 19-ה האמה
היטארקומד-לאיצוסה וא םזינינל-םזיסכראמה ,םזיסכראמה ומכ הפיקמ
לש םהיבתכב הפיקמ תרוקיבל וכז םייטסיכראנאה תונויערה ."םיחצנמ"ה
תעונת רובע "ובאט"ל הכפה תיטסיכראנאה הירואיתהו ,םינורחאה הלא
םיבר .תרחא ךרדב הנוחצינ תא הגישה "תחצונמ"ה העונתה םלוא .םילעופה
קלחל וכפה ,םהידי-לע וצמוא ,םיינכפהמ םינוגרא לצא וטלקנ היתונויערמ
םא םג ,רתוי בוט דיתעל וכזי דוע יכ ןכתייו ,םהלש היגולואידיאהמ ילארגטניא
."םזיכראנא" תמתוחה תחת אל

הנידמל סחיה
ירקבמ ךכל ומרת .הבר הנבה-יא ררוע הנידמל םיטסיכראנאה לש םסחי
יכ םא ,תחא תיוות םיטסיכראנאה לכל קיבדהל ופידעה רשא ,םזיכראנאה
.תיטסיכראנאה העונתה ךותב תחא השיגלו ,דחא םרזל קר המיאתה וז תיוות
.םירחא םע רשאמ רתוי הז םרז םע דדומתהל היה לקש םושמ תאז

,םזילאטיפאקה לש רצותכ הנידמה תא ואר תיטסיכראנאה םילעופה תעונתב
ונווכתה םה .הנידמה םג לטובת םזילאטיפאקה לש ולוטיב םע יכ ונימאהו
-ה לנויצנרטניאה תפוקתב יכ םיעדוי םיטעמ קר .רתויב םייוסמ הנידמ-ןונגנמל
,"תשדוחמ הנידמ" :"הנידמ" חנומב שומישמ וירבחו ןינוקאב ועתרנ אל 1
תרוצ תא ורידגה ךכ - "תיטסילאיצוס הנידמ" ףאו "השדח תינכפהמ הנידמ"
יכ םהל ררבתנ ןמזה ךשמב .תיטסילאיצוסה הכפהמה רחאל הרבחה ןוגריא
.הנוש ןבומב םיחנומ םתואב םישמתשמ ,ויכמותו סכראמ ,"םיראטירוטוא"ה
לע רתוול םיטסיכראנאל םרג ,תונבה-יא רורגיש ,תועמשמה-לפכ ינפמ ששחה
.הדיתעה הרבחה רואיתב "הנידמ" הלימב שומישה

םיטסיסכראמה םג ומיכסה 1-ה לנויצנרטניאה לש (1896) לזאב סרגנוקב
ךילהתב הרבחה חתפתת ,הרבחל ךייש היהי שוכרהש רחאל יכ רמואה חוסינל
הלימב שומישה לע ורתיו םיטסיסכראמה ;"תונומוק לש היצזיראדילוס" לש
לש וידימלת דגנ קבאמב םיטסיכראנאה תכימת תא גישהל ידכ "הנידמ"
"הנידמ"ה התיה אל זא רבכ ,דבלב יטקאט דעצ הז היה םא םג ךא ;ןודורפ
.ןוילע ךרע םיטסיסכראמה רובע

םע קר אל - טקילפנוקל ויכמותו ןינוקאב וסנכנ 1-ה לנויצנרטניאה תפוקתב
םהיתופקתהל םיעיגפ רתוי הברה ויהש ,םירחא םע םג אלא ,סלגנאו סכראמ
-לאיצוסה ויה דחא דצמ .יעדמה םזילאיצוסה לש םידסיימה ינש רשאמ
ועיצה רשאו ,"שיט'פ" ןיעמ הנידמה התוויה םרובעש - םיינמרגה םיטרקומד
ויה ינשה דצהמו ;("Volkstaat") "םעה תנידמ" יתועמשמ-ודה חנומה תא
ןינוקאב .ינכפהמ טועימ לש תינמז הרוטאטקידב ולגד רשא ,םיטסיקנאלבה
וחספ סלגנאו סכראמ .הלא תוירטירוטוא תויצפצנוק יתש דגנ הרמוחב קבאנ
םיטארקומד-לאיצוסה ןיב - תויטקאט תוביסמ - ובצייתהו ,םיפיעסה ינש לע
ינש דגנ תרוקיבב תאצל וטילחה ףוסבל .םיטסיקנאלבה ןיבל םיינמרגה
לש תקסופ-יתלבה הדרטהה ץחלמ האצותכ הבר הדימב ,דחי םג םימרזה
.םיטסיכראנאה

תיטסילאיצוסה הרבחה
ימצע לוהינב קפתסה אוה ךא ,"ימצע לוהינ" המסיסה תא ןושאר הלעה ןודורפ
םע םילשהל םיכסה אלו ,םינטק םיביטרפואוק לשו םינטק הכאלמ-יתב לש
.םילודג םילעפמב הישעתה זוכירו שועית תארקל - הרבחה תוחתפתה ןוויכ
הרבחב םיביטרפואוקה :הז אשונב תימצע תרוקיב ריבעה וימי ףוסב
ךרוצ שי .םיינגרוב-ריעז םינוגריא ללכל רדרדיהל םפוס תיטסילאטיפאקה
אל תדקפומה תיביטרדפ ,תיפותיש תולעב ידי-לע ףלחוי ולוכ יטרפה ןיינקהש
תיאלקח היצרדפב םידחואמה ,םינרציה ללכ ידיב אלא ,הנידמה ידיב
המכ איבהל" קר רשאמ רתוי הברה אוה םינכפהמה דיקפת .הבחר תיתיישעתו
לש תילכלכה היצמרופסנארטה" היהי דיקפתה ;"תודגאתהל םילעופ תואמ
גזמתהל םיבייח םייתרבחה תודמעמה" :(תפרצ) "םישנא ינוילימ 36 ןב םע
."םינרצי לש תחא תודגאתה ךותל

לוהינה ןעמל רוצייה-יעצמא תעקפהל ילאידיא ילכ הנומוקב האר ןינוקאב
טוריפב הדיתעה הנומוקה לש ימינפה הנוגריא תא ראת ףא אוה .ימצעה
טאדנאמ ילעב םירחבנ םיגיצנ לש הצעומ ידי-לע להונת הנומוקה :םייוסמ
םהלש טאדנאמהו ,םהירחוב ינפב דימת םיארחא ויהי הלא ;שרופמ יביטיזופ
רוחבל הלוכי הנומוקה תצעומ .םירחובה ידי-לע לוטיבל ןמז לכב ןתינ היהי
תקולחל .הנומוקה לש ינכפהמה לוהינה לש ףנע לכל עוציב-ידעו הכותמ
הטישבש ןורסחה תא תצמצמ איהש ךכב ןורתי שי םיברה ןיב תוירחאה
- םידיקפתה לכ תא אלממ םירחבנ-םיגיצנ לש ןטק רפסמ היפלש ,תיגוצייה
םיתיעל תוסנכתמה תויללכ תופיסאב יביסאפ טעמכ ראשנ םעהש העשב
.הדובע לש םיפוג הנייהת תורחבנה תוצעומה .תוקוחר

היהת תילכלכ הניחבמ :תיטסילאיצוסה הרבחה ןוגריא תא םג ראת ןינוקאב
תילהנימ הניחבמ ;ימצע לוהינב תודבועה םילעופ תויודגאתה לש היצרדפ וז
.תונומוק לש היצרדפ וז היהת

.יטסילאטיפאקה רטשימה תחת תויצרדפ תמקה תורשפאב ןימאה אל ףא אוה
םג ןאכמו .תיתימא היצרדפ רשפאתת תיטסילאיצוסה הכפהמה ירחא קר
תא םיקהל םינש האממ רתוי ינפל רבכ ארק אוה .ולש םזילנויצנרטניאה
םינושה םימעה ןיב םיחרזא-תמחלמ" עונמל ידכ "הפוריא לש תירבה-תוצרא"
אל וזה תיפוריאה היצרדפהש יאנתב תאז ךא ."תיפוריאה החפשמה לש
,תיזוכיר הנידמ םוש" ."הווהב תויונב ןהש יפכ" תונידמה לע ססבתת
אל ,הקילבופר ארקית וליפא ,תיטסיראטילימ - םג ןאכמו תיטארקורויב
היהת הנבמ םצע ידי-לע .תימואלניב היצרדפל תונכבו תוניצרב סנכיהל הלוכי
- חרכהב - ןאכמו ,תימינפה תורחה לש - היולג וא היומס - הלילש וזכ הנידמ
קר ."תונכשה תוצראה לש ןמויקל םויא ,תדמתמ המחלמ תזרכה הווהת איה
הנידמה תולובגב בשחתהל ילב - וזכ היצרדפל לבקתת תינכפהמ הנידמ
.םימייקה

םג תללוכה ,תימצע הרדגה לע יתימא םזילנויצנרטניא ססובמ ןינוקאב יניעב
וא הנומוק ,תונגראתה לכ ,לאודיבידיניא לכ" .תודרפיהל תוכזה תא
,ולרוג תא רידגהל תטלחומה תוכזה ול שי ,םע לכו רוזיא לכ ,היצניבורפ
,תירב לכ קתנל וא הצור אוהש ימ םע תירבב אובל ,אל וא םירחא םע רבחתהל
תוכזה" ."וינכש תויחונ וא תוירוטסיה תועיבת ארקנש המל סחייתהל ילב
תויוכזב הבושחה איה תוישפוח התואב דרפיהלו תוישפוחב דחאתהל
םלוא ."תיווסומ היצזילארטנצ דימת היצרדפנוק היהת ,הידעלבו ,תויטילופה
תרסח םצעב תודרפיהה היהת" תודרפיהל תוכזב הרכהב לכה וענכושיש עגרב
לש רצות דוע הנייהת אלו ,תוישפוחב הנעבקית תוימואל תודיחיש ללגב ,הביס
."ירוטסיה רקש לשו תומילא

שחור אוה יכ ריהצה אוה .ילאינולוקה םלועה תויעבל רע היה ןינוקאב
עיצהו ,"יוכיד לש הרוצ לכ דגנ תימואל תוממוקתה לכל הקזח היטאפמיס"
דגנ ידרפסה םעה לש תיממעה תוממוקתהה תמגוד תא םיאכודמה םימעל
הלירגה ימחול וחילצה טעומה םחוכ תורמל :ןוילופאנ לש שוביכה תואבצ
וחילצה אלש ,םיירסיקה שוביכה תוחוכ דגנ דמעמ קיזחהל םיימוקמה
תופכל יאשר וניא דחא ףאו ,ומצע-אוה תויהל תוכזה שי" םע לכל .םעינכהל
הוויק ןינוקאב ."ויקוח תאו ויתועד תא ,ונושל תא ,ויגהנמ תא ,ושובל תא וילע
ןעמל" היהי רורחישה ךילהתש ,ךכ ימואלה רורחישה תא םישגהל היהי ןתינ יכ
לכ ."םינומהה לש םייטילופה םיסרטניאה ןעמל ומכ םיילכלכה םיסרטניאה
אלל ךרעית םא ...םעה דגנ חרכהב היהת" תימואל תואמצע ןעמל הכפהמ
היהת וזכ הכפהמ ."ינויגליבירפה דמעמב התחלצהל היולת ךכיפל היהתו ,םעה
,איה תימואלה הלאשה ."תינכפהמ-רטנוק העונתו ןוסא ,תיביסרגורטר"
הכפהמב היולת החלצההו ,תיתרבחה הלאשל תינשימ ,תירוטסיה הניחבמ
הניא תדדובמ תימואל הכפהמ .תיתרבחה הכפהמב היולת הלצההו ,תיתרבחה
.תימלוע הכפהמל חרכהב תכפוה תיתרבחה הכפהמה - חילצהל הלוכי

בושח דוסי הב הארו ,תיגולונכטה תומדקתהה תונורתימ םלעתה אל ןינוקאב
העפות ןה םילעופ לש תויביטקלוק תויודגאתה" .תיטסילאיצוסה הרבחה לש
שארמ תוזחל םילוכי ונניא - ןתישארל םידע ונאשכ ,םויה ;השדח תירוטסיה
לעו ,ןהל היופצ יאדו רשא המוצעה תוחתפתהה לע אנ ובשיח ךא .ןדיתע תא
ףא אלא ,ירשפא קר אל הז .הנחתפת ןהש םייתרבחהו םייטילופה םיאנתה
לש ףאו תויצניבורפה תולובגל רבעמ לא הנטשפתת ,ןנמזב ,ןהש ,יאדוול בורק
דוע היהת אל רשא ,תישונאה הרבחה לש הנבימה לכ תא תונשל ידכ ,תונידמה
הנרוצית" הלא תודיחי ."תויתיישעת תודיחיל אלא ,םימואלל תקלוחמ
הקיטסיטאטס" תרזעב ,השארב הנוילע הצעומ םע "תיקנע תילכלכ היצרדפ
הצעומה ןזאת "םיקייודמו םיטרופמ ,םיפיקמ םינותנ תקפסמה ,םלוע תקבוח
ןיב ימלועה יתיישעתה רוצייה תא הוושתו קלחת ,ןווכת ,שוקיבהו עציהה תא
,יופכה ילכלכה ןואפיקה ,הקוסעתבו רחסמב םירבשמהש ךכ ,תונושה תוצראה
.ירמגל ומלעייש חוטב טעמכ - ןוה ןדבואו ילכלכ ןוסא

ךורכה ימואל רורחיש ,(םיטייבוס ,תוצעומ לש ןבומב) תונומוק ,ימצע לוהינ
תוכזבו תימצעה הרדגהב ריכמה םזילנויצנרטניא ,יתרבח רורחשב
תודיחי לש תימואלניב היצרדפ ,תימלוע תיתרבח הכפהמ ,תודרפיהה
םיינויערה םקשינ-ילכ תא םויה םיווהמ םלוככ םבור ,הלא - תויתיישעת
.םלועב םיבר םיינכפהמ םיטסילאיצוס לש

םיחותינו תויזחת
- תיתרבחה תוחתפתהה רקחל ןייוצמ ילכ ונל קינעה םזיסכראמהש םשכ
ילכ תיטסיכראנאה הירואתה ונל הקינעה ךכ ,ירוטסיהה םזילאירטאמה
ןוויכ לעו ,תויטילופ תועונת לש יתימאה ןנקנק לע תוהתל ידכ ןייוצמ
."תיראטירוטוא-יטנא"ה השיגה תומדב ,םיינכפהמ םינוגריא לש םתוחתפתה
.שממ האובנכ םירבדה םיעמשנ םיבר םירקמב

ססובמ היהי ונבי (סכראמ לש וגוסמ) םיטסינומוקהש רטשימה יכ ןעט ןודורפ
,םינומהה לש הרוטאטקידה לע תססובמ הרואכל - תקדוהמ היטארקומד לע
חיטבהל ידכ קר חוכ קיפסמ םינומהל וזכ היטארקומדב ראשיי תואיצמב ךא
:םזיטולוסבאהמ הלאשהב חקלנש ,אבה טירפתל םאתהב ,תיללכ תודבע
הבשחמ לכ לש יתטיש סרה ;לכ-קבוח םזילארטנצ ;הקולחל ןתינ-יתלב ןוטלש
הרטשמ חוכ ;תינרתחכ תבשחנה ,תימוקמ וא תיביטארופרוק ,תילאודיבידניא
.ינויציזיבקניא

ותסינכ ינפל רצק ןמז בתכ ,ירוטסיהה םזילאירטאמה תא לביק רשא ,ןינוקאב
:1-ה לנויצנרטניאל
לוכי ינניאו ,תורחה לש הלילשה אוהש ללגב ,םזינומוקה תא בעתמ ינא"
םושמ ,טסינומוק ינניא .תורחה אלל ינאמוה רבד ירשפאש םיכסהל
ךותל םתוא לכעמו הרבחה לש ןוטלשה תוחוכ לכ תא זכרמ םזינומוקהש
ינאש העשב ,הנידמה ידיב שוכרה זוכירל חרכהב ליבומ אוהש ללגב ,הנידמה
ןורקיעה לש טלחומה ולוסיח תא הצור ינא .תלטובמ הנידמה תא תוארל הצור
-ינב תא הלצינו האכיד ,הדבעיש דימת רשא ,הנידמה תורמ לש יראטירוטואה
שוכרו ,הרבח הצור ינא .תוברתו רסומ םתוא דמלל תרמייתמ הדועב ,םדאה
אלו ,תוישפוח תויודגאתה ךרד הלעמל הטמלמ ןגרואתש ,יתרבח וא יביטקלוק
ללכבו ,טסיביטקלוק ינא וז הניחבמ ...יהשלכ הטירוטוא ידי-לע הטמל הלעמל
שיגדהל ידכ תילולימ הלדבה ,"הנידמה" ןיינעב ומכ ,ןאכ םג) ."טסינומוק אל
.(הנושה ןכותה תא

ונאש המ לש ןיערגה תא םזיסכראמב האור אוה יכ 1870-ב ןעט ןינוקאב
הז היה םיתיעל ."םזינילאטס"כ ארפ-לדג רשא "םזינינל" תונכל ונייה םידיתע
סלגנאלו סכראמל קיבדה ןינוקאב .הקדצה ךכל התיה םיתיעל ,הקדצה אלל
:םהילע ובשח ללכב םא ,םלועמ יבמופב ואטיב אל םתואש תונויער
,ךכ םאו ;םידמולמ ךפהיהל םילוכי םניא םילעופה לכש ,רמאיהל בייח הז..."
םישנא לש הצובק הנשי (לנויצנרטניאה) הזה ןוגריאבש קיפסמ הז ןיא םאה
םזילאיצוסה לש הקיטילופהו ,היפוסוליפה ,עדמה לש םקמועל ודרי רשא
חוטב תויהל לוכי ...בורהש ךכ ,ונרודב תירשפאה רתויב תמלשומה הרוצב
-לע טושפ ...ןויראטלורפה לש יפוסה ורורחישל הנוכנה ךרדה לע ראשנ אוהש
,םינועיט לש הז וק ונעמש ...? (וז הצובק לש) היתוארוהל ןמאנ תויצ ידי
ףא אוה ךא - ןורשיכבו תוחקיפב - םינפוא ינימ לכבו םיזמרב חתופמ אוהשכ
."הז ליבשב ,קיפסמ םינכ וא ,קיפסמ םיצימא םניא םה :יולגב אטוב אל םעפ

םידיתע ,ידמ רתוי ברעמה ילעופ וכחי םא" :תיסורה הכפהמב ןימאה ןינוקאב
תיטסיכראנא" היהת היסורב הכפהמה ."אמגוד םהל תתל םייסורה םירכיאה
תא ךישמהל טושפ םילולע םינכפהמה :אובל דיתעהמ ששח אוה ךא ."הדוסיב
התרוצ תאו הנידמה למס תא ףילחהל ןתינ"ש ןויכ ,לודגה רטפ לש ותנידמ
היהיש וא ,לסוחת הנידמהש וא ."יוניש אלל ראשיי הסיסב ךא ...תינוציחה
:ונלש האמה לש רתויב ןכוסמהו בעתנה רקשה םע" םילשהל ךרוצ
תא חק" :הרהזאב ותפקשה תא םכיס אוהו ."המודא היטארקורויב
ןוטלש ול ןת וא יסור-לכה סכה לע ותוא םישו םינכפהמב רתויב ילאקידארה
."ומצע ראצהמ עורג היהי אוה הנשה תאצ ינפלו ...ירוטאטקיד

סולוג" ןואטיבב (םואבנכייא) ןילוו יניארקואה טסיכראנאה בתכ 1917 ףוסב
,היצאמיטיגל לבקי םנוטלשו וקזחתי םהש עגרב" :("הדובעה-לוק") "הדורט
,הנידמב-םינימאמו םיאקיטילופ ,םיטסילאיצוס םהש - םיקיבשלובה וליחתי
ץראה ייח תא ןגראל - תיראטירוטואו תיטסילארטנצ הלועפ לש םישנא רמולכ
םיטייבוסה ...םיזכרמהמ ופכייש ,םיירוטאטקידו םייתלשממ םיעצמאב םעהו
...תיזכרמה הלשממה לש םיטושפ םיעצבמ םיפוגל הגרדהב וכפהיי םכלש
לכ רובשל שפחיש ,הלעמלמ לעפיש ,יראטירוטוא יטילופ הנידמ-ןונגנמ םקוי
.תיזכרמה הטירוטואה םע המכסהב םניאש הלא לכל יוא ...לזרב-ףורגאב רבד
."הגלפמה יגיהנמ לש הטירוטואל תואיצמב ךפהיי 'םיטייבוסל ןוטלשה לכ'

:ויתונקסמ תא ןילוו םכיס 30-ה תונשבו
וליפא ,וז הרוצ תצמאמו יתנידמה-םזילאיצוסהמ הארשה תלבקמה הכפהמ"
לולת ןורדמב תרדרדימו הנוכנ-אל ךרד לע הלוע איה :הדובא איה ,'תינמז'
הלא רובע תינויגליבירפ הדמע חרכהב רצוי יטילופ ןוטלש לכ ...רתויו רתוי
רוציל ןוטלשבש הלא םיבייוחמ הכפהמה לע םחוטלתשה םע ...וב םיקיזחמה
הצורה הטירוטוא לכמ דרפנ-יתלב אוהש ,יוכידהו היטארקורויבה ןונגנמ תא
הטירוטוא לכ ...טולשל - תחא הלימבו ,תווצל ,דקפל ,היתודמע לע רומשל
תא קחוד המויק םצע .םייתרבחה םייחה לע תמייוסמ הדימב חקפל תפאוש
ןוטלש ...המזוי לש חור לכ קינחמ התוחכונ םצע ;תויביסאפל םינומהה
ששוח אוה ...'הטירוטוא' בורמ חפונמ .יתימא םילבוח לקמ ...אוה 'יטסינומוק'
,הדושחכ דיימ ויניעב תיארנ תימונוטוא תוליעפ לכ .תיאמצע תוליעפ לכמ
לכמ המזוי .םילמעה לע ידבלב חוקיפ הצור וזכ הטירוטוא יכ ...תמייאמכ
ךכיפלו ,הלש תעצבמה תושרב העיגפכו לובג תגסהכ היניעב תיארנ רחא רוקמ
."התעד לע תלבקתמ-יתלב איה

תיטילופ הצובק םוש ,הגלפמ םוש :טושפ אוה םזיכראנאה לש חתפמה ןויער"
תא ררחלש חילצת אל ,תאז תושעל תונכב תפאוש איה וליפא ,תיגולואידיא וא
- םהל ץוחמ וא - םהילעמ המצע תא םישתש הז ידי-לע םילמעה ינומה
קר אובל הלוכי תיתימא תוררחתשה .םתוא 'ךירדהל' וא םהב 'טולשל' הרטמב
םינוגריאה ךרד ,םמצע םילעופה ,רבדב םיעגונה הלא לש ...הרישי הלועפ ךרד
םיביטרפואוק ,תשורח-יתב ידעו ,רוציי לש םיטאקידניס) םהלש םיידמעמה
.יגולואידיא ףוג וא תיטילופ הגלפמ יהשוזיא לש הלגד תחת אלו (המודכו
לוהינ' לעו תיטרקנוק הלועפ לע תססובמ תויהל תבייח םהלש תוררחתשהה
ךא םינומהה ךותב םידבועה ,םינכפהמה - חוקיפ תחת אל ךא - תרזעב 'ימצע
אל תיתימאה תררחשמה-הכפהמה לש יטסיכראנאה ןויערה ...םהילעמ אל
ידי-לע קר אלא ,םהש-תומכ םיטסיכראנאה ידי-לע םידיגו רוע םורקל לכוי
קר םישרדנ ,ללכב םירחא םינכפהמ וא ,םיטסיכראנא ...םיבחרה םינומהה
,ךכ לע םידמוע םיטסיכראנא םא .םימייוסמ םיבצמב םהל רוזעל וא לקהל
,םינומהה 'תכרדה' ידי-לע החלצה ללכל תיתרבח הכפהמ איבהל ולכוי םהש
ןתואמו ,םיקיבשלובה לש וז ומכ קוידב ,הילשא היהת וזכ הרמויש ירה
."תוביס

ישיאה רוריטה
תעונת .םיטסירוריטה םיטסיכראנאל תורוש המכ שידקהל הצור יתייה
לע הדמועב ,קדצבו ,הלא לש םכרד תא לולשל הדמל תינכפהמה םילעופה
דוגינב ,ינכפהמה ךילהתב םינומהה תופתתשה לש הלעמב הנושארה תובישחה
תא ירוירפא לבקל ןכומ ינניא תאז לכבו .םידיחי לש תדדובמה םתלועפל
ךילהתל ועירפה קר םיטסיכראנאה לש ישיאה רוריטה תולועפ וליאכ הנקסמה
דודמל רשפא םאה .ירמגל תלעות-תורסח ויהו תוילשא וציפה קר ,ינכפהמה
?תושק תופוקתב םינומהה דודיעל הלא תולועפ ומרת הדימ וזיאב עובקלו
יונישב ךרוצה לש העדותה תרדחהל ומרת ןה הדימ וזיאב דודמל רשפא םאה
תויושקנתהה ?ךפיהה תא תואדווב עובקל רשפא םאהו ?ינכפהמ
,"ןברוק"ה לש תקייודמ הרירבב לודגה ןבורב ונייטצה תויטסיכראנאה
וספתנ רשאכ .עשפמ-םיפחב עוגפלמ ענמיהל דאמ ולדתשה םישקנתמהו
תיתרבחה הכפהמה תונויער תא ץיפהל תורשפאה םהל הנתינ ,ןידל ודמעוהו
הנידמה ןונגנמב םיבר לש םלוסיח ףא לע ,םנמוא .םימשאנה ןכוד לעמ
העודי תוישיאב העיגפ לכ םלוא ,לועפל הז ןונגנמ ךישמה תיטסיראצה
תוליעפ .ירמגל םיניסח םניא ומצע ראצה ףאו ראצה ישנא יכ החיכוה הצמישל
אל ךכב יכ ןוחטיבב עובקל ןתינ םאה ךא ,םזיראצה תלפהל האיבה אל וז
ךכב יכ ןוחטיבב עובקל ןתינ םאה ?םזיראצה תשלחהל םיטסיכראנאה ומרת
הלא תולאש ריאשהל ףידעמ ינא ?םזיראצה קוזיחל םיטסיכראנאה ומרת קר
.תינקספ הבושת אלל
ב קלחל