:םייח ןונגיס לש םזיכרנא וא יתרבח םזיכרנא
רושיגל תנתינ הנניאש םוהת
ןי'צקוב יררומ תאמ
Murray Bookchin

יטנאה הבישחב תורתוס תומגמ יתש ןיב חתמ םייק הנש םייתאמכ הזמ
וז תמועל ,טרפה לש הימונוטואל תישיא תוביוחמ לש וז :תיראטירוטוא
םירשע-ה האמה ךרואל .יתרבח שפוחל תיביטקלוק תוביוחמ לש
ןוטלשל היציזופואכ ,םזיכרנאה ךותב ,ליבקמב ומייקתה ןהיתש ומייקתה
הרבחה לש לדומ ,תללוכ הפקשהמ קלחכ ,וגיצה אל ןהיתש .יתנידמה
.ומוקמב הנביתש השדחה

ןוגרא לש תומיוסמ תורוצב וכמת םזיכרנא לש םינוש םימרז ,םנמא
םזיכרנאה ,יללכ ןפואב .וזמ וז דואמ תונוש ללכ ךרדב ויה ולא ךא ,יתרבח
" …מ שפוח" ותועמשמש , "ילילש שפוח" הניכ ןילרב והיעשיש המ גיצה
שפוח"ל תוביוחמב ראפתה םזיכרנאה ."והשמ תושעל שפוח" אלו
ותויתריצילו תיגולואידיאה ותונלבוסל ,ולש םזילרולפל החכוהכ "ילילש
(.ותודיכל רסוח – דחא טסינרדומ-טסופמ רתוי ןעטש יפכ ,וא)

םיסחיה תרהבהב ,תומגמה ןיבש חתמה בושייב םזיכרנאה לש ונולשיכ
הרבח ורשפאיש תוירוטסיהה תוביסנה לע העבצהבו הרבחל טרפה ןיבש
ורתפנ אלש תויעבל תיטסיכרנאה תוגהב םרג ,יתנידמ ןוטלש אלל תיכרנא
איבהל הסינ ,ורוד ינב םיבר םיטסיכרנאמ רתוי ,ןודורפ ףזו'ז .םויה דע
ןיב רקיעב - םימכסה לע תססובמה תיראטרביל הרבח לש ישממ רואית
תא ףקשמ ןודורפ לש ונוזח .תונומוקו םיביטרפואוק ,םיריעז םינרצי
לבא .הכאלמה ילעב ידי לע רוצייב הנייפאתהש ,ותפוקת לש תואיצמה
הטונה תינורטפ השיג תלעב שפוח לש הסרג ןיב בלשל ונויסינ
קימעמ וניא םימכסה לע תססובמה תיתרבח הנמא ןיבל ,תוילכראירטפל
םיביטרפואוקל הכאלמה לעב ןיב םיידדהה םיסחיה סוסיב .ויד
םיגשומה לע רשאמ רתוי ,קדצ וא ןויווש לש ינגרוב הזוח לע תונומוקהו
הכאלמה לעב לש היטהה תא ףקשמ ,םיכרצו תלוכי לש םייטסינומוקה
תוביוחמה אשונ תא לפרועמ ריאשמו ,תישיא הימונוטוא לש ןוויכל
לש תובוטה םהיתונווכ לע תוכמתסהל רבעמ ביטקלוקל תירסומה
.םירבחה

ידכ וידי תא ילע חינמש ימ" :ןודורפ לש תמסרופמה ותרהצה ,ןכאו
אוהש וילע זירכמ ינאו ,ןאריטו יקוח אל ןוטלש-ספות אוה ,יב טולשל
תא הליצב הריאשמו ,ישיא ילילש שפוח לש ןוויכל הטונ – "יביוא
תיטסיכרנאה הרבחה ןוזח תאו םיאכדמ םייתרבח תודסומל ותודגנתה
תיטסילאודיבידניאה הרימאה םע תולקב תבלתשמ וז הרהצה .גיצהש
ענכיהל לוכי ינאש דחא חוכ קר שי" :ריהצהש ,ןיוודוג םאיליוו לש לילעב
ינופצמ לש תודוקפה ,תימצעה יתנבה לש הטלחהה אוהו ,םלש בלב ול
ומכ ,ונופצמו תימצעה ותנבה "תוכמס" לא ןיוודוג לש ותיינפ ."ילש
ונתנ ,ןודורפ לש ותוריח תא ליבגהל תמייאמה "דיה" לש התעשרה
.יטסילאודיבידניאה ןוויכל הקזח הפיחד םזיכרנאל

תרכינ הצרעהל וכז ןה ב"הראבו – ויהיש לככ תומישרמ ,ולא תורהצה
,(ינשוכרה ןימיה ,קויד רתיב ,וא) יראטרבילה ןימיה ארקנש המ יגוחב
דוגינב .ומצע תא רתוסש םזיכרנא תוגיצמ ןה – תישפוח המזויב לגודה
תויטסיביטקלוק תופקשהב ולגד ןיקטופורק רטפו ןינוקאב לאכימ ,םהל
תא שיגדה ןינוקאב .שרופמב תויטסינומוק ןיקטופורק לצאו – ןרקיעב
.יטרפה תמועל יתרבחה לש המידקה תוכז
:בתכ אוה ,"הרבחה"
ומכ איה הז ןבומבו ,ונממ םויק הכיראמו ,ישונא טרפ לכל תמדוק"
רודכ לע הדלונ איה ,קויד רתיל ,וא ,עבטה ומכ תיחצנ איה .ומצע עבטה
ןכל היהי הרבחה דגנ יתוהמ דרמ .ולשכ היהי המויק ךשמו ונלש ץראה
אל איה תישונאה הרבחהשכ ,ומצע עבטה דגנ דרמ ומכ ירשפא יתלב
רודכ ינפ לע עבטה לש ותריציל ןורחאה לודגה יוטיבה רשאמ רחא והשמ
םויק לכל רבעמ ומצע תא םקמי הרבחב דורמל הצרי רשא טרפ .ץראה
[1].ישממ

המגמה יפלכ ותדמע תא תובורק םיתעל אטיב ןינוקאב
.תשגדומ תוסמלפתהב םזיכרנאבו םזילרבילבש תיטסילאודיבידניאה
ויתורהצהמ תחאב בתכ ,"טרפה יפלכ תובוח" שי הרבחלש תורמל
:יתרבח אוה טרפה לש ובוציע ,תונותמה
םייקתהל לוכי היה אל ונימי לש הרבחב רתויב בולעה טרפה וליפא"
ךכ .רופס אלל תורוד לש םייתרבחה םיצמאמה תורבטצה אלל חתפתהלו
הרבחה :ךפהה אלו הרבחה לש רצות םה ,ולש ןויגההו שפוחה ,טרפהש
הברו רתוי חתופמ טרפהש לככו התוא םיביכרמה םיטרפה לש רצות הניא
אוה ,הרבחה לש רצות אוה הב הדימה רתוי הבר – ולש שפוחה תדימ
[2] .הל ובוח רתוי לודגו רתוי הנממ לבקמ

ןויצל היואר תויבקעב תיטסיביטקלוקה ותשגדה לע רמש ןיקטופורק
'םזיכרנא' ךרעב עיפומה ,ויבתכ ןיבמ רתויב ארקנה הארנכ אוהש טסקטב
יטרפה ןיינקה לש טלחומ לוטיבל ותאירקב .הקינטירב הידפולקיצנאב
ןמ תישפוח תודגאתהו תישיאו תימוקמ המזוי לש חורב" :הנידמהו
זכרמה ןמ האבה תיחכונה היכרריהה םוקמב ,בכרומה דעו טושפה
םזיכרנאה לש תילכלכה הסיפתה תא ןיקטופורק םקימ ,"הירפירפל
לש ויבתכ .םזילאיצוסה יגוס לכ לש "ילאמשה ףגאב" יעמשמ דח ןפואב
םיילרבילה תונויסינה לע תבקונ תרוקיב םיללוכ רסומה לע ןיקטופורק
וא טרפל הרבחה תא ףופכל ןפואב ךכבו ,הרבחל דגונמכ טרפה תא גיצהל
תרוסמה ךותב ,רתויב רורבה ןפואב ,ךכב ומצע תא ביצה אוה .ולש וגאל
תוחתפתה לע ססבתמה ,ולש םזינומוק-וכרנאה .תיטסילאיצוסה
האמה לש םיעשתה תונשב ךפהנ ,תויביטקודורפב לודיגהו היגולונכטה
תונויער םיילושל הקחד ,וזו .הצופנ תיראטרביל היגולואידיאל תמדוקה
,םיטסיכרנא .דבלב תוניגה לע תססובמש הקולח רבדב םיטסיביטקלוק
תופוקתל ךרוצב םיריכמ" ,ןיקטופורק שיגדה ,"םיטסילאיצוסה בור ומכ"
הרבח תורצוי רבד לש ופוסבש ,תוכפהמ תוארקנה תצאומ תוחתפתה לש
לש תונומוקה וא םיבושיה לכ תא תודגאמה תויצרדפ לע תססובמה
[3]."םינכרצו םינרצי לש תוימוקמה תוצובקה

האמה יהלשב םזינומוק-וכרנאהו םזילקידניס-וכרנאה תוחתפתה םע
ןיב חתמה תא גיפהל ךרוצה ךעד ,םירשעה האמה תישארו הרשע עשתה
םזילאודיבידניא-וכרנאה .תיביטקלוקה וזל תיטסילאודיבידניאה המגמה
ןהבש ,תוינומה תויטסילאיצוס םילעופ תועונת חכונל םיילושל קחדנ
לש הפוקת וז התיה .ילאמשה ףגאכ םיטסיכרנאה בור םמצע תא ורידגה
,םילעופה דמעמ לש תינומה העונת העיפוה הבש ,רעוס יתרבח םילקא
.("םיחרזאה תמחלמ") תידרפסה הכפהמבו םישולשה תונשב היה האישו
-וכרנאל זא וסחייתה םיטסינומוק-וכרנאו םיטסילקידניס-וכרנא
רתוי הישרושש ,ינוניבה דמעמה לש תוקנפתה לאכ םזילאודיבידניא
.םזיכרנאב רשאמ םזילרבילב

אל ףא) ,םלעתהל םיטסילאודיבידניא לע התשקה הפוקתה חור
םיעצמ ןהל שיש תוינכפהמ תורגסמב ךרוצהמ ,(םתוידוחיי לע תוכמתסהב
סקמ לש הקיסיפטמב קנפתהל דוע ולכי אל םיטסיכרנאה .םירורב
הירואיתל תנווכמה תורפסל וקקזנ םה ."ותוידוחייו וגאה" לע רנריטס
ןיקטופורק ,ראשה ןיב ,ואלימש ךרוצ – תויטמגרפלו ןויגהל ,תיסיסב
ןוגראה" :ןליטנס הד דאבא וגייד ;1913 ,ןודנול "םחלה שוביכ" ורפסב
היפוסוליפה" : בומיסקמ .פ.ג-ו ;1936 ,הנולצרב ,"הכפהמה לש ילכלכה
םינש שולש הספדוה 1953 -מ תילגנאה ותאצוה) "ןינוקאב לש תיטילופה
םירושע וא םינש תויהל לוכיש ,ותביתכ דעומ ךיראת אלל ,ותומ רחאל
"יטסיאוגא דוגיא" ףא םסרפתה אל ,יל עודיה לככ .(ןכל םדוק
תורמל דורשלו םוקל לכי הזכ דוגיאש חיננ םא וליפא – דחא ינאירנריטס
.םיטסיאוגאה ויפתתשמ לש תוידוחייה

היצקאירו יטסילאודיבידניא םזיכרנא

טקש יא לש הפוקתב ןיטולחל םלענ אל יגולואידיאה םזילאודיבידניאה
תוברתב דחוימב ,םיבר םיטסילאודיבידניא םיטסיכרנא .ףחוס יתרבח
,לימ טראויטס ןו'גו קול ןו'ג לש םהיתונויערמ ונוזינ ,תיאקירמא-ולגנאה
ולא "תיב תרצות" םיטסילאודיבידניא .ומצע רנריטס לש ולאמ ןכו
תא "ומהיז" םייראטרביל תונויערל תוביוחמ לש תונוש תוגרדב םייוצמה
וילא ךשמ םזילאודיבידניא-וכרנאה ,השעמל .יטסיכרנאה קפואה
לש תיתרגש אל הסרג לש דיסח - ב"הראמ רקוט ןימ'גנבמ לחה םיסופיט
הנומאב הראפתהש ,דרפסמ ינסטנומ הקירדפ דעו ,תישפוח תורחת
םע תרהצומה םתוהדזה תורמל .תוחטבה תרפהב תלגודה תירנריטסה
ןמדלוג המא ומכ השטינ ידיסח ,תיטסינומוק-וכרנאה היגולואידיאה
.םיטסילאודיבידניאל שפנב םיחא וראשנ

תיתועמשמ עיפשהש דחא טסילאודיבידניא-וכרנא וליפא היה אלש טעמכ
ןפואב הטישל םתודגנתה תא ואטיב םה .םילעופה דמעמ תוררועתה לע
תוגהנתהב ,םיטהול םימוסרפב דחוימב ,ידוחיי דואמ ןונגסבו ישיא
יתונמואה גוחה לש יתוברתה וטגב גירח םייח ןונגסבו תיתיירורעש
םזיכרנא ,םלוע תפקשהכ .ןודנולו זירפ ,קרוי וינ לש המהובבש
דחוימב טלובה ,ימהוב םייח ןונגס ורקיעב ראשנ יטסילאודיבידניא
,תונמאב םישודיחל ותביחבו ("תישפוח הבהא") ינימ שפוחל ותשירדב
.שובלבו תוגהנתהב

םיטסיכרנאה ורבע ,יתרבח ןואפיקו זע יתרבח יוכיד לש הפוקתב
רקיעב ,תיראטרבילה תוליעפה תיזחל םיטסילאודיבידניאה
םיטסיכרנא ועציב ב"הראו דרפס ,תפרצב .םיטסירורטכ
תויתרתחמ לש םש םזיכרנאל ואיצוהש ,רורט ישעמ םיטסילאודיבידניא
וא םיטסילאיצוס בורל ויה אל םיטסירורט ושענש הלא .המילא
ושמתשהש ,םישאוימ םישנו םירבג ויהש יפכ םיראטרביל םיטסינומוק
םנמז לש תיתוברתה תולדהו תולוועה לע תוחמל ידכ ץפנ ירמוחו קשנב
בורל .("היישע תועצמאב הלומעת" גשומל ידוחיי דואמ ןכות וקינעהו)
.הגירח תיתוברת תוגהנתהב "קר" יטסילאודיבידניאה םזיכרנאה אטבתה
ודביא הב הדימה התואבו הלבקהב םזיכרנאב יטננימודל ךפהנ אוה
.ישממה יתרבחה םוחתל רשקה תא םיטסיכרנאה

תוטשפתה תא הבר הדימב ריבסמ ונימי לש ינויצקאירה יתרבחה ךרעמה
םג םהבש םינמזב .ב"הראו הפוריאב יטסילאודיבידניאה םזיכרנאה
םילולעש תונורקעמ הלהבב תוגוסנ םזילאיצוס לש תונגוהמ תורוצ
תא םייח ןונגס לש םיניינע םזיכרנאב םיפילחמ ,םיילקידרכ ספתיהל
.תינכפהמה הקיטילופהו תיתרבחה תוליעפה לש ןמוקמ

תופצומ ,תיטסילאודיבידניא תילרבילה תרוסמה תולעב ,הילגנאו ב"הרא
ךא .ישיא ןונגס ילעב םיטסיכרנאב םירשעה האמה לש םיעשתה תונשב
רשפא ,םהלש תינתווארה תילקידרה הקירוטרה תא דצב םיחינמשכ
ולש ,רחואמ םזילאודיבידניא-וכרנא םיחפטמ םה השעמלש תוארל
,ותוידוחייבו וגאב םתוקסעתה .'םייח ןונגס לש םזיכרנא' ארקא
תא הדמתהב םיקחוש ,תודגנתהה גשומ לע "תונווגמה" םהיתורדגהו
.תיראטרבילה תרוסמה לש יטסילאיצוסה יפואה

תויהל לוכי םזיכרנאה םג ,םזילאיצוסה יגוס ראשו םזיסקרמה ומכ
החימצה .רהצומב דגנתמ אוה הלש ,תינגרובה הביבסהמ דואמ עפשומ
לע םמושיר תא וריאשה ,לשמל ,םיפיהה רוד לש םזיסיקרנהו "המינפ"
,תישיא הזועת ,תיוושכע תונקתפרה .םיעבשומה םילקידרהמ םיבר
הדוסיב איהש - תוביוחמ ,(םזילרולפ) תיטרואית תודיכל יאב תוראפתה
,הזטסקאלו הקושתל ,תויתריציל , ןוימדל - תינוגרא יטנאו תיטילופ-א
העיתר - הירואיתמ העיתרו ,םוי םויה ייח לש םמסקל הזע הכישמ
לכ . . .םזינרדומ טסופה לש תילנויצר יטנאה הייטנל רזומ ןפואב המודה
-יפוריאה םזיכרנאהמ תיתרבחה הגיסנה התבגש סמה תא םיפקשמ הלא
.םינורחאה םירושעה ינשב יאקירמא

,ישיא יגולוכיספ חותיפל תוקינכט לש הפוסא הרביחש ,ןוסטאמ הקניטק
תא םיספות ונא ובש ןפואב יתועמשמ יוניש" לח םיעבשה תונשבש הנייצ
התייה" ,תרמוא איה ,"םישישה תונשב .םלועב ונמוקמ תאו ונמצע
,תונומוק ,היגולוקא ,םאנטייו :יטילופ םזיביטקאב תוברועמ החיכש
,ישיא רופיש ,תישיא הרדגה םישפחמ ,המינפ םינופ ונא םויכ …םימס
[4]."תישיא הראהו םיישיא םיגשיה

לכ תא הסיכ ,"םויכ היגולוכיספ" ןוחריה ליבשב בתכנש ,הז ילילש רמאמ
תייפרת דעו 'טסא'מ ,גני'צ יאל הרוטקנופוקא ןיבש תוקינכטה ןווגמ
תא םג לולכל הלכי איה ,רוחאל טבמב .(zone therapy) רוזאה
ןבורש ,תומידרמה המינפ תויוננובתהה ףסואב םייחה ןונגס לש םזיכרנאה
.יתרבח שפוח םוקמב תישיא הימונוטוא לש תונויער תוחפטמ
שפחמה ,המינפ ןווכמה "ימצע" תחפטמ הינווג לכ לע היפרתוכיספה
"ימצע"ב אלו – ימצע-קופיס-לש-עגור לש יגולוכיספ בצמב הימונוטוא
,היפרתוכיספב ומכ ,םייח ןונגס לש םזיכרנאב .תיתרבח ברועמה ישפוחה
דוגינכ ישיאהו הרבחל דוגינכ ימצעה ,ביטקלוקל דוגינכ בצומ וגאה
.יפותישל

םייח תונונגסב ותומלגתה ,קויד רתיל ,וא – וגאה ,םישישה תונש ירחא
דוע םישח אלש ,םיטסיכרנאהמ םיבר לש םשארב ןועביקל ךפה – םינוש
יתרבחה רדסל תיטסיביטקלוקו תנגרואמ תיטמגרפ היציזופואב ךרוצב
תומזוי ,ןוויכ תורסח תואקתפרה ,הרדש טוח תורסח "תואחמ" .םייקה
םייחה ןונגסל תוליבקמ ,םוימויה ייח לש "שדחמ שוביכ"ו ,תוישיא
רודל תינייפואה ימצעב תוזכרתהה םע ,שדחה ןדיעה לש יפרתוכיספה
,םזיכרנאכ ב"הראב בשחנש המ ,םויכ .x -ה רודלו םמעושמה םוב יבייבה
תימינפ תוננובתהמ רתוי טעמ ךא אוה ,הפוריאב םג הבר הדימב רבגתמו
תונוכמה שגפמ תוצובק ;תיארחא תיתרבח תוביוחמ לכ הצימשמה
תוריהיב געולש חור ךלה ;('affinity group') 'הבריק תצובק' וא ביטקלוק
קחשמ הדש קר אוה ולוכ לכש – תירוביצ תוברועמ לכלו ינוגרא הנבמ לכל
.םירוענ תובושמל

תשיג תא םיפידעמ םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה ןמ םיבר ,אל וא עדומב
םתרוקיב תא .תיתרבחה הכפהמה ינפ לע וקופ לשימ לש ישיאה דרמה
תא דסמל השירד לע אלו ,ומצעלשכ חוכ לע םידקממ םה תלפרועמה
וז המגמ .תויצרדפנוק וא ,םידעו , תויממע תופסאב םיאכודמה תוכמס
ךכבו "ינוימד" וא "ירשפא יתלב" רבדכ תיתרבחה הכפהמה תא העיקומ
.יטסינומוקה וא יטסילאיצוסה םזיכרנאה תוישוא תחת תרתוח איה

אל םעפ ףא איה "תודגנתה" היפלש הייארה תיווז לע ןומא וקופ ,תמאבו
,ידוגינ ךילהתמ קלחכ וכותמ וליאכ האב אלא] חוכל סחיב ינוציח דמעמב
:רמולכ) דיחי דקומ ןיא ןכל . . .[תקבאנ איה ודגנ חוכל תידוחיי איהו
קוח וא תויוממוקתהה לכ לש רוקמ ,ירמ חור ,זע בוריס לש (ילסרבינוא
ונא רשאכ .[תידוחיי איה תודגנתה לכש רחאמ] תונכפהמ לש קקוזמ
ויתומזגהמ םימלעתמשכ םג ,ימסוק הכ חוכ לש ללוכ קוביחב םידוכל
"תודדובתה" ןיב תלחות אלל םיפחסנ ונא ,וקופ לש תויועמשמה יובירו
תודגנתהש ןויערב םימכתסמ םילתופמה ויגיגה .[5] "תוללותשה" ןיבל
תסבומ םג ךא – תע לכב תשחרתמה הלירג תמחלמב אטבתהל תבייח
.חרכהב

זוב שחור ,יטסילאודיבידניאה הז ומכ ,םייח ןונגס לש םזיכרנאה
םהש ,םייביטימירפו םייטסימ תונויער ףסואב התוא ףילחמו הירואיתל
היהיש ידכמ םיילנויצר יטנאו םייביטיאוטניא ,םילפרועמ ללכ ךרדב
תוביס רשאמ םימוטפמיס רתוי ללכ ךרדב םה ולא .תורישי םחתנל רשפא
לכב .םייקה יתרבחה ילוחהמ טלפמכ ימצעה שודיק רבעל תופחסיהל
םא םגש תומייוסמ דוסי תוחנה ישיאה םזיכרנאה לש תומגמב שי ,תאז
.ןחתנל רשפא ןיידע ,תולפרועמ ןה

לש סותימב וישרושו ,ילרביל ודוסיב אוה םהלש יגולואידיאה רוקמה
תא תססבמ ומצע לע תונובירל ותעיבתש ,ןיטולחל ימונוטואה טרפה
המרב ,וא ,"ימצע ךרע" ,"תויעבט תויוכז" תומויסקאה לע הפקות
לכ תא רצויה ,טנאק לש יביטיאוטניאה וגאה לע - רתוי תמכחותמ
וא 'ינא'ב ולעו ופצ ולא תויתרוסמ תופקשה .תעדל ןתינש תואיצמה
םזילאיצנטסיזקאה לש הזל ףתוש ,הז וגא .רנריטס סקמ לש 'וגא'ה
ביבס גח ולוכ םלועהש וליאכ ,ומצע ךותל תואיצמה לכ תא גופסל הייטנב
.ומצעב עוקשה טרפה לש ויתוריחב

'וגאה' תא "םיפקוע" םייח ןונגס לש םזיכרנא לע רתוי םישדח םיבתכ
םיטונ םה .תירטנצוגאה ותשגדה לע םירמוש לבא ,רנריטס לש ןובירה
,םזיהדוב ,רזחוממ םזינויצאוטיס ,םזילאיצנטסיזקאל םינוש םישגדהב
ףתושמה .דחי םג ולא לכ וא – םזיביטימירפו םזילנויצר יטנא ,םזיאואט
ינושאר ינאל תורדרדתה ףופא וגא אוה ,ךשמהב הארנש יפכ ,םלוכל
[םירורב תולובג רסח] יזופיד םג אוה תובורק םיתעלש ,זגרנו יליטנפניא
.הפשל וליפאו היגולונכטל ,היצזיליביצל ,הירוטסיהל לוכיבכ םדק רשא
תויטילופ תויגולואידיא המכ תונורחאה םינשה האמב וניזה םג םה
.תוינויצקאיר

םזינויצקורטסנוק' ארקנה יפוסוליפה םרזה לש תדוכלמל לופיל אל ידכ
רצות איה העפות לכ" היפלש תינללוכה ותרדגה ירחאמ אבחתהלו 'יתרבח
טרפ' גשומל רתוי תיניצר הרדגה שקבל ונילע ,"ןותנ יתרבח רדס לש
תוביסנ הזיאבו תוילאודיבידניאה הרצונ דציכ הלאשה לע תונעלו 'ישפוח
?ישפוחה טרפה עיפוה

םה ,שפוח אלו הימונוטוא שורדל םיפידעמ םייח ןונגס לש םיטסיכרנאשכ
[לש תויועמתשה] תויצטונוק לש ברה יתרבחה רשועה תא םידיספמ
תא םיפידעמ ולא םיטסיכרנאהש הרקמ הז ןיא ,ןכאו .'שפוח' גשומה
תוגהב אל דחוימב .יתרבח שפוחל האירקה לע הימונוטואל האירקה
הדימב םאות 'הימונוטוא' גשומה הבש ,תיאקירמא-ולגנאה תיראטרבילה
תרוסמב םיצוענ גשומה לש וישרוש .'ישיא שפוח' גשומה תא רתוי הבר
ןסורמ אלה וגאה ,הז ןבומב .תויוריחה לש ןניינעב תימורה הירפמיאה לש
טרפה .תוישיאה ויתוקושת תא קפסלו ושוכרל םילעב תויהל "ישפוח"
םיבר ידי לע םויכ ספתנ ,ומצעל ןודא אוהש - "תוינובירה תויוכזה" לעב
ןוטלש םע קר אל טלחומ דוגינב אצמנכ םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה ןמ
הנמאנ" הרדגה .איה רשאב [תנגרואמ] הרבח לכ םע םג אלא הנידמה
-יא' איה [טרפה לש רשקהב] 'הימונוטוא' תינוויה הלמה לש "רוקמל
וא תוסחב יולת יתלב ןפואב ומצע תא םייקמו להנמש טרפ רמולכ ,'תולת
הב ושע אל םינוויה םיפוסוליפה ,יל עודיה לככ .םירחא לע תוכמתסהב
יגשומ לש ירוטסיהה ןוקיסקלב תרכזומ אל וליפא איה .בחרנ שומיש
.סרטפ .יא .פ רביחש תינוויה היפוסוליפה

הינוריאב הנכמ היה ןוטלפאש םדאל תסחייתמ ,תורח ומכ ,הימונוטוא
טלוש םדאה שפנ לש רתוי בוטה ןורקיעה" ובש בצמ ,"ומצע לש ןודאה"
תועצמאב הימונוטואל עיגהל טרפה ןויסינ ,ןוטלפאל וליפא .[ובש] "עורגב
אוה תרשמהו תרשמה םג אוה ןודאה יכ" ,סקודרפ אוה ומצע לע הטילשה
רפס ,הנידמה) "אושנה םג אוה םדאה ותוא רובידה תורוצ לכבו ,ןודאה םג
.(431 ,4

:העדב קיזחה ,ורקיעב טסילאודיבידניא טסיכרנא ,ןמדוג לופש ינייפוא
אלא ,שפוח וניא םזיכרנאה לש רתויב בושחה ןורקיעה ,יליבשב"
יפ לע העצבלו המישמ ומצע לע תחקל טרפה לש תלוכיה – הימונוטוא
[6].יתרבח ןכפהמל אל ךא ,ןקיטתסאל המיאתמה הפקשה – "וכרד

ומויק רבד לע החנהה םע תרשקתמ 'הימונוטוא' הלימה תועמשמש דועב
ןפואב תבלשמ 'שפוח' הלימה תועמשמ ירה ,ומצע לע ןובירה טרפ לש
.ביטקלוקה םע טרפה תא יטקלאיד
eleutheria תינויה הלימל תיגולנא ,freedom ,שפוחל תילגנאה הלימה
לש חורה תא וכותב רמיש ןיידעש גשומ ,Freiheit אוה ינמרגה הרוקמו
שפוח הלימה ,טרפל תסחוימ איהשכ .הקיתעה תיטבשה תוילנומוקה
.טרפכ ותוחתפתהלו לאודיבידניאה לש ורוקמל יתרבח שוריפ תרמשמ
ןמ לדבנב וא דוגינב תאצמנ אל טרפה לש ותוימצע ,'שפוח' [לש בצמ]ב
היווהה ידי לע – שמומת םג תילנויצר הרבחבו - תבצועמ אלא ,ביטקלוקה
תא וכותב ללוכה בחר גשומ וניא 'שפוח' גשומה ,ךכו .ולש תיתרבחה
אוה וב ןפואה לש רואיתה אוה ולוכ לכ אלא ,ונממ קלחכ טרפה רורחש
.שומימ ידיל אב

:ןוארב ןזוס לש הרפסב ןיעל טלוב שפוחל הימונוטוא ןיב לובלבה
הנורחאה תעה לש ןויסינ הווהמה ,"םזילאודיבידניאה לש הקיטילופה"
וישרושמ המכ רמשמ ןיידעש ,ודוסיב יטסילאודיבידניא ,םזיכרנא חתפל
[7].םזינומוק-וכרנאבש

ותוא אצמי אוה ,ימדקא סוחיי ךירצ םייח ןונגס לש םזיכרנא םא
ןו'ג םע ןיקטופורקו ןינוקאב תא – ונימ וניאשב ןימ גזמל הנויסינב
לש הרפס .תימדקא הלאשמ רתוי איה ןאכ היעבה לבא .לימ טראויס
יגשומל תישיא הימונוטוא לש םיגשומה םידגונמ המכ דע ףשוח ןוארב
םזיכרנאה תא תשרפמ איה ןמדוג ומכ ,רבד לש ורקיעב .יתרבחה שפוחה
איה ןכמ רחאל .יתרבח שפוח לש אלו ,תישיא הימונוטוא לש היפוסוליפכ
איה ותואש ,'ילאיצנטסיזקא םזילאודיבידניא' לש ןויערה תא העיצמ
וא) 'ילטנמורטסניא םזילאודיבידניא'-ל םג דח דוגינכ הביצמ
– 'םזיביטקלוק'ל םגו (ןוסרפקמ .ב .כ לש 'ינגרובה םזילאודיבידניאה'
התייה אל טלחהבש ,ןמדלוג המא לש הירבדמ בחרנ טוטיצ ךות גצומה
.יראטרבילה ןואתנפב רתויב תרשכומה הגוהה

,םזילרבילל םג ףתושמ ןוארב לש 'ילאיצנטסיזקאה םזילאודיבידניאה'
.ול םיינייפואה טרפה לש תימצעה הרדגהלו הימונוטואל תובייוחמה םע
שפתנ תיטסיכרנאה הירואיתה ןמ רכינ קלחש דועב" :הריעמ איה הרפסב
המ - םיטסיכרנא אל ידי לע ןהו םיטסיכרנא ידי לע ןה - יטסינומוקכ
אוהש אוה תורחא תויטסינומוק תויפוסוליפמ םזיכרנאה תא לידבמש
הרדגהלו הימונוטואל תובייוחמל תרשפתמ יתלבו הנוילע תובישח סחיימ
,טסינומוק הזש ןיב - טסיכרנא תויהל .טרפה לש תימצעה
טסינימפ וא ,טסילקידניס ,(תוידדהב לגוד) טסילאוטומ ,טסילאודיבידניא
איהשכ ,"טרפה שפוח לש תונוילעל תובייוחמ ריהצהל ועמשמ –
,םזיכרנאל ןוארב תסרג .הימונוטוא לש ןבומב שפוח הלמב תשמתשמ
םייפותיש םיילכלכ םיסחיב הכימתו יטרפה ןיינקה לע תרוקיב" תללוכה
ןמ רתוי תכל קיחרמכ "הלש" םזיכרנאה תא תמקממ "םיישפוח
רתוי תובושחכ טרפה תויוכז תא הדימעמ תאז לכב איה לבא ,םזילרבילה
.ןהל תודגונמכו ,ביטקלוקה לש ולאמ

םזילאודיבידניאה תא לידבמש המ" :תבתוכ איה 12 'מעב
,אוה תיטסיביטקלוקה םלועה תפקשהמ ילאיצנטסיזקאה
םינימאמ – םילרבילמ תוחפ אל םיטסיכרנא - םיטסילאודיבידניאש
םיטסיביטקלוקה בורש דועב ,יטנתוא ימינפ עינמכ ישפוח ןוצר לש ומויקב
ידי לע הנבנ טרפה םדידל .םירחא ידי לע בצועמכ םדאה תא םיאור
לש הז תא קר אל – םזיביטקלוקה תא החוד ןוארב ,ורקיעב ."ביטקלוקה
תילרביל הנעט תאז .אוהש םזיביטקלוק לכ אלא ,יתכלממה םזילטיפקה
טרפה דובעישל חרכהב תמרוג תיטסיביטקלוק הרבח וליאכ ,תכרפומ
.הצובקל

דיחיה םדאל וסחייתה םיטסיביטקלוקה בור"ש תכלה תקיחרמ התנעט
ימרזב ףחסנו ,הנממ ךלשוה וא תעבוט הניפסמ ףוחל ףרגנש ןעטמכ
העדב קיזחה יאדווב ןילטס .תוסחייתהל היוארה הדוקנ איה "הירוטסיהה
תוחוכל תונוילע םסחיב ,םירחא םיבר םיקיבשלוב םג והומכו ,תאז
ונא םאה ?ךכ םיטסיביטקלוקה לכ םאה לבא .טרפה ןוצר לע םייתרבחה
,תילנויצר הרבח ושפיחש םזיביטקלוק לש תורוסממ םלעתהל םירומא
?רוואדנל בטסוג וא סירומ םאיליוו לש ןוזחה ומכ – תינומרהו תיטרקומד
-םייטרקומד םיטסילאיצוס ,ריירופ ידיסח ,ןאוא טרבור רבדב המו
לרק וליפאו ,רתוי קוחרה רבעה לש םיטרקומד-לאיצוס ,םייראטרביל
– "םיטסיביטקלוקה בור"ש ללכ חוטב יניא ?ןיקטופורקו רטפו סקרמ
לש סגה יטסינימרטדה שוריפה םע ומיכסי ,םהבש םיטסיכרנאה וליפא
"יטסיביטקלוק" לילחד תועצמאב .סקרמ לש יתרבחה חותינל ןוארב
הז לומ הז הדימעמ ןוארב לש הקירוטרה ,השקונ תויטסינכמב ןייפאתמש
םייקה ביטקלוק ולומו ,דחא דצמ ומצעמ וליאכ רצונש ירותסמ םדא
ןוארב ,השעמל .ירטילטוט וליפאו ,ינאכד אוהש חינהל ןתינש ,דימתמ
ןיבל "ילאיצנטסיזקא םזילאודיבידניא" ןיבש דוגינה רואיתב המיזגמ
הלש םינועיטהש ,ךכ ידכ דע – "םיטסיביטקלוקה בור" לש םהיתופקשה
.םירשי אל עורגה הרקמבו םיעטומ בוטה הרקמב םיארנ

ינב ,"תיתרבחה הנמא"ל וסור קא'ז ןא'ז לש תמעורה החיתפה תורמל
אוה ךפהה ,השעמל .םיימונוטוא אלש יאדוו ,םיישפוח םידלונ אל םדא
טלוב ןפואב םיטלשנו םייולת דואמ ,םיישפוח אל דואמ םידלונ םה .ןוכנה
.תלוזה ידי לע

עגר לכב םדא ינבל שיש הימונוטואהו תולתה-יא ,שפוחה תדימ
תוחתפתהו תכשוממ תיתרבח תרוסמ לש רצות איה הירוטסיהב
ךילהתב דיקפת םיאלממ םנמא םיטרפכ םדא ינב .תיביטקלוק
.םיישפוח תויהל םנוצרב םא תאז תושעל םיבייח ןכא םהו ,הז יתוחתפתה

הצובקהש הז ןיא" .עיתפהל תינטשפ הנקסמל איבמ ןוארב לש הנועיט
ןכותו הרוצ םינתונה םה םיטרפה אלא" ,ונל רמאנ ,"טרפה תא תבצעמ
םייח הל ןיא .רתוי אלו תוחפ אל ,םיטרפ לש ףסוא איה הצובק .הצובקל
."המצע לשמ תועדומ וא

לש הצמשל העודיה הזרכהל דואמ דע המוד הז רזומ חוסינש קר אל
רצוק לע דיעמ אוה ,םיטרפ קר אלא ,הרבח תמייק אלש ר'צאת טרגרמ
םרוגה ,לילעב יביאנ [היפוסוליפ לש גוס] יטסיביטיזופ יתרבח הייאר
רבכ וטסיראש בושחל היה רשפא .יטרפל יללכה ןיב תטלחומ הדרפהל
תוטשפומ תורוצ" לש םלוע רציש לע ןוטלפאב רעגש ךכב ,תאז היעב בשיי
אלה ,תוישחומה ןהיתויופקתשהמ דרפנב םייקתמה ,םילימב ןראתל ןיאש
."תומלשומ

רשאמ ץוח – דבלב "םיפסוא" םירצוי אל םעפ ףא םיטרפ ,השעמל
ידי לע םיבצועמ םה ,םידרופמ םיארנ םהשכ םג ,ךפהל .ילוא ,טנרטניאב
םתויה םצעמ ,הז םע הז םייקל םישרדנ וא םירצוי םהש םיסחיה תכרעמ
קר אוה – הרבחה םג ךכמ תרזגנכו – ביטקלוקש ןויערה .םייתרבח םירוצי
יבגל "הנבות" גציימ ,"רתוי אלו תוחפ אל ,םילדבנ םיטרפ לש ףסוא"
דחוימבו ,תילרביל תויהלמ הקוחרש ,תישונאה תויתרבחה לש העבט
.ינויצקאיר לאיצנטופ תלעב איה ,הלא ונימיב

ןוארב ,השקונ יתרבח םזינימרטד םע םזיביטקלוק תוהזל התושקעתהב
ןבומב ללכנ וניא וליפאש הזכ ,טשפומ "לאודיבידניא" המצעב תרצוי
םיאנת תללוכ ישונא םויקל תילמינימה השירדה .הלימה לש לבוקמה
,היצנגילטניא ,תויפש ,םייח םויקל םישורדה ,םייתרבחו םיירמוח
ןהש החינמ המצע ןוארבש תוישגר תויוכיא ןכו ,תישיא-ןיב תרושקתו
הגאד :העיצמ איה התוא םזינומוק לש תיתובדנתהה הסרגל תויתוהמ
.ףותישו תויתפכא ,תלוזל

הדילמ ,םיבלושמ םכותבש ,םירישע םייתרבח םיסחי לש יוטיב רדעיהב
ןוארב הגיצמש הז ומכ "םילאודיבידניא לש ביטקלוק" ,הנקיז דעו
ר'צאת ןונגסב "ףסוא" קוידב הז היהי .הרבח ללכ םייקתת אל ,תוטשפב
תמאב םא .םהיניע דגנל תישיאה םתבוט קרש םיטסיאוגא םידיחי לש
ןיעמב) ילסקודרפ ןפואב ודבאי זא אקווד ,םמצעב ירמגל םיעוקש ויהי
תרדענש רחאמ ,תאזו .תוילאודיבידניא [תוידוחי] לכ (יטקלאיד ךופיה
הכש – םיישיאה םיכרצהו תואנהה קופיסל רבעמש הרטמ לכ םלצא
תואנהו םיכרצ ,ונימיב תוחפל ,דרוסבאה תיברמלו . . .םלוכ לצא םימוד
.(היצזילאיצוס) תורביח לש רצות תובורק םיתעל םה ולא

הניא ,ישפוח ןוצר םהל שיו םמצע ידי לע םיענומ םיטרפש ךכב הרכהה םג
םה ותרגסמב םגש רחאמ תאזו .םזיביטקלוקה תא לוספל ונתוא תבייחמ
םילאיצנטופ ולכוי םהב םייתרבח םיאנתל תועדומ חתפל םילגוסמ
.יוטיב ידיל אובל ולא םיישונא

ימ לכ עדויש יפכ ,םייגולויב םיכילהת לע הקלחב תססבתמ שפוחה תגשה
ימ לכ עדויש יפכ ,תויתרבח תודבוע לע תססבתמ איה הקלחב .דלי לדיגש
םיטסינויצקורטסנוק לש םתנעטל דוגינב - הקלחבו .יהשלכ הליהקב יחש
תויטנה ןיבל הביבסה ןיב תידדה העפשה לע תססבתמ איה ,םייתרבח
אל תוילאודיבידניאה .בשוח םדא ןב לכ עדויש יפכ ,טרפה לש תודלומה
תיתרבח הירוטסיה הל שי ,שפוחה ןויער ומכ .שדח רבדכ ,םואתפ העיפוה
.הכורא תיגולוכיספו

רומא טסיכרנא לכש המל יארחאה יתרבחה ןגועה ול דבוא ,דדוב טרפהשכ
תכרעמ ,תלוזה םע רשקמ תירפומה הבישח :תוילאודיבידניאב חבשל
יונישל ןוצרה תא העינמה תויתורבח ,דובעיש דגנ םעז תחפטמה תישגר
.תיתרבח תוליעפל האיבמש תוירחא תשוחת ןכו ,ילקידר

םא .תיתרבח תוליעפ [לכ] יבגל תוגיאדמ תוכלשה שי ןוארב לש הזתל
אל ,'תויביטקלוק'ל תובייוחמ לכמ רתוי הבושח טרפה לש הימונוטואה
לש םואיתל ףא וא ,תוטלחה תלבקל ,יתרבח דוסימל סיסב לכ ראשנ
.והשלכ םיניינע לוהינ

הלועה לככ תושעל ישפוח ,ולש הימונוטואבו ומצעב קר עוקשש טרפ לכ
עגופ רבדה ןיאש (הנשיה תילרבילה החסונה יפל) ןמז לכ ,ותעד לע
חפל תקרזנ תיטרקומד תוטלחה תלבק וליפא .תלוזה לש הימונוטואב
,"ןוטלש ןיידע אוה יטרקומד ןוטלש םג" .תיראטירוטואכ תעקומו
טרפה לש רתוי הבר תופתתשה רשפאמ אוהש דועב" .ןוארב הריהזמ
הב הנבומ ,תירטילטוט הרוטטקיד וא ינכולמ רטשמב רשאמ לשממב
םע דחא הנקב הלוע אל לילעבש רבד ,םישנא המכ לש ןוצרה יוכיד
ולש ןוצרה תומלש לע רומשל בייחה ,יטסילאיצנטסיזקאה לאודיבידניאה
טרפה לש ןוצרה תשודק .(53 'מע) "ילאיצנטסיזקא שפוחב תוכזל ידכ
תא המכסה ךות תטטצמ איהש דע ,ןוארב יניעב הנוילע הכ ימונוטואה
תוכז ןיא בורל" םייטסיכרנאה תונורקעה יפל יכ ,לשרמ רטפ לש ותנעט
רשאמ - דחא לש טועימ וליפא - טועימה לע ותעד תא תופכל רתוי הלודג
.(140 'מע) "בורה לע תופכל טועימה תוכז

,םיילנויצר םילהנ לע ססובמה ביטקלוק לש תוטלחהה תלבק ןפוא תליספ
"ביתכת" אוה וליאכ ותצמשהו ,הרישי היטרקומדו בחר ןויד ללוכה
לישכהל תוכזה תא דיחי ינוביר וגא לש טועימל ףא הקינעמ ,"הטילש"ו
היהתש וא ,תישפוח הרבחש הדבועה תראשנ ךא .בורה לש הטלחה לכ
יסיסבה בצמב ,אל םא ןיבו הצרנ םא ןיב .ללכ גשות אלש וא תיטרקומד
חוטב – תיראטרביל הרישי היטרקומד – תיטסיכרנא הרבח לש
העבצהב סבוהש טועימה ,ןכמ רחאל .חותפ ןויד רחאל ושבוגי תוטלחההש
איבהל ןויסינב םיידגנ םיקומינ איבהל לכוי - דחא לש טועימ וליפא -
ללכמ האיצומ סוזנסנוקב תוטלחה תלבק ,תאז תמועל .הטלחהה יונישל
םמויקל יחרכה יאנת איהש ,תכשמתמ תקולחמ לש המויק תא תורשפא
.ןהל תונעיהו רגת תואירק ,תויולג תוקולחמ ,דימתמ חיש-וד לש
.תוירשפא יתלב טרפה לש ותויתריציו תיתרבח תויתריצי ויהי םהידעלב

לש הלבקה ךילהתש החיטבמ סוזנסנוק לש סיסב לע תוליעפ ,ללכב
.ןיטולחל טטומתי וא ,טועימ לש תויצלופינממ עפשוי תובושח תוטלחה
ךומנה ףתושמה הנכמה תא תואטבמ ,הז ןפואב תולבקתמ ןכש תוטלחהה
.ןלוכמ תיתריצי תוחפה המכסהה תמר תאו םיפתתשמה תודמע ןיב רתויב
תרגסמב ,סוזנסנוקב שומישב םינש בר באוכ ןויסינמ ןאכ רבדמ ינא
העונתשכ ,אישה עגרב שממ .םיעבשה תונש לש Clamshell Alliance
,קבאמה אישב התיה יניערג חוכ דגנ קבאמ לש וז תיטסיכרנא טעמכ
טועימה השעש תויצלופינמה ידי לע הסרהנ איה ,םיליעפ יפלא הללכו
,הנבמ רסוח לש תוצירעה .סוזנסנוק ססובמ תוטלחה תלבק ךילהתב
םיטרפ לש ןטק רפסמל רשפאמ ,סוזנסנוקב תוטלחה תלבק ךילהת רצויש
וניאש ,העונתה ירבח לש לברוסמה בורה לע טלתשהל בטיה םינגרואמה
.ןגרואמ אל םג ורקיעבשו דסוממ

לש ןמויק רשפאתה אל םג סוזנסנוקל האירק לש תשגרנה הריוואב
םייתריצי תונויער חותיפ םדקל וא ,םיירופ םינויד דדועל ולכיש ,תוקולחמ
תוקולחמה ,איהש הליהק לכב .רתוי תובחר תוביטקפסרפל איבהל ולכיש
.הירמש לע אופקל הנממ םיענומש םה םלתב םיכלוה םניאש םיטרפהו
הקתשהה רואיתל רתוי םימיאתמ "הטילש"ו "הבתכה" ומכ יאנג ייוניכ
המכ .היטרקומדה יכילהתל רשאמ ,סוזנסנוק שוביג ךלהמב םידגנתמ לש
יתלבה הרמאה יפ לע - לוכי סוזנסנוקבש יללכה ןוצרהש אוה ינוריא
."ישפוח תויהל םדאה לע תופכל" ,תיתרבחה הנמאב וסור לש תחכשנ

תויהלמ קוחר ןוארב לש (ימויקה) ילאיצנטסיזקאה םזילאודיבידניאה
לכמ קתונמב טרפב קסוע אוהו רחאמ הלימה לש ישממה ןבומב "ימויק"
הירוגטקכ ותוא הגיצמו טרפה תא תדדובמ איה .ירוטסיה רשקה
אוה ,ךכב .הב היולת יתלבו תישממה תואיצמל רבעמש - תילטנדנצסנרט
וגצוהש יפכ ,םזילאודיבידניאה לע טנאק לש םיגשומל הבר הדימב המוד
לע הנגהה" קפקופמה ורפסב ףלוו .ק טרבור ידי לע םיעבשה תונשב
טרפה םע ןילמוג יסחיב םיאצמנה םייתרבחה תוחוכה ."םזיכרנאה
הלצא םיללכנ ,יתריציו תמאב ישפוח ןוצר לעב רוצי ותוא םישועו
םילאוטקלטניא םייחל תוכוזש ,תוילטנדנצסנרט תוירסומ תוטשפהב
.תישממה תוסנתהלו הירוטסיהל ץוחמ םימייקה ,םמצע לשמ םירוהט

[ישממה םלועל רבעמש תוירסומ] ירסומ םזילטנדנצסנרט ןיב העונב
,ביטקלוקל טרפה ןיבש םיסחיל התשיג תגצהב ינטשפ םזיביטיזופל
התובלתשה ומכ ,לברוסמ ןפואב הזב הז םיבלתשמ ןוארב לש םינועיטה
תוירוטסיהה תודבועה עפש .היצולובאה םע םלועה תאירבב הנומאה לש
תוחתפתהה םע ןילמוג יסחי ךות רקיעב םדאה בצוע ךיא תוארמש
םיקפואה רצ חותינהו היצזימוטאה .הרפסב אבומ אלש טעמכ ,תיתרבחה
יטסיביטיזופ רסומ לע םיססבתמה םישוריפ דצב ,הינועיטמ םיברבש
ןויערל ןיוצמ עקר םיקפסמ ,םתוהמב םיילטנדנצסנרט וליפא םהש
.יתרבח שפוחל תדגונמ הימונוטואש

םירבוח ,הינועיטמ םיברבש ,םיקפואה רצ חותינהו היצזימוטאהשכ
הרבחהו ,דחא דצמ 'ילאיצנטסיזקאה לאודיבידניאה' לש תוטשפומל
םוהתה ,ינשה דצב ךכמ רתוי אלו "םיטרפ לש ףסוא"מ תבכרומכ תגצומ
.רושיגל תנתינ יתלב תויהל תכפוה תורח ןיבל הימונוטוא ןיב

סואככ םזיכרנא

לש רבעמה תא ףקשמ םג הרפס ,ויהי רשא ןוארב לש היתופדעה ויהי
רבעל יתרבחה םזיכרנאה ןמ םיבר םיאקירמאו םיאפוריא םיטסיכרנא
ךכל קפסמ םגו םייח ןונגס לש הז וא יטסילאודיבידניאה םזיכרנא
ירקיעה ויוטיב תא תעכ אצומ םייח ןונגס לש םזיכרנא ,ןכאו .הקדצה
-ואינ ,תוילנויצר-יטנא ,יטסינרדומ-טסופ םזיליהינ ,יטיפרג סוסירב
,הקיטסימ ,"שדח יבצמ-יתוברת רורט" ,יגולונכט-יטנא םזיביטימירפ
.וקופ לש ושרדמ תיבמ "תישיאה תוממוקתהה" תא תמשיימה תוגהנתהו

ןלוכ טעמכ רשא ,וללה תויתנפואה תוזופה לש תויטסילאודיבידניאה
ךכב רומח ןפואב תאטבתמ ,תויוושכע תויפאי תונפוא תובקעב תוכלוה
,תילקידר תיטילופ תוליעפ ,םייניצר םינוגרא לש תוחתפתהל תדגונ איהש
הניאש הלועפ תינכותו ,תיטרואית תודיכל ,תיתרבח תוביוחמ םע העונת
םייח ןונגס לש םיטסיכרנא לצא תחוורה המגמה .תואיצמה ןמ השולת
הקיזמ יסיסב יתרבח יוניש תגשה לע תימצע המשגהל הגאדה תא ףידעהל
תרמייתמ (ןוסטאמ הקניטק יחנומב) "המינפ תוסנכתהה" רשאב דחוימב
"תוסנתהה לש הקיטילופ"ל רתוי המוד איהש קר - תיטילופ תויהל
ופינה ותוא רוחשה לגדה .גנאל .ד .ר ביחרה הילע [תיגולותפ-וכיספה]
הניארקואב תויוממוקתהה ךלהמב םיינכפהמ םייתרבח םיטסיכרנא
.םינגרוב ריעז תאנהל אוה ודועיי לכש יתנפוא ףיעצל םויכ ךפה ,דרפסבו

וימוסרפ םה םייח ןונגס לש םזיכרנאל רתויב םעטה תרס תואמגודה תחא
תחת םיעיפומה (ןוסליוו ןרובמל רטיפ לש יתורפסה םשה) ייב םיכח לש
רורט ,יזיפאטמ םזיכרנא - ינמזה ימונוטואה חטשה :T.A.Z." תרתוכה
לש תנווכמ הריחב) "השדחה הימונוטואה תרדסבש םולהיה ,יטויפ
-טסופה הצובקה ,הידמונוטוא/טסקטוימס ידי לע רואל אצוה .(םילימה
הבהא" ,"סואכ"ל ללה יריש םע דחי .8 ןילקורבמ שגדומב תיטסינרדומ
,"תיתונמוא הלבח" ,(paganism) תוינאגפ ,"ארפ ידלי" ,"תעגושמ
,"תינכפהמ תוליעפכ םירוחש םיפשכ/םימסק" ,"תיטריפ היפוטוא"
-םזיסקרמ"ל האמחמ קינעהל ןאכ הנווכה ןיא ."םיפשכ"ו ,"עשפ"
ימוחת לא ךכ לכ הקיחרה הימונוטואל וז האירק לבא ,"םזירנריטס
לש תינעלובה היגולואידיאה לע הידורפכ תיארנ איהש דע דרוסבאה
.ימצעב תוזכרתה

-יטנאו תוילנויצר-יטנא לש בהלנ חור-בצמכ – חור ךלהכ גצומ T.A.Z
תונמואכ תספתנ [היצזינגרואסיד] רדסה תוקרפתה וב היצזיליביצ
The ייבה .הלועפ תינכות וא עצמ םוקמב תואב תוריקה לע תואמסיסהו
םש ךסוח וניא (ךיסנ וא גיהנמל יקרוטה דובכה יוניכל ההזה טע םש) Bey
המל" :תיתרבח הכפהמ יפלכ שח אוהש זובה תא וראתב םילימב
הימדהל ךפהו ותועמשמ לכ תא דביאש 'חוכ' םע תמעתהלו ץמאתהל
תותיווע קר אליממ איה הלאכ םיתומיע לש האצותה ירהו ?דבלב
המ םא ?דבלב "הימדה" ?תואכרימב חוכ .(128 'ע) "תומילא לש תורעוכמ
תמאב ונאש ירה ,"הימדה" קר אוה (קשנהו) עורזה חוכב הינסובב הרוקש
םיילוחה חכונל חונב שח וניאש ארוקה !חוטבו חונ דואמ םלועב םייח
םיגיגהב םחנתהל לוכי םיינרדומה םייחה לש םיברתמה םייתרבחה
תוכחל קיספנש שרוד קר אל םזילאירה"ש ייבה לש סופמילואה ימורממ
הקסיפ םאה .(101 'ע) "הילא הפיאשה לע רתוונ ללכבש אלא ,'הכפהמ'ל
"הימדה"מ וא ?הנוורינבש הוולשהמ תונהיל ונתוא הנימזמ וז
?ידירוטסק "ןוימד-ריצי"מ ילוא וא ?השדח תינאילירדוב

ייבה ,הרבחה ינפ יוניש - תיסאלקה תינכפהמה הרטמה תא לטיבש רחאל
,טרקומדה" :לכה תא הנעמל ונכיס םעפ יאש ימ לכל תואשנתהב געול
לכ ירסחו הקיזומל םישריח . . .תילנויצרה היגולואידיאה ,טסילאיצוסה
תא םיעדוי םמצע וידיסחו ייבה םאה ?תמאב ונ .(66 'ע) "בצקל שוח
ןפסה לוחמ בצקל הזטסקאב ודקרו זיילייסרמה לש ןחלהו םיזורחה
תוברתל לוטיבב ייבה תוסחייתהב תינחרט הרהוי שי ?ריילג לש יסורה
ישנא קר םנמא ויהש ,ורבעש תורודב םינכפהמ ידי לע הרצונש הרישעה
.קוטסדוולו לור'נקורל םדקש ןדיעב ויחו ,םיטושפ הדובע

ומכ תויוטש לע רתוול ייבה לש תומולחה םלועל סנכנש ימ לכ לע ,םצעב
יתלב שממ ,ןכתי אל ?יתרבח םולח ?יטרקומד םולח" .תיתרבח תובייוחמ
,םיטלשנ אל םלועל ונא םולחב" ,תינצחש תואדווב ייבה םיעטמ ,"ירשפא
לע תומולחה ,ךכו .(64 'ע) "תאז םישוע םיפשכה וא הבהאהשכ דבלמ
םינש לש תואמ ךשמב םיטסילאידיא ידי לע ומקרנש שדח םלוע
םלוע לש המכוחל ,ייבה לש ותונדא םורממ םירעזוממ ,תורידא תוכפהמב
.ולש יוזהה תומולחה

שפוח ,ירסומ םזינמוה לש םיקד םירוק יוטע ולוכ לכ"ש םזיכרנאל רשאב
סג ינאיזטרק יטסילטנמדנופ ןויגהו םירירש ילעב לש םזיאתא ,הבשחמה
,ייבהש קר אל !הזמ וחכשת טושפ - (52 'ע) "[טרקד לש ושרדמ תיבמ]
םישרשומ םעפ ויה הב תורואנה תרוסמ תא הדיצה קלסמ ,דיחי די ףניהב
וניאשב ןימ בברעמ םג אוה תוינכפהמ תועונתו םזילאיצוס ,םזיכרנא
ילעב םזינמוהו הבשחמה שפוח םע יטסילטנמדנופ ינאיזטרק ןויגיה :ונימ
.ומויקל יאנת וא רחאה תא ףילחמ דחאהש וליאכ - םירירש

חותפלו ולש סופמילואה ימורממ קוספל ססיה אל םלועמש תורמל ,ייבה
םזיכרנאה לש םיינונטקה םיגולואידיא"ל תונלבס ול ןיא ,זגרנ סומלופב
הריכמ אל היכרנאה"ש ךכ לע הזרכה ךות .(46 'ע) "תוירטרבילהו
אלש הטוב המגודב ויארוק תא עיבטמ ומצע ייבה ,(52 'ע) "תומגודב
איה היכרנאו - היכרנא חרכהב עמתשמ םזיכרנאמ" :התומכ התייה
דער השמו - "ידעלבמ רחא ןיאו ינא" :םיהולא רמא הכ .(64 'ע) "סואכ
.הרהצהה עמשל

לכה ול יביטמיטלואה 'ינא'הש ייבה קספ ינאמ-םזיסיקרנ ףקתהב ,ןכא
דחא לכ" :[והשלכ טילש וילעמ ןיאש] ןובירה אוה ,לע לא אשינה ,ךייש
לכונש לככ - רחא רבד לכ לשו . . . ותריצי ,ופוג לש טילשה אוה ונתאמ
םיטסיכרנא ןיב ןיחבהל ןתינ אל ,ייבה לש ותנשמ יפ לע ."קיזחהלו ףוטחל
.[דחא ףאב םייולת יתלב] םיקרטוא םלוכו רחאמ (םי'ייב םגו) םיכלמ ןיבל

תועצמאב םיבצועמ וניסחיו [תימצע] הקיספ יפלע םיקדצומ ונישעמ
םיקוחה תא םיעבוק ונא .םירחא םיקרטוא םיטרפ םע [םיזוחו] תותירב
קר ,הארנכ ,םידרוש ונא תעכו .קוחה ילבכ וקתונ ךכו - "ונתכלממ"ל
םירטמ המכו םיעגר המכ סופתל םילוכי ונא ךכ םג לבא .םיזחתמכ
.ונתוכלמ תאו טלחומה וננוצר תא הילע תופכלו תואיצמ לש םיעובר
זא ,םהשלכ רסומ וא הקיתא ידי לע םילובכ ונא םא . . .ינא הז הנידמה
.(67 'ע) ונאצמה ונמצע ונאש ולאכ תויהל םיבייח םה

,םי'ייבל ףסונב ,ונהנש םיינש דוע לע בושחל לוכי ינא ?ינא הז הנידמה
,התומתה ינב בור .רלטיה ףלודאו ןילטס ףסוי :ולא תוגילפמ תויוכזמ
ןושיל שפוחה תא ,סנרפ לוטנא תאז גיצהש יפכ ,םיקלוח ,םיינעכ םירישע
ךירדירפ תאמ "תוכמסה לע" רמאמה םא .הניסה לש םירשגל תחתמ
לש תינגרוב הסרג גציימ ,היכרריה םויק לע הנגה ללוכה ,סלגנא
הסרג םיגציימ וירחא םיהונהו [ןאזרז לש] T.A.Z.ה ירה - םזילאיצוס
ןיא ,הכפהמ ןיא ,תונתשיה ןיא"ש ונל רפסמ ייבה .םזיכרנאה לש תינגרוב
,ךלש שפוחה – ךמצע לש רועה לע ךלומ רבכ התאשכ ;ךרד ןיאו קבאמ
םירחאה [םיכלמה] םיכרנומה תבהאל קר ןיתממ ,וב עוגפל לכוי אל שיאש
"םיימשה תלכת ומכ תידימ ,תומולח לש הקיטילופ :ותמלשהל עיגהל ידכ
ינאכ ךרע תוריינל הסרובה תוריק לע קוקחל ןתינ ולא םילימ .(4 'ע)
.תיתרבח תויתפכא-יאו םזיאוגא לש ןימאמ

תיטסילטיפקה "תוברת"ה לש םינולסה תא החדת אל וזכ הפקשהש יאדו
תא ,סני'גה ידגבו םיזורחה ,םינקזה ,תוכוראה תורעשה וחדש הממ רתוי
םדא ינב ידמ רתוי ,רעצה תיברמל .תיליעה הנפוא לש םיקסעה ישנא
ףא םילעבה םניא ("תומולח" וא "תויימדה" יריצי אל) ונמלועב [םיישממ]
םילובכה םיריסא דיעהל םילוכיש יפכ ,רתויב ישממה ןפואב םה םרוע לש
ימוחתל ץוחמ לא ףחרל הכ דע חילצה אל דחא ףא .אלכב וא הזל הז
ריעז דבלמ ,"תומולחה לש הקיטילופה" יפנכ לע המדאה ינפ לעש לבסה
-ייוליג תא םומעש יעגרב אוצמל םייושעה - רתי תויוכז ילעב םינגרוב
.םייוארכ ייבה לש תעדה

טעמ קר תוקפסמ תויסאלק תוינכפהמ תויוממוקתה וליפא ,ייבה רובע
.וקופ לש "תוילובג תויוסנתה" לש חוחינ םע ישיא ןורכישמ רתוי
ךלהמב" .(100 'ע) ייבה ונעיגרמ ,"איש תיווח ומכ איה תוממוקתה"
לש םיגוס ינימ לכב ופתתשה . . םיטסיכרנא המכ ,הירוטסיהה
םה לבא ,תויטסילאיצוסו תויטסינומוקב וליפא ,תוכפהמו תויוממוקתה
שפוחה גוס תא םמצע תוממוקתהה יעגרב ואצמ םהש םושמ תאז ושע
,הכ דע הלשכנ תויפוטואה תמשגהל הריתחהש ףא לעש ךכ .ופאש וילא
לכב וחילצה םיטסילאיצנטסיזקאהו םיטסילאודיבידניאה םיטסיכרנאה
'ע) "חוכב םנוצר תמשגהל (רצק ןמזל ולו) המחלמב ועיגה רשאב ,תאז
1934 ראורבפב םירטסואה םילעופה תוממוקתהש דיעהל לוכי ינא .(88
"תוממוקתה יעגר"מ רתוי ויה 1936 לש דרפסב םיחרזאה תמחלמו
המישרמו תשאונ תוניצר ךות וכרענש םירמ םיקבאמ ויה םה .םיימזגרוא
.[ייבה לש] םייטתסאה תונויזחה לכ תורמל

,ילדוכיספ "פירט" רשאמ רתוי אלל ייבה יניעב תכפוה תוממוקתה ךא
שפנ" אוה ,ייבה לש ורושיאל הכוזה השטינ לש ןוילעה םדאהש דועב
לע ,האחמ לע ,המרופר ןעמל הלומעת לע ןמז זובזבל זובתש ,היישפוח
םה תומולח ,הארנה יפכ ."תינכפהמ הברקה לש םיגוסה לכ לעו ןוזח
הז לכ םוקמב .(תיתרבח תוביוחמ :עמשמ) "ןוזח" םהב ןיא דוע לכ רדסב
םניאש ,(88 'ע) תיטרפ תולגתה תווחלו ןיי תותשל ףידעמ היה ייבה
לש ןויגהה תולבגממ תררחושמה תיתבשחמ תוננוא רשאמ רתוי םיעיצמ
.טרקד

,רנריטס סקמ לש ויתונויער תא דהוא ייבהש ונתוא עיתפהל ךירצ אל
רמולכ) ונימב דיחיל קינעמ הז םע דחי ךא ,הקיזיפטמה ןיינעב וניא רשא"
אצמ ייבה ,וילע ךומסל רשפא לבא .(68 'ע) "תוטלחומ לש הדימ (וגאל
"הליגר יתלב תועדומ לש ליעפ גשומ :בושח ביכרמ רנריטס לצא רסח"ש
,חרזמה" .ייבה לש ומעטל ילנויצר ידמ רתוי רנריטסש רבתסמ .(68 'ע)
ןונגסב סכנל ןתינש תוקינכט ילעב םה ,תיטבשה תוברתהו ןחלופה
. . .יטסימ םזיכרנא לש ישומיש גוסל םיקוקז ונא . . .יתימא יטסיכרנא
תוימיטפוא תאלמ ,[תילילאה םיפשכה תד] םזינאמשה לש היצזיטרקומד
עיצמו "םיפשכמ"ל ךופהל וידיסחל ארוק ייבה ,ךכל יא .(63 'ע) "הוולשו
."יאלמה דשה לש הרוחשה הללקב" שומיש ךכ םשל ושעיש

ומכ אוה TAZ-ה" ?"ינמזה ימונוטואה רוזא"ה ףוסבל אוה המו
הלירג תלועפ ומכ וא הנידמה ןוטלש תא ןיינעב תברעמ הניאש תוממוקתה
םירזפתמ היתוחוכ דימו (ןוימד לש ,ןמז לש ,ץרא לש) חטש תררחשמה
םתסבה תא עונמל ידכ ,רחא ןמזב וא/ו רחא םוקמב שדחמ ףסאתהל ידכ
םישגהל םילוכי ונא (TAZ) ינמז ימונוטוא חטשב .(101 'ע) הנידמה ידי לע
הנוע ךשמב קר ולו תויתימאה וניתולאשמו וניתונוצר ,וניתוקושתמ תובר
לש ןשיה ףצרה ילוקיעבש ישפוח רוזאב ,תפלוח תיטריפ היפוטואב ,הרצק
תויוצמ םיינמז םיימונוטוא םירוזאל תויורשפא .(62 'ע) בחרמ/ןמז
םייאשחה רעיה ישגפמב ,םישישה תונש ןונגסבש 'תויטבש תויוסנכתה'ב
-ואינה לש םיילידיאה םישגפמב ,היגולוקאה תורשב םילבחמ לש
'תוייפ' יגוחבו םיטסיכרנא לש םיסנכב ,םהיתורודמ ביבס םינאגאפ
לש םיקינקיפו ,תוביסמ ,הליל ינודעומב םג ןבומכו ;םילאוסקסומוה
הגילב רבחכ .(100 'ע) !רתוי אלו תוחפ אל – "םיקיתוו םירטרביל
םיעיפומ וידיסחו ייבה תא תוארל תמ יתייה ,םישישה תונשב תירטרבילה
!"םיקיתוו םירטרביל לש קינקיפב"

השק הכו קמקמח הכ ,יערא הכ אוה (TAZ) ינמזה ימונוטואה רוזאה
חטש זרכומ וב עגרב"ש דע הארונה תינגרובה הנידמל האוושהב רואיתל
תינש ץוציש ידכ קר . . .םלעי אוהו ,דימ םלעהל וילע . . .ינמז ימונוטוא
,הימדה קר אלא דרמ וניא TAZ השעמל .(101 'ע) "רחא םוקמב
חוטב טלפמ לא הגיסנ ,יתודלי חומ לש ןוימדב תשחרתמה תוממוקתה
אוהש ינפמ [TAZ] וילע םיצילממ ונא" :ייבה ןנשמ ךכו .תואיצמל ץוחמש
ידיל עיגהל [!] ךרוצ שיש ילב תולעתיה לש תוכיאה תא קפסל לוכי
ידנא לש "גצימ" ומכ ,רתוי קיודמ ןפואב .(101 'ע) "הברקהו תומילא
רצרצק יוטיב ,תיעגר המזגרוא ,תפלוח תושחרתה אוה TAZ לכ ,לוהרוו
לש ותוישיא לע והשלכ םושיר ריאשהל ותלוכיש "המצועל ןוצרה" לש
תא בצעל ותלוכי .דואמ דע הלד ,ובוציע לע וליפאו ותוימצע לע ,טרפה
.רתוי דוע הלד תואיצמה תאו תונושה תויושחרתה

היגליבירפהמ םג תונהיל םילוכי ייבה ידיסח ,ףולח-רב הכ TAZ-ה תויהב
[סלמוה] "תיב-רסח תויהל" לש היווחהש רחאמ "ידוונ םויק" לש תינמזה
תויחל ,םלוא .(130 'ע) "הקתפרה ,הלעמ תויהל םיוסמ ןבומב הלוכי
דוונ ייחו ,וילא רוזחל חונ תיב שישכ "הקתפרה" תויהל הלוכי תיב רסחכ
.םמצע תא םייקל ידכ דובעל םיכירצ םניאש ולאכל יתימא סוסקול םה
קומעה לפשה תפוקתמ יח הכ ןפואב יל םירוכזה םידוונה םילטבומה בור
םג ללכ ךרדבו ,תולפשהו תולחמ ,בער לש םישאיימ םייח ולבס [-1929]
לש הירע תובוחרב םתומכשל םויה םג הרוקש יפכ – תע םרטב ותמ
םינהנ םה יכ היה הארנש םיטעמה םיינעוצה םיסופיטה .הקירמא
הרקמבו םירזומ םיסופיט םתס בוטה הרקמב ויה "םיכרדב םייח"המ
"תוממוקתה"מ םלעתהל לוכי ינניא .ינוציק ןפואב םיטוריונ בוט תוחפה
.(129 'ע) "הריחב ךותמ תויתיבפלאנא" :ייבה ידי לע תעצומה תרחא
רתוי הכורבה האצותה ,ךוניחה תכרעמ דגנ דרמכ תאז עיצמ אוהש תורמל
יתלב תויהל ייבה לש םימורממ םייוויצל םורגתש ךכב תויהל היושע
.םיארוקל םישיגנ

:ב בתכנש הזמ TAZ-ה לש רסמל רתוי בוט רואת ןתינ אלש הארנכ
תכפוה" ייבה לש תרבוחהש םש שיגדמ רבחמה .Whole Earth Review
םיברש דועב ךא . . .םיעשתה תונש לש דגנה תוברת לש ך"נתל תוריהמב
תא בתוכה עיגרמ ,"תויטסיכרנא תורותלו ול םיפתושמ ייבה לש ויגשוממ
לש] הליגרה הפטההמ טלוב ןפואב הטס ייבה"ש ,ולש םיפאיה תוחוקלה
תויוממוקתה ףידעמ אוה ,תאז םוקמב .הלשממה תא ליפהל [םזיכרנאה
איש יעגר' תוקפסמ ןה יכ ןימאמ אוה רשא ,'תיפסכ' לש תונוכת תולעב
וא תורח לש ולא םיסיכ .'םייחה ללכ לש תועמשמה תא םיבצעמש
תרגסמהמ םעפ ידמ קומחל טרפל םירשפאמ ,םיינמז םיימונוטוא םירוזא
רצק ןמזל תוסנתהלו [לכב תברעתמה] 'הלודגה הלשממ'ה לש תצחולה
[9] ."תטלחומ תוריחב

!ךעבענ :התוא םגרתל דואמ השק ךא תאז תראתמש הלימ שידיאב שי
Up Against the Wall הצובקה הציפה ,םישישה תונש ךלהמב
קר . . .םימוד "יתוברת רורט"ו היצזינגרואסיד ,לובלב Motherfuckers
הצובקה ירבחמ המכ ,תמאבו .ךכ-רחא דימ יטילופה ףונהמ םלעהל ידכ
םדוקש ינוניבה דמעמהו םיישפוחה תועוצקמה ,רחסמה םלועב ובלתשה
אטבתהש יפכ .הקירמאל תידוחיי וז העפות ןיא .ול םיזב םה יכ ונעט ןכל
68-ב םייח ונישע" :1968 ינוי-יאמ "יקיתוו"מ דחא יתפרצ תויניצב
."רגבתהל ןמזה עיגה וישכעו
A לש םיבר םיקתוע םע המצע לע הרזח תאזה תינלטקה תוירוזחמה
תריציב םייתסהל ידכ קר ,1984 תנש לש ךיריצ יריעצ דרמב לוגיעב ףקומ
ןיאקוקו קארק יקירזמל הצמשל עודי שגפמ םוקמ - "םיטחמה ןג"
סורהל םיריעצ םימס ירוכמל רשפאל ידכ הייריעה תויושר ידי לע םקוהש
.יקוח ןפואב םמצע תא

לשב .םייח ןונגס לש ולא תוצילממ שושחל המ ללכו ללכ ןיא תונגרובל
,תוברתה-תתב םתוזכרתה לשב ,םיינומה םינוגראו תודסוממ םתדילס
לכ םתליספבו ףלוחה עגרה תא םתגיגחב ,םהלש תירסומה תורדרדתהב
,הרבחה תניחבמ ללכ קיזמ וניא יטסיסיקרנ םזיכרנא לש הז גוס .תינכות
יא לש רוטיק רורחשל ןוחטיב םותסש ןיעכ קר שמשמ תובורק םיתיעלו
ןונגס לש םזיכרנאה ,ייבה םע דחי .םייקה יתרבחה רדסהמ ןוצר תועיבש
הקומע תוביוחמ לכמו תיתועמשמ תיתרבח תוליעפ לכמ טלמנ םייח
תואנה שופיחל תוסמסמתה ךות ,תאזו .ןמז ךרואל םייתריצי םיטקיורפל
תונוילע תשוחתו יטסינרדומ-טסופ לכ-ללוש םזיליהינ ,[kicks] תושגרמ
.תינאשטינ תרוונסמ תיטסיטילא

תונויערה תא קוחדל הז םילוגיפ ןוזמל חיני םא םלשי םזיכרנאהש ריחמה
םזיכרנאה .םוצע תויהל לוכי םימדוקה תורודה לש םיירטרבילה
"הימונוטוא"ל ולש תיטסינרדומ-טסופה הגיסנה םע ייבה לש ירטנצוגאה
לש "הזטסקא"לו וקופ לש "תוילובגה תויוסנתה"ל ,תיטסילאודיבידניא
"קיזמ אל"ל "םזיכרנא" הלימה םצע תא ךופהל תמייאמ ,םייבצמ-ואינה
לכמ םינגרוב ריעז רובע תשגרמ המחג םתסל – תיתרבחו תיטילופ הניחבמ
.םיליגה

ילנויצר אל יטסימ םזיכרנא

רואל .םזיציטסימלו םיפשכל ותיינפב דדוב וניא ייבה לש TAZ-ה
אל ,"םייח ןונגס לש םיטסיכרנא"ה ןיבמ םיבר לש הביצי אלה תוילטנמה
תומודקה ויתורוצב םזילנויצר-יטנאה די לע תולקב םיבשנ םקלחש אלפ
The Appeal of Anarchy "תיטסיכרנאה האירקה" תא אנ-וקדב .רתויב
Fifth 'ישימחה דמעמה' תעה בתכ לש ירוחאה רעשה לכ תא ספותה
לש תויחרכהב הריכמ היכרנא" :םש םיארוק ונא .(1989 ץיק) Estate
תעב םורע הייה ישפוח ךתויהל תואכו [!תוחפ אל] טלחומ ילטוט רורחש
."םיקחשמו תודועס ,תוביסמ ,קוחצ ,הריש ,םידוקירב ףתתשה ,םיסקטה
הוודחל דגנתהל טונח ןקדצ וניאש והשימ לוכי יכו . . .םיווצמ ונא רשאכ
?Rabelais הלבר יתפרצה ןקיריטסה הל ףיטהש ומכ - וזכ

לש רזנמה - המ'ל'ת .שארמ הפצנ אלש לושכמ יוצמ הרצה הברמל ,לבא
,םיתרשמב שודג היה ,תוקחל 'ישימחה דמעמה' הסנמ הארנכ ותוא ,הלבר
ויה השקה םתדובע ילבש ,הכאלמ ילעבו ,םיסייס ,םיחבט
,בערב םיתמ ןוילעה דמעמה לש היפוטואבש םיקנופמה םיטרקוטסיראה
האירקה"ש יאדו .רזנמה לש םירקה תומלואב םימוריע םיפפותסמו
לש וזמ רתוי העונצ הסרגל הנווכתה 'ישימחה דמעמה' לש "תיטסיכרנאה
תולגוח אלו זרואו ופוט לולכל םירומא "תואתשמ"הו ,המ'ל'ת רזנמ
ךרד תוצירפ אלל לבא .[תויעקרק-תת תוירטפ] ןיהמכו תואלוממ
וז הסרג לכות דציכ ,לומעל ךרוצה ןמ םדאה ינב תא וררחשיש תויגולונכט
,"תוכמס לכ לוטיב" התלאשמשכ ןחלושל ופוטו זרוא איבהל היכרנא לש
?רישלו דוקרל ,םימוריע ץורל ,תואתשמב גוגחל ,"לכב הווש קלחתהל"

קתרמש המ יכ ."ישימחה דמעמה" תצובקל דחוימב תיטנבלר וז הלאש
ילנויצר-הרפ ,יטסיביטימירפ ןכות םיאלמה םירמאמה םה הז תע בתכב
דמעמה' לש "האירק"ה ,ךכל-יא .יגולונכט-יטנא ןחלופו יביטיאוטניא
לש סנארטל סנכיהל ,ףשוכמה לגעמב ףסאתהל" םיטסיכרנאל 'ישימחה
הקינכט התוא קוידב – "חוכ לכ םיקרפמה םיפשכב ללוהתהל ,הזטסקא
בתכב םיפתתשמה ןמ דחא תוחפלש) [םיילילאה םינהוכה] םינאמשהש
ולעפש םינהוכה םהומכו ,תיטבשה הרבחב ומשיי (םתוא ץירעמ תעה
םדמעמ תא ,םיבר תורוד ךשמב ,םמורל ידכ רתוי תוחתופמ תורבחב
ידכ ךשוממ קבאמל [וב םיקיזחמהו] ןויגהה קקזנ םדגנ - תדה יטילשכ
.םמצעב ורציש היצקיפיטסימהמ םדאה ינב לש םחומ תא ררחשל
דימתכ רשא וקופ לש ומושיר ,תפסונ םעפ ,רכינ ןאכ ?חוכ לכ קרפל
חוכל דגנ לקשמכ ימצע לוהינ לש תודסומ םיקהל ךרוצה תא שיחכמ
רשפאש ידכ – םייטסילטיפקה םייכרריהה תודסומה לש לילעב ישממה
הרבחב שממתהל ולכוי הזטסקאהו תוקושתה הב הרבח םיקהל היהי
.תיתימא תירטרביל תיטסינומוק

לוטנ הכ םזיכרנאל 'ישימחה דמעמה' לש םיסקמהו בהלנה ללהה ריש
לוכי אוה ,ולש תעצעוצמה הקירוטרה לכ תורמלש דע – יתרבח ןכות
ודצב עיפוהל וא יתנפוא קיטוב תוריק לע הילתל רטסופכ שמשל תולקב
,ןכאש יל ורפיס הנורחאל ורקבש םירבח ,ןכאו .הכרב סיטרכ לש ירוחאה
ידמל םירקי היטירפתו ןתשפ תופמ םיסוכמ היתונחלושש הרקוי תדעסמ
וב רוזא – ריעה חרזמבש קרמ-טנס תבחרב תמקוממה ,םיפאי היתוחוקלו
םשה תא אשונ ,םיבר םייטילופ םיקבאמ םישישה תונשב ושחרתה
לש קתעהב רדהתמ ,ריעה לש םינגרוב ריעזה לש הז םוטיפ רתא .היכרנא
םילעופ םיאור וב "יעיברה דמעמה" םסרופמה יקלטיאה ריקה רויצ
םיארנ םניאש) הרטשמ תנחת וא סובה לע םירעתסמה םיממוקתמ
"ןדעמ" ןיעמ שמשל תולקב לוכי םייח ןונגס לש םזיכרנא יכ הארנ .(רויצב
םדיקפתש ףס ירמוש םג שי וז הדעסמלש םירפסמ .םירחבנ תוחוקלל
רויצב םיעיפומ ותומד ינבש ימוקמה ףוספסאה תסינכ תא עונמל הארנכ
.ריקה

תולקב לוכי ,תומימח אלמ וליפאו ,ינתנהנ יטרפ - םייח ןונגס לש םזיכרנא
םינגרובה לש ןותמה ינאילברה םייחה חרוא לוביתל ןימז לילמת קפסל
,םינש רפסמ ינפל MIT הגיצהש "תיבצמה תונמאה" ומכ .םיקפואה ירצ
יומידל רבעמ טעמ ךא העיצה רשא ,ינגרוב ריעזה דראגנבאה תא גנעל ידכ
םימודה םיברכ והומכ ,הז יוקיח - "ארונו םויא אטוח"כ טסיכרנאה לש
םינופו סונייקואה לש יאקירמאה ףוחה ךרואל "םיפנפנתמ" רשא ,ול
ןויצל היואר החלצהב הקלח תא תאלממ "הזטסקאה תיישעת" .החרזמ
תוקינכטה תא הכותל גופסל תולקב הלוכיו ,ונימי לש םזילטיפקה יאנתב
לק בבוש יומיד םיצעהל ידכ ןהב שמתשהלו םייח ןונגס לש םזיכרנאה לש
,תוכורא תורעשב תונגרוב ריעזה תא רבעב העזעזש דגנה-תוברת .קווישל
םיינגרוב םימזי ידי לע ןמזמ הסכונ רבכ ,תונמאו ינימ שפוח ,שובל ,םינקז
םהלש םיטסידונה תונחמ וליפאו םינודעומה ,הפקה יתב ,םיקיטובהש
תוססותה תומוסרפה תודיעמש יפכ םיחרופ םיקסע םיווהמ
.םימוד תע יבתכבו Village Voice-ב תועיפומה תוינשדח "תוזטסקא"ל

תוכלשה שי 'ישימחה דמעמה' לש םיטובה םיילנויצר-יטנאה חורה יכלהל
םיארוק םה ,תויאמקהו תובהלתהה ,ןוימדה תא םראפב .תמאב תוגיאדמ
לע .ומצע ןויגהה לע ףא אלא תילנויצר תוליעפבש תוליעיה לע קר אל רגת
םסרופמה 43 רפסמ וי'צירפקה עיפומ 1993 ףרוח/ויתס ןויליג לש רעשה
תומדה ."תוצלפמ הדילומ ןויגהה לש הנישה" – היוג לש ןבומ אלהו
בשחמ הלומלשכ הדובע ןחלוש לע הבוכש תיארנ היוג לש רויצהמ המודרה
- היוג לש ירוקמה בותיכל אבומה [ףלוסמה] ילגנאה "םוגרת"ה ןמ .לפא
וליאכ עמתשמ ,"תוצלפמ רצוי ןויגהה לש םולחה" :וב רמאנ וליאכ
לש תירוקמה תועמשמה ןמ ךפהה קוידב .תוצלפמל יארחא ומצע ןויגהה
הלועש יפכ - ןויגהה לש אלו הנשה לש רצות ןה תוצלפמהש היוג
דילומ ותוא שטנ ןויגיההש ןוימדה" :בתכש ומצע היוג לש ויתומישרמ
רוקמהו תויונמואה לכ יבא אוה ןויגהה םע דחואמ .ונכתיי אלש תוצלפמ
,ןויגהה תא ותונגב ,הז ביצי אל יטסיכרנא םוסרפ .[10] "תואלפנה לכ לש
-ואינה היצקאירה לש רתויב םירדוקה םיטביההמ המכ םע רבוח
.תינאיראגדיה

היצזיליביצהו היגולונכטה תלילש

,(ןוסטוו דיוד :וניהד) דרופדרב 'גרו'ג לש וירמאמ םה רתוי ףא םיגיאדמ
תוארונ לע ,ישימחה דמעמה לש םיריכבה םינקיטרואתה דחא
ןעטנ וירמאמב .היגולונכט לכ ,וירבדב הארנש יפכ – היגולונכטה
העד ,ךכמ ךפהה אלו םייתרבחה םיסחיה תא תעבוק היגולונכטהש
היגולוקאה לש וזל רשאמ תיביטימירפ תיטסיסקרמ השיגל רתוי הבורקה
עדי לש הריבצ וליפא וא ,דדובמ טקיורפ הניא היגולונכט" .תיתרבחה
תעבקנ איה ,רמולכ ,"תיתיישעתה הרדיהה תא רוצעל"ב ונל רמוא - "ינכט
תוינומה תוקינכט ."םייתרבח םיסחי" לש רתוי ידוסיו דרפנ םוחת ידי לע
וחוסינב) ויהנ [ינומה רוצי תוקינכט :גשומה תא ףילחמה קמקמח גשומ]
לש שדחמ היינבה םישרוד םתלועפ יאנתש םינבמל (רניוו ןודגנל לש
תוקינכט .םתוחתפתהל ואיבהש םייתרבחה םיסחיה לש םג ךכו ,םתביבס
וחתפתה ,תויאכרא תויכרריהו תומדוק תורוצת לש הדלות – ולא תוינומה
םיימונוטוא םייח ולביקו םתורצוויהל ומרגש םיאנתה תולבגמל רבעמ
תילטוט הביבס לש גוס תויהל םמצעב וכפה וא םיקפסמ םה .םמצע לשמ
.יביטקייבוסה יטרפה ןבומב ןהו יללכה ןבומב ןה תיתרבח תכרעמו
ותוא םה םייתרבח םיסחיו םיינרמוח םיסחי וזכש תנכוממ הדימריפב
[11] ."רבדה

םייטסילטיפקה םיסחיה תא תולילקב ףקוע תונויער לש הז יחטש ףסוא
המב דקמתמ הז םוקמבו היגולונכטה םשוית ךיא הטוב ןפואב םיעבוקה
דיקפת םייתרבחה םיסחיל ודחייב .ודי לע רעושמכ איה היגולונכטהש
דואמ דע םיבושחה רוציה יכילהת תא טילבהל םוקמב – יסיסב תוחפ
תוקינכט"לו תונוכמל הנקמ דרופדרב ,היגולונכטב שומיש השענ םהב
ןילטס סחייש "השודק"ה ומכ רשא תיטסימ הימונוטוא "תוינומהה
.תוינויצקאיר תורטמ תתרשמ ,היגולונכטל

םיקומע םישרוש ,המצע לשמ םייאמצע םייח שי היגולונכטלש ,ןויערל
רגדיה ןיטרמ לש םיבתכבו הרשע עשתה האמה לש ינמרגה םזיציטנמורב
-לנויצנה היגולואידיאה תא וניזהש ,רגנאי גרואג ךירדירפ לשו
תא תמאב ודביכ םיצאנה הב הדימל רשק ילב ,[תיצאנ] תיטסילאיצוס
.םהלש תיגולונכט-יטנאה היגולואידיאה

ןייפאתמ הזה יגולואידיאה ןעטמה ,וננמז לש היגולואידיאה יחנומב
הלוע היצמוטואה חותיפש תרמואה ,ונימיב ךכ לכ החיכשה ,הנעטב
תודבוע - לוצינה תרבגהלו הדובע תומוקמ דספהל ומרוגב רקויב םישנאל
לש םייתרבחה םיסחיה תכרעממ תועבונ ןה ךא ,קפסב תולטומ ןניאש
.המצעלשכ תיגולונכטה המדקהמ אלו ,יטסילטיפק לוצינ

('downsizing') םידבועה רפסמ לש יתטישה םוצמצה רבד לש ותימאל
עצב יפדור םינגרוב לש אלא הנוכמ השעמ וניא הנורחאה תעב
תיראש תא רתוי לצנל ידכו םדא תדובע ףילחהל ידכ ןוכימב םישמתשמה
ידכ שומיש ןהב םישוע םינגרובהש ןמצע תונוכמ ןתוא ,ןכא *.םידבועה
ילנויצר ןפואב תנגרואמה הרבחב ולכי "הדובעה חוכ ריחמ" תא ןיטקהל
רתויו תיתריצי רתוי תוליעפל ןיינע תרסח הדובעמ םדאה ינב תא ררחשל
.תקפסמ

תא באוש אוה יכ ,רגנאי וא רגדיה יבתכב יקב דרופדרבש ךכל תודע ןיא
תודיכלה" :טטצמ אוה ותוא לולא ק'זמו רניוו ןודגנלמ ותארשה
המצעלשכ היגולונכטה .תיתרבחה תודיכלל תמרוגש וז איה תיגולונכטה
הלימה לש ירוקמה ןבומב – םיעצמא לש םוקי אלא יעצמא קר הניא
.(10 'ע exclusive and total) תטלחומ םגו תידעלב םג :'םוסרבינוא'

תא גיצמ אוה "תיגולונכטה הרבחה" – לולא לש רתויב עודיה ורפסב
יפ לע םה ,וילע ונלש הבישחה ןפואו ,םלועהש תרמואה תרדוקה הזיתה
הרבחה" לש הרוקמל יתרבח רבסה לכ רדעהב .תונוכמהו םילכה תמגוד
תוחפ דועו הווקת ררועמ וניא לולא לש רפסה לש ומוכיס ,"תיגולונכטה
עלביהלמ תושונאה תא ליצהל היהי רשפא ויפ לע והשלכ ןוויכ ביצמ ךכמ
תא םותרל תישונאה הפיאשה וליפא ,ןכאו .היגולונכטה ידי לע
הדוסח הלאשמ"ל ודי לע תתחופמ ,םדאה יכרצ לע תונעל ידכ היגולונכטה
וז תמאבו .[12] "תיגולונכטה תוחתפתהה לע עיפשהל יוכיס םוש הל ןיאש
.ולשכ תיטסינימרטד הכ הפקשהמ תשקבתמה תינויגהה הנקסמה

לכ תא דימ קרפל ליחתהל" :ןורתפ ונל קפסמ דרופדרב ,"ונתחמשל"
רקיעו היצזיליביצה םע הרשפ םושל םיכסמ אל אוה .(10 'ע) "תונוכמה
-יטנאו תויגולונכט-יטנאה תויטסימה תואשילקה לע הרזח םה וינועיט
-ןדיעה לש תומיוסמ הביבס-תוכיא תותכ לצא תועיפומה היצזיליביצ
תללוכה "תוחוכ לש תכרעמ" איה היצזיליביצהש ונל רפסמ אוה .שדחה
רויע ,םינומה תרושקת ,Commodity relations תורוחס יסחי"
,"תויניערג תומצעמ ןיב תומיע" םע דחי ,"ינומה רוצי לש היגולונכטו
"לודגב היצזיליביצ" ורמאמב .(20 'ע) "תילבולג לע-תנוכמ"ל תוגזמתמה
קלח קר םה "תורוחס יסחי"ש ןייצמ אוה Civilization in Bulk
רבכ התייהש "הנוכמ" איה היצזיליביצה הב "תוחוכה תכרעמ"מ
,תויכרריה לש השקונ הדימריפ" ,[הייפכבש] הדובע הנחמ הליחתכלמ
רישי תומדקתה וקב – ינגרוא-אלה לש םוחתה תא הביחרמה תשר
עבטמה ןרק דעו סואיתמורפ ידי לע םילאה ןמ שאה תבינגמ
תאו ו'זס הקינומ תא חיכומ דרופדרב ,ותטישל יבקע .[13] "תימואלניבה
תד לש שדחמ יוליג :הלודגה תימסוקה םאה" ןרפס לע רומ הרברב
םא יכ ,תוהולאב תיאכראה תיביטימירפה הנומאה ללגב אל ךא ,"המדאה
השעמ" תואכרימב "היצזיליביצ" הלימה תא ומש תורבחמהש ללגב
תדוקנ וא הביטנרטלא גיצהל הז (!) קתרמ רפס לש הייטנה תא ףקשמש
היתוחנה לכל ללכב דגנתהל םוקמב תיחכונה היצזיליביצל תדגונמ טבמ
יורש הז אוה סואיתמורפש הארנכ .(ורפסב 23 םיילוש תרעה) "תויסיסבה
-תתה תויוהולאה לע ןרפס רשא ,ולא "המדא תוהמא" יתש אלו יאנגל
.היצזיליביצה םע תורשפה תורמל "קתרמ" תויעקרק

ידי לע תינרדומה תיתיישעתה] לעה-תנוכמל תוסחייתה םושש יאדו
דרופמומ סיאול לש ותניקמ טוטיצ אלל המלש היהת אל [וימודו דרופדרב
[וילע תוכמתסמה] תויוסחייתהש ןייצל יאדכ .הרבחה לע התעפשה לע
ינורקע דגנתמ וניא דרופמומ .דרופמומ לש ויתונווכל העטומ שוריפ תונתונ
היה אל םג אוה ;בושחנש םיצור ויה וימודו דרופדרבש יפכ ,היגולונכטל
-יטנאה םזיביטימירפב והשלכ םעט ךכ לשב אוצמל יושעה ןקיטסימ
יעצמא יתלב ישיא עדימ דיעהל לוכי ינא הז לע .דרופדרב לש ינויצזיליביצ
םיפתתשמכ ונלהינש תכשוממ החיש תובקעב ,דרופמומ לש ויתופקשה לע
.1972 תנשב ,הינווליסנפ תטיסרבינואב הדיעו ךלהמב

לשמל ומכ ויבתכל תונפל אוה תושעל ךירצש המ לכ ,[תאז אדוול ידכ]
אוהש חכוויהל ידכ ,ומצע דרופדרב טטצמ ונממ ,"היצזיליביצו תוקינכט"
יעצמא"כ "םיינכמ םירישכמ" יבויח ןפואב ראתל דואמ ץמאתמ
רזוח דרופמומ .[14] "תוילנויצר תוישונא תורטמ תגשהל ילאיצנטופ
איה הנוכמהש שיגדמו ,םדא ינב ידי לע ורצונ תונוכמש ארוקל ריכזמו
דחא ,ןכאו .(317 'ע) םדאה תוישיא לש םיוסמ דואמ טביה לש ףוקיש"
תונומאה לש העפשהה תא קלסל היה הלש רתויב םיבושחה םידוקפתהמ
:ךכ ףיסומו ."םדאה לש וחומ לע תולפטה
ושלפ ,םידשמ םדאה לש וידחפו םיילנויצר-אלה םיטביהה ,רבעב"
תילגתב םדקתמ דעצ היה .ןיינעל תוכייש לכ םהל ןיאש םימוחתל
םע עונמשו בלחה תונבגתהל םיארחא םיביבח םינודש אלו תוירטקבש
םיקחרמל הריהמ הרובעתל הפשכמ לש אטאטממ רתוי ליעי ריווא רוריק
תינכסחה םתוטשפב .ונלש לרומה תא וקזיח היגולונכטו עדמ ,םיכורא
,םידחפל לוטיבב סחייתהל ונל ומרג . . .םהבש תישיאה הינפה רדעהבו
(324 'ע) ."םייתודלי םינועיטלו םישוחינל

– ונלש םיטסיביטימירפה ידי-לע חנזנ דרופמומ לש ויבתכב הז בושח אשונ
חופיטב "דחוימב הבושח המורת" התיה תונוכמלש ותנומאמ ומלעתהש
אל םג דרופמומ ."תוליעפבו הבישחב/תוגהב הלועפ ףותיש לש הקינכטה"
לעמו .תונוכמה לש תחבושמה תינרוצה הקיטתסאה" תא חבשל ססיה
ןילמוג יסחי ידי לע רתוי תיביטקייבוא תוישיא תריציל המורתה תא לוכל
יתוברתה בולישה ךלהמב ולא םייתרבח םירישכמ םע הנבהו תושיגר לש
םלוע תפקשה תריציל הקינכטה" ,תמאבו .(324 'ע) "םהלש ןווכמה
לש ימלוגה םיטרפה ףסואמ הנושה ,תואיצמה לש תיביטקייבוא
יטילנאה עדמה לש הלודגה תיללכה המורתה התיה ,הרישיה תוסנתהה
.(361 'ע) "ינרדומה

רקבמ ,דרופדרב לש רורבה םזיביטימירפל ףתוש תויהלמ קוחר ותויהב
טלחומ ןפואב היגולונכטה תא םילסופה הלא תא תופירחב דרופמומ
"תיטוריונ תולגתסה" לאכ "תטלחומה תויביטימירפל הרזח"ל סחייתמו
תופירחה םילימבו .תיתימא הפורטסטק ןכא ,(302 'ע) המצע לעה-תנוכמל
ידי לע תונוכמה לש יזיפ סרהמ רתוי לודג ןוסא" :ןייצמ אוה רתויב
,םדאה לש עינמה חוכה תא תוטהל וא תובכל ומויא אוה ירברבה
– תוינפ רסח רקחממו הבישחה יכילהתב הלועפ ףותישמ ועיתרהלו
:ףיסומ אוהו .(302 'ע) "םיירקיעה םייגולונכטה םיגשיהל םיארחאה
תודגנתהבש תלחותה תורסחו תורעצמה תויוקמחתהה תא שוטנל ונילע"
.(319 'ע) "תוארפל הגיסנל תגעלנה הפטהה תועצמאב ןוכימל

הלחש ךכל תודע לכ ןיא דרופמומ לש רתוי תורחואמה ויתודובעב םג
ןורטאיתה" לש תועפוהה תא רידגהש ,רבדה ינוריא .ויתועדב תוככרתה
םינעונפואה תויפונכ לש "קוחל ץוחמש הירוטירט" לש ןוזחה תאו "יחה
לש ינומה סויג" :הניכ ותוא קוטסדוו עוריא תא הניגו ,"םזירברב"כ
הכירצ תישיא אלהו תרטשוממה ,םינומהה תוברת ןיא ונממ םיריעצ
."ללכ שושחל

םזיביטימירפב אלו לעה-תנוכמב אל דדיצ-אל דרופמומ ,ומצעלשכ
ראתימ יווק יפל היגולונכטה לש םכחותמ חותיפב אלא ("ינגרוא"ה)
ונתלוכי" :ןייצ "היצזיליביצו תוקינכט"ב .םיישונאו םייטרקומד
עימטהל ונחוכ לע תנעשנ השדח הזתניס ןוויכל הנוכמל רבעמ םדקתהל
תוינפ רדעה ,תויביטקייבואה יחקל תא םינפנש ילבמ .הנוכמה תא
םדקתהל לכונ אל ,ינכמה םוחתה יחקל תאו תוילרטינה ,תוישיא
.(363 'ע) "רתוי ינגרואהו ישונאה תארקל תוחתפתהב

תא תואכדמ ןה ןתוהמ םצעמ וליאכ היצזיליביצהו היגולונכטה תעקוה
םינקמה םה םימיוסמ םייתרבח םיסחיש הדבועה תא שטשטמ תושונאה
לע תיתרבחה היכרריהב םיהובגלו םילצונמל סחיב םילצנמל רתי תויוכז
תא ריתסמ םזילטיפקה ,רבעב תאכדמ הרבח לכמ רתוי .םהל םיפופכה
יחנומב - םימצע תצרעה) "םזישיטפ" לש הווסמה תחת םדאה ינב לוצינ
- "תורוחסה לש [הצרעה] םזישיטפ"ב לכהמ רתויו ,(סקרמ לש "לטיפקה"
םהלש 'spectacles' "םיגצימ"ב םיטסינויצאוטיסה רשא העפות
תונוש תודימב הילא וסחייתה 'simulacra.' "םילומיס"ב םינאילירדובהו
.תויחטש לש
ידי לע רתסומ תונגרובה ידי לע ףדועה ךרעה לש סוכינהש ומכ קוידב
םג ךכ ,הל ךרע הווש לוכיבכש רכש תרומת הדובעה לש הרמהה
םיסחיה ןוטלש תא םיווסמ ןהב רחסמהו תורוחסה לש היצזישיטפה
.םייטסילטיפקה םייתרבחהו םיילכלכה

ידי לע ,םינונגנמה לש] וזכ הרתסה :תערכמו הבושח הדוקנ ןאכ ןייצל שי
לש בחרה רוביצל הפישח ינפמ הניגמ [םהב רחסמהו םירצומה תצרעה
םירומחה םירבשמה ןיבל תיטסילטיפק-ךות תורחת ןיב יתביסה רשקה
יטנאהו תיגולונכט-יטנאה היצקיפיטסימל םיפיסומשכ .וננמז לש
םצעמ םיאכדמ םה היצזיליביצהו היגולונכטהש סותימה תא היצזיליביצ
םייתרבחה םיסחיה לש ידוחייה םעביט תא ךכב םישטשטמ ,םעביט
םיצפח ,ןיפילח ךרע ,תורוחס) םירבדב שומישה ,רמולכ .םיטסילטיפקה
לש ינוריע-ונכטה ףונה תריצילו םייתרבחה םיסחיה ךוויתל (םהימודו
"תיתיישעת הרבח" םילימה ףוריצב שומיש תיישעש ומכ קוידב .וננמז
יסחיו ןוהה לש יסיסבה דיקפתה תא שטשטמ "םזילטיפק" םוקמב
דרופדרב השועש שומישה םג ךכ ,תינרדומה הרבחה בוציעב תורוחסה
"םייתרבח םיסחי" םוקמב "תינוריע-ונכט תוברת" םילימה ףוריצב
םייטסילטיפקה תורחתהו קושה לש יסיסבה דיקפתה תא שטשטמ
.תינרדומה הרבחה בוציעב

הטונ ,הרבחב רשאמ רתוי 'style' ןונגסב דורטה םייח ןונגס לש םזיכרנא
תורוחסה קושב וישרוש םע יטסילטיפקה ןוהה רבצהש ךכמ םלעתהל
דקמתמ וידיסח לש םטבמ .יגולוקאה סרהל ירקיעה םרוגה אוה יתורחתה
ןיב "הזטסקאה תאלמ"ו "השודקה" תודחאב לוכיבכ לחש רבשה לע
םזילאירטמה ,עדמה ידי לע "םלועה לש ומסק" לוליחו "עבט"ל תושונאה
."רתיה תוילולימ"ו

םייתרבחה םיילוחל םייתימאה תורוקמה תא ףושחל םוקמב ,ךכו
תא "יטנגלא" ןפואב ריבעהל היגולונכט-יטנאה תרשפאמ ,םיישיאהו
ןוהה רבצהל תעייסמ קרש היגולונכטה לא םזילטיפקה ןמ המשאה
.יגולוקאה סרהבו רתיה תחימצב המשאכ הגיצהלו ,םידבועה לוצינלו
תטשפומ ,יתוברת זכרמכ ריעב הייוטיב תא תאצומה היצזיליביצ
אלו , ונסרל ןתינ אלש ןטרס איהש וליאכ תגצומו ,םיילנויצרה היטביהמ
דוגינב - םיילסרבינוא שונא יסחי רשפאתהל םילוכי וב הייחמ םוחתכ
םיסחיה תובישח .רפכ וא טבש ייח לש םיקפואה תרצ תולבגומל טלוב
לע תשטשוטמ םייטסילטיפק הינומגהו לוצינ לש םייסיסבה םייתרבחה
תנבות תא םילפרעמ ךכ .היגולונכטהו וגאה לע תויזיפטמה תוללכהה ידי
םיעבונה – םייגולוקאהו םייתרבחה םירבשמה תוביסל עגונב רוביצה
.רשועהו היישעתה ,חוכה ירוסרס םע ךכ לכ םיביטימה הרוחס-יסחימ

ןתוהמ םצעמ תוכורכ תובר תויגולונכטש שיחכהל הנווכ לכ יל ןיא
הכרב התיה היצזיליביצהש ןועטל וא ,תויגולוקא תונכסבו תונטלתשב
,הישעת לש םייזוכיר קנע ילולכמ ,קנע ירכס ,םייניערג םירוכ .היכרד לכב
סרהה ,היטרקורויבה ומכ – קשנה תיישעתו תשורחה יתב תכרעמ
.םתישאר םצעמ טעמכ םיריאממ ויה ,תיוושכעה תרושקתהו ,ינוריעה
,רוטיקה עונמל "וקקזנ" אל הרשע עשתהו הרשע הנומשה האמה ,לבא
םיחטש ארבל ידכ ,תובכרומ תויטרקורויבלו קנע ירעל ,ינומהה רוציל
איבהלו הידילי תא ירמגל טעמכ דימשהל ,הקירמא ןופצ תורעימ םיבחרנ
דוע :ןוכנה אוה רבד לש וכופיה .םיבחרנ םירוזאב רומח המדא ףחסל
ברה סרהה ןמ דבכנ קלח ,ב"הרא יקלח לכל תובכרה תשר העיגה םרטב
,הפרש קבאב םינעטנה םיקיתע םיבור ,םיטושפ םינזרג תועצמאב "גשוה"
.תוטושפ תושרחמו ,םיסוסל םימותרה תונורק

– תינגרובה תומזיל הרשפאש זא לש הטושפה היגולונכטה וז התיה
המצעל ךותחל ,הרשע-עשתה האמה לש היצזיליביצה לש ירברבה טביהה
.תורשעתה ךרוצל ן"לדנל םכפהלו ויהוא רהנ קמע לש םיבחרנ םיקלח
הדימב ,םידבע לש תודבוע םיידיל וקקזנ תויאלקח תווח ילעב ,םורדב
,ןכאו .הפוסיאלו הנתוכ תעירזל תונוכמ אצמנב ויה אל ןיידעש ינפמ הבר
,םינורחאה תורודה ינש ךלהמב המלענ תיאקירמאה םיסיראה תואלקח
םיסירא לש םתדובע תא ףילחהש ןוכימ תסנכה ללגב ,הבר הדימב
םירכיא ורגיה ,הרשע-עשתה האמה ךלהמב ."םיררחושמ" םירוחש
תולעתו תורהנ ךרואל וטש םה .הקירמאל הצחמל תילדואיפה הפוריאמ
אל תוטישבו הקירמא יבחרל דע םוטישהש תוינואלו םיל עיגהל ידכ
עינמה חוכל םינשה ךלהמב וכפהש תואובת לדגל ולחה לילעב תויגולוקא
.ולוכ םלועב הינומגהל יאקירמאה םזילטיפקה תא איבהש

יתלב םידממל ובחרתהש ולש תורוחסה יסחיו םזילטיפקה הז היה
לש ותליחת .וננמז לש רומחה יתביבסה רבשמה תא רצי רשא ,םיליגר
תוניפס תועצמאב וצפוהו יתיבה הכאלמה תיבב ורצויש תורוחסב ךילהתה
."םיאונשה" םיעונמה ידי לע אלו חורה ידי לע תוענומ – םלועה יבחר לכב
לש ליטסכטה ירעבו םירפכב ולעפוהש תונושארה תונוכמה דבלמ
תוכוזה תונוכמה ,ינומהה רוציה לש ךרדה תצירפ השחרתה םהב ,הינטירב
תונוילעל עיגה םזילטיפקהש רחאל בר ןמז ורצונ ונימיב רתויב ברה יוניגל
.הקירמא ןופצו הפוריא לש םיבר םיקלחב

היצזיליביצל םיחבשו הצרעהמ ונימיב לחש ינוציקה רבעמה תורמל
תוחתפתהה תא רוכזנ םא השענ בוט ,הלש יללכ יוניגל תיאפוריאה
,תוילסרבינואב ,יעדמה עדיב ,תינרדומה תוינוליחב הב הלחש תצאומה
ולצוני וחתפנש תויורשפאהש הווקת םינתונ ולא .היגולונכטבו ,הנובתב
המשגהל וליפאו ,םייתרבחה םיכילהתה לש ררחשמו ילנויצר לוהינל
םיתרשמה אלל . . תובהלתההו הגרעה ,תוקושתה ,תופיאשה לש האלמ
רזנמב םיטרקוטסיראה לש םנובאת תא וקפיסש הכאלמה ילעבו םיברה
.הלבר לש המ'ל'ת
תא םינגמה - היצזיליביצה ידגנתמ םיטסיכרנאהש רבדה ינוריא המכ
םינהנ םה .הנממ םיירקיעה םינהנה ןיב םה ,ונימי לש היצזיליביצה
תילכלכה התרגסמב רוחבל תורשפאהמו הלש תוברתה תוריפמ
ירסח םה המכ דע םיהדמ .דואמ םיטסילאודיבידניא םיישפוח תועוצקמב
הירוטסיהה ךלהמב ולחש םישקה תויוחתפתהה ילבח יבגל הרכה לכ
תא דחוימב שיגדה ןיקטופורק .רבדה תא םהל םירשפאמש ,תיאפוריאה
רציל אילפהל טושפ ןפואב תרשפאמה תינרדומה היגולונכטה תומדקתה"
רשקהה תשוחת תא םירסחה ולא לכל .[15] "םייחה יכרצ לכ תא
.האילפמ תולקב האב םירבדה ךלהמ לע הריהי תרוקיב ,ירוטסיהה

יביטימירפה לש היצקיפיטסימ

תויביטימירפ איה היצזיליביצלו היגולונכטל תודגנתהמ תעבונה הנקסמה
ןג יעבצב ותוא תראתמו ירוטסיה-הרפה ןדיעה תא תראפמ וז השיג .ןורקעכ
.זא לש תרעושמה תומימתל יהשלכ ךרדב רוזחל הקושתב הוולמו ןדעה
םידירשמ םתארשה תא םיבאוש ,דרופדרב ומכ םייח ןונגס לש םיטסיכרנא
.הירוטסיה-הרפה ימי לש ןדעה ןג לע םיסותיממו תויאמק תורבח לש
לקשמה תא ורעזמ" םה – "היגולונכטה תא וחד" םייאמק םימע ,וירבדל
לש תובישחה תא ולידגהו םירישכמה תיינבו תוליעפה תוקינכט לש יסחיה
םע ,םייאמקה םימעהו רחאמ ,תאז לכ ."הזטסקאו תובהלתהל תוקינכט
םייוור ויה , [המשנ שי רבד לכלש תונעוטה] תויטסימינאה םהיתונומא
,םיחמצ ,םייח ילעב" ,םרובע – חותפה עבטלו םייחה ילעבל 'הבהא'ב
.(11 'ע) "רשב יראש וליפאו ,תוישיא ילעב ויה עבטב םימצעהו

ינב ייח תא תראתמה 'תימשרה' הפקשהל דרופדרב דגנתמ ,ךכל המאתהב
תומילא יריתע ,םימויא"כ ןוזמ יטקלמ לש תוירוטסיה-הרפה תויוברתה
אוה ,[הז יתדבוע רואת םוקמב] ."דורשל ידכ דימתמ םימד קבאמ ,םידודנו
ותוא – 'יאמקה םלועה' לש וביט לע סנילהס לשרמ לש הרעשהה תא איבמ
היכרצ"ש ךכמ עבנ הרשוע ותנעטלש ,"תינושארה עפשה תרבח" םשב ארק
לקו יטנגלא [היה םדאה לש] וילכ רורצ .הגשהל לק וב םיצפחש לכו ,םיטעומ
םג ךא הקימעמו תבכרומ הפשב דיוצמ אוהו ,תמלוה ומלוע תפקשה ,לקשמ
ןיינק אלל תינפתש איה .תבהלנו לכ תקבוח םתוברת .לכל הנימזו הטושפ
תררחושמ . . . תיטסיכרנא איה . . .הלועפ ףותיש לע היונבו תינויווש ,יטרפ
(10 'ע) ."תומולחו תוגיגח ,הריש ,םידוקיר לש הרבח וז . . . הדובעמ

ונהנו עבטה םע הינומרהב ויח 'ןומדקה םלועה' לש ויבשות ,דרופדרב יפ לע
הרבחבש שיגדה אוה .יונפ ןמז לש עפש ללוכ ,עפשה לש תונורתיה לכמ
ןוזמ טוקילו דייצו רחאמ "הדובעמ םיררחושמ" [םדאה ינב] ויה תיאמקה
לש תועש הנומשב וננמז ינב ידי לע שדקומה הזמ ץמאמ תוחפ הברה וכירצה
.בער םעפ ידמ ווח ןכא תויאמק תורבח"ש המ רעצב הדומ אוה .הדובע םוי
םייאמקה םימעהש ינפמ ,הריחב ךותמו ילמס השעמל היה ,הז בער לבא
.(10 'ע) "תונויזח קיפהל וא ,קחשמ ,הווחא םיצעהל ידכ בערב [ורחב]

תויזטנפב תוברועמ תותימא טעמ וב ,הזה ידרוסבאה תויוטשה ךבס תרתה
דרופדרב .רפס ךירצת םתכרפהו ,םלש רמאמ ךירצת ,ןהב תופוצמ "קר" וא
ויאצאצו יאמק םע לש תופקשהל רתוי הבר תונימז" לע וירואית תא ססבמ
הארנ ךא .(10 'ע) "רתוי תיתרוקיב . . .היגולופורתנא" תועצמאב "םידיליה
ולעוהש תונויערמ ודי לע באשנ 'תיתרוקיבה היגולופורתנאה'מ הברה יכ
.[16] 1966 לירפאב וגקיש תטיסרבינואב ךרענש "דייצכ םדאה" ןויזופמיסב
,הבר תובישח ילעב ויה הז ןויזופמיסב ושגוה רשא םירמאמה בורש ףא לע
'תויביטימירפ' לש תיטסימהו תיביאנה הפקשהה תא ומאת םהמ קלח
תוברתה .הלא ונימי דע תררגנו – םישישה תונש לש דגנה תוברתב העבעבש
לש םימעש הנעט ,התפוקת לש םיגולופורתנא רפסמ לע העיפשהש ,תיפיהה
םייתרבחהו םיילכלכה תוחוכה ידי לע ופקענש וננמז ינב םיטקלמ םידייצ
םידירשכ ,ינושארה םבצמב ןיידע םייח ,םלועה יקלח ראשב םילעופה
םידייצכ ,ךכו .יתילואלפו יטילואנ [ירוטסיה-הרפ] םייח חרוא לש םידדובמ
לע רבעבכ וישכע םייח ,הוולשו תואירבב םינייטצמ םהייח ,םיטקלמ
.עבטה לש הבידנה הקפסאה

תכירצש ,הדיעוה ירמאמ לש ףתושמ ךרוע ,יל .ב דר'ציר ךירעמ ךכל יא
ןוזמה תקפסהו ידמל ההובג התייה 'םייביטימירפה' םימעה לש תוירולקה
ורת ותרגסמב רשא ינושאר 'רשוע' לש םויק ועמשמש ,עפשב התייה םהלש
לש ותכלממב םייח" :בתוכ אוה .םוי לכ תועש טעמ קר ןוזמ ירחא םישנא
לש היחמה םוחת" ,המגודל ."םירצקו םימילא ,םישק חרכהב םניא עבטה
.עבטב םייוצמה תונוזמב עפושמ ,יראהלק רבדמב גנוקה לש םינמשובה
רבעמה ףס לע ןיידע םיאצמנ יל ירבדל רשא) הבוד רוזא לש םינמשובה
תורמל ,דייצ רשבו רב יחמצ לע בוט םויכ םייח (יטילואינה םייחה חרואל
םיטבשה רבעב ויח וב רוזאה לש הרופ תוחפה קלחל םילבגומ םהש הדבועה
היה ולא םיטקלמ םידייצ לש םמויק סיסב ,רבעבש חינהל ריבס .םינמשובה
."םינושה םיאקירפאה הייחמה ימוחת ןיב רוחבל ולכי רשאכ ,רתוי ףא עפוש
[17]
.הארנ דיימש יפכ – !רבדה אוה ךכ קוידב אל ,לבא
תחא המירעל םיפסוא 'םייביטימירפ םייח'מ םימסקומה ולאש ידמ חיכש
לשו םדא-ייומד לש םינוש םינימ וליאכ ,הירוטסיה-הרפ לש םינש יפלא
'הירוטסיה-הרפ' גשומה .הדיחיו תחא יתרבח ןוגרא תרוצב ויח םדאה
םינימ רפסמ ללכ ישונאה [םייחה לעב לש] גוסהו רחאמ .דואמ לפרועמ
םדאה ינב םיטקלמה לש 'םלועה תפקשה' תא גיצהל ןתינ אל ,םילדבנ
ינפל ויחש (ישונאה גוסה לש םינימ ינש) ינלדגמה םדאה ינבו יקנגירואה
ףוקזה-םדאה לש וא םילטרדנאינה לש וזל הוושכ ,םינש ףלא םישולשכ
ויה םהלש רובידה רשוכו ,תויתונמואה םהיתולוכי ,םתדובע ילכ רורצש
.יתועמשמ ןפואב םינוש

תופוקתב ,םירחאה ןוזמה יפסואו םיטקלמ-םידייצה םא איה תרחא הלאש
חרזמבש) ירגנוסב םירבקה םא .היכרריה תורסח תורבחב ויח ןכא ,תונושה
ונמע ןיאו) תורעשה רפסמ תולעהל םירשפאמ םינש 25000 ינפלמ (הפוריא
רשועה ירה ,(םהייח תוחרוא לע ונל רפסל םילוכיש םיטילואלפ םישנא
ייוטע םידגבו ,בהנש תותינח ,םינודיכ ,םיטישכת יפסוא לש ליגר יתלבה
לש ןמויק לע הרעשהה תא הלעמ ,םירענ ינש לש םהירבקב אצמנש םיזורח
עבקה תובשייתה הליחתהש ינפל בר ןמז הובג יתרבח דמעמ תולעב תולשוש
תיתילואלפה הפוקתב תויוברתה בורש הארנכ .ןוזמ לודיג םשל [תיאלקחה]
הפוקתב רבכ הארנכ תמייק התייה היכרריה לבא ,תוינויווש יסחי ןפואב ויה
לש ףקיהבו ,גוסב ,הגרדב יתועמשמ ןווגמ םע – תרחואמה תיתילואלפה
ןיינע .תיתילואלפה תוינויוושל ללהה רישב הלילכהל ןתינ אלש תויטננימודה
תלוכי לש – תורדעיהה רתוי םימודקה םירקמבו – ןווגמה אוה הלועש רחא
ינפל העיפוה אל הבותכה הפשה רשאב ,תונושה תופוקתב תרושקתה
וז וליפא ,תומודקה רובידה תופש .המוציעב התייה תירוטסיהה הפוקתהש
תויהלמ תוקוחר ויה ,(סנייפס ומוה) ןובנה םדאה לש םינימה ינושאר לש
,לכל לעמו ,םיפילגוריהה ,םודקה םירויצה בתכל ."יגשומ קמוע תולעב"
רבעה רומישל וכמתסה 'םייאמקה, םימעה םהילע – הפ לעב וננושש םינכתה
תדעתמה הבותכ תורפס אלל .הילאמ תנבומ תיתוברת הלבגמ שי - םהלש
ירוטסיהה ןורכיזה לע רומשל השק ,תורוד לש תרבטצמה המכוחה תא
ךכו ;"הקימעמ תילאוטפצנוק" תוגה רומשל השק רתוי דועו ,[יטרקנוקה]
תנתינ לכמ תוחפ .דואמ דע ותוועש וא םינשה ךשמב ודבא םיטרפה
תמועל ,לבא .תיתטיש תרוקיבל ,הפ לעב רודל רודמ הרסמנש הירוטסיה
םינמאשו "םיאיבנ" לש תיליעל תרש ילכל תולקב התוא ךופהל ןתינ ,תאז
דרופדרבש יפכ ,"םיררושמה ינושאר" לש הז תויהלמ קוחר היה םמויקש
םודיקל םתושרל דמעש "עדי"ב ושמתשה םהש הארינ .םהל ארק
[18].םהלש םייתרבחה םיסרטניאה

םיטסיביטימירפה לכ ןיבמ ןייטצמה ,ןאזרז ןו'גל ,שקבתמכ םיעיגמ ונא ךכו
תעה בתכב םיביציה םיפתתשמה דחא ,ןאזרז יפל .היצזיליביצה ידגנתמ
Anarchy: A Journal of Desire ) 'קשנ אשונ ןוצר לש ןוחרי :היכרנא'
לש ףסונ ףתתשמכ .הכרב וז ,בתכו ,הפש ,רוביד תלוכי רדעה ,(Armed
"יביטימירפ דיתע" ורפסב ןעוט ןאזרז ,'דייצה םדאה' ןדיע לא ןמזב-עסמה
,יאנפ לש םינמז םרקיעב ויה תואלקחהו םייחה ילעב תויב ינפל םייחה"ש
. . . [19] "תואירבו ,םינימה ןיב ןויווש ,םישוח תמכח ,עבטה םע תוימיטניא
םייח ילעב לש הזל רתוי המוד ןאזרז לש תויאמקה ןוזחב םייחה חרואש קר
לש "תיגולופורתנא-ואלפה" הסרגה יפ לע ,השעמל .םיילגר עברא ילעב
-ומוה – ראשה לכ ןיבל ןובנה םדאה לש הימוטנאה ןיב הנחבהה ,ןאזרז
,"דואמ דע ץמשומה" ילטרדנאינה םדאהו ,ףוקזה םדאה ,סיליבאה
לש תילכשה תלוכיה התיה וללה םדאה ינימ לכל ,ותעד יפל ;תקפקופמ
.םינש ןוילמ ינשמ רתוי ךשמב ינושאר רשואב ויח ךכל ףסונבו ןובנה םדאה

רשפא ,ינרדומה םדאה ומכ םיטנגילטניא ויה וללה םדאה ייומד םא
יל" ?םייגולונכט םישודיח ואיצמה אל עודמ :הישוקה תא לואשל תותפתהל
הכמתסהש היצנגילטניאש" ותמכח בורב ןאזרז רעיש "ריבס דואמ הארנ הז
הביסה קוידב איה ,דייצו טוקיל לש םויקהמ ןוצרה תועיבשו החלצהה לע
תוברת ,םייח ילעב תויב ,הדובע תקולח .'המדיק' לכ לש תטלובה תורדעיהל
ןאזרז ,"ןמזמ אל דע ףסה לע וחדנ ולא לכש וילאמ ןבומ - םילמס תססובמ
לאכ ,"תויסיסב תוילמס תורוצ לש היצלופינמ" איהש - תוברתל סחייתמ
וז יאדו) הפשל ,ןמזל רתי תוסחייתהל" :ךישממ ןכא אוהו .רוכינ לש לטנ
,םירפסמל ,(הבורב וא הפוקתה לכב תרבודמה הפשה םג הארנכו הבותכה
היצנגילטניא םהל התייהש תורמל ,םוקמ םש היה אל תונמאל םגו
.(24 ,23 'ע "אלמ ןפואב ךכל תלגוסמה

ךכמ וענמנ ךא ,בתכו ,הפש ,םילמסב שמתשהל ולכי םדאה ייומד ,רוציקבו
ןפואב הביבסה תאו ינשה תא דחאה ןיבהל ולכיו רחאמ ,הליחת הנווכב
םע תובהלתהב םיכסמ ןאזרז ,ןכל .םהב שמתשהל ילבמ ,יביטקניטסניא
םינמשוב-ןאסה לש תודחאה"ש קיסה הקימעמה ותוגהבש דחא גולופורתנא
,המגודל .תיטסימ התונכל טעמכ רשפאש תוסנתה תמרל העיגה עבטה םע
.הפוליטנא וא הירא ,ליפ תויהל לש השגרהה איה המ ועדי שממ םהש הארנ
.(33-34 'ע) "באבואב ץע וליפאו . .

תקולחו ,םימכחותמ םילכ ,הפשב שומישמ ענמיהל תעדומה "הטלחהה"
לע ,ונל םירמוא ךכ ,התשענ ("!סכאב" :ומהנו תאז וסינ םהש החנהב) הדובע
םדאה לש הזמ יצחכ היה וחומ לדוג יכ ןייצל ילע רשא ,סיליבאה-ומוה ידי
,ךא .יתרבה רוביד רשפאמה ימוטנאה הנבמה ול רסח הארנה לככו ,ינרדומה
הארנה יפכו) סיליבאה-ומוה ןאזרז לש תיביטטירוטואה תוכמסל םאתהב
ויה (םינש ןוילמ ינשכ ךרעב ינפל ויחש סיסנרפא סוקתיפולרטסואה םג
ולא םידוקפת – !תוחפ אל – אלמ ןפואב תרשפאמה היצנגילטניאב םידיוצמ
ייומד ,ןאזרז לש היגולופורתנא-ואלפה יפל .םהב שמתשהל וברס טושפו
תונוכת תוחדל וא םמצעל לגסל ולכי םירחאה םדאה ינבו םימדקומה םדאה
יפכ שממ – תיאליע המכוח לע ךמתסהב רוביד ומכ תוינויח תויתוברת
רחאל ,לבא .הקיתשה תעובש תא םמצע לע םירזוג םיטסיהדוב םיריזנש
םיהולאל קר תועודיה תוביסמ !לקלקתה לכה ,הרפוה הקיתשה תעובשש
.ןאזרזלו

,הטילשו היצלופינמל הב עובטה ןוצרה םע ,תילובמיסה תוברתה תעפוה
וינימל םדאה ייח תונש ןוילמ ינש רחאל .עבטה לש ותויבל תלדה תא החתפ
תא תואלקחה התניש ,רבה תויח םע לקשמ יוויש ךות ,עבטה לש וימוחתב
םלועמ .םידקת תרסח הרוצב ונלש תולגתסהה ןפוא תאו ונלש םייחה ןונגס
תויב .והשלכ םייח לעב לצא ,ךכ לכ ריהמו ללוכ ,הזכ ידוסי יוניש הרק אל
ילעב ףוליאל הארשהה תא ונתנ תונמואו ,םיסקט ,הפש תועצמאב ימצע
(27-28 'ע) .םהיתובקעב ואבש םיחמצ תובריתו םייח

םינדיעו תופוקת .קתרמ שממש םירבד לש הז בוביגב רדה לש הדימ שי
תומר ןכו ,םדא ייומדו םדאה לש םינוש םינימ ,הזמ הז תיתועמשמ םינושה
קיחב" םיפתושמ םייחל דחיב "םימרענ" תיגולונכט תוחתפתה לש תונוש
ןילמוגה יסחי לש םידוגינה תאלמ תובכרומל ןאזרז השעש טושיפה ."עבטה
ינטשפ ךכ לכ הבישח ןפוא ףשוח ,םדא ינב םניאשו םדאה ינב לש םעבט ןיב
.'עבוכה תא וינפב ריסהל' בייח שממ האתשמה ןנובתמהש דע

ןתוא – בתכה תאצמהל ומדקש תויוברתמ תובר דומלל םילוכי ונאש יאדו
דחוימב – תוינגרוא תורבח םשב "שפוחה לש היגולוקאה" רפסב יתיניכ
םתיטנ ."ישונאה עבטה" תונכל גוהנש המ לש תונתשהה תלוכיל רשאב
םלוע-תפקשה ףא דחוימב םיבוטה םירקמבו ,הצובקה ךותב הלועפ ףותישל
ךרוצ לע ונע םג םה ,םמצע ינפב הצרעהל םייואר םהש קר אל - תינויווש
לע תחצינ תודע םיקפסמ םה ,ךכמ רתויו .םישקה םויקה יאנת חכונ יתרבח
רבד לע סותימל תדגונמש תישונאה תוגהנתהה בוציעב תושימגה
יגהנמ .םדאה לש תודלומ תונוכת ןה לוכיבכש תונדמחהו תויתורחתה
דואמ ,םיווש ןיבש ןויוושה יאב םלופיטו םהלש האנה תובוט תקנעה
.תיגולוקא הרבחל םייתועמשמ

הרקמב איה םיירוטסיה-הרפהו 'םייאמקה' םישנאה לש עבטה תצרעה ,לבא
אל' הביבס רדעהב .ןוגה אל ירמגל רתויב עורגה הרקמבו העטמ בוטה
לדבנכ "עבט" רבד לע ןויערה םצע ,םירעו תורייע ,םירפכ ומכ 'תיעבט
ותפקשהל תרכונמ דאמ תוסנתה - יגשומ רורבל הכחמ ןיידע םירוגמ םוחתמ
וסחייתה םימודקה ונירוה ירוהש תעדה לע לבקתמ ךכ לכ אל םג .ןאזרז לש
.ירוטסיהה ןדיעה תויוברתבש ולא רשאמ ינתלעות תוחפ ןפואב עבטל
-הרפה םדאה ינב ,החוורו תודרשיהל ,םיירמוחה םהיכרוצל סחייתהב
םלוע תא םנוימדב ושינאה רשאכו .ולכיש לככ דוצל הארנכ וברה םיירוטסיה
.הצרעהל יוטיבכ אלו תויצלופינמ םשל [תיגמ] תרושקת ךרוצל הז היה ,יחה

"םיטבש" ,"תורבדמ" תויח ואיצמה םה ,םשארב תינתלעות הרטמשכ ,ךכו
,(םמצע לש יתרבחה הנבמה תא תובורק םיתיעל וסחי םהל) תויח לש
לבגומה עדיה רואל .ןהילא הינפל תונעיהל תויושעש םייח ילעב לש תוחורו
,תומולחה לש םתותימאב םתנומאל הנבהב סחייתהל רשפא ,םהלש
רבסומ אל םלוע ךותב - רבדל ולכי תויחו ףועל ולכי םדא ינב םכלהמב
,ודצ ןתוא תויחב טולשל ידכ .יתימאכ ספתנש - דיחפמ םג תובורק םיתיעלש
תוכופהת םע דדומתהל ידכ ,תודרשיה םשל היחמה םוחתב שמתשהל ידכ
השנאהל םיירוטסיה-הרפה םישנאה וקקזנ ,עבטה ינתיא ראשו ריוואה גזמ
ןפואב וא הלאשהב ןיבו רישי ןפואב ןיב - ןהילא "רבדל" ,ולא תועפות לש
.יסקט

לככ םתביבסב השענב וברעתה םיירוטסיה-הרפה םדאה ינבש הארנ ,השעמל
(וירחאלש םדא ינימ םג ךכו) ףוקזה םדאה דמלשכ דימ ,המגודל .ולכיש
תויח סינהל יעצמאכ הארנכ ,תורעי תפרשל הז עדי םשוי ,שאב שמתשהל
םש םייעבט םירוגס םימחתמל וא םיקוצל רבעמש םוהתל ,דוצל וצר םתוא
-הרפה םישנאה לש "םה רשאב םייחה תרקוה" .תולקב םדוצל ולכי
ןוזמה תקפסה לע הטילשל תישעמ דואמ תויתפכא הפקיש םיירוטסיה
ודחפ הארנה יפכ םהמ רשא) םירהו תורעי ,תויח תבהא אלו . . .ורופישלו
[20] .(תובידנ םגו תוינטש םג ןהש תויוהולאל בגשנ ןכשמ םהש םרעשב

לש קיודמ רואת הניא םג תיאמקה הרבחל סחיי דרופדרבש "עבטה תבהא"
ןה תוירזכאב תובורק םיתעל םיסחייתמה ,וננמז ינב ןוזמ יפסוא תורבח
ירוטיא רעי לש םימגיפה ,המגודל ;םידצ םה ןתוא ולאל ןהו תותיובמ תויחל
,םהיתודוכלמב תוספתנש תויחה תא ידמל יטסידס ןפאב םינעמ
תשביב םידיליל רשאבו .[21] םהיבלכב ללעתהל וברה םיסומיקסאה
םילודג םיקלח תא תונשל וקיפסה םה ,םיאפוריאה תעגה ינפל - הקירמא
דוביע םשל תורעי ארבל ידכ תומוזי תופרשב םשמתשהב תשביה לש
רבכ היה םיאפוריאה וליג ותוא "ןדעה ןג" .דייצה לע לקהל וא ,עקרקה
[22] ."לילעב ישונא"

דייצה תויורשפא תא וצימ םיבר םינאידניא םיטבש ,ענמנ יתלב ןפואב
יכרוצ תא גישהל ידכ םירחא תומוקמל דודנל וצלאנו םתייחמ ימוחתב
קוחדל ידכ המחלמל םיאצוי ויה אל םא דואמ עיתפמ םג הז היה .םתייחמ
לככ ומרג םימודקה םהיתובא .ולא תומוקממ םיירוקמה םיבשותה תא
ןורחאה חרקה ןדיעמ הקירמא ןופצ לש םילודגה םיקנויה תדחכהל הארנה
דע .(למגהו ,סוסה ,םיינרקה ךורא ןוזיבה ,ןודוטסמה ,התוממה תמגודכ)
תומצע לש םילודג םירובצמ םיאקירמא םילחנ יצורעב אוצמל ןתינ םויה
[23] .תויח לש ינומה חבט לש "רוצי יספ" לע קיסהל ןתינ םהמ םינוזיב

ךכ לכ רמישש ןפואב עקרקב ושמתשה אל תואלקחב וקסעש םיטבשה םג
,תינקיסקמה המרה זכרמבש וראוקוצפ םגא לש ותביבסב .היגולוקאה תא
םרג רצוב .וו לרק יפלו ,רמשמ היה אל תירוטסיה-הרפה עקרקב שומישה
םיקזנ םורגל ולכי" םידיליה לש דוביעה תוטיש ,וירבדל .בר המדא ףחסל
.[24] "ןשיה םלועב היישעתה תוחתפתה ינפלמ דוביעה תוטיש ומכ
ומרג תואלקחב לשכו תורעי לש רתי אורבש ואצמ םירחא םירקחמב
[25] .היאמ ינב לש תחתופמה תוברתה תוטטומתהל

ינב לש םייחה חרוא ףקשמ הדימ וזיאב ררבל ךרד ונל היהת אל םלועל
תויוברתש קר אל .ונירוה ירוה לש הז תא ונימי לש ןוזמה ףוסיא תויוברת
םג ועפשוה םהש אלא ,םינש יפלא ךשמב חתפתהל וכישמה םידילי לש ולא
םירקוח ולחה םרטב ףא תורחא תויוברתמ םיבר םינייפאמ לש לוחלחמ
,טעמ ךא שיש תויצמוחב ריעה ץריג דרופילק ,ןכאו .םתוא דומלל םייברעמ
םידיליה תויוברתב םירוהט םימודק םינייפאמ ,ללכב םא
.תוישונאה תישארל ןתוא םיסחיימ םיינרדומה םיטסיביטימירפהש
רבד לע הרבסהמ ,הבר תוהתשהבו ןוצר יאב ,תוחקפתהה" :ףיסומ ץריג
וליפא ךכ הז ןיאש הרכהה ,וננמז ינב םידיליה לש תינומדקה תוינושארה
םייחה תוחרואש ךכב הרכההו ,םיסומיקסאה יבגל אל וליפאו םימגיפה יבגל
יתרבח יוניש לש םיבחרנ םיכילהת לש רצות השעמל םה ולא םימע לש
שממ לש םלהל םרג - םתוא תונשל םיכישממו םהש המל םתוא ושעש
.[26] "רבשמ דע םוחתה תא איבהו [היפרגונתא] םימעה תוחתפתה רקחב
רתוי ויה אל ,ונכש םהב תורעיה ומכ - "םייאמקה" םימעה ינב ינומה
הטוקלה טבשמ םינאידניאה רשאמ םיאפוריאה םע שגפמה תעב "םיילותב"
קלוח "םיבאז םע דוקרל"ש תורמל ,תיאקירמאה םיחרזאה תמחלמ ןמזב
תונומאה תכרעממ רכינ קלח לע תורורב תוירצונ תועפשה רתאל ןתינ .ךכ לע
[םסרופמה ינאידניאה גיהנמה] ,המגודל .וננמז ינב םידיליה לש "תיאמקה"
הטוקלה יטבש לש תוחורה דוקיר וליאו [27] בהלנ ילותק היה "רוחש ןושיד"
ףלא תפוקת ןוזחמ דואמ עפשוה הרשע עשתה האמה יהלשב הטויפהו
.םיטסילגנבאה לש (םזינאירנלימ) םינשה

דייצ לש ומויק רבד לע הרעשהה ,יניצרה יגולופורתנאה רקחמה םוחתב
זאמ ופלחש םינשה םישולש [יאצממ] ןחבמב הדמע אל "בהלנ" יאמק
םיכוזה םידייצ" לש תורבחה בור יכ אצמנ ."דייצה םדאה" לע ןויזופמיסה
"יביטימירפ עפש" רבד לע סותימה ידיסח ידי לע ורכזוהש "ירמוח עפשל
תורבחכ םדוקה םבצממ ,םנוצר תורמל הארנה לככ – הז םבצמל וקחדנ
םיאלקח יאצאצ םה יראהלק רבדמ לש ןסה יטבשש ררבתה .תויאלקח
ינפל וסנרפתה ןסה תפש ירבוד םיטבשה ,ןסמליוו ןיוודא יפ לע .םשל ושרוגש
םע רחסמב וקסע םג "ריכזהלמ סה"ו ,תואלקחו העריממ םינש תואמ המכ
סונייקואה דע השרפתהש תשר תרגסמב תונכש תויאלקח תויטבש תורבח
תוביבסב יכ הלגתה ,רבעב ויח וב הבוד רוזאב תויגולואכרא תוריפחב .ידוהה
.רקב ולדיגו לזרבב ושמתשה ,סרח ילכ הרצי רוזאה תייסולכוא 1000 תנש
הילא ואציו הפוריא םע ורחס ףא הרשע-עשתה האמה לש םיעבראה תונשב
ידי לע ודוצינש םיליפמ קפוה ונממ לודג קלחשכ בהנש לש תולודג תויומכ
תושיגרב רועה יבע "םהיחא"ב וחבט קפס אלל רשא ,םמצע ןאסה יטבש ינב
ילושבש ןוזמ יטקלמ לש םייחה חרוא .ןאזרז םהל סחיימ התוא הבר
םישישה תונשב םהב [םיטסיביטימירפה] םיפוצה תא םיעפה הכש ,תוברתה
-עשתה האמה יהלשב ולחש םיילכלכ םייונישמ עבנ םירשעה האמה לש
אל . . .ןיימדל ץוחבמ םיפוצל השקש תוביסנ"מ ועבנ וללה .הרשע
[28] ."ירחסמה ןוהה תוטטומתהמ אלא םיימוקמ םייעבט םיכילהתמ

םירוזאה ילושב ןאסה תפש ירבוד לש יחכונה םבצמ תא"ש ןייצמ ןסמליו
,םייתרבח םיחנומב קר ריבסהל רשפא תיאקירפאה הלכלכה לש םייאלקחה
.ותוקרפתה ךלהמבו ילאינולוקה ןדיעב ולחש ,םיילכלכו םייטילופ
לש הדלות אוה םלצא הלחש ןוזמ יטקלמ לש םייחה חרוא תוחתפתה
תירישעה האמב דוע לחהש ירוטסיה ךילהת – תוחנ יתרבח דמעמל םתקיחד
[29] ."םירשעה האמה לש םינושארה םירושעב םלשוהו

לש יאמקה םייחה חרואל המגוד תווהל םילוכי ויה הנוזמאהמ וקויה ינב
דע ורקחנ אלש ,ולא םידיליל .םישישה תונשב ץרענ הכש ןוזמ יפסוא תרבח
ריזח ףלטמ רתוי טעמ ךא ללכש םילכ רורצ היה ,האמה לש םישימחה תונש
םתלוכי יאל ףסונב" :בתוכ ,םתוא רקחש ןמרטס .מ ןילא .תותשקו רב
ילכ ,(םיבלכ אל וליפא) תותיובמ תויח ,טייש ילכ םהל ויה אל ,שא קילדהל
םידוונכ ויח םה .םוקיה לע יסיסב דואמ עדיו םיסכטל םיחמומ אל ,ןבא
"ןוזמ טוקילו דייצב םהירושיכ םושיימ וסנרפתהו היבילוב תלפש תורעיב
.תוכחב גודל ועדי אלו םיחמצ ולדיג אל םה .[30]

דסומ םלצא היה .ינויווש תויהלמ קוחר היה וקויה ינב לש םהייח חרוא
הבכשלו רתי תויוכז תלעב תיליע הבכשל תקלוחמ התיה םתרבח .תודבעה
לש ומויק רבד לע תודע םויכ בשחנ הז ןייפאמ .םילמע לש היוזב םידבע לש
לש םיאצאצ םה וקויה ינבש הארנכ .וז הרבח לש הרבעב יאלקח םייח חרוא
םג "סובמולוק ידיב הקירמא יוליג"ל המדקש הפוקתב רשא תיאלקח הרבח
,עבטב יוצמה ןמ תויחלו םוקמל םוקממ עונל וצלאנשכ" .םידבע הב וקיזחה
םיביכרמש דועב .םהירוה ירוה לש תיתוברתה תשרומה תיברמ םהל הדבא
תודבעה דסומו ,ודרש ןכ םידחא םיביכרמ ,םהל ודבא םתוברת לש םיבר
[31] ."םהיניב

דר'ציר ינותנ ףאש אלא ,רבשנ םיאמקה ןוזמה יטקלמ לע סותימהש קר אל
ידי לע קפסב ודמעוה "םירישעה" םיטקלמה לש תוירולקה תכירצ לע יל
םישולשכ איה גנוקה ינב לש תעצוממה םייחה תלחות .[32] ויתימעו ןסמליוו
תופוקתב םילבוס םה ןסמליוו יפלו ,ההובג תוקוניתה תתומת .דבלב הנש
תומדוקה ויתועד תא הניש ומצע יל דר'ציר םג) .תולחמו בערמ רוסחמ
(.םישישה תונשמש

םהייח ,השעמל .החוור ייח תווחלמ םיקוחר ויה ונירוה ירוה לש תורודה םג
יפל .עפשמ םיקוחר תירמוח הניחבמו םירצק ללכ ךרדב – ידמל םישק ויה
ליגל םעיגה םרטב וא םתודליב ותמ םתיצחמ יכ אצמנ ,םידלש ירקחמ
תולבנ ילכוא רתוי ויה םה .םישימח ליגל לעמ ודרש םיטעמ קרו םירשע
.םיעובצו םירמנל ףרט תובורק םיתיעל הארנכ ויהו םיטקלמ םידייצ רשאמ
[33]

ואבש םיטקלמה םידייצהו םירוטסה-הרפה םישנאה לש םסחי ,ללכ ךרדב
ללכ ךרדב ונייפאתה תבחרומה םתחפשמ וא םטבש ,םתרובח ינבל םהירחא
המחלמ יסחיב ללכ ךרדב ויה םה ,םירחא םע לבא .יתודידי הלועפ ףותישב
.םתמדא תא לוזגל ידכ םע-תדמשה לש םידעצב וטקנ ףא םיתיעלו
ןימאנ םא) ויה םדאה לש םינומדקה תובאבש םירשואמה
,זנסנ'ז לואפ םכיסש םינותנ יפ לע .ףוקזה םדאה ינב (םיטסיביטימירפל
רעוש רבעב .[34] םדא ינב חבט לש םימד ביתנ םהירחא וריאשה וללה
ידי לע וגרהנש םדא ינב לש םה הוויבו ןיסב ואצמנש םיבר םדא ידירשש
תוריבסה תא םירערעמ ,רתוי םירחואמ םירבסה ,לבא .שעג ירה תויוצרפתה
רבד - ףרענ םשארש םדא ינב םיעברא לש םהידירש דחוימבו ,וז הרעשה לש
[35] .דוו ריש ןירוק ידי לע ןיוצש יפכ ,שעגה ירה תא וב םישאהל השקש
לש םינאידניאה יטבש ומכ ,רתוי םיינרדומ םינמז לש ןוזמה יטקלמל רשאב
תכרעמ איה ךכל המגוד .רופסמ תובר ויה םהיניב תומחלמהש ,הקירמא
,םויה לש ב"הרא ברעמ םורדב םהינכש ןיבל םיזסנאה ןיב התיהש םיסחיה
וטקנש יחרכה דעצ) םיקוריאה לש היצרדפנוקה תא רבד לש ופוסב ומיקהש
ינב ןיב תוכשמתמה תומחלמה איה תרחא המגוד .(תידדה הדמשה עונמל ידכ
לש םתריגהלו םינורוהה תדמשהל ואיבה טעמכש ןורוהה ינבל קוהומה
.תוינורוהה תוליהקה ידירש

יפכ "תולקב וקפוס" םיירוטסיה-הרפה םדאה ינב לש "תונוצרה" םא
םהייח לש םיירמוחה םיאנתהש ללגב קוידב הז ירה ,דרופדרב ריהצמש
לכ לצא תופצל רשפא .םיטושפ דואמ תמאב ויה םהיתונוצר תאז תובקעבו
םיאתתש ,םייוניש הב סינכת רשאמ רתוי התביבסל לגתסתש םייח תרוצ
ידכ היחמה םוחת תא הנשת אלו הלש ןותנה היחמה םוחתל המצע תא
לש האלפנ הנבה התיה םינומדקה םדאה ינבלש ןבומכ .היתונוצרל םיאתיש
ךא .ההובג היצנגילטניאו ןוימד ילעב םירוצי ויה םה ירה ;ויח הב הביבסה
קר אל האלמ ענמנ יתלב ןפואב התיה םהלש "תבהלנה" תוברתה ,תאז לכב
םידחפו תולפת תונומאב םג אלא ,"תומולח . . .תוגיגח . . .הרמיז" הוודחב
.[םירחא ידי לע] לועפיתל תולקב םינתינש

ונימאה ול דורשל ולכי וננמז ינב םידיליה אלו םינומדקה ונירוה ירוה אל
םיטסיביטימירפה ידי לע םהל םיסחוימה "םיפשוכמה" דנלינסיד תונויערב
.וננמז ינב

וכופיה .תוריהזמ תויתרבח תויורשפא םידיליל ועיצה אל םיאפוריאהש יאדו
,ריפחמ לוצינ לש אשומל םידיליה תא וכפה םיטסילאירפמיאה ,רבד לש
יעבט ןוסיח םהל היה אלש תוקבדמ תולחמ םהיניב וציפה ,םע תדמשה
,םהל רזע אל יטסימאנא םסק םוש .השוב לכ אלל םתוא ודדש ףאו ןדגנכ
דדנווב יגרטה חבטה הארהש יפכ ,וזכ הפקתה לכסל ידכ ,רוזעל לכי אל םגו
תוניסח תוצלוח רבד לע סותימה וב ,1890 תנשב Wounded Knee ינ
.באוכ הכ ןפואב ךרפוה םירודכ

ןונגס לש םיטסיכרנאה לש תיטסיביטימירפה הגיסנב רתויב יתועמשמה
םייח לעבכ תושונאה לש רתויב טלובה ןייפאמה תא םתשחכה אוה םייח
ינב .תיאקירמא-תיאפוראה היצזיליביצב ןומטה ררחשמה לאיצנטופה תאו
םילגתסמ קר אל םהש ךכב םייחה ילעב ראשמ דואמ דע םינוש םדאה
תא םילגמ קר אל .שדח םלוע םירצויו םיאיצממ אלא םתוא בבוסה םלועל
רתוי םיאתתש ךכ םתביבס תא םינשמ םג אלא םדא ינבכ םחוכ
תאז תלוכי םא םג .םייחה ילעב ראש ןיב ידוחיי ןימכו םיטרפכ םתוחתפתהל
תא תונשל תורשפאה ,ונימי לש תילנויצר אלה הרבחה ידי לע תתוועמ
לש רצות אלו ,תיגולויב היצולובא לש האצות - תיעבט הלוגס איה םלועה
םיארוקה םישנא .היצזיליביצה וא תוילנויצרה ,תינרדומה היגולונכטה
רסמ ללוכה םזימינאב לבוגה םזיביטימירפל םיפיטמ ,םיטסיכרנא םמצעל
,תוגהה תא ךכב םישיפכמ םה .תויביספו תולגתסה לש ישוקב ךא הווסומה
םה ,ךכמ רתוי .םינשב תואמ תכשמנש ,תינכפהמה תוליעפהו תונויערה
,םיקפואה תורצמ ררחתשהל תושונאה לש םיצמאמה תא הזב םיזבמ
.םלועה תא תונשלו ,תולפטה תונומאה ןמו תויטסימהמ

היצזיליביצל דגנתמש גוסהמ ולא דחוימב ,םייח ןונגס לש םיטסיכרנאל
הב היוזב תומלש הווהמ התומלשב הירוטסיהה ,םזיביטימירפל ףיטמו
תוידוחייהו ,תוחתפתהה יבלש ,תונושה תועדה ,תונחבהה לכ תושטשטמ
לש יאוול תעפות תגרדל םידרומ ובש םידוגינה לכו םזילטיפקה .תויתרבחה
םילדבה הב םינחבומ ןיאש היגולונכטה "ייוויצ"ו לכ-תפרוטה היצזיליביצה
ביכרמה תוחתפתה תניחבמ הירוטסיהה תא םיקדוב ונאשכ ,לבא .םינווג וא
תימצע תועדומל ,שפוחל תויורשפאה תוחתפתה – תושונאה לש ילנויצרה
הבישחה תוחתפתה לש בכרומ רופיס הב םיאצומ ונא - הלועפ ףותישלו
ךוניחה" םעפ ארקנש המ וא . . .עדיה רצוא ,הלכשהה ,תודסומה ,תינויגהה
תכשמתמ "תורדרדתה"כ הירוטסיהה תייאר ."תושונאה לש
םהיפתושו דרופדארב ,ןאזרז םישועש יפכ - תיטסימינאה "תויטנתואה"מ
איה ,רגדיה ןיטרמ [ףוסוליפה] לש הזל תונוש תוגרדב המודה ןונגסב העדל
תועדומהו תוילאודיבידניאה ,שפוחה תונויער תוטשפתהמ תומלעתה
םימלעתמ םא םג – תישונא תוחתפתה לש תופוקת ונייפאש תימצעה
.םתגשהל ואיבהש םינכפהמ םיקבאמ לש בחרתמה םוחתהמ

לש םיטביהה דחא קר אוה היצזיליביצל דגנתמה םייח ןונגס לש םזיכרנא
.םירשעה האמה לש םינורחאה םירושעה תא תנייפאמה תיתרבחה הגיסנה
תא הרוחא ריזחהלו םלועה תא בירחהל םייאמ םזילטיפקהש ומכ קוידב
תודגנתהה םג ךכ ,רתוי "טושפ" יגולואוזו יגולואיג ןדיעל הירוטסיהה ילגלג
םזילטיפקה םע הלועפ תפתשמ םייח ןונגס לש םזיכרנאה לש היצזיליביצל
,רתוי הכומנ תוחתפתה תמרל הלש הירוטסיההו תישונאה חורה תרזחהב
םדקש יגולונכט םדקה םלועה – יוניש לכ וב ןיאש םלועב תעד תשוחנ תוחפ
השרוג"ו התמות תא הדביא תושונאהש ינפל םייקתה לוכיבכש היצזיליביצל
ינב ,סורמוה לש היסידואה ןמ סוטולה יללוז ומכ ,וז הסריג יפל ."ןדעה ןגמ
ילב – דיתע וא רבע אלל ךשמתמ הווהב םייח םהשכ "םייטנתוא" םה שונאה
תרוסממ םיישפוח ,הקימעמ הבישח וא תונורכיז ידי לע םידרטומ תויהל
.המ רבד תארקל הריתח לש רגתאה אללו

ללכמ אצומ ,םיטסיביטימירפה לש ילאידיאה םלועבש רבדה ינוריא המכ
םישרויה ותוא םיראפמ הכש ילקידרה םזילאדיבידניאה תורשפא
לש "תויאמק"ה תוליהקבש ףא .רנריטס סקמ לש םיטסילאודיבידניאה
לש ההובגה הגרדהו תרוסמה לש החוכ ,םדוחייב םיטלוב םיטרפ ובצוע ונימי
קר םיריאשמ םישקה הביבסה יאנת ידי לע תיפכנה תיתצובק תוירדילוס
םישרוד ותוא גוסהמ תבחרנ תיטסילאודיבידניא תוגהנתהל םוקמ טעמ
,םויכ .וגאה תונוילע תא םיראפמה םינירניריטסה םיטסיכרנאה
םידימא םינוריע לש רתי תוכז איה םזיביטימירפה תילולשב תוכשכתשהה
קר אל תוללשנה תויזטנפב עשעתשהל םמצעל תושרהל םילוכיה
םג אלא םירעה תובוחרב חרכה ךותמ םייחה םיינעהו םיבערה "םידוונה"מ
תולדגמה ונימי לש תודבוע םישנ .ידמ תוכורא תועש םידבועה םיריכשמ
גשומה תיבה תודובעמ יקלחה רורחשה אלב דורשל תוחילצמ ויה אל םידלי
רכש גישהל תנמ לע ןתדובעל תכלל ןהילעשכ ,הסיבכ תונוכמב שומישמ
.תיתחפשמה הסנכהה רקיע תא בורל הווהמש

"ישימחה דמעמה" תעה בתכ תא רואל איצומה ביטקלוקהש ינוריא המכ
םולשת ךות – דחא תונקל "ץלאנ"ו בשחמ אלל רדתסהל לוכי וניאש אצמ
היגולונכט לש יוניגה [36] "!ותוא םיאנוש ונא" הזרכהב םייתפש סמ
אל אוה תיגולונכט-יטנא תורפס תריציל הב םישמתשמש תעב הב תמדקתמ
רתוי המוד םיבשחמ לש וזכ "האנש" :דסחתמ םג אוהש אלא ןוגה אל קר
ידמ רתוי םמצע תא וטיעלהש רחאל רשא רתי תויוכז ילעב לש קוהיגל
םוי תוליפתב תולדה לש הלודגה הלעמה תא םיחבשמו םיללהמ ,םימעטמב
.היסנכב ןושארה

[תיללכ] הכרעה – םייח ןונגס לש םזיכרנא

,"ןובאתה"ש אוה ונימי לש םייח ןונגס לש םזיכרנאב רתויב טלובה רבדה
ןיבש רשקה לש הקימעמ הניחבב ךרוצה לע רבוג תוידיימל ,הרואכל םימתה
תירטרבילה הבישחה תא "תנסחמ" תאז תוידיימש קר אל .תואיצמל ןוצרה
ילנויצר חותינ תענומ םג איה ;הקימעמ הבישחו תויוקד ןיב הנחבהב ךרוצהמ
בחרמ ,ןמז רסח בצמל תושונאה הנודינ ךכב .תינויגהה הבישחה םצע תא ףאו
תוירוזחמ לע ססובמה תוינמז לש "יאמק" ןויער – ירוטסיה רשקהו
תיתריציה ותוידוחיי mind לכשה ןמ תללשנ ךכב – "עבטה" לש "תיחצנ"
.ישממה םלועב ברעתהל שפוחהו

םבטימב םה שונא ינב ,יביטימירפה 'םייח ןונגס לש םזיכרנאה' תניחבמ
םה רשאכו .םייעבטה וירדסב םיברעתמ אלו עבטל םילגתסמ םה רשאכ
וליפאו . . . היצזיליביצה ,היגולונכטה ,ןויגהה לש לטנהמ םיררחושמ
דיוצמ ,ילואו .איהש יפכ תואיצמה םע הוולש "הינומרה"ב םייח םה ,רובידה
תרסח תימינפ "הזטסקא" לש בצמב םדאה זא יורש ,"תויעבט תויוכז"ב
.הרקיעב תובשחמ
בתכ :היכרנא ,ישימחה דמעמה ,T.A.Z. ייבה לש ינמזה ימונוטואה רוזאל
סרהה תעבגמ תמגודכ "םיניזנפ"ה שדוגו ,קשנב תדיוצמ הקושת לש תע
םה .המוד השיג ,סמאיליוו לאכימ לש Demolition Derby ירנריטסה
תדגנתמו ,תירוטסיה-א ,תובשחמ תרסח תוינושאר לע םידקוממ
ונייה וב "תויטנתוא" לעבו םלשומ בצמ – "ונשרוג" הנממ – היצזיליביצל
וגאהו "יעבטה קוחה" ,"תויעבטה תולבגמה" ידי לע תונוש תודימב םיכרדומ
רתוי המואמ םיווהמ אל היצזיליביצהו הירוטסיהה ,םתסרגל .ינללוזה
."תיתיישעתה הרבחה" לש תויטנתואה רסוחל תורדרדתה רשאמ

"תויטנתואה ןמ הליפנה" לע הז סותימ לש וישרוש ,יתנעט רבכש יפכ
רשא רגדיה ןיטרמ לש תרחואמה ותסרגב ינויצקאירה םזיציטנמורב םייוצמ
ןפואב הלעו ףצ "ןמזו םויק" ורוביחב יובח היהש "יממעה םזילאוטיריפסה"
ידי לע תעכ תנזומ וז הפקשה .לילעב םייטסישפה וירוביחב יולג
ףלודור לש םייטרקומד יטנאה ויבתכב עפשב יוצמה ינקתשה םזיציטסימה
;"קורי ףלודא" ידי לע "הלואג"ל ישוקב ךא תיווסומה הפטהב ;ורהב
"תימצע המשגה"ו יגולוקא םזילאוטיריפסל תיטילופ אלה הריתחבו
.קומעה םזיגולוקואה ידיסח ידי לע תצפומה
לש ישארה שדקמה תיבל היהנ ילאודיבידניאה וגאה ,רבד לש ופוסב
,זאו .תישיאה תוירחאהו היטרקומדה ,הירוטסיהה תא ללושה ,תואיצמה
תא תקמצמה תינללוכה תויסיקרנה ללגב שולק היהנ הרבחה םע יחה רשקה
לש זראממ רתוי וניאש יליטנפניא וגא לש ויתודימל תיתרבחה תוסחייתהה
היצזיליביצה ,וז הפקשה יפל .ויכרצ קופיס םשל תינחרצ תונשרדו תועיבת
םיגצומה - הז וגא תונוצר לש תבהלנה תימצעה המשגהה תא תמלוב קר
תובהלתההש וליאכ – ימצעה רורחשה לש תמלשומה תומשגתהה ראפכ
םידלומ םיפחד אלא תירוטסיה תוחתפתהו ךוניח לש רצות םניא תונוצרהו
.הרבח רסח םלועב םמצעמ םיעיפומש

ןזהמ םייח ןונגס לש םזיכרנאה ,ינאירנריטסה ינגרוב ריעזה וגאה ומכ
,םייתרבח םינוגרא ,םייתרבח תודסומל םוקמ ריאשמ וניא יטסיביטימירפה
ותוא והשלכ ירוביצ םוחתל ךכמ תוחפ דועו ,םיילקידר תוינכותו םיעצמ וא
ןוטלשה יככת םע יטמוטוא ןפואב םיהזמ הז רמאמב ורכזוהש םירבחמה לכ
רסח ,דכולמ אלה ,יתטיש אלה ,רידס אלה ,םהיתופטהב .ינידמה
,ןגרואמה ,יתרטמה ,יבקעה םוקמב םיאב יביטיאוטניאהו תויכשמהה
תכשמתמו תדקוממ תוליעפ לש הרוצ לכ םילסופ םה ,ןכאו . . .ילנויצרהו
לכימ לש התצה וא . . . תרבוח וא 'zine' תע בתכ לש רואל ותאצוה דבלמ
,תיטרואית תודיכלל הפולחכ ןוצרהו ןויגהל הפולחכ גצומ ןוימדה .הפשא
היוג םסרופמה רייצה לש ותרהזא .הזל הז ףירח דוגינב םיאצמנ םהש וליאכ
םשורה ראשנש ךכ הבתכוש ,תוצלפמ רצוי ןויגה אלל ןוימד יכ סרגש
אלל "תודחא" לש הבשחמ תרסח תוסנתה לש עצמ לע חרופכ הלוע ןוימדהש
תונשדחה ,יגולויבה עבטה תגרדל יתרבחה עבטה תחופמ ,ךכו .םינווג
,היצזיליביצ םדק לש חצנל תוינמזה ,םייחה ילעב לש תונלגתסל תישונאה
.תיאכרא תוירוזחמל הירוטסיההו

תכפוה ,םויל םוימ רתוי הסג תייהנו הרימחמ התוירזכאש תינגרוב תואיצמ
יצח ,ימצע קוניפ לש בצמל םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה לש םהיטהלב
"םייבצמ"ה ,םישישה תונשב .תוריהב יא ףופאו ,תעמשמ רסח ,יתואיצמ
לש ינויזח םגד השעמל ורצי "םיגצימה לש הירואיתה" םשב Situationists
םידבוע תוצעומ ומכ םיינוגרא םיעצמא ועיצה תוחפל םה ,לבא ,הירואיתה
ןונגס לש םיטסיכרנאה ,םתמועל .ישממ לקשמ םהלש תויטתסאל ונתנש
חותינל ןויסינ לכ לעו ,עצמל תוביוחמה לע ,ןוגריאה לע םהיתופקתהב ,םייח
לש הקיטתסאה לש רתויב םיעורגה םיטביהה תא םיקחמ ,הרבחה לש יניצר
תונש ידירש םיטילפכ .העונת תיינב לש המישמב קובדל ילבמ "םייבצמ"ה
ןאזרז ידי לע ארקנש) וגאה ימוחתב הרטמ ירסח םיבבותסמ םה םישישה
תיניימהובה תועמשמה רסוח תא םיגיצמו ("עבטה םוחת" שדחה םשב
.הלודג הלעמכ

לש ימצעה קוניפבש תויטתסאה תוזירפקהש אוה רתויב גיאדמה
תיטסילאיצוסה הבילב יתועמשמ ןפואב םסרכ םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה
ןועטל םעפ היה ןתינ רשא וז - תילאמשה תירטרבילה היגולואידיאה לש
תרסח תוביוחמה לשב קוידב תיתרבח הניחבמ תיתועמשמ ןכא איהש
יביטקייבוסה םוחתב ,הירוטסיהל ץוחמ רורחש אל .רורחשל תורשפה
לש תירוטסיהה המסיס-האירקה .תישממה הירוטסיהה ךלהמב אלא ,דבלב
םיטסילקידניס-וכרנאה ץמאל וכישמה התוא ןושארה לנויצנרטניאה
התיה התוא ושטנ וידיסחו סקרמש רחאל םג םיטסינומוק-וכרנאהו
,תורוד ךשמב ."תויוכז אלל תובוח ןיאו תובוח אלל תויוכז ןיא" :השירדה
רוחאל טבמבש המ לש תע יבתכ לש רעשה ידומע תא וז המסיס הרטיע
םע הפירח תקולחמב אצמנ הז דגיה ,םויכ .יתרבח םזיכרנא יוניכל םיאתמ
תיטסיאואטה תוננובתהל ,"קשנב ןיוזמ ןוצר"ל תירטנצוגאה השירדה
הינבלו הכפהמל ארוק יתרבחה םזיכרנאהש דועב .תיטסיהדובה הנוורינלו
םלוע תא םיסלכאמה םימעוזה םינגרוב ריעזהש ירה ,הרבחה לש שדחמ
םעפ ידמ ירקמ ירמל םיארוק םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה לש תוברת-תתה
."ןוצרה תונוכמ" ירטאוגו זולד ידי לע ארקנש המ קופיסלו

יסאלקה םזיכרנאה לש תירוטסיהה תוביוחמהמ תכשמתמה הגיסנה
לכ לע תוישיאה תולאשמה יולימו תימצע המשגה וידעלב) יתרבח קבאמל
חרכהב הוולמ (םיירשפא יתלב םהבש םייביטקניטסניאה קר ולו – םהידמימ
טעמכ ההוזמה וגאה .תוסנתההו תואיצמה לש תינסרה היצקיפיטסימב
לש "ינובירה טרפל" ההז תויהל ךפוה רורחשה לש דקומכ תרוויע הצרעהב
גישמ אוה ןיא ,יתרבחה ןגועהמ וקותינב .ןסורמ אלה םזילאודיבידניאה
.תלוזל הפופכה תינגרוב ריעז תומזי לש "תוימצע" אלא הימונוטוא

יקוחל ףופכ ולש תונובירה תוימצעב יורשה וגאה ,ישפוח תויהלמ קוחר
שפוחה לש סותימל םימרוגה ,לוצינהו תורחתה יקוח – םיינומלאה קושה
ןוהה רבצה יקוח תא ריתסמה תרוויע הצרעה לש ףסונ אשומל ךופהל ישיאה
היימר דוע תויהל ךפוה םייח ןונגס לש םזיכרנאה ,השעמל .יטסילטיפקה
קוש ירעש תעונת רשאמ םיימונוטוא רתוי םניא וידיסח .תינגרוב תיטסימ
םינועיטה לכ .םיינגרובה רחסמה יסחיו םיריחמה תדונת וא הסרובב תוינמה
ודיב זחוא אוהש ןיב – ינוניבה דמעמה ןמ "דרומ"ל םירזוע אל הימונוטואל
םייעקרק-תתה קושה תוחוכ ידיב יובש תויהל אלש ,אלש ןיבו הנבל
םייתרבחה םייחה לש לוכיבכ "םיישפוחה" םימוחתה לכב םיטלושה
.תוירפכה תונומוקל דעו ןוזמ תקפסהל םיביטרפואוקמ לחה - םיינרדומה

ןו'גש יפכ .יתוברת םג אלא ירמוח ןפואב קר אל ונתוא ףפוא םזילטיפקה
המ ותוא לאשש ךובנ ןייארמ םע החישב ,חכשנ יתלב הכ ןפואב הנע ןאזרז
םג םישנאה ראש לכ ומכ" :והומכ היגולונכט ביוא לש ותיבב היזיבלט השוע
[37] ."םמוסמ תויהל ךירצ ינא

ןתינ "תממסמ" תימצע האנוה אוה ומצע םייח ןונגס לש םזיכרנאש הזב
The "ותוימצעו וגאה" רנריטס סקמ לש רפסב רתויב בוטה ןפואב ןיחבהל
לש שודקה לכיהב "ותוידוחיי" לע וגאה זירכמ ורפסב .Ego and His Own
טראויטס לש תילרבילה תוקידאה לע ךורע ןיעל הלועה ןפואב "ימצע"ה
עדיה לש היפוסוליפה לש אשומל ךפוה םזיאוגאה ,רנריטס לצא ,ןכאו .לימ
םייקלחה םינועיטהו תוריתסה ךובמל דעבמ םירדוחשכ .epistemology
לש "תוידוחייה"ש םיאצומ ,"ותוימצעו וגאה" ורפס תא םיאלממה דירחהל
"רחא"ב םיצוענ וישרושש רחאמ ,תאזו .סותימ קר איה רנריטס לש וגאה
רמוא ,"לוכי התאש ומכ םדקתהל הלוכי הניא תמאה" .המצע הרבחה אוהש
תמאה ;חתפתהל ,תונתשהל ,עונל הלוכי אל איה" ,טסיאוגאל רנריטס
קר תמייק איהו רחאמ ;ךכרד קר המויק לכו ךממ לכה תא תסייגמו הניתממ
תמאהמ םולשל דרפנ ינאירנריטסה טסיאוגאה ,השעמל .[38] "ךשארב
יוניש לכמ קתנתמ םג אוה ךכ בקע .תיתרבחה תואיצמהמו תיביטקייבואה
גשומה ישיאה קופיסל רבעמש םיירסומה םינוירטירקה לכמו ידוסי יתרבח
הזכ תודדומתה רדעה ."ינגרובה קושה לש םימולעה םידשה" לש םתביבסב
רבדל אלש ,ישממה לש ותואיצמ תסיפת םצע תחת רתוח [יביטקייבואה םע]
תא השיחכמ איהש דע ךכ לכ הפיקמ וז הנעט .ומצע וגאה לש תוכמסה לע
.הירוטסיהה ךלהמב ובוציע תאו ימצעה לש םייתרבחה םישרושה

הנקסמל תמאה לע וז הפקשה איבה ,רנריטסב יולת יתלב יד ןפואב ,השטינ
תואיצמהו תויתדבועה לש םויקה תא וללושב תשקבתמה תינויגהה
לש דיינ ליחנ" :הנעו ,לאש אוה "?תמא ןכ םא איה המ" :םמצעלשכ
לש לכה ךס ,רוציקבו – [םיאשומ לש] השנאהו ,תופדרנ םילימ ,םייומיד
.[39] "ירוטרו יטאופ ןפואב וטשוקו שדחמ וכרענ ,ורבגות רשא שונא יסחי
,ןכאו ;םישוריפ טושפ ןה תודבועהש השטינ ןעט ,רנריטסמ רתוי הטוב ןפואב
הארנכ "?ןשרפ שי םישוריפה ירוחאמש חינהל ללכב ץוחנ םאה" :לאש אוה
רשפתמ יתלבה ןויגהה יפ לע .[40] "האצמה קר אוה הז םגש רחאמ" ,אלש
אלא ומצע לש תואיצמה תא רצוי קר אלש וגא םע םיראשנ ונא ,השטינ לש
לטבמ הזכ םזיאוגא .תונשרפמ רתוי אוה ומויק םצעש קידצהל בייח םג
תועמתשמה תוחנהה לש לפרעב גומנה ,ומצע וגאה תא ףא הזכ ןפואב
.ומצע רנריטס לש וירבדמ

,ולש "תורופטמ"ל רבעמש ,תויתדבועו הרבח ,הירוטסיה לוטנ ,המוד ןפואב
ויתוקושת לע וגאה וב יתרבח אל םוחתב יח םייח ןונגס לש םזיכרנאה
תוידיימל וגאה םוצמצ ,לבא .תויגול תוטשפהב ךבאתהל בייח תורתסנה
קוחב" וא "עבטה ימוחתב" יוצמה םייח לעבב ונוגיעו ,תיביטיאוטניאה
הירוטסיה לש רצות אוה וגאהש הדבועה ןמ תומלעתהב םכתסמ "יעבטה
ףסוא םתס רשאמ רתוי הכותב ליכהל ידכש הירוטסיה .תכשמתמ
,שפוחו חרכה ,הגיסנו המדיק תכרעהל הכירדמכ הנובתל תקקזנ ,תודוזיפא
ענמיהל שקבמה םזיכרנא .םזירברב תמועל היצזיליביצ םג !ןכו ,ערו בוט
ידיחיה רבדה אוה ימצעה יכ תנעוטה היפוסוליפ] םזיספילוסה תנכסמ
ותכיפהב 'self' "ימצעה" ןדבואמ ינשה דצה ןמו דחאה דצה ןמ [יאדו ומויקש
יטסיביטקלוקו יתרבח תושעיהל בייח – דבלב [תונשרפ] "היצטרפרטניא" ל
הנבמ תרזעב שפוחל רתוחה יתרבח םזיכרנא תויהל וילע ,רמולכ .רהצומב
ללכמ איצומש דנו ענ ינוימד וגא תועצמאב אלו ,תידדה תוירחאו [ינוגרא]
.םייתרבח םייח םויקל םיילמינימה םיאנתה תא תורשפא

םזינומוק-וכרנאהו םזילקידניס-וכרנאה ןיב :הטוב ןפואב ריהצמ ינא
שומימה תובישח תא וללש אל םלועמש) םהיתורודל םייטסילאיצוסה
םייח ןונגס לש םזיכרנאה ןיבל ,([טרפה לש] תולאשמה תמשגה תאו ימצעה
ףא וא תיתרבח תושידא ץיפמה) ויתורודל יטסילאודיבידניאהו ילרבילה
םימלעתמ םא אלא וילע רשגל ןיאש דירפמ ווק םייק ,(תויתרבחה תלילש
תוחנומה היפוסוליפבו [הלועפה] תוטישב ,תורטמב םוצעה רעפהמ ןיטולחל
םע תמעתה וב חוכיוהמ השעמל חמצ רנריטס לש ולעפמ .םסיסבב
תא איצמה וכלהמב ,סה השמו גנילטיוו םלהליוו לש םזילאיצוסה
הכפהמל הפולחכ תישיא תוממוקתה" .םזילאיצוסל דגנ לקשמכ םזיאוגאה
– [41] ןיטרמ .'ג סמי'ג לעפתמש יפכ (רנריטס לש) "רסמה התיה תיללכ
וננמז ןב םייח ןונגס לש םזיכרנאב היוטיב תא תאצומה תיביטנרטלא הדמע
וישרושש יתרבחה םזיכרנאה לש וזמ לילעב הנוש הדמע .םיפאיה וידיסחבו
תוילאודיבידניאה לש יתרבחה רשקהה תייארב ,תירוטסיהה היארב
.תילנויצר הרבחל ותוביוחמבו

ידומעמ דחא לכב םיעיפומה םירסמה תייבוברע ךותב תומיקה תוריתסה
ריעזה לש ינתחדקה לוקה תא תפקשמ םייחה ןונגס ישנא לש "םיניזנפ"ה
הבילה םזיכרנאל ודבאי םא .[המצע ביבס] תלתפתמה תונגרוב
,םזיטתסאה ךותל ףחסי םא ;תיפותישה הרטמהו תיטסילאיצוסה
טקשל חפסיי םא ;תימינפה המאתהה רסוחו תוקושתה ,תובהלתהה
הפולחכ תאז לכ ;תיטסיהדובה תימינפה הוולשלו תיטסיאואטה
גציילמ לדחי אוה – םיירטרביל ןוגראו תיטילופ תוליעפ ,המרגורפ/תינכותל
ירמו תיתרבח תונוונתה קר אטביו ינכפהמ ןוזחו תיתרבח תושדחתה
תא הנורחאל ףחוסה יטסימה לגה תא ןיזי אוה ,ךכמ עורג .זגרנ יטסיאוגא
םזיכרנאב םילגודה לש תובהלתהה .םירשעהו הרשעה יאליג ןיבש םידימאה
יתרבח ךרעמב בלושמ היה םא חבשל היה יואר הזטסקאהמ םייח ןונגס לש
אוה "םיפשכ" םע השוב רסח הכ ןפואב ברועמ אוה רשאכ לבא . . .ילקידר
תועות תומשנ ,תוחור םע תוגזמתהו תינמלוח העיקש דדועמ קר
.םלועל תיטקלאידו תילנויצר תועדומ םוקמב םיינאיגנוי םיפיטיכראו

םימוסרפ תריקס" לש ןורחאה ןויליגה לש רעשהש ינייפוא המכ
יאקירמא תע בתכ (1994 ויתס) Alternative Press Review "תיביטנרטלא
תלת יטסיהדוב לא ידי לע טשוקמ ,םיבר ידי לע ארקנה יארפ םזיכרנא לש
םימצעו תויסקלג תלוברעמ לש עקר לע הוולש הנוורינ תחונתב יוצמה ישאר
רטסופל ףרטצהל תולקב הלכיש הנומת – "שדחה ןדיעה" ימאות םינוש
לש ימינפה דצב .שדחה ןדיעה לש קיטובב "ישימחה דמעמה" לש "היכרנא"
רשאכ Magic םסק תויהל םילוכי םייחה" :הזרכה תספדומ רעשה
?ךיא הלאשה תא ןימזמה – A תואל ביבסמ לוגיעשכ) "ררחתשהל םיליחתמ
ןלג תאמ "הקומע היגולוקא" לש רמאמ עיפומ ומצע תעה בתכב ?המ םע
:ותרתוכש (ןמרופ דיוד לש "תיארפה המדאה" תעה בתכמ קתעומ) ןוטרפ
"םייביטימירפ םימע" ראפמה "טסיביטימירפ ינא עודמ :יארפה ימצעה"
הכפהמה לע ןנוקמ רמאמה ."יעבטה םלועה תא םימאות םהייח יכרד" רשא
ונלש היצזיליביצה קורפ"כ "ירקיעה ונדיקפת" תא ההזמו תיתילואנה
םדא תולגלוג לש הגיגח יפרגה בוציעב ."ינושארה יארפה עבטה םוקישו
"תונוונתה" איה רתויב ךוראה רמאמה לש ותרתוכ .תוסירה לש תונומתו
םכסמו הבשחמה רסוח םע יטנמורה תא גזממה "הרוחש ןיע"מ קתעוה רשא
"!םירברבה תא ואיבה – יתימא יאמור גח םויל תעה עיגה" :תובהלתהב

לש עפש םויה לש הקירמאב "יאמורה גחב"ו – ןאכ רבכ םירברבה ,לבא
-יטנא ,היצזיליביצ-יטנא ,םזיביטימירפ ,תושיגר רסוח ,תונוירב ,קארק
תא תוארל ךירצ .סואככ תספתנה "היכרנא" לש השודג הנמו ,תוילנויצר
םירוחש לש תואטיג קר ונניאש יתרבחה רשקהב םייח ןונגס לש םזיכרנאה
םינאידניא לש תורומש םג אלא םירנויצקאיר םינבל לש םירברפו םישאוימ
,הזב הז םיריעצ םינאידניא םירוי םהב ,לוכיבכ "תויאמק" לש םיזכרמ -
םירקבמה ינפ תא םדקמ תויפונכ לש יטיפרג"ו ,דואמ ץופנ םימסב רחס
וינב סנדימ טס חווידש יפכ ,"ןולחה עלס" לש תשדוקמה הטרדנאב וליפא
.(1995 ,ץרמב 3) סמייט קרוי

לאמשה תורדרדתה תובקעב האב בחר הדימ הנקב תיתוברת תונוונתה ,ךכו
- ולש 'דגנה תוברת'ו ,םזינרדומ טסופל םישישה תונש לש שדחה
,םייח ןונגס לש םיינשייבה םיטסיכרנאל .שדחה ןדיעה לש םזילאוטיריפסל
תנבהו הווקתה תא םיקחוד םיבהלשמ םירמאמו םישודקה לכ ליל יספדה
.לדגו ךלוה קחרמל תואיצמה
םימארשא ןיבל "יתוברת רורט" לש יותיפה ןיב םיערקנ םהשכ
שא תחת םמצע תא םיאצומ םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה ,םייטסיהדוב
,דחמ םיקסעה זכרמו טירטס-לווב הרבחה תרמצבש םירברבה לש תבלוצ
םיאכדמה םיינוריעה תואטיגב [יתרבחה םלוסה] תיתחתב םייוצמה ולא לשו
םהש תורמל םמצע תא םיאצומ םה וב טקילפנוקה .הקירמא-וריא לש
םירברבל ונימיב רז וניאש) םהלש טטרומסמה םייחה חרוא תא "םיגגוח"
רתויו תישפוח הרבח רוציל ךרוצה ןיינעב תוחפ אוה (תויקסעה תורבחה לש
הצוצקה תיבירה ,תונזה ,םימסה יחוורמ קלחל תוכזה לע ילטורבה קבאמב
.תימואלניב עבטמ תורספסו "לבז"ה תוינמ םג ,חכשנ אלשו –

?היצזיליביצ-הד הל ארקנ אמש וא – םייח ילעב לש המרב םייחל הרזח
תכרדומה "תויטנתואה" םוחתל - םיטקניטסניאל אלא שפוחל הרזח הנניא
קוחר תויהל לוכי אל רחא רבד םוש .לכשה ידי לע רשאמ רתוי םינגה ידי לע
.רבעה לש םינכפהמה ילודג ידי לע וצפוהש שפוח לש םילאידיאהמ רתוי
םייגולויב םייוויצל עמשיהל ותעדב רתוי שוחנ תויהל לוכי אל םג רבד םוש
רסומל ,תויתריציל רתוי הלודג הריתסב תויהל וא .א.נ.ד-ה לש ולא תמגודכ
הרבח ןעמל קבאמהמו תוברתהמ האצותכ םירשפואמ רשא ,תוידדהלו
הבתכהל הזב םינווכתמ ונא םא "יארפה עבטב" שפוח םוש ןיא .תילנויצר
תא תופירחב רקבל .דבלב תויתיח םיבצעמה םידלומ תוגהנתה יסופד לש
תועדומבש שפוחל הב ןומטה םוצעה לאיצנטופב ריכהל ילבמ היצזיליביצה
םג ,הגרעל םגו הנבותל םג ,תושגרל םגו ןויגהל םג רבוחה שפוח – תימצע
לש לפאה םלועל תגסל ושוריפ – הרישל םגו תיניינע הביתככלו הזורפל
תלוכיהו תלפרועמו המומע התיה הבישחהשכ המודקה תויארפה
.תידיתע תורשפא קר ןיידע התייה תילאוטקלטניאה

יטרקומד םזינומוק תארקל

יפואה ;המלש תויהלמ הקוחר יתרייצש םייח ןונגס לש םזיכרנאה תנומת
,םינושמו םיבר םינפואב ובצעל רשפאמ וז תיגולואידיא הסיע לש ישיאה
,השודק ,ןוימד :ומכ םילימב רצותה תא ףוטעל היהי רשפאש דבלבו
.תויאמקו ,הזטסקא ,היציאוטניא

לש שרויה אוה .יסיסב ןפואב הנוש רמוחמ יושע יתרבח םזיכרנא ,יתעדל
הבישחב שומישב הלגד רשא 18-ה האמה ןמ העונת] "הראה"ה תרוסמ
םייתרבחה תודסומהו תונויערה לש תשדוחמ הכרעה םשל תינויגהה
תרוסמ לש תומלשה רסוחו התולבגומל תמלוה תוסחייתה ךות [םילבוקמה
תא יתרבחה םזיכרנאה ללהמ ,תינויגהה הבישחה תא ותרדגה יפ לע .וז
,תושגרתהה ,טהלה לש םתובישח תא שיחכהל ילבמ ךא תישונאה הבישחה
תויושי לאכ םהילא סחייתהל םוקמב ,םלוא .תונמאהו ,קחשמה ,ןוימדה
תוילנויצרל ביוחמ אוה .םוי םויה ייחב םתוא בלשל הסנמ אוה ,תולפרועמ
המ לש [הזכ וניאש המל תינויגה וליאכ הקדצה] היצזילנויצרל תודגנתה ךות
ידמעמ ןוטלש לכל דגנתמ ךא יתרבח דוסימ בייחמ .וב םיסנתמש
לש יביטרדפנוק םואת לע תססובמה הרישי תונגראתהב לגוד .היכרריהלו
,ןתוא םיביכרמה םיטרפה ידי לע ,תונומוק וא תוינוריע תויונגראתה
םזירטנמלרפל תצרחנ תודגנתה ךות ,םינפ לא םינפ לש היטרקומדב
.הנידמלו

,תומדוק תוכפהמ לש המסיסב שמתשנ םא - וז "תונומוק לש הנומוק"ה תא
ףאש הנעטב ינורקע ןפואב היטרקומדל םידגנתמה .םזינומוק תונכל ןתינ
ביכרמה תא םיראתמ ,תאז תודגונה תודבועה לכ תורמל - "ןוטלש" איה
בל תורירש לע ססובמה ירוביצה םוחתה להנימכ םזיכרנאה לש יטרקומדה
[וז תרוקיבל םיפתושה] יטסילנומוקה םרזה ידיסח ,ךכל םאתהב .בורה
םהיניבש דוגינה ןבומב – הימונוטואב רשאמ רתוי [תישיא] תוריחב םינינועמ
ישיא-וכיספה וגאהמ דח ןפואב לדבנ יתרבחה םזיכרנאה .םדוק יתגצה ותוא
אוהש ךכב ,ומצע ךותב תנכושה תונובירה לעב ,ימהובהו ילרבילה ירנריטסה
היוטע הדילב המצעמ העיפומ אל [טרפה לש] תוילאודיבידניאהש ןעוט
הנתשמה רצותכ תוילאודיבידניאה רקיע תא האור אוה ."תויעבט תויוכז"
הקימניד לעב ךילהת – תיתרבחהו תירוטסיהה תוחתפתהה לש ףרה אלל
תומגודב ולבוכל וא יטסיגולויב רבסהב רמגומ רבדכ ואיפקהל ןיאש ולשמ
.הרצק ןהייח תלחותש

הפקשהל עוער סיסב דימת היה "ומצעב-קפוסמה ינובירה לאודיבידניאה"
:רמיהקרוה סקמ ןייצ םעפש יפכ .תילאמשה תירטרבילה
. . .ומצעל קר גאוד דחא לכ רשאכ תמגפנ תוילאודיבידניאה"
תויוכיאה .הילשא קר דימת היה טלחומ ןפואב דדובמה לאודיבידניא/טרפה
,קדצה שוחו ,הדהא ,שפוחב ןוצרה ,תואמצע ומכ רתויב םיכרעומה תוישיאה
רצות אוה לשבה טרפה .תיתרבח הניחבמ ןהו תישיא הניחבמ ןה תולעמ םה
[42] ."המלשוה התוחתפתהש הרבח לש

לש הזולנה תיניימהובה הליהקב עלבי אל ילאמשה ירטרבילה ןוזחהש ידכ
ץופקל קר אלו תויתרבח תויעבל ןורתפ עיצהל וילע ,םלעיו תובחס יטוע
הריש תועצמאב תוילנויצרה ינפמ ןנוגתמ אוהשכ המסיסל המסיסמ תוריהיב
לש ודוגינ הניא היטרקומד .םעט-רסח ירגלוו יפרג בוציעו העורג תיטויפ
תיללכ-המכסה לע תוססובמ ןניאש ויתוטלחהו בורה תערכה םג ;םזיכרנאה
.תירטרביל הרבח םע הריתסב תודמוע ןניא

הרורב והשלכ ידסומ הנבמ אלב םייקתהל הלוכי אל הרבח םושש הדבועה
ךרוצה תא םשיחכהב .וימודו רנריטס ידי לע ררחוסו םסקוה אלש ימ לכל
תא םייח ןונגס לש םיטסיכרנאה םידדובמ היטרקומדו יתרבח דוסימב
רקע םעזב חותרל ךישמהל ולכויש ךכ ,תיתרבחה תואיצמה ןמ םמצע
םינכרצלו הנומא ילק םיריעצל הבבוש תוברת-תתכ םייקתהל ךישמהלו
.םישגרמ םירטסופו םירוחש םידגב לש םיממעושמ
העיגפ לכש ינפמ דחא הנקב םילוע םניא םזיכרנאו היטרקומדש ןועטל
,טרפה לש הימונוטואב העיגפ הווהמ "דחא לש טועימ" וליפא לש תולאשמב
"םילאודיבידניא לש ביטקלוק"ל םא יכ תישפוח הרבחל הפטה אל ושוריפ
."ןוטלשל" עיגהל רתוי לכוי אל "ןוימדה" .תוירדעל רוציקב וא – ןוארב לש
היטרקומדב - ביטקלוקה לש םיידיב היהיש וא :םייק היה דימת רשא ,חוכ
לש םהידיב היהיש וא ,רורב ןפואב תדסוממה םינפ לא םינפ לש הרישי
."הנבמ רסוח לש תוצירע" ורצייש וגא ילעב םיטילש רפסמ

רובע בתכש "םזיכרנא" ךרעב ןיקטופורק סחייתה הקדצה ילב אל
לשב ותוא הניגו יטסיטילאכ ירנריטסה וגאה לא הקינטירב הידפולקיצנאה
לע שאב .וו לש ותרוקיב תא טטיצו הבוטל ןייצ אוה .יכרריה ותויה
ןעוטה םזיטילא לש הרוצ אוהש לע רנריטס לש םזיכרנא-לאודיבידניאה
הליהקה ירבח לכל רשפאל אל איה ההובג המרב היצזיליביצ לכ תרטמ"ש
ונחינש םימיוסמ םילאודיבידניאל רשפאל אלא ילמרונ ןפואב חתפתהל
וא םרשוא ןובשח לע הז םא וליפא ,אלמ ןפואב חתפתהל ההובג תלוכיב
לש ןוויכל הגיסנל איבמ הז ,םזיכרנאב ."םדאה ינב ינומה לש םמויק םצע
קלח תויהל םידתעתמה ולא לכ םיפיטמ ול רתויב טושפה םזילאודיבידניאה
םהיתורודל םדאה ינב "םיבייח" םהל - רתיה תויוכז ילעב םיטועימה ןמ
ולא םיטסילאודיבידניא םדגנ םירבדה ראשו יתנידמה ןוטלשה לע "תודוהל"
תדוקנ תא רתוס אוהש ךכ ידכ דע תכל קיחרמ םזילאודיבידניאה .םיקבאנ
עיגי לאודיבידניאהש תורשפאה רסוח לע רבדל אלש – ומצע לש אצומה
םיטרקוטסיראה" ידי לע םינומהה יוכיד לש םיאנתב האלמ תוחתפתהל
תלימג"ל ומצע תא סייגמ הז םזיטילא ,ולש תוירסומ-לאב .[43] "םיפיה
לש םתוסח תחת יעמשמ דח ןפואב םתוא ומקמב ,שפוחה ןמ "םינומהה
םיינייפואה תוגיהנמ תונורקע דילוהל תולקב לוכי הזכש ןויגה ."םיידוחייה"
[44] .תיטסישפה היגולואידיאל

תוחקפתה וב ןמזב קוידב ,הפוריאמ םילודג םיקלחבו תירבה תוצראב
,םידקת ירסח םידממל ועיגה הנידמה יבגל םהיתוילשאמ םינומהה
תיחכונה ותרוצב ןוטלשה ןמ ןוצר תועיבש רסוח .הגיסנב אצמנ םזיכרנאה
הרוכז אל טעמכש דע יטנלטאה סונייקואה לש וידדצ ינשמ ההובג הכ
שדח יתרבח ךרעמל ףאו םישדח םיינידמ תונורקעל תיללכ הכ הלאשמ
היה רשפא םא .תירסומ תועמשמו ןוחטיב רשפאיש ןוויכ לש השוחת קינעיש
היה ,דיחי םרוגב הז בצמב לפטל םזיכרנאה ןולשיכב המשאה תא תולתל
רחבנ וסיסבבש םזילאודיבידניאהו םייח ןונגס לש םזיכרנאה לש דודיבה
םוחתל תילאמש תירטרביל העונת לש התרידח תורשפאל ירקיעה לושכמכ
.ךלוהו עגנתמה ירוביצה

ןפואב לועפל הסינ םיבוטה וימיבש לע חבשה עיגמ םזילקידניס-וכרנאל
לש םזיכרנאל רז הכ רבד – םילעופה דמעמ ךותב ,תנגרואמ העונתכו ישממ
,תוברועמלו תוינבמל ותפיאשב ויה אל ולש תוירקיעה תויעבה .םייח ןונגס
םידבועה דמעמ לש תינכפהמה חורה תכיעדב אלא ,יתרבח סויגלו המרגורפל
םזיכרנאהש רמואש ימ .דרפסב הכפהמה ןולשכ רחאל דחוימב הפירחהש
לש ימצע לוהינ – הלימה לש ירוקמה ינוויה ןבומב תוינידמ רסוחב הקול
שחכתמ ,"תונומוק לש הנומוק" תמקהל האירקהמ םלעתמו ,הליהקה
תא ןיצקהל ולש הירוטסיהה ךרוא לכל ףאשש [יטסיכרנאה] שעמל
תוליהק לש יביטרדפנוק חוכ רוצילו הקילבופר לכב העובטה היטרקומדה
.הנידמה ןוטלשל הפולחכ

העבראל ותוביוחמ אוה יתרוסמה םזיכרנאה לש רתויב יתריציה ןייפאמה
תרשפתמ אלו השוחנ תודגנתה ;תוליהק לש תרזובמ היצרדפנוק :תונורקע
לש ןוזחו ;הרישיה היטרקומדה ןורקעל הקומע תוביוחמ ;הנידמה ןוטלשל
ינפב דמועה רתויב בושחה אשונה .תירטרביל תיטסינומוק הרבח
ינפב רשאמ תוחפ אל ירטרבילה םזילאיצוסה – תילאמשה תוירטרבילה
קינעהל דציכ .ולא םינתיא תונורקע העברא םע תושעל המ אוה םזיכרנאה
םילוכי ונא םיעצמא הזיאבו םיכרד וליאב ?יתרבח ןכותו הרוצ םהל
תינומה העונת תורישב םיישומיש םתושעלו ,וננמזל םייטנוולר םתושעל
לש תוגהנתהל סמסמתי םזיכרנאהש רוסא .שפוחו תומצעתה ןעמל תנגרואמ
-ששה האמה לש םיטסיביטימירפה םיטימדאה תעונת ןונגסב ימצע קוניפ
,םימוריע תורעיב ובבותסה" :טורסקר תנק זובב רפסמש יפכ - רשא הרשע
ודוצינש דע "ןימ לש תכשמתמ היגרואב םנמז תא םילבמ םידוקירו הרישב
רשא הליחבה יזוחא םירכיאה לש םתחוורל . . .ודמשוהו הקי'ז ןא'ז ידי לע
דמעמל תגסל םזיכרנאל ול לא .[45] םיגגוחה וזזב םהיתומדא תא
היהא ינא .זדרופדרב 'גרו'גו ןאזרז ןו'ג לש קפקופמה יטסיביטימירפה
םזיכרנאה תא תויחלמ ענמיהל םיכירצ םיטסיכרנאהש ןועטל ןורחאה
םהל לא ,לבא .יטמגרפו יטתסא ,יתרבחו ישיא – ימוימוי סיסב לע םהלש
וינייפאמבש בושחה תא קחומ ףא וא רעזממה םזיכרנא לש גוס תויחל
.יתנידמה םזילאיצוסהמ תינכותכו ,שעמכ ,העונתכ םזיכרנאה תא לידבהש
העונת – תיתרבח העונתכ ויפוא לע תואנקב רומשל בייח ונימי לש םזיכרנאה
םע תירטרביל תיטסינומוק הרבח לע הלש ינמחולה ןוזחה תא תבלשמה
תומשב ויוניכ ידי לע הווסומ הניאש םזילטיפקה לע תיבקעו הרישי תרוקיב
."תיתיישעת הרבח" :ןוגכ

ןיבל וניב םילדבהה תא תויטלחהב שיגדהל בייח יתרבח םזיכרנא ,רוציקב
תלגוסמ היהת אל יתרבח םזיכרנא לש העונת םא .םייח ןונגס לש םזיכרנאה
תודגנתה ,תוימוקמ תויושי לש היצרדפנוק :היתונורקע תעברא תא םגרתל
תפטוש תוליעפל , ירטרביל םזינומוקו הרישי היטרקומד ,הנידמה ןוטלשל
לש הז ומכ היהי ולא תונורקע לרוג םא ;השדחה תיתרבחה הביבסב
וא ;םישגפמבו םיסקטב היגלטסונב םילעומה רבעה יקבאממ תונורכיזה
תובהלתהה תיישעת דצמ םהיתחת הריתחה חילצת םא ,רתוי עורג
תא םקשל ךרוצ היהי – יתייסאה םזיאתה לש הוולשהו "תירטרבילה"
.רחא םש תחת [םזיכרנאה לש] תינכפהמה תיטסילאיצוסה הבילה

ילבמ טסיכרנא ךמצעל אורקל ,יתעדל ,ןתינ אל םויכש אוה חוטבש המ
.םייח ןונגס לש םזיכרנאה ןמ לדבתהל ידכ יהשלכ תפסות ךכל ףיסוהל
,םייח ןונגסב דקוממה םזיכרנאהמ ינוציק ןפואב הנוש יתרבחה םזיכרנאה
וגאה תונוביר תאו ,(הזטסקא) תובהלתהה תא םיללהמה םייבצמ-ואינהמ
תניחבמ ןיטולחל םינוש ולא םימרז ינש .השומכה תונגרוב ריעזה לש
תונויער תניחבמו ,םזילאודיבידניא תמועל םזילאיצוס – םהיתונורקע
תשגרנ תובהלתהל הביצי אל הגרעו דחא דצמ תשבוגמ תינכפהמ הקיטקרפו
תימתס תודגנתה .ףתושמ הנכמ םוש םהל ןיא .ינש דצמ תימצע המשגה לש
םע lumpens תובחס לש םיטסישפ וליפא דחאל הלוכי הנידמל
םימידקת הל םירסח אלש העפות – lumpens תובחס לש םיטסירנריטס
.םיירוטסיה

1995 ינויב םסרופ רוקמה
1999 ילויב םסרופ ירבעה םוגרתה
ilan@shalif.com
וא
ilan@shalif.com

Back to the Hebrew Articles
To get back ON-LINE with the MEDITERRANEAN LIBERTARIANS